منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، تحصیلات تکمیلی، مدارس دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شده است.

4-1 بخش اول: تحلیل توصیفی
در اين قسمت به توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي(جنسيت، سن، سطح تحصيلات، مدرسه محل تدریس و وضعیت استخدام) نمونه پژوهش پرداخته شده كه در ذيل به آن ها اشاره مي گردد.
4-1-1 جنسيت
در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت يافته هاي پ‍ژوهش حاكي از آن بود كه 3/34 درصد پاسخ دهندگان را زنان و 7/65 درصد پاسخگويان را مردان تشكيل مي دهند(جدول شماره4-1-1-1 نمودار شماره4-1-1-1).
جدول شماره 4-1-1-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسيت
متغير جنسيت
فراواني
درصد
زن
34
3/34
مرد
65
7/65

نمودار شماره 4-1-1-1توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت
4-1-2 سن
در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن يافته هاي پ‍ژوهش حاكي از آن بود كه 1/14 درصد پاسخ دهندگان در سن بیست تا سی و پنج سال، 5/53 درصد در سن سی و شش تا چهل و پنج سال تا و 3/32 درصد در سن بالای چهل و پنج سال قرار داشتند. همان طور كه مشخص است پاسخ دهندگان سی و شش تا چهل و پنج سال داراي بيشترين سهم و پاسخ دهندگان بیست تا سی و پنج سال داراي كمترين سهم می باشند(جدول شماره 4-2 نمودار شماره 4-2).

جدول شماره 4-1-2-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن
متغير سن
فراواني
درصد
بیست تا سی و پنج سال
14
1/14
سی و شش تا چهل و پنج سال
53
5/53
بالای چهل و پنج سال
32
3/32

نمودار شماره4-1-2-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سن
4-1-3 سطح تحصیلات
در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصيلات يافتههاي پژوهش حاكي از آن بود که از بین پاسخ دهندگان، 3/26 درصد دارای مدرک کاردانی، 6/61 درصد دارای مدرک کارشناسی و 1/12 درصد داراي مدرك تحصیلات تکمیلی بودند. همان طور كه مشخص است پاسخ دهندگان داري مدرك کارشناسی داراي بيشترين سهم و پاسخ دهندگان داراي مدرك تحصیلات تکمیلی داراي كمترين سهم می باشند(جدول شماره 3-1-4 نمودار شماره).
جدول شماره4-1-3-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح تحصيلات
متغير سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
کاردانی
26
3/26
کارشناسی
61
6/61
تحصیلات تکمیلی
12
1/12

نمودار شماره4-1-3-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سطح تحصيلات

4-1-4 مدرسه محل تدریس
در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب مدرسه محل تدریس يافته هاي پ‍ژوهش حاكي از آن بود كه 4/38 درصد پاسخ دهندگان در مدارس دخترانه و 6/61 درصد پاسخگويان در مدارس پسرانه مشغول به تدریس بودند(جدول شماره4-1-4 نمودار شماره 4-1-4).

جدول شماره 4-1-4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير مدرسه محل تدریس
متغير مدرسه محل تدریس
فراواني
درصد
دخترانه
38
4/38
پسرانه
61
6/61

نمودار شماره 4-1-4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير مدرسه محل تدریس

4-1-5 وضعیت استخدام
در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت استخدام يافته هاي پ‍ژوهش حاكي از آن بود كه 1/7 درصد پاسخ دهندگان دارای وضعیت استخدام پیمانی و 9/92 درصد پاسخگويان دارای وضعیت استخدام رسمی بودند.(جدول شماره4-1-5-1 نمودار شماره4-1-5-1).
جدول شماره 4-1-5-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير وضعیت استخدام
متغير وضعیت استخدام
فراواني
درصد
پیمانی
7
1/7
رسمی
92
9/92

نمودار شماره 4-1-5-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير وضعیت استخدام

4-2 بخش دوم: تحلیل استنباطی
در اين قسمت به بررسی سوالات پژوهش پرداخته شده كه در ذيل به آن ها اشاره مي گردد.
4-2-1 بررسي سوال اول پژوهش
سوال اول پژوهش « نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان)» برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب از دیدگاه معلمان چگونه است؟
جدول شماره 4-2-1-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
میانگین
خیلی کم
کم
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد
سؤالات

59/4

2
6
22
68
تا چه اندازه ظاهر معلم در نظم پذیری دانش آموزان مؤثر است؟
1
58/4


5
31
62
تا چه اندازه گفتار معلم، در مشارکت پذیری دانشآموزان مؤثر است؟
2
63/4


6
23
68
تا چه اندازه وقت شناسی معلم،در قانونمندی دانشآموزان مؤثر است؟
3
47/4


6
39
52
تا چه اندازه تشویق معلم، در بهبود قابلیت اعتماد دانشآموزان مؤثر است؟
4
61/4


4
29
64
تا چه اندازه وفای به عهد معلم در وظیفه شناسی دانشآموزان در وعدههایشان مؤثر است؟
5

تحليل انجام شده بيانگر آن است كه تاثیرگذارترین عامل در بخش نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) بر مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب، وقت شناسی معلم در قانونمندی دانشآموزان بوده و پس از آن نیز به ترتیب، وفای به عهد معلم در وظیفه شناسی دانشآموزان، ظاهر معلم در نظمپذیری دانشآموزان، گفتار معلم، در مشارکتپذیری دانشآموزان و تشویق معلم، در بهبود قابلیت اعتماد دانشآموزان قرار داشتند(جدول شماره4-2-1-1).
جدول شماره4-2-1-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب با ميانگين طيف پنج ارزشي(m = 3)
ابزار
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار
t
سطح معناداری
معلم
58/4
427/0
043/0
60/36
000/0

بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4-2-1-2 حاکی از آن است که در خصوص مولفه نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 01/0وجود دارد(60/36=t). نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) بر مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب به لحاظ آماری معنادار بوده است.

تحليل استنباطي متغيرهاي تعديل كننده مطرح در داده‌هاي سوال شماره یک پژوهش
جدول شماره4-2-1-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغير جنس
سؤال اول
پژوهش
زن
مرد
t
Sig

ميانگين
انحراف‌
معيار
ميانگين
انحراف معيار

نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان
58/4
513/0
57/4
378/0
991/0
905/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات دو گروه پاسخگویان زن و مرد در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب از آزمون «t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t » محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات معلمان زن و مرد در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول بوده است(جدول شماره4-2-1-3 ).

جدول شماره 4-2-1-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغير سن
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
Sig
بیست تا سی و پنج سال
14
48/4
494/0
444/0
643/0
سی و شش تا چهل و پنج سال
53
60/4
431/0

بالای چهل و پنج سال
32
57/4
396/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب بر حسب متغیر سن از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان بر حسب متغير سن بوده است. به عبارت دیگر میتوان اذعان داشت که بین اظهارات معلمان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر سن تفاوت معناداری وجود ندارد(جدول شماره 4-2-1-4).

جدول شماره 4-2-1-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیت پذیری دانش آموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغير تحصیلات
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
Sig
کاردانی
26
69/4
433/0
652/3
030/0
کارشناسی
60
58/4
58/4

تحصیلات تکمیلی
12
30/4
30/4

آزمون مقايسه زوجي اختلاف ميانگين‌ها (شفه) درخصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب بر حسب متغير جدول جدول شماره 4-2-1-5-1 تحصیلات
متغير
اختلاف ميانگين
سطح معناداري
کاردانی با تحصیلات تکمیلی
391/0
030/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر تحصیلات از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان بر حسب متغير سطح تحصیلات بوده است. آزمون مقايسه زوجي اختلاف ميانگين‌ها (شفه) تفاوت مذكور را بين اظهارات پاسخگویان دارای مدرک کاردانی با پاسخگویان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی نشان داده است.
به عبارت ديگر پاسخگویان دارای مدرک کاردانی به نسبت پاسخگویان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب در حد بالاتر ارزيابي نموده‌اند(جدول شماره4-2-1-5-1).
جدول شماره4-2-1-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب

بر حسب متغير مدرسه محل تدریس
سؤال اول
پژوهش
دخترانه
پسرانه
t
Sig

ميانگين
انحراف‌
معيار
ميانگين
انحراف معيار

نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان
53/4
560/0
60/4
320/0
772/0
442/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات دو گروه پاسخگویان مشغول به تدریس در مدارس دخترانه و پسرانه در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس از آزمون «t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان مشغول به تدریس در مدارس دخترانه و پسرانه در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب بوده است(جدول شماره 4-2-1-6).

جدول شماره 4-2-1-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب

بر حسب متغير وضعیت استخدام
سؤال اول
پژوهش
پیمانی
رسمی
t
Sig

ميانگين
انحراف‌
معيار
ميانگين
انحراف معيار

نقش معلم (به عنوان یکی از مولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان
45/4
660/0
58/4
409/0
777/0
439/0

به منظور بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات دو گروه پاسخگویان دارای وضعیت استخدام رسمی و پیمانی در خصوص نقش معلم

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، هویت اسلامی، مسئولیت اجتماعی Next Entries منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، روش تحقیق