منابع تحقیق درباره ایوان غرب، هنرهای زیبا، شمال غرب ایران

دانلود پایان نامه ارشد

25
تصویر 2 – 10: نمای زیر گنبد مسجد جامع عباسی 25
تصویر 2 – 11: شبستان غربی مسجد جامع غربی 26
تصویر 2 – 12 : ایوان شرقی مسجد جامع عباسی 26
تصویر 2 – 13 : ایوان غربی مسجد جامع عباسی 26
تصویر 2 – 14 : ایوان شمالی مسجد جامع عباسی 27
تصویر 2 – 15 : کاشی معرق ورودی مسجد جامع عباسی 37
تصویر 2 – 16 : کاشی هفت رنگ ورودی مسجد جامع عباسی 38
تصویر 2 – 17 : شکوفه اسلیمی قالی شمال غرب ایران سده دهم هجری 38
تصویر 2 – 18 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 45
تصویر 2 – 19 : الف، ب، پ، گل های شاه عباسی وار برگی 46
تصویر 2 – 20 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 47
تصویر 2 – 21 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 48
تصویر 2 – 22 : ایوان شرقی مسجد جامع عباسی 55
تصویر 2 – 23 : سر در ورودی مسجد جامع عباسی 55
تصویر 2 – 24 : در ورودی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 25 : سر در ورودی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 26 : شبستان شرقی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 27 : ایوان غربی مسجد جامع عباسی 57
تصویر 2 – 28 : شبستان غربی مسجد جامع عباسی 57
تصویر 2 – 29 : شبستان شرقی مسجد جامع عباسی 58
تصویر 2 – 30 : تزئینات زیر گنبد خانه مسجد جامع عباسی 58
تصویر 2 – 31 : ایوان شمالی مسجد جامع عباسی 58
تصویر 3 – 32 : از یک مُهر پیش از تاریخی که در شوش کشف شده است، میانه ی هزاره ی سوم، موزه ی لوور 62
تصویر 3 – 33 : از مُهر استوانه ای، سده ی ششم پ . م، موزه ی بریتانیایی 63
تصویر 3 – 34 : از مُهر استوانه ای عهد هخامنشی 64
تصویر 3 – 35 : تخت شاهی 64
تصویر 3 – 36 : از سکه ی یافت شده در جنوب ایران، سده ی اول پ . م 64
تصویر 3 – 37 : سکه ی اشکانی، سده ی اول پ . م 65
تصویر 3 – 38 : انتهای نیمکت، از روی سکه ی عهد اشکانی، سده ی دوم پ . م 65
تصویر 3 – 39 : پایه های تخت های شاهی با نقش مایه های جانوری از روی بشقاب عهد ساسانی 65
تصویر 3 – 40 : تخت بر اساس سفالینه های منقوش، سده های ششم و هفتم هجری 66
تصویر 3 – 41 : تخت بر اساس سفالینه های منقوش سده های ششم و هفتم هجری 66
تصویر 3 – 42 : کیخسرو دستور به فراخوان توس می دهد از شاهنامه ی طهماسبی منصوب به عبدالوهاب 67
تصویر 3 – 43 : باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور از شاهنامه ی بایسنقری در سال 833 ه . ق می باشد 67
تصویر 3 – 44 : تخت مینیاتوری متعلق به اواخر سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 45 : مسند از سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 46 : مسند از سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 47 : جوان فاخر با جُنگی در دست، نسخه برداری از کار رضا عباسی، 1020 ق 69
تصویر 3 – 48 : تخت مرمر 69
تصویر 3 – 49 : تخت نادری 70
تصویر 3 – 50 : تخت طاووس 71
تصویر 3 – 51 : صندلی، ساخت استاد احمد صنیع، موزه ی هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان 73
تصویر 3 – 52 : صندلی، ساخت استاد احمد صنیع، موزه ی هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان 73
تصویر 4 – 53 : طرح کامل شده ی تکیه گاه مبل 81
تصویر 4 – 54 : گره هشت به کار رفته در صندلی، مبل، کاناپه 82
تصویر 4 – 55 : طرح خطی صندلی 82
تصویر 4 – 56 : طرح خطی تکیه گاه کاناپه 83
تصویر 4 – 57 : طرح تکیه گاه مبل 83
تصویر 4 – 58 : نمونه های حاصل از قسمت گلدانی 84
تصویر 4 – 59 : آماده سازی و برش چوب زیر کار 85
تصویر 4 – 60 : گرد کردن لبه ها 85
تصویر 4 – 61 : لیسه زدن 86
تصویر 4 – 62 : ایجاد دوبل در کناره های صندلی 86
تصویر 4 – 63 : اضافه کردن چوب گردو در لبه های صندلی 86
تصویر 4 – 64 : منبت کاری قسمتی از تاج 87
تصویر 4 – 65 : بُرش قسمت های اضافی 87
تصویر 4 – 66 : قرار گیری الگو بر روی چوب 89
تصویر 4 – 67 : نر بُری 89
تصویر 4 – 68 : کج بری پایه 89
تصویر 4 – 69 : قطعه ی ماشین کاری شده 90
تصویر 4 – 70: پایین بردن زمینه 90
تصویر 4 – 71 : منبت کاری نقوش بر روی زمینه 90
تصویر 4 – 72 : الگوی رو دسته 92
تصویر 4 – 73 : نمونه نجاری شده 92
تصویر 4 – 74 : الگوی زیر دسته 92
تصویر 4 – 75: نمونه نجاری شده 92
تصویر 4 – 76 : زیر دسته ی منبت کاری شده

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دوره سلجوقی، دوره ایلخانی، دوره ساسانی Next Entries منابع تحقیق درباره معماری ایران، شاه عباس اول، نقوش تزیینی