منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مسئولیت پذیری، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر وضعیت استخدام از آزمون «t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان دارای وضعیت استخدام رسمی و پیمانی در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بوده است(جدول شماره4-2-1-7).

4-2-2 بررسي سوال دوم پژوهش
دومین سوال پژوهش مبني بود بر اينكه « نقش دانش آموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان)» برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب از دیدگاه معلمان چگونه است؟
جدول شماره 4-2-2-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش دانش آموز (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) برمسئولیت پذیری دانش آموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
میانگین
خیلی کم
کم
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد
سؤالات

32/4

2
12
35
47
تا چه اندازه روحیه رفاقت بین دانشآموزان در بهبود قابلیت اعتماد آنها به هم دیگر مؤثر است؟
1
29/4

2
8
46
41
تا چه اندازه فعالیتهای بین گروهی میان دانشآموزان،در ارتقاِء مشارکت پذیری دانشآموزان مؤثر است؟
2
19/4


16
46
35
تا چه اندازه الگوپذیری دانشآموزان از همدیگر، در نظمپذیری آنها مؤثر است؟
3
29/4
1

15
34
46
تا چه اندازه پایبندی به مسائل دینی در میان دانشآموزان در ارتقاء وظیفهشناسی آنها در محیط مدرسه مؤثر است؟
4
42/4


9
38
50
تا چه اندازه نحوه ارتباط دانشآموزان با مسئولان مدرسه در قانونمندی دانشآموزان مؤثر است؟
5

تحليل انجام شده بيانگر آن است كه تاثیرگذارترین عامل در بخش نقش دانش آموز (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) بر مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب، نحوه ارتباط دانشآموزان با مسئولان مدرسه در قانونمندی دانشآموزان بوده و پس از آن نیز به ترتیب، روحیه رفاقت بین دانشآموزان در بهبود قابلیت اعتماد آنها به هم دیگر، فعالیتهای بین گروهی میان دانشآموزان، در ارتقاء مشارکتپذیری دانشآموزان، پایبندی به مسائل دینی در میان دانشآموزان در ارتقاء وظیفهشناسی آنها در محیط مدرسه و الگوپذیری دانشآموزان از همدیگر، در نظمپذیری آنها قرار داشتند(جدول شماره4-2-2-1).

جدول شماره4-2-2-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص تاثیر نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب با ميانگين طيف پنج ارزشي(m = 3)
ابزار
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار
t
سطح معناداری
دانش آموز
30/4
534/0
054/0
02/24
000/0

بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره (4-2-2-2) حاکی از آن است که در خصوص مولفه نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 01/0وجود دارد(02/24=t). نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب به لحاظ آماری معنادار بوده است.

تحليل استنباطي متغيرهاي تعديل كننده مطرح در داده‌هاي سوال شماره دوم پژوهش
جدول شماره 4-2-2-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانش آموز(به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیت پذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب
بر حسب متغير جنس
سؤال دو
پژوهش
زن
مرد
T
Sig

ميانگين
انحراف‌
معيار
ميانگين
انحراف معيار

نقش مکان فیزیکی (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانش آموزان
28/4
574/0
31/4
518/0
214/0
831/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات دو گروه معلمان زن و مرد در خصوص نقش دانش آموز (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب از آزمون «t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان زن و مرد در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بوده است(جدول شماره4-2-2-3).

جدول شماره4-2-2-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب
بر حسب متغير سن
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
Sig
بیست تا سی و پنج سال
13
20/4
588/0
857/0
428/0
سی و شش تا چهل و پنج سال
53
27/4
555/0

بالای چهل و پنج سال
32
40/4
40/4

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات معلمان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر سن از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان بر حسب متغير سن بوده است. به عبارت دیگر میتوان اذعان داشت که بین اظهارات معلمان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر سن تفاوت معناداری وجود ندارد(جدول شماره4-2-2-4).

جدول شماره4-2-2-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب
بر حسب متغير تحصیلات
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
Sig
کاردانی
26
40/4
491/0
008/1
369/0
کارشناسی
61
28/4
547/0

تحصیلات تکمیلی
12
15/4
560/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات معلمان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر تحصیلات از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان بر حسب متغير سطح تحصیلات بوده است. به عبارت دیگر میتوان اذعان داشت که بین اظهارات معلمان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد(جدول شماره4-2-2-5).

جدول شماره 4-2-2-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب
بر حسب متغير مدرسه محل تدریس
سؤال دو
پژوهش
دخترانه
پسرانه
T
Sig

ميانگين
انحراف‌
معيار
ميانگين
انحراف معيار

نقش دانشآموز (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانش آموزان
25/4
601/0
33/4
497/0
749/0
456/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات دو گروه معلمان مشغول به تدریس در مدارس دخترانه و پسرانه در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس از آزمون «t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز(به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغير مدرسه محل تدریس بوده است(جدول شماره4-2-2-6).

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، هویت اسلامی، مسئولیت اجتماعی Next Entries منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، روش تحقیق