منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، تحلیل داده، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

روز
a11b1
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a12b1
تیمار 70 درصد خاک + 15 در صد ضایعات برنج + 15 درصد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 5 روز
a13b1
تیمار 50 درصد خاک + 25 در صد ضایعات برنج + 25 در صد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 5 روز

ادامه جدول 3-3
تیمار
مشخصات
a1b2
100درصد خاک + دور آبیاری 10روز (شاهد)
a2b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a3b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a4b2
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپر جاذب) +
دور آبیاری 10 روز
a5b2
تیمار سوپرجاذب 10 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپر جاذب) + دور آبیاری 10 روز
a6b2
تیمار زئولیت 5 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a7b2
تیمار زئولیت 10 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 10 روز
a8b2
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد تفاله زیتون + 10 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a9b2
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد تفاله زیتون + 15 درصد کوددامی +امی + دور آبیاری 10 روز
a10b2
تیمار70 درصد خاک +10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد ورمی کمپوست + 10 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a11b2
تیمار50 درصد خاک +15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کوددامی + دور آبیاری 10 روز
a12b2
تیمار 70 درصد خاک + 15 در صد ضایعات برنج + 15 درصد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 10 روز
a13b1
تیمار 50 درصد خاک + 25 در صد ضایعات برنج + 25 در صد کمپوست زباله شهری + دور آبیاری 10

3-5- روش کاشت
در خرداد 92 پس از تهیه نهال زیتون از نهالستان گلها واقع در آستانه اشرفیه، نمونههایی که از نظر ارتفاع هم اندازه و از نظر ظاهری در وضعیت مناسبتری بودند، به عنوان نمونه گیاهی انتخاب و اقدام به کشت نهال زیتون در گلدان سایز هفت شد. گلدانها در فضای آزاد اما پوششی مسقف از جنس پلاستیک به ارتفاع 3 متر به جهت جلوگیری از تأثیر بارش باران و برف بر روی نتایج آزمایش قرار داده شد. اختلاط سوپرجاذب استوکوزورب و زئولیت وزنی و بقیه مواد حجمی انجام شد. در طول دوران رشد تا اندازه گیری و ارزیابی صفات هیچگونه عملیات کوددهی، مبارزه با آفات و امراض انجام نگردید.

3-6-آبیاری
برای آبیاری گیاه، از آب چاه کشاورزی با EC برابر با 2/1 دسی زیمنس بر متر و توسط آب پاش به میزان 5/1 لیتر برای هر گلدان، در دورهای آبیاری 5 و10 روز استفاده شد.
3-7- ارزیابی صفات
3-7-1- وزن تر ریشه، برگ، ساقه
وزن تر به کمک ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد

3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ، ساقه
پس از اندازه گیری وزن تر، نمونهها به مدت 24 ساعت در آون با دمای 75 درجه سانتی گراد قرار گرفت و سپس با ترازوی دیجیتال توزین شد.

3-7-3- تعداد شاخه جانبی
تعداد شاخه جانبی به کمک شمارش در هر واحد آزمایشی به صورت چشمی ارزیابی شد.

3-7-4- طول ساقه
طول ساقه به کمک خط کش اندازه گیری و بر حسب سانتی متر ارزیابی شد.

3-7-5- طول ریشه
طول ریشه به کمک خط کش اندازه گیری و بر حسب سانتیمتر ارزیابی شد.

3-7-6- کلروفیل
جهت اندازه گیری میزان کلروفیل برگ از دستگاه کلروفیلمتر استفاده گردید.

3-7-7- قطر ساقه
قطر ساقه به کمک کولیس اندازه گیری و بر حسب میلیمتر ارزیابی شد.

3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن، فسفر
اندازه گیری نیتروژن به روش تیتراسیون، فسفر برگ به روش کالریمتری صورت پذیرفت. جهت اندازه گیری میزان ازت، مقدار 2/. برگ گیاه را با اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و سولفات مس مخلوط نموده تا 400 درجه سانتی گراد حرارت می دهیم. ازت موجود را به دستگاه کجل تک منتقل نموده و در پایان با قرائت عدد تیتر شده، درصد ازت تعیین گردید (روول، 1994).
برای تعیین مقدار فسفر، اقدام به رقیق کردن محلول اسید نیتریک یک مولار و اضافه نمودن معرف نیترو واندادو مولیبدات و در نهایت خواندن عدد جذب نمونه، بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج mm430 اقدام گردید (کونتینی، 1980).

3-7-9- آنالیز داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار MSTATC، مقایسه میانگین داده ها به روش13 LSD و رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel صورت گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4 – 1- تجزیه واریانس دادههای مربوط به اثر تیمارها بر شاخصهای رشد
جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول 4-1) و (جدول 4-2 ) نشان میدهد که اختلات مقادیر متفاوت سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی در خاک بر شاخصهای رشد گیاه شامل ارتفاع ساقه اصلی، طول ریشه، کلروفیل، تعدادشاخه جانبی، قطر ساقه، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، نیتروژن برگ و فسفر برگ تأثیر معنیداری در سطح یک درصد داشته است.

4-1- 1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که استفاده از بستر کاشتa11، شامل 50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کود دامی سبب شد تا ارتفاع ساقه اصلی زیتون 8/100 سانتیمتر گردد ولی در تیمار شامل 100 درصد خاک (شاهد)، ارتفاع ساقه اصلی 83/66 سانتیمتر است (شکل 4-1).
علت افزایش ارتفاع مربوط به تحریک تولید مواد اکسین مانند است. میتوان نتیجه گرفت که احتمالاﱠ خواص شیمیایی و فیزیکی هیومیک اسید موجود در ورمیکمپوست، از طریق افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی و افزایش هورمونهای تنظیم کننده رشد و همچنین افزایش فعالیت میکروارگانیسمها باعث افزایش تجمع ازت توط گیاه میشود و با افزایش ازت رشد گیاه و از آن جمله ارتفاع افزایش مییابد (لوییس و پانک، 2005). علیخانی (1389) نشان داد که بیشترین مقدار ارتفاع در کلزا مربوط به تیمار ورمی کمپوست بوده است که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

شکل 4-1- اثر بسترهای کاشت بر ارتفاع ساقه اصلی
شکل 4-2 اثر دورهای آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی را نشان میدهد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا ارتفاع ساقه اصلی 077/96 سانتیمتر گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز ارتفاع ساقه اصلی 83 سانتیمتر شد.
اولین نشانههای کمبود آب، کاهش فشار آماس و در نتیجه کاهش رشد و توسعه سلول به ویژه در ساقه و برگها است. با کاهش رشد سلول، اندازه اندام محدود میشود و به همین دلیل است که اولین اثر محسوس کم آبی بر روی گیاهان را میتوان از روی اندازه کوچکتر برگها و یا ارتفاع کمتر گیاهان تشخیص داد (هاسیو، 1973)

شکل 4-2- اثر دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی

شکل 4-3 اثر بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی را نشان میدهد که بیشترین ارتفاع ساقه اصلی زیتون در تیماری که شامل سوپرجاذب (پلیمر مرطوب شده) به میزان 10 گرم در کیلوگرم در خاک به همراه دور آبیاری 5 روز (a5b1) به میزان 7/107 سانتی متر میباشد. همچنین بین تیمارهای a4b1 و a5b1 و a11b1 اختلاف معنی داری دیده نشد و کمترین ارتفاع ساقه اصلی در تیمار 100 درصد خاک به همراه دور آبیاری 10 روز ((a1b2 به میزان 64 سانتیمتر است.
زئولیت میتواند ویژگیهای فیزیکی خاک را بهبود بخشد، که تخلخل بیشتر خاک را در پی دارد که با نتایج وخوف و همکاران (1999) مطابقت دارد. شاید بتوان گفت که تأثیر زئولیت در دوره آبیاری 5 روز و 10 روز به خاطر خصوصیت زئولیت در جذب و نگهداری آب و عناصر غذایی در منطقه ریشه و در اختیار قرار دادن آن باشد. زئولیتها در تنظیمpH خاکها بخصوص خاکهای اسیدی و جلوگیری از مصرف بی رویه مواد اصلاح کننده همچون آهک موثر میباشد (کاوسی و حسینی، 1382) زئولیتها پس از انجام تبادل یون با کاتیونهای مورد نیاز گیاه (نظیر پتاسیم و آمونیوم و فسفر) میتوانند به عنوان حاصلخیز کننده های یونی به خاک اضافه شوند. یونهای موجود بتدریج از داخل شبکه زئولیتها رها شده و در اختیار گیاه قرار میگیرد (غلامحسینی و همکاران، 1387). زئولیتها باعث تعادل رطوبتی درون محیط میشود و تبادل گازی را راحتتر میکند (اسفندیاری، 1387).

شکل 4-3- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی
جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تیمار بسترهای کاشت و دور آبیاری
منابع تغییر
درجه آزادی
میانگین مربعات

ارتفاع ساقه
طول ریشه
کلروفیل
تعدادشاخه جانبی
قطرساقه
وزن تر ساقه
تکرار
2
577/6
128/7
270/0
474/3
001/0
086/2
بستر کاشت
12
**893/427
**543/398
**581/130
**735/160
**050/0
**932/551
دور آبیاری
1
**615/3334
**885/374
**360/252
**782/130
**007/0
**570/373
آبیاری×بستر
12
**226/75
ns329/17
ns853/4
ns171/5
ns 001/0
ns053/10
خطا
50
324/16
502/14
553/4
688/3
001/0
645/5
ضریب تغییرات (%)

51/4
86/12
05/3
41/13
13/5
65/5

** معنی دار در سطح یک درصد
* معنی دار در سطح پنج درصد
ns غیر معنی دار

جدول 4-2- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تیمار بسترهای کاشت و دور آبیاری
منابع تغییر
درجه آزادی
میانگین مربعات

وزن خشک
ساقه
وزن تر
ریشه

وزن خشک ریشه
وزن تر
برگ
وزن خشک
برگ
نیتروژن
برگ

فسفر
برگ

تکرار
2
501/0
720/7
482/0
602/3
294/3
000/0
000/0
بستر کاشت
12
**729/224
**256/459
**377/54
**070/204
**926/55
**149/0
**101/0
دور آبیاری
1
**283/201
**671/126
**590/124
** 333/180
**403/51
** 024/0
**0024/0
آبیاری×بستر
12
ns079/2
ns 934/7
**289/1
ns 371/3
**383/1
**001/0
ns002/0
خطا
50
082/1
291/4
302/1
293/3
544/3
002/0
001/0
ضریب تغییرات(%)

37/4
61/10
58/11
30/9
13/24
13/4
23/3

** معنی دار در سطح یک درصد
* معنی دار در سطح پنج درصد
ns غیر معنی دار
4-1-2- اثر تیمارها بر طول ریشه
مقایسه میانگین دادههای سطوح مختلف بسترهای کاشت (شکل 4-4) نشان داد که استفاده از تیمار (a5) سوپرجاذب 10 گرم در کیلو گرم خاک (پلیمر مرطوب شده) سبب شد تا طول ریشه به میزان 33/42 سانتیمتر گردد ولی در تیمار فاقد سوپرجاذب (شاهد) طول ریشه 83/16 سانتیمتر است.
شیخ مرادی وهمکاران (1387) نشان دادند که استفاده از سوپرجاذب عملاً باعث نگهداری آب در خاک و کاهش تعداد دفعات آبیاری گردید که باعث افزایش نفوذ ریشه وعمق و توسعه آن در خاک و در نتیجه طول ریشه افزایش یافت. آنایوتیس و همکاران (2004)، موسوی نیا (1384) در چمن و شفیعی (1381) تاثیر پلیمر در انبوهی و رشد ریشه را در مقایسه با شاهد تایید

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره شهرستان رودبار، استان گیلان، اطلاعات هواشناسی Next Entries منابع تحقیق درباره رشد عمقی