منابع تحقیق درباره بهزیستی روانشناختی، ضریب همبستگی، زندگی هدفمند

دانلود پایان نامه ارشد

ندرج در جدول 4-7-، فقط خرده مقیاس خود مختاری در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری دارد، میانگین این خرده مقیاس در گروه مردان 65/10 و در گروه زنان 58/11 می باشد، در سایر خرده مقیاسهای بهزیستی روانشناختی بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. بر این اساس خرده مقیاس پذیرش خود در نمونه مورد بررسی دارای میانگین 87/0 و انحراف استاندارد 70/0؛ خرده مقیاس روابط مثبت با دیگران دارای میانگین 62/12 و انحراف استاندارد 43/3؛ خرده مقیاس خودمختاری دارای میانگین 17/11 و انحراف استاندارد 85/4؛ خرده مقیاس تسلط بر محیط دارای میانگین 51/12 و انحراف استاندارد 47/3؛ خرده مقیاس زندگی هدفمند دارای میانگین 47/12 و انحراف استاندارد 25/2 و خرده مقیاس رشد فردی دارای میانگین 25/13 و انحراف استاندارد 73/2 می باشد. درحالت کلی نتایج نشان داد که میانگین بهزیستی روانشناختی در نمونه مورد بررسی دارای میانگین 06/63 و انحراف استاندارد 85/11 میباشد.
ب) یافتههای مرتبط با فرضیههای پژوهش
برای بررسی رابطه بین منبع کنترل و بهزیستی روانشناختی، از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول4-8-آمده است.

جدول 4-8- ضرایب همبستگی بین منبع کنترل و بهزیستی روانشناختی
گروه
شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
زن
همبستگی
57/0
53/0-
65/0-
59/0-
26/0-
34/0-
62/0-

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
مرد
همبستگی
36/0
41/0-
61/0-
55/0-
37/0-
23/0-
58/0-

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
008/0
001/0
کل
همبستگی
45/0
46/0-
64/0-
56/0-
31/0-
28/0-
60/0-

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0

نتایج تحلیل که در جدول 4-8-، آمده است نشان میدهد که بین منبع کنترل با خرده مقیاس پذیرش خود ضریب همبستگی 45/0، با خرده مقیاس روابط مثبت با دیگران ضریب همبستگی 46/0- ، با خرده مقیاس خودمختاری ضریب همبستگی 64/0- ، با خرده مقیاس تسلط بر محیط ضریب همبستگی 56/0- ، با خرده مقیاس زندگی هدفمند ضریب همبستگی 31/0- ، و با خرده مقیاس رشد فردی ضریب همبستگی 28/0- دارد، این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند.در حالت کلی نتایج تحلیل بیانگر آنست که بین منبع کنترل و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 60/0- وجود دارد که در سطح 001/0Pمعنادار است. برای بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی، از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول 4-9- آمده است

جدول 4-9- ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی (در کل نمونه)
شخصیت
شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
روانرنجورخویی
همبستگی
21/0
68/0-
73/0-
78/0-
27/0-
31/0-
76/0-

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
برون گرایی
همبستگی
18/0-
73/0
61/0
70/0
41/0
45/0
77/0

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
انعطاف پذیری
همبستگی
22/0-
61/0
38/0
53/0
38/0
47/0
62/0

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
دلپذیربودن
همبستگی
10/0-
66/0
57/0
70/0
36/0
44/0
73/0

معناداری
06/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
مسئولیت پذیری
همبستگی
14/0-
75/0
65/0
79/0
43/0
46/0
83/0

معناداری
01/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0

نتایج مندرج در جدول 4-9- نشان میدهد که بین ویژگی روانرنجورخویی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 76/0- وجود دارد، بین ویژگی برون گرایی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 77/0، بین ویژگی انعطافپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 62/0 ، بین ویژگی دلپذیربودن و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی62/0 ، و بین ویژگی مسئولیتپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 83/0 وجود دارد که همه این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند. در جدول 4-10-، ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در گروه مردان آمده است.

جدول 4-10- ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی (در گروه مردان)
شخصیت
شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
روانرنجورخویی
همبستگی
10/0
63/0-
64/0-
73/0-
18/0-
32/0-
71/0-

معناداری
24/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
001/0
برون گرایی
همبستگی
09/0-
70/0
48/0
62/0
37/0
45/0
71/0

معناداری
30/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
انعطاف پذیری
همبستگی
30/0-
51/0
29/0
43/0
35/0
47/0
53/0

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
دلپذیربودن
همبستگی
04/0
57/0
44/0
59/0
18/0
41/0
62/0

معناداری
60/0
001/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
مسئولیت پذیری
همبستگی
06/0-
71/0
51/0
70/0
24/0
41/0
72/0

معناداری
46/0
001/0
001/0
001/0
005/0
001/0
001/0

نتایج مندرج در جدول 4-10- نشان میدهد که در گروه مردان، بین ویژگی روانرنجورخویی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 71/0- وجود دارد، بین ویژگی برون گرایی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 71/0، بین ویژگی انعطافپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 53/0 ، بین ویژگی دلپذیربودن و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی62/0 ، و بین ویژگی مسئولیتپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 72/0 وجود دارد که همه این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند. در جدول 4-11-، ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در گروه زنان آمده است. برای بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی، از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول 4-11- آمده است.

جدول 4-11-ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی (در گروه زنان)
شخصیت
شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
روانرنجورخویی
همبستگی
31/0
71/0
80/0-
82/0-
34/0-
31/0-
80/0-

معناداری
001/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
001/0
برون گرایی
همبستگی
26/0-
76/0
69/0
76/0
44/0
45/0
81/0

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
انعطاف پذیری
همبستگی
16/0-
67/0
45/0
59/0
42/0
48/0
67/0

معناداری
03/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
دلپذیربودن
همبستگی
24/0-
74/0
65/0
77/0
48/0
46/0
81/0

معناداری
002/0
001/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
مسئولیت پذیری
همبستگی
20/0-
79/0
74/0
84/0
55/0
50/0
89/0

معناداری
01/0
001/0
001/0
001/0
005/0
001/0
001/0

نتایج مندرج در جدول 4-11- نشان میدهد که در گروه زنان، بین ویژگی روانرنجورخویی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 80/0- وجود دارد، بین ویژگی برون گرایی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 81/0، بین ویژگی انعطافپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 67/0، بین ویژگی دلپذیربودن و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی81/0، و بین ویژگی مسئولیتپذیری و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 89/0 وجود دارد که همه این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند

جدول4-12- ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی (در کل نمونه)

شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
خوداگاهی
همبستگی
16/0-
51/0
57/0
62/0
28/0
42/0
64/0

معناداری
004/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
خودمدیریتی
همبستگی
16/0-
69/0
70/0
80/0
34/0
40/0
80/0

معناداری
005/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
آگاهی اجتماعی
همبستگی
01/0
68/0
52/0
63/0
42/0
48/0
73/0

معناداری
83/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
مدیریت رابطه
همبستگی
13/0
69/0
66/0
73/0
28/0
46/0
77/0

معناداری
02/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
نمره کل
همبستگی
14/0-
73/0
71/0
80/0
37/0
47/0
83/0

معناداری
01/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0

نتایج تحلیل که در جدول 4-12-، آمده است نشان داد که در نمونه مورد بررسی بین خرده مقیاس خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 64/0، بین خرده مقیاس خودمدیریتی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 80/0، بین خرده مقیاس آگاهی اجتماعی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 73/0، بین خرده مقیاس مدیریت رابطه و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 77/0 و بین نمره کل هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 83/0 وجود دارد. که همه این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند. در جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی در گروه مردان آمده است

جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی (در گروه مردان)

شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
خوداگاهی
همبستگی
02/0-
46/0
46/0
58/0
29/0
39/0
60/0

معناداری
76/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
خودمدیریتی
همبستگی
09/0-
64/0
67/0
80/0
22/0
34/0
74/0

معناداری
27/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
آگاهی اجتماعی
همبستگی
19/0
62/0
39/0
51/0
24/0
39/0
60/0

معناداری
03/0
001/0
001/0
001/0
006/0
001/0
001/0
مدیریت رابطه
همبستگی
04/0
67/0
59/0
70/0
19/0
46/0
73/0

معناداری
62/0
001/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
نمره کل
همبستگی
03/0-
70/0
64/0
78/0
26/0
44/0
79/0

معناداری
70/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0

نتایج تحلیل که در جدول 4-13-، آمده است نشان داد که در گروه مردان مورد بررسی بین خرده مقیاس خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 60/0، بین خرده مقیاس خودمدیریتی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 74/0، بین خرده مقیاس آگاهی اجتماعی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 60/0، بین خرده مقیاس مدیریت رابطه و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 73/0 و بین نمره کل هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 79/0 وجود دارد. که همه این همبستگیها در سطح 001/0Pمعنادار هستند.در جدول 4-14-، ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی در گروه زنان آمده است

جدول 4-14- ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی (در گروه زنان)

شاخص
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط برمحیط
زندگی هدفمند
رشدفردی
نمره کل
خوداگاهی
همبستگی
27/0-
54/0
63/0
65/0
27/0
45/0
66/0

معناداری
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
خودمدیریتی
همبستگی
21/0-
72/0
73/0
81/0
42/0
43/0
83/0

معناداری
006/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
آگاهی اجتماعی
همبستگی
13/0-
74/0
59/0
72/0
55/0
55/0
81/0

معناداری
09/0
001/0
001/0
001/0
006/0
001/0
001/0
مدیریت رابطه
همبستگی
21/0-
71/0
69/0
75/0
35/0
46/0
78/0

معناداری
008/0
001/0
001/0
001/0
03/0
001/0
001/0
نمره کل
همبستگی
22/0-
75/0
74/0
82/0
44/0
50/0
86/0

معناداری
004/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0

نتایج تحلیل که در جدول 4-14-، آمده است نشان داد که در گروه زنان مورد بررسی بین خرده مقیاس خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 66/0، بین خرده مقیاس خودمدیریتی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 83/0، بین خرده مقیاس

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره هوش هیجانی، منبع کنترل، بهزیستی روانشناختی Next Entries منابع تحقیق درباره منبع کنترل، هوش هیجانی، ویژگیهای شخصیت