منابع تحقیق درباره تاثیرپذیری، تحلیل داده، قابلیت اعتماد، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهدات به تحلیل، توصیف و تفسیردادهها پرداخته شد. و در نهایت به مطالعه موردی در مورد هریک از دانشآموزان و عملکرد آنها پرداخته میشود.
جهت اطمینان از دقت و صحت داده های کیفی ، معیارهایی تعریف و دادههای تحقیق مستمرا براساس آنها ارزیابی شد در این تحقیق 4 معیار اعتبار ، تاثیرپذیری و قابلیت اعتماد و قابلیت انتقال برای صحت و استحکام دادهها به کار رفت.اصلیترین و مهمترین وظیفه پژوهشگر، اعتباربخشی به دادهها است . اعتبار به اطمینان از صحت دادهها اشاره دارد . به این معنی که یافتههای حاصله بیانگر معنی و منظور مشارکتکنندگان است . تحلیل مقایسهای بهترین راه اعتباربخشی دادههاست . مقایسه قسمتهای مختلف یک مصاحبه و مصاحبهها با هم بخشهای نادرست دادهها را اصلاح می کند . ضمن آنکه به واسطه فرضیه های ایجاد شده در طی پژوهش و با اطلاعات به دست آمده و جستجوی موارد منفی بر اعتبار داده ها افزوده میشود.(برن ان141، گراو اس کی142به نقل از حبیبزاده،1389) در این پژوهش محقق علاوه بر استفاده از تحلیل مقایسه مداوم و جستجوی موارد منفی با کمک اساتید و دیگر پژوهشگران و مطالعه پژوهشهایی که با این روش صورت گرفته به اطلاعات مناسب و جامعی دست یافت . از سویی دیگر داده های کدگذاری شده و به دست آمده از مشارکت کنندگان با معلم دانش آموزان و استاد راهنما و اساتید متخصص مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شد . گویه های انتخاب شده برای سنجش رفتار دانش آموزان بیشتر به وسیله دیگر پرسشنامه ها که مولفه موردنظر را مورد بررسی قرار داده بودند(مانند پرسشهای سنجش رفتار در کتاب حسین خانزاده،1392) و همچنین مشورت اساتید انتخاب گردید همچنین اختصاص زمان کافی برای جمع آوری دادهها ، مصاحبه و مشاهده مشارکت کنندگان طی جلسات و زمان های مختلف و درگیری مداوم با مشارکت کنندگان از روش های دیگری بود که برای افزایش اعتبار به کار گرفته شد در خصوص معیار تاثیرپذیری یا عینیت پژوهش حاضر، گزارش کامل و مفصل از فرایند پژوهش ارائه شده است : چرا که تاثیرپذیری زمانی تحقق می یابد که سایر پژوهشگران بتوانند به روش مسیر پژوهش و اقدامات صورت گرفته توسط پژوهشگر را دنبال کنند . قابلیت اعتماد به معنای پایداری دادهها در طول زمان و شرایط مشابه است ، در این پژوهش جهت ایجاد اعتماد ، یکی از مراحل اجرای پژوهش با دقت نظر و با توجه به پژوهشهای پیشین و فعالیتهایی که تاثیرپذیری آنها قبلا مورد تایید قرار گرفته بود انتخاب گردید همانطور که دلایل انتخاب بازیها ، سن دانشآموزان و کارگاه داستانگویی و …. و مبنای علمی آنها در فصول قبلی بیان شد . همچنین کدگذاریهای انجام شده برای دادهها در هر جلسه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و اصلاحات آن انجام شد. قابلیت انتقال نیز که به جای تعمیمپذیری استفاده شده و نام دیگر آن تناسب است، بیانگر این است که آیا یافتههای حاصل از دادهها به مکانها یا گروههای دیگر قابل انتقال میباشد(پولیت دی143،بک سی144 ،به نقل از حبیبزاده،1389) مسئولیت پژوهشگر ارائه توصیف غنی در گزارش پژوهش برای خوانندگان، به منظور ارزیابی قابلیت کاربرد دادهها در سایر زمینههاست برای نیل به قابلیت انتقال دادهها ، سعی شد تا توصیف غنی از اطلاعات برای خوانندگان فراهم شود . همچنین برخی از ویژگیهای متغیرهای مورد بحث در این پژوهش مشترک است ( مثل سن فراگیران و علائق و ویژگیهای مشترک آنها) که قابلیت تعمیم پذیری را فراهم میکند و نیز برخی از بررسیهای این پژوهش در تحقیقات گسترده به اثبات رسیده ( مثل قابلیت تقویت هوشهای چندگانه در کودکان و تاثیرپذیری بر کودکان که در فصل 2 به آنها اشاره شد) که این مورد نیز قابلیت انتقال را برای دادهها فراهم میکند .
3‌.9‌ برگزاری کارگاه:
کارگاه داستانگویی در پنج جلسه اجرا شد. هر جلسه به سه مرحله تقسیم شد.که مراحل به شرح زیر است:
• مرحله اول: انجام بازی برای گروه بندی بازیهای این بخش کوتاه و موزون اجرا میشد مانند: منمن_ توتو -گربه نره-شمارههای تصادفی- هرکیشکلک درآره– بازی صندلیها
• مرحله دوم: انجام یک بازی برای تثبیت گروه،تحرک دانشآموزان، ایجاد انگیزه، توانایی برقراری ارتباط همگروهیها باهم،تعامل با دیگران،کمک به دوستان، توانایی بهکارگیری هوش برای حل مساله وشناخت دیگران در نظر گرفته شد و البته در این قسمت مقدمه داستان و ابزار بازی مرحله بعد در حین بازی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد. (این مرحله در دو جلسه اول به دلیل داشتن ابزار بازی اجرا شد و در جلسات بعدی این مرحله اجرا نمیشد)این بازیها عبارتند از:
• چرخش کلاف:کلاف با شروع آهنگ دست به دست میچرخید و در دست هرکس آهنگ متوقف میشد بسته مربوط به پازل گروه خود را دریافت میکرد.
• پاکتنامه: یک گروه از کلاس خارج شده و دیگر گروهها پاکت نامه حاوی داستان را در کلاس مخفی میکردند.بعد از ورود به کلاس و بستن چشم گروه، باید با توجه به راهنمایی دوستان و ضربآهنگها پاکت را پیدا میکردند و سپس گروه بعد و…
• مرحله سوم: انجام بازی اصلی و پیگیری اهداف پژوهش مانند:
• پازل: داستان به شکل یک پازل در اختیار دانشآموزان قرار گرفته و شخصیتهای داستان و روال کلی داستان برای آنها گفته شده و آنها میبایست قطعات پازل را کنار هم قرار دهند و آن را بسازند و در نهایت داستان را برای همگروهیها و آموزشگر تعریف کنند.داستانهای این مرحله از نرم افزار آموزشی”داستانهای نانی” انتخاب گردید که محور آن آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان است.
روال داستان اول این بود: نانی (دخترک داستان) روز اول مدرسه در اتوبوس متوجه حضور یک مادر و بچه کوچک میشود و بعد از چند دقیقه به نشانهی احترام به بزرگتر جای خود را به او میدهد در داستان دوم، نانی به همراه مادر بزرگ خود به مسجد میرود و با دوستی آشنا شده و بازی میکند اما بعد از مدتی برای رعایت حقوق دیگران سکوت کرده و همراه دوستش نماز میخواند. در داستان سوم نانی در حیاط مدرسه خوراکی میخورد وآشغال میریزد و وقتی در کلاس نشسته میبیند که بابای مدرسه در حال برداشتن زباله اوست و او تصمیم میگیرد دیگر این کار را تکرار نکند و از کار خود ناراحت شده.
• تصویر داستان: چند تصویر مرتب از یک داستان با روال مشخص در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد داستان آنرا کشف کرده و آنرا بیان کنند و بعد از آن داستانی دیگر نیز بسازند.
داستانهای این مرحله از کتاب” داستانهای من و بابام” انتخاب شد.
داستان اول این بود که کودک (شخصیت داستان) همراه پدر خود قدش را روی درختی کوچک علامت میزند تا رشد او را مشخص کنند اما سال بعد متوجه میشوند که قد پسرک از سال پیش کوتاهتر است داستان دوم پسرک به همراه پدر خود به ماهیگیری میرود، آنها یک ماهی بزرگ گرفته و به منزل برمیگردند. اما در راه بازگشت کودک ناراحت شده و از پدر میخواهد که ماهی را به آب برگردانند همچنین در داستان سوم پسرک همراه پدرش برای بازی یه ساحل میروند و به دریا سنگ پرت میکنند بعد از مدتی سنگها تمام میشود و پسرک ناراحت میشود وقتی به خاته بازمیگردند پدر به ساحل رفته و از جای دیگر برای پسرش سنگ جمع میکند.
• نیمهداستان: نیمی از داستان برای دانشآموزان بیان شده و نیمه دیگر را دانشآموزان بیان کرده و بعد هر قسمت از داستان را بین همگروهیها تقسیم کرده و هرکدام باید قسمت خود را نقاشی کنند.و در نهایت نقاشی را به آموزشگر میدهند.
نیمه داستان این بود که: یک مورچه برای جمع کردن غذا بیرون میرود و هنگام برگشت به منزل خود باد شدیدی میوزد و دانههایش را روی زمین پخش میکند در همین حال دوست مورچه (لاک پشت) از آنجا میگذرد…
• نمایش: یک داستان مشهور از طرف خود دانشآموزان انتخاب شده و از آنها خواسته شد با تقسیم نقشهای داستان بین همگروهیها،آنرا اجرا کنند.
• ایفای نقش: اینبار دانشآموزان خود یک داستان ساخته و با تقسیم نقش آنرا اجرا کردند.

3‌.10‌ دیاگرام پژوهش:

فصل چهارم
يافته‌هاي پژوهش

در این فصل با جمعآوری اطلاعات حاصل از پژوهش، نتایج را در قالب دو بخش ارائه میکنیم:
الف) تحلیل دادههای کیفی:
در بخش دادههای کیفی با کدگذاری و تکمیل نتایج مشاهدات و تحلیل مصاحبه با استفاده از تحلیل موضوعی نتایجی به دست آمد که میزان فراوانی هر متغیر و میانگین حاصل از آنها در جداول ارائه میگردد. همچنین در ادامه به توصیف مشاهدات هر جلسه و برخی یافتههای حاصل از این مشاهدات توصیف میشود.
ب) تحلیل دادههای کمی:
با جمع آوری دادهها با طرح همسوسازی، دادههای حاصل با دو روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از spss تحلیل شد که از آمار توصیفی برای رسم نمودارها، جدول محاسبه میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.از آمار استنباطی هم برای محاسبه نرمال بودن متغیرها و آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین استفاده گردید.
4
4‌.1‌ تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
در این بخش اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای کیفی ارائه میگردد: کوربین145 و استروس146(2008) مینویسند: پژوهش کیفی علم و هنر تفسیر است و از آنجا که دادههای کیفی غنی و پراز احتمالات هستند، غیرممکن است که تنها یک داستان از دادهها به دست آید(حبیب زاده،1389).

4‌.1‌.1‌ جداول فراوانی
در این قسمت فراوانی پاسخ به هر مقیاس در هر پنج روز در قالب جدول ارائه میگردد تا مشخص شود در هر روز بیشترین پاسخ دانشآموزان به کدام مولفه و در کدام مقیاس است.

جدول ‏04‏01جدول فراوانی پاسخها در متغیرها.روز اول

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
69
69
24
3
همدلی
67
54
13
1
تشخیص مقاصد
38
38
14
0
روز اول بیشترین فراوانی به میزان 69 در مولفه همکاری و در دو مقیاس ضعیف و متوسط مشاهده میشود.
جدول 4‏02 فراوانی پاسخها در متغیرها.روز دوم

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
50
103
44
0
همدلی
40
94
28
0
تشخیص مقاصد
17
58
33
0
روز دوم بیشترین فراوانی به میزان 103 در مولفه همکاری و در مقیاس متوسط مشاهده میشود.سپس متغیر همدلی به میزان 94 و در مقیاس متوسط بیشترین فراوانی را دارد.

جدول4‏03 فراوانی پاسخها در متغیرها.روز سوم

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
0
53
130
4
همدلی
0
84
63
6
تشخیص مقاصد
0
44
54
4
در روز سوم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان 130 در مقیاس خوب مشاهده میشود.

جدول4‏04 فراوانی پاسخها در متغیرها.روز چهارم

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
0
26
83
56
همدلی
0
27
54
54
تشخیص مقاصد
0
11
45
34
در روز چهارم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان 83 در مقیاس خوب مشاهده میشود.
جدول4‏05 فراوانی پاسخها در متغیرها.روز پنجم

ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
0
11
34
153
همدلی
0
18
54
90
تشخیص مقاصد
0
1
41
66
در روز پنجم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان 153 و در مقیاس خیلی خوب مشاهده میشود.

4‌.1‌.2‌ جدول میانگین
در جدول زیر میانگین متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون ( با فرض قرار دادن 2 روز اول به عنوان پیشآزمون و3 روزبعد به عنوان پسآزمون) ارائه میگردد:
جدول ‏04‏06 میانگین متغیرها در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون

متغير

نوبت آزمون

ميانگين
همکاري
پيش‌آزمون
25/45

پس‌آزمون
83/45
همدلی
پيش‌آزمون
12/37

پس‌آزمون
5/37
تشخيص مقاصد
پيش‌آزمون
75/24

پس‌آزمون
25
نمره کل هوش
میانفردي
پيش‌آزمون
70/35

پس‌آزمون
44/39

4‌.1‌.3‌ تشریح و تحلیل مشاهدات
در این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :
4‌.1‌.3‌.1‌ روز اول:
روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.3 نفر از دانشآموزان با بازی 10-20-30… به عنوان سرگروه انتخاب شدند و سپس با بازی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مهارت های اجتماعی، پیش دبستانی، گروه کنترل، مهارتهای اجتماعی Next Entries منابع تحقیق درباره پازل، آموزشگر، ، چیدن