منابع تحقیق درباره تاریخ اسلام، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

هواهای نفسانی …………………………………………………………………………….. 132
2-7-3- شتابزدگی ………………………………………………………………………………………………….. 132
2-7-4- سنّت گرایی و گذشته نگری ………………………………………………………………………… 133
2-7-5- شخصیت گرایی و تفکر قبیله ای ………………………………………………………………….. 133
2-7-6- غفلت و حق ستیزی ……………………………………………………………………………………. 134
2-7-7- وسوسه علمی و شیطانی و غرق شدن در اوهام ………………………………………………. 135
2-7-8- کبرو غرور …………………………………………………………………………………………………. 136
2-7-9- دنیاگرائی …………………………………………………………………………………………………… 136
2-7-10- گناه و آلودگی ………………………………………………………………………………………….. 137
2-8- ملاک های حقانیت دین ………………………………………………………………….. 138
2-9- اهلیّت و صلاحیّت داشتن برای قضاوت در دین ………………………………….. 140
2-10- آزادی عقیده در حد توان علمی ……………………………………………………… 142
2-11- اباحه گری یا آزادی عقیده ………………………………………………………………143
نقد …………………………………………………………………………………………………………………………. 144

فصل سوم: ماهیت و ویژگیهای دین مبین اسلام

3-1- ویژگیهای دین مبین اسلام ……………………………………………………………….. 155
3-1-1- اسلام دین آرامش و امنیت …………………………………………………………………………… 156
3-1-2- اسلام تنها دین تحریف نشده و مستند به تاریخ دقیق ………………………………………. 159
3-1-3- اسلام تنها دین دارای معجزه جاوید ………………………………………………………………. 160
3-1-4- اسلام دین فطرت است ……………………………………………………………………………….. 160
3-1-5- اسلام دین عقل و عقلانیت ………………………………………………………………………….. 163
3-1-6- اسلام دین آزادی عقیده و بیان ……………………………………………………………………… 169
3-1-7- اسلام دین آزادی، عدالت و حقوق بشر …………………………………………………………. 169
3-1-8- اسلام دین علم و آگاهی و دشمن خرافات …………………………………………………….. 171
3-1-9- اسلام دین رأفت و رحمت توأم با عدالت ……………………………………………………… 173
3-1-10- اسلام دین حضرت آدم تا پیامبر خاتم(ص) ………………………………………………….. 176
3-1-11- اسلام دین اخلاق و جامع همه ارزش های انسانی ………………………………………… 180
نتیجه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………….183

فصل چهارم : ماهیت ارتداد و فلسفه حکم مرتد در کتاب سنّت

4-1- ماهیت مرتد از بعد روانی و انگیزه و انواع آن …………………………………….. 186
4-2- تبیین و تحلیل انواع ارتداد از بعد روانی و انگیزه…………………………………..187
4-2-1- ارتداد به معنای شک و تردید با انگیزه کشف حقیقت ……………………………………… 187
4-2-2- استقبال از مباحث و تشکیکات علمی ……………………………………………………………. 189
4-2-3- مردّد و شاک حق انکار ندارد ……………………………………………………………………….. 191
4-2-4- جای شبهه علمی در جایگاه علمی است ………………………………………………………… 193
4-2-5- پذیرش توبه مرتد با احتمال جهل و صداقت آنان ……………………………………………. 194
4-3- ارتداد احساساتی و اکراهی ……………………………………………………………… 196
4-4- ارتداد و انکار صادقانه اسلام …………………………………………………………….197
4-4-1- تحلیل محال بودن ارتداد صادقانه و حقیقی از اسلام ………………………… 197
4-4-1-1- انکار و تکذیب تاریخ اسلام محال است ……………………………………………………. 198
4-4-1-2- تکذیب اسلام تکذیب فطرت است …………………………………………………………… 198
4-4-1-3- تخطئه روش عقلاء بجای پاسخ به تحدّی قرآن …………………………………………… 198
4-4-1-4- انکار اسلام، انکار عقلانیت و دستاوردهای بشریّت است ……………………………… 200
4-4-1-5- انکار اسلام، انکار علم و معرفت است ………………………………………………………. 200
4-4-1-6- انکار اسلام، انکار عدالت است …………………………………………………………………. 201
4-4-1-7- انکار اسلام مساوی است با فساد و فحشاء …………………………………………………. 201
4-4-1-8- انکار اسلام یا انکار آزادی عقیده ………………………………………………………………. 201
4-4-1-9- انکار اسلام یا تکذیب همه ادیان ………………………………………………………………. 202
4-4-1-10- انکار اسلام یا انکار تمام فضائل انسانی ……………………………………………………. 203
4-5- ارتداد کفر آمیز و منافقانه ………………………………………………………………… 204
4-5-1- ارتداد سیاسی، ارتداد مشمول مجازات در اسلام ……………………………………………… 204
4-6- دلایل وحدت ارتداد با کفر و نفاق در اسلام ………………………………………. 205
4-6-1- دلیل اول: آیات قرآن …………………………………………………………………………………… 205
4-6-2- دلیل دوم: روایات ……………………………………………………………………………………….. 212
4-6-3- دلیل سوم: بیان فقهاء …………………………………………………………………………………… 216
شرایط تحقق ارتداد مشمول مجازات در فقه ………………………………………………………………… 221
4-6-4- دلیل چهارم: جرائمی که در فقه مهر ارتداد خورده اند ……………………………………… 226
الف: محاربه ……………………………………………………………………………………………………………. 227
ب: تحریف و بدعت گزاری در دین …………………………………………………………………………….230
ج: منکرین نبوت و مدعیان دروغین نبوت و امامت و نیابت ………………………………………….. 234
د: تمسخرکنندگان دین و مقدسات ……………………………………………………………………………… 235
ه: اهانت کنندگان به مقدسات ……………………………………………………………………………………. 236
ز: خائنین به منافع اسلام و مسلمین و ستون پنجم کفار …………………………………………………. 238
ح: مروّجان فرهنگ اباحه گری و عوامل بیگانه …………………………………………………………….. 239
ط: جاسوس کفار محارب …………………………………………………………………………………………. 239
4-6-5- دلیل پنجم: سیره عملی رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ………………………………… 239
4-6-6- دلیل ششم: سیره فقهاء ………………………………………………………………………………… 241
4-6-7- دلیل هفتم: عدم تناقض در قرآن ……………………………………………………………………. 241
4-6-8- دلیل هشتم: عدم تناقض اسلام با بدیهیات عقلی و فطری …………………………………. 242
4-6-9- دلیل نهم: ترویج آزادی عقیده توسط خود اسلام …………………………………………….. 243
4-6-10- دلیل دهم: تقبیح بکارگیری زور و اجبار در اسلام در مورد عقاید ……………………. 243
4-6-11- دلیل یازدهم: اعتراف مخالفین و مدافعین حکم ارتداد به آزاداندیشی در اسلام……..243
4-6-12- دلیل دوازدهم: تقویت مقوم های عقل و حرمت زایل کننده های عقل در اسلام……244
4-6-13- دلیل سیزدهم: تساهل و تسامح در اسلام ……………………………………………………… 244
4-6-14- دلیل چهاردهم: تعظیم جایگاه عقل و وجوب پیروی از یقین ………………………….. 245
4-6-15- دلیل پانزدهم: تعابیر قرآن در مورد ارتداد و مرتد …………………………………………… 245
نگاهی کوتاه به ماهیت کفر در قرآن ……………………………………………………………………………. 255
4-6-16- دلیل شانزدهم: مصادیق تاریخی مرتد ………………………………………………………….. 260
نتیجه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….261

فصل پنجم : نتیجه بحث

نتیجه بحث ……………………………………………………………………………………………. 263
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………….. 270
کتب فارسی …………………………………………………………………………………………… 270
کتب عربی …………………………………………………………………………………………….. 275
روزنامه و نشریات ………………………………………………………………………………….. 283
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. 284
چکیده انگلیس

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قرآن کریم، پلورالیسم دینی، تحلیل داده، آزادی بیان Next Entries منابع تحقیق درباره قرآن کریم، امر به معروف، آیات و روایات، سازمان ملل