منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، هویت اسلامی، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشهای داخلی
سعیدی رضوانی(1380)، در پایاننامه خود با عنوان “تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسلامی دوره متوسطه و ارائه راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در آموزش اثر بخش دینی” به سنجش تاثیرات درس بینش اسلامی بر باورها، ارزشها، نگرشها و طرز تلقیهای دانشآموزان نسبت به درس بینش اسلامی و محتوای آن(یعنی موضوعات دینی اعتقادی) پرداخته و به این نتیجه رسید که عمدهترین بارهای ارزشی ناخواسته نامطلوب برنامه درسی پنهان عبارت بودند از: 1- ایجاد تلقی رسمی بودن در درس بینش اسلامی(فاقد بار تربیتی بودن 2- ایجاد نگرش منفی نسبت به درس بینش اسلامی 3- ایجاد و یا تقویت عدم ارتباط آموختههای دینی با زندگی واقعی 4- ایجاد و یا تقویت جدایی دین از سیاست.
مهرام و همکاران(1385)، پژوهشی با عنوان “نقش مؤلفههای برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان(مطالعه موردی:دانشگاه فردوسی مشهد)” با دو مرحله کمی و کیفی انجام دادهاند، در موحله کمی به این نتیجه رسیده اند که کاهش معناداری در هویت علمی دانشجویان وجود دارد. پس براساس نتایج مرحله، نخست با بهرهگیری از مدل پژوهش خبرگی و نقادی آیزنر و با استفاده از مشاهده و مصاحبه، نقش هر یک مؤلفههای برنامه درسی پنهان در کاهش هویت علمی را، مورد بررسی قرار دادهاند.
شریفی(1389) که در پژوهش خودتحت عنوان”جایگاه برنامه درسی ضمنی یا پنهان در زندگی دانش آموزی دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان رفسنجان” کلیات تحقیق با هدف تعیین جایگاه برنامه درسی پنهان در زندگی دانشآموزی ارائه شد و مبانی نظری، خاستگاه آغازین برنامه درسی پنهان و چگونگی شکل گرفتن این اصطلاح، مفاهیم مختلف آن، و دیگر ویژگیهای مهم آن مطرح شد.
فلاح و همکاران(1391)،پژوهشی با عنوان” بررسی نقش مولفههای برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشآموز در مدارس متوسطه شهر ساری” انجام دادهاند. هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفههای برنامهدرسی پنهان در یادگیری دانشآموزان در مدارس متوسطه شهر ساری میباشد. بر این اساس نتیجهگیری شد که قوانینومقررات مدرسه، روابط میان فردی، روابط متقابل معلم و دانشآموز و آگاهی معلمان از عوامل مؤثر در برنامه درسی پنهان در یادگیری دانشآموزان مؤثر میباشند.
امیری(1391)، در پژوهشی با عنوان ” بررسی کیفی تاثیرمولفه های برنامه درسی پنهان بر هویت اسلامی-ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه نظری شهر تهران” انجام دادند یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که مولفههی معلم و دانشآموز؛ در هر دو جنبه مثبت و منفی بر سطوح سه گانه شناختی، عاطفی، و رفتاری هویت اسلامی ایرانی دانشآموزان، اثرگذار میباشد. مکان فیزیکی در وجه مثبت، بر سطوح سه گانه و در وجه منفی بر سطوح عاطفی و رفتاری هویت اسلامی- ایرانی دانشآموزان اثر گذار میباشد. مؤلفه روش تدریس در وجه مثبت بر سطوح سه گانه و رفتاری و در وجه منفی بر سطح عاطفی اثر گذار میباشد. مؤلفههای ارزشیابی، محتوا و قوانین و مقررات در وجه مثبت و منفی بر سطح رفتاری هویت اسلامی ایرانی دانشآموزان مؤثر میباشد.
سبحانی نژاد (1379) درپژوهشی که تحت عنوان”بررسی مسئولیتپذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران” نشان داد در محتوای دروس پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بیشترین توجه به مسئولیتهای مدنی بوده است. درعین حال به دو بعد شناختی و عاطفی مسئولیتهای اجتماعی به طور ناقص و به بعد عملکردی آن نیز هیچ گونه توجهی نشده است.
احمدی و رمضانی(1386)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر آموزش مسئولیتپذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانشآموزان متوسطه اصفهان” به این نتیجه دست یافت که آموزش مسئولیتپذیری به شیوه گلاسر بر بحران هویت دانشآموزان تأثیر داشته است. بنابراین، برای پیشگیری از بحران هویت میتوان از این آموزش در دبیرستانها و موسسات آموزشی استفاده کرد.
ماجدی(1388)،در پژوهشی تحت عنوان “بررسی تطبیقی مفهوم مسئولیتپذیری از دیدگاه گلاسر و مکارم شیرازی” که یافتههای تحقیق شامل ویژگیهای فرد مسئول و غیرمسئول و همچنین وجوه اشتراک و اختلاف مفهوم مسئولیتپذیری از دیدگاه گلاسر و آیات قرآن که از تفسیر نمونه مکارم شرازی استخراج شده است میباشد.
جبارزاده کنگرلوی و بایزیدی(1389)، در پژوهش تحت عنوان “بررسي رابطه بين مسئوليتپذيري اجتماعي و تعهد سازماني محافظهکاری در گزارشگري مالي شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” یافتههای پژوهش نشان میدهد، رابطه بین سازههای اخلاقی(مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی) و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و محافظه کاری از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
محمدی آریا (1390)،در پژوهش خود تحت عنوان “تأثیر واگذاری مسئولیت بر افزایش سازگاری نوجوانان ناسازگار” به این نتیجه دست یافت که واگذاری مسئولیت باعث افزایش سازگاری نوجوانان ناسازگار میشود.
2-3-2 پژوهشهای خارجی
کارنیل میلر47 و همکاران، (2010) “در پژوهشی با عنوان دانشجویان پزشکی روایتهای درباره دانش حرفهای: به عنوان دریچهای در برنامه درسی رسمی و پنهان” هدف این پژوهش، استفاده از روایتها و نقل قولهای انتقادی دانشجویان پزشکی برای عمیق کردن فهم و درک از برنامههایدرسی پنهان و رسمی است. نتایج اکثر تجارب ثبت شده توسط دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه، شاهد تجسم مثبت از ارزش های حرفهای، به جای نقضها بود.
فیلیپ و کلارک48(2012)، در پژوهشی با عنوان” بیش از یک آموزش: برنامه درسی پنهان، نگرش حرفهای و انتخاب یک حرفه ” هدف از این پژوهش کیفی بررسی چگونگی درک و جذب ارزشها و رفتارهای غیر تبعیض آمیز یا تبعیض آمیز معلمان در برخورد با فرد یا نهاد یادگیرنده است، که چگونه این برنامه درسی پنهان اعتقادات دانشجویان پزشکی را تحت تأثیر قرار میدهد. هنگامی که آموزش با سازمان یا ارزشهای آنها، در تضاد یا الهامبخش باشد، ممکن است چنان توجه دانشجویان را جلب کند، که آنها تحت تأثیر این اعتقادات بر روی باورها و نقشههای شان تجدید نظر کنند تا در آینده دکتر خودشان را با این مدل شخصی متناسب کنند.
موسپ و همکاران49(2013)، در پژوهشی با عنوان” تحلیل برنامه درسی پنهان: با استفاده از یک وب فرهنگی” هدف از این مطالعه، بررسی یک وب سایت فرهنگی، برگرفته از یک زمینه کسب و کار، که ممکن است، در شناسایی عناصر برنامه درسی پنهان در یک مدرسه دامپزشکی در انگلستان کمک کننده باشد. بحث در مورد اینکه چگونه و از کجا این مسائل رخ داده، ممکن است توسعه هویت حرفهای دانشآموزان را تحت تاثیر قرار دهد.

وو50(2013)، در پژوهشی با عنوان”خوش بینی علمی و مسئولیت جمعی : یک مدل سازمانی پویا از پیشرفت دانش آموزان ” این مطالعه به منظور بررسی ساختار خوشبینی علمی و ارتباط آن با مسئولیت جمعی در یک نمونه از مدارس ابتدایی تایوان طراحی شده است. نتایج این تحقیقات نشان داد که خوشبینی علمی به عنوان یک ساختار نهفته آشکار با اثر جمعی، با اعتماد هیئت علمی در دانش آموزان و والدین، و تاکید دانشگاهی در مدارس ابتدایی تایوان تایید شده است.
اشمیت و همکاران51 (2014)، در تحقیقی با عنوان “مشارکت اجتماعی دانشآموزان با نیازهای ویژه یک مورد از ارتقای رفتار سیستماتیک و مسئولیت اجتماعی ” نتایج نشان میدهد که، سطح به دست آمده از رفتار سیستماتیک، از طریق مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی از وابستگی متقابل و دیدگاه کلنگری تفاوت دارد.
رید و همکاران52(2014)، در تحقیقی با عنوان” انتشار تدریجی مسئولیت به دانش آموزان در مورد نوشتن متن متقاعد کننده” نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، که نوشتن دانشآموز، بر سبک تمرکز او در یک محیط آموزشی نتایج مثبتی را در بر دارد.
لوسون و جوینر53(2014)، در تحقیقی با عنوان “بررسی ارزشهای مسئولیتپذیری شرکتها به دنبال اشتغال هزار ساله دانشآموزان ” هدف این مقاله کشف اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و ارزش کار دانشآموزان و اولویتهای آنها است که ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان پایهای برای طراحی برنامههای آموزشی در بالا بردن تصمیمگیری دانشآموزان در انتخاب شغل بررسی میکند.

جمع بندی وچهارچوب تحقیق:

از مجموع، مطالعات نظریات و تعاریف ارائه شده از مفهوم برنامه درسی پنهان و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه، مشخص میکند که در این پژوهشها زندگی آموزشگاهی با تمام ابعاد آن مورد توجه بوده است، اما پژوهشهای گوناگون، هر کدام به بعدی از برنامه درسی پرداختند، پژوهش حاضر، در پی شناسایی و بررسی نقش مولفههای برنامه درسی پنهان(روشتدریس، معلم، دانشآموز، قوانین و مقررات مدرسه، مکانفیزیکی)،بر مسئولیتپذیری دانشآموزان است، که شامل مؤلفههای(نظمپذیری، مشارکتپذیری، قانونمندی، قابلیتاعتماد، وظیفه شناسی) با توجه به نظریه گاف و در راستای پژوهش مظاهری و همکاران (1:1391)و پرسشنامه خرده مقیاس مسئولیتپذیری کالیفرنیا، است. با توجه به اهمیت این قضیه و تحقیقات صورت گرفته، که حکایت از اثر نسبتاً قوی برنامه درسی پنهان بر یادگیریهای دانشآموزان دارد لذا توجه بیش از پیش تمامی برنامهریزان و مسئولین آموزشی مدارس در خصوص توجه به نقش و اهمیت این برنامه بر رفتار، روابط و عواطف و… دانشآموزان میطلبد که آنها را هر چه بیشتر در جهت تحقق اهداف والای تعلیم و تربیت و پرورش دانشآموزان، مسئول به جامعه یاری نمایند.
شکل2-2 چهارچوب مفهومی تحقیق

3-1 روش انجام پژوهش
در این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی دیدگاه معلمان شهر گیلانغرب درباره نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان پیمایش می شود. پژوهش حاضر درصدد آن است به بررسی دیدگاه معلمان درباره نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان بپردازد که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهای به مطالعه و جمع آوری مبانی نظری و پژوهشهای مرتبط با عنوان پژوهش جمع آوری گردید. سپس دادههای مورد نیاز پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی، پیمایش گردید.

3-2 جامعه پژوهش :
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه معلمان متوسطه اول شهر گیلانغرب درسال تحصیلی 93-1392 که تعداد آنها 100نفر است.
3-3 نمونه پژوهش:
با توجه به محدود بودن جامعه آماری در این پژوهش، نمونه تحقیق همان جامعه آماری بود که به صورت تمام سرشماری 99 نفر شده است.
3-4 ابزار پژوهش :
برای گردآوری دادههای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته، با 30 سؤال 5 گزینهای، که نقش شش مؤلفه برنامهدرسی پنهان( معلم، دانشآموز، روشتدریس، ارزشیابی، قوانین و مقررات، مکان فیزیکی)، را بر مسئولیتپذیری دانشآموزان، با مؤلفههای(نظمپذیری، مشارکتپذیری، قانونمندی، قابلیتاعتماد، وظیفه شناسی)، که براساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است، میسنجد. روایی پرسشنامه از نظر چهار متخصص در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بدست آمده است.
نمونهای از پرسشنامه، در بخش پیوست پایانامه آورده شده است. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های بدست آمده و به کمک نرم افزار آماری spss میزان ضریب پایایی 93% به شرح زیر محاسبه شد:
جدول شماره 3-5-1 ضریب آلفای کرونباخ نقش برنامهدرسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان
مقیاس
ضریب آلفای کرونباخ
کل ابزار
93/0
نقش معلم
74/0
روش تدریس
77/0
نقش ارزشیابی
84/0
نقش دانش آموز
78/0
نقش قوانین ومقررات
76/0
نقش مکان فیزیکی
77/0

3-6 روشهای تجزیه و تحليل داده ها :
برای روشهای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق، از روشهای آمار توصیفی( شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و …… ) و آمار استنباطی(t استودنت تک گروهی، t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل، تحلیل واریانس)

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره منبع کنترل، منبع کنترل درونی، مسئولیت پذیری، عزت نفس Next Entries منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، تحصیلات تکمیلی، مدارس دخترانه