منابع تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تجدید ارزیابی، شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

صوری می‌دانند که نمی‌تواند بیانگر واقعیات اقتصادی باشد. استفاده از شاخص‌های عمومی قیمت‌ها که در ایران ارائه می‌شود تنها می‌تواند برای تعدیل حساب‌ها جهت قدرت خرید جاری پول استفاده شود، در حالی که استانداردهای آمریکا و انگلستان تأکید بر استفاده از ارزش‌های جایگزینی دارایی‌های برای تعدیل حساب‌ها دارند. متأسفانه ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها برای آن دسته از ماشین‌آلات و تأسیسات خارجی که در عمده کارخانجات ما استفاده می‌شود یا وجود ندارد و یا با سختی فراروان قابل دستیابی است. متأسفانه شاخص‌های خاص برای تعیین ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها در ایران تهیه نمی‌شود، و این مشکل یکی از عوامل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است.
همان‌گونه که عنوان گردید فرضیه سوم بیان نمود که «افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید‌ارزیابی دارایی‌های ثابت در شرایط تورم مانعی در به‌کارگیری حسابداری تورمی است». با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه این فرضیه نیز تأیید گردید. در انجام حسابداری تورمی نیاز است ارزش دارایی‌های غیرپولی براساس ارزش‌های جاری آن‌ها تعیین شوند. مسلماً با توجه به افزایش قیمت‌های در شرایط تورم، تعدیل قیمت دارایی‌ها، منجر به افزایش ارزش دفتری دارایی‌های غیرپولی چون ماشین‌آلات و تأسیسات می‌شود. براساس لایحه ای که در سال 1379 توسط مجلس در خصوص مالیات تجدیدارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده است، مالیات بر اضافه ارزش دارایی‌ها، با نرخ 10 درصد برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 15 درصد برای سایر شرکت‌ها و به‌صورت اقساط ده ساله، مساوی سالیانه در نظر گرفته شده است. این امر در تحقیق حاضر نشان داد که یکی از دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است. از طرفی دیگر، هر روشی که از طرف حسابداران به کار برده می‌شود، اولین خصوصیت آن بایست این باشد که منافع آن بر مخارج آن فزونی داشته باشد. هرچند تاکنون، تحقیق جامعی در خصوص مخارج و منافع حاصل از حسابداری تورمی انجام نگرفته است، اما به هر حال، مدیران معتقدند که منافع حاصل از حسابداری تورمی کم‌تر از مخارج آن است.
عدم حمایت دولت از شرکت‌ها در اجرای حسابداری تورمی، خود گواه دیگری بر عدم تمایل مدیران در به کاربرد حسابداری تورمی شده است. عدم وجود استاندارد مناسبی برای حسابداری تورمی، یکی از موانع کاربرد آن است.

2-8-2. تحقیقات خارجی
میلاد10 (2008) درتحقیق خود به بررسی سودمندی ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران پرداخته است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) مسئول اصلی تدوین اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری (GAAP) است. مطابق نظر هیأت مذکور باید ارزش منصفانه دارایی‌ها را افشا نمود. سوال اصلی این پژوهش این بود که «ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها چگونه بر تصمیمات سرمایه‌گذاران زن و مرد تأثیر گذار است؟» برای پاسخ به سوال پژوهش دو فرضیه به‌صورت زیر مطرح گردید:
1-1H – افزایش ارزش دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مرد و زن مبنی بر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا مخارج سرمایه‌ای شرکت تأثیرگذار نیست.
2-1H – ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها به مردان و زنان برای تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند.
برای آزمون فرضیات تحقیق و آزمون همبستگی متغیرها از آزمون t مستقل استفاده گردید. در این تحقیق ارزش منصفانه دارایی‌ها به عنوان مبلغی که یک دارایی فروخته می‌شود یا تحصیل می‌شود تعریف شده است.
داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه‌ای که دارای مقیاس 5 سطحی لیکرت است جمع‌آوری شده است که به پاسخ‌دهندگان اجازه می‌دهد که نظرات خود را از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» ارائه نمایند.
نگاره شماره 2-3. نتایج آماری
شرح
جنسیت
تعداد (N)
میانگین (M)
انحراف از میانگین (SD)
سوال 1
زن
225
52/3
06/1

مرد
289
60/3
12/1
سوال 2
زن
225
51/3
16/1

مرد
289
42/3
21/1
سوال 3
زن
223
21/3
11/1

مرد
288
41/3
12/1
سوال 4
زن
222
76/3
96/0

مرد
288
89/3
98/0
سوال 5
زن
226
54/3
21/1

مرد
290
62/3
12/1
سوال 6
زن
223
06/4
07/1

مرد
287
04/4
01/1
سوال 7
زن
222
29/3
17/1

مرد
290
14/3
33/1

می‌توان دریافت که بین پاسخ‌دهندگان به سوالات در خصوص سودمندی ارزش منصفانه در تصمیمات سرمایه‌گذاران، در کلیه سوالات اختلاف معناداری وجود ندارد که نشان دهنده رد فرضیه 1-1H و 2-1H می‌باشد.

2-9. خلاصه فصل
در اين فصل به بررسي ادبيات موضوع تحقيق و مباني نظري مرتبط با ارزش منصفانه پرداخته شد. پس از مقدمه، به معرفی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و روش‌های ارزشگذاری در حسابداری پرداخته شد. سپس مفاهیم نظری مرتبط با روش‌های مختلف ارزشگذاری مطرح گردید. در پایان مطالعات داخلی و خارجي انجام شده در حوزه این پژوهش آورده شد.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1. مقدمه
در اين فصل در ابتدا روش تحقيق ذكر خواهد شد و در ادامه جامعه آماري و شيوه گزينش نمونه آماري تشريح خواهد گرديد. سپس فرضيات تحقيق و نحوه محاسبه هر يك از متغيرهاي تحقيق به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنين روش‌ها و منابع گردآوري اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز براي انجام تحقيق ذكر خواهد شد.

3-2. روش تحقيق
هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء این ارزش‌ها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد.
روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه به‌دست آمده است. روش آماری این پژوهش، آزمون t تک متغیره استفاده شده است. مراحل كلي تحقيق به اين صورت مي‌باشد كه ابتدا بر مبناي ادبيات تحقيق متغير‌ها مشخص گرديد. سپس جامعه آماري تحقيق که در برگيرنده کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن داده‌هاي مورد نظر تحقيق از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های مذکور استخراج شد و در نهايت فرضيات تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

3-3. جامعه آماري
جامعه آماري عبارتست از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي يك يا چند صفت مشترك باشند. جامعه آماري تحقيق حاضر متشكل از كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. شواهد تجربي حاكي از آن است كه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حدود زيادي از لحاظ نوع مالكيت، مديريت، فعاليت، الزامات قانوني در گزارش‌دهي اطلاعات و ساير ويژگي‌هاي مهم، به طور محتوايي نماينده مناسبي از شركت‌هاي ایرانی مي‌باشند. به اين جهت شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه آماري تحقيق انتخاب شده‌اند. علاوه بر اين، علت ديگر محدود كردن جامعه آماري به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، امكان دستيابي بيشتر و سريع‌تر با اطلاعات لازم از قبيل آدرس دفاتر مركزي بوده است.
بر مبناي ليست منتشر شده از سوي بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه سال 1389، تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس متشكل از 453 شركت بود و با در نظر گرفتن 10 مدیر برای هر شرکت جامعه آماري اين پژوهش 4530 نفر درنظر گرفته شد. داده‌هاي این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاصل گردید. طبق نمونه تحقیق میلاد (2008) که پرسشنامه را بین سرمایه‌گذاران توزیع نموده بود ما نیز برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه را بین مدیران شرکت‌های فوق الذکر به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی توزیع نمودیم.

3-4. نمونه آماري
نمونه آماري عبارتست از تعداد محدودي از جامعه آماري كه بيان‌كننده ويژگي‌هاي اصلي جامعه باشند. در این پژوهش مديران سطوح عالي شركت ها (مديران عامل، اعضاي هيئت مديره، معاونان مالي و مديران مالي و مدیران سرمایه‌گذاری و رئيس حسابداری) مورد پرسش قرار گرفته‌اند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر گردید، جامعه آماري اين پژوهش 4530 نفر درنظر گرفته شد، لذا برای تعیین حجم نمونه با توجه به روش و فرضیات تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد و براساس این فرمول تعداد نمونه به شرح زیر354 نفر به دست آمد.

d=0/05 α=0/95 t=1/96 P=0/50

n=(〖Nt〗^2 P(1-P))/(〖Nd〗^2+t^2 P(1-P) )

n=(〖4530×(1/96)〗^2×0/50×0/50)/(〖4530×(0/05)〗^2+〖(1/96)〗^2×0/50×0/50)=354

به دلیل برآوردی بودن تعداد مدیران شرکت‌های بورسی و اینکه از هیچ منبع اطلاعاتی موثق تعداد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد، لذا حجم نمونه را 384 پاسخگو در نظر گرفتیم. دلیل این امر این است که حتی با چند برابر شدن جامعه تعداد پاسخگوها از عدد 384 تجاوز نخواهد کرد. و از این طریق با اطمینان بیشتری می‌توان به نتایج حاصل از آزمون فرضیات اتکا نمود.
3-5. فرضیات تحقیق
فرضيات تحقيق به شرح زير است:
فرضیه اول: ذینفعان به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزش نهفته بازار دارایی‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
فرضیه دوم: ارزش نهفته بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

3-6. ساختار ابزار اندازه‌گیری
مهمترين هدف اين تحقيق، بررسي سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان مي‌باشد. براي دستيابي به اين هدف از روش پيمايشي استفاده شده است و ابزار جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه کتبی بوده است.
جهت تنظيم پرسشنامه، در ابتدا با توجه به تحقيقات قبلي، مهمترين عوامل مؤثر بر سودمندی ارزش‌های جاری و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد شناسايي قرار گرفتند. همچنين به منظور جمع‌آوري اطلاعات تكميلي مورد نياز در فرآيند تهيه پرسشنامه با مديران سطوح عالي چندين شركت مصاحبه‌اي صورت گرفت. هدف اصلي از مصاحبه مزبور به‌دست آوردن تصويري شفاف‌تر و صحيح‌تر از عوامل مؤثر بر عدم ارائه ارزش‌های بازار دارایی‌ها در ایران بوده است.
با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، پرسشنامه مقدماتي تهيه و پس از آن كه به تأييد اساتيد راهنما و مشاور تحقيق رسيد، بين تعدادي از مديران شرکت‌ها و صاحب‌نظران حسابداری توزيع گرديد. (در اين مرحله پرسشنامه به تعداد محدودي توزيع شد.) و با توجه به اين كه نتايج آزمون‌ها حاكي از قابليت اطمينان (پايايي) و اعتبار (روايي) ابزار اندازه گيري بود، پرسشنامه نهايي تهيه و در بين شركت‌هاي نمونه توزيع گرديد.
پرسشنامه كه در پيوست شماره يك پايان نامه ارائه شده است، داراي يك نامه همراه و دو بخش اصلي است. در نامه همراه، موضوع تحقيق و اهميت تكميل پرسشنامه در انجام مؤثر تحقيق ذكر شده و به پاسخ‌دهندگان اطلاع داده شده است كه اين تحقيق در راستاي اخذ درجه كارشناسي ارشد و به منظور بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان صورت مي‌گيرد و نيز داده هاي جمع آوري شده بر مبناي پرسشنامه حاضر كاملاً محرمانه تلقي مي‌گردد و نتايج صرفاً در قالب‌های آماري گزارش خواهد شد. دو بخش اصلي در اين پرسشنامه هم به شرح زير است:
بخش اول پرسشنامه مربوط به سؤالات تخصصي است كه در ابتداي آن توضيح مختصري در ارتباط با اهميت تحقيق ارائه شده است. اين بخش مشتمل بر 3 قسمت و در مجموع 28 سؤال است که کلیه سؤالات این بخش براساس مقياس پنج گزينه‌اي ليكرت و با شماره‌های 1 «کاملاًمخالفم» تا 5 «کاملاً موافقم» درجه‌بندي شده است. در قسمت اول این بخش با 7 سوال به سنجش سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته‌ایم. سؤالات 1 تا 4 این قسمت برای سنجش فرضیه اول و سؤالات 5 تا 7 آن برای آزمون فرضیه دوم طراحی گردید. در قسمت دوم 8 روش از روش‌های تجدید ارزیابی را مورد پرسش قرارگرفت تا نظر پرسش‌شوندگان در خصوص این روش‌ها استخراج

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تجدید ارزیابی، استانداردهای حسابداری، بهای تمام شده، صورت سود و زیان Next Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه شیراز، قابلیت اعتماد، تجدید ارزیابی، روایی محتوا