منابع تحقیق درباره ایدئولوژی، کنش های اجرایی، آموزش مهارت، فلسفه ورزی

دانلود پایان نامه ارشد

است. این مهارت ها با مفهوم کنش های اجرایی(یعنی توانایی ارزیابی رفتار، و تغییر پاسخ ها بر پایه اطلاعات اضافی) همسان هستند. کنش های اجرایی، مربوط به بخش قدامی مغز هستند که در دوره کودکی میانه تا اوایل بزرگسالی به نمو یافتگی می رسند(تیترو سمرود – کلیکمن105،1976به نقل از خانزاده،1392). تجربیات پیشین و تعمیم دهی این تجربیات به موقعیت های جدید، نقش کنش های اجرایی است و در دیدگاه گیری بین فردی موثر است. روابط با دیگران به کودکان اجازه می دهد تا این مهارت ها را کسب کرده و با تغییر شرایط سازش یابند. کودکان طرد شده یا از لحاظ اجتماعی گوشه گیر، تجربیاتی برای سود بردن از این یادگیری ندارند و اغلب در تغییر دادن رفتار هایشان ضعف دارند(سیلین و بلمور،2004،به نقل از خانزاده،1392).
تشخیص مقاصد (مانند تشخیص و برچسب زدن احساسات اساسی) شناخت راهبردهای اجتماع پسند برای حل تعارض ها (به خصوص راهبردهای مربوط به مشارکت گذاشتن اسباب بازی ها و مواد)، زیربنای رفتارهای مناسب در سنین پیش دبستانی است.(خانزاده،1392)
درک اجتماعی صحیح( تشخیص مقاصد)، کودکان را قادر میسازد در زمانهای مورد نیاز، با شرایط سازش یابند و چگونگی فرایند این سازش یافتگی را شناسایی کنند؛ مانند زمانی که کودک با یک مسئله اجتماعی مواجه میگردد. بنابراین مهارتهای درک اجتماعی یک مولفه مهم دانش اجتماعی را شکل میدهد. یک منطق نظری قوی وجود دارد که آموزش مهارتهای درک اجتماعی باید مولفه اصلی آموزش مهارتهای اجتماعی باشد (اسپنس،2003).
2‌.8‌ بازیهای جدی و آموزش علمی:
آخرین سیاستهای آموزشی از اهمیت یادگیری مبتنی بر بازی برای اهداف آموزشی حمایت میکنند.یادگیری از طریق بازیهای کامپیوتری و شبیهسازیها (کنسولگری تحقیقات ملی106،2011) باعث میشوند اهداف بزرگتر به وقوع بپیوندند چراکه آنها “یادگیرنده را از طریق درگیری و بازخورد سریع و آموزش مناسب برای نیازهای فردی او و علائقاش برانگیخته میکند”.این یافتهها توسط “گزارشات رسانههای جدید با افق فکری وسیع”انعکاس پیدا کرد که یادگیری مبتنی بر بازی را به عنوان تکنولوژی کلیدی با پتانسیل بالا برای بخش قابل توجهی از آموزش معرفی کرد(جانسون، اسمیت107،ویلیس108،لوین109 وهی وود110،2011)
نهایتا در” نقشهی تکنولوژی آموزش ملی111″(2010) که با اسم شبیهسازیها،محیطهای مشارکتی،جهان مجازی،بازیها و ویژگیهای شناختی نامیده میشود، درباره اینکه چطور آنها میتوانند برای درگیری و برانگیختن یادگیرندگان درحال فراگیری مهارتهای پیچیده مفید باشند،بحث میکنند.به طورکلی، این گزارشات دلیل محکمی هستند برای اینکه یادگیری مبتنی بر بازی نقش آشکاری در ساخت بخش قابل توجهی از چشمانداز آموزشی دارد( جیمز لستر112 و دیگران،2014)
2‌.9‌ داستان و تاثیر روانی آن بر کودکان:
از آنجا که داستانها نوشتههاییاند که با روان و ذهن مخاطب ارتباط دارند، هر داستان میتواند به صورت بالقوه تمامی این اثرات- که ذکر خواهد شد- را داشته باشد، حال آنکه ممکن است در نهایت تنها به یکی از این اهداف یا چند هدف دست پیدا کند.
2‌.9‌.1‌ لذت تفریح:
یکی از مهمترین اثرات روانی داستان، تفریح و لذت بردن کودک است. در واقع نویسندگان لازم است که هنگام نگارش داستان به این اصل مهم توجه کنند. زیرا به یقین، یکی از دلایل اصلی کودک برای گوش سپردن به داستان، لذت بردن و تفریح است که این امر، خود موجب رسیدن به آرامش روانی و تخلیه هیجانات روحی کودک میگردد.
” اینکه اثری با کودک تعامل برقرار نموده و کودک با واکنش عینی خویش نشان داده است که این اثر متعلق به اوست بیتردید بیانگر این است که اثر یادشده به نیازی از او پاسخ گفته، لذتی برای او آفریده، حس خوشایندی را در او برانگیخته و فضای پرجاذبهای را برای او خلق کرده است. به بیان دیگر به نیازهای عاطفی، هیجانی و شناختی او توجه کرده و یا نیازهای تازهای را در او بیدار نموده است” (خسرونژاد،1382به نقل از رشیدی،1390)
بنابراین هر نویسنده، به هر دلیل که به نگارش داستان همت میورزد، باید لذت بخش بودن و فراهم کردن لحظاتی خوش و جذاب را برای کودک مدنظر داشته باشد. یک داستان و متن خوب میتواند در کنار رسیدن به اهداف آموزشی- تربیتی خود، لذت بخش و سرگرم کننده باشد و این دو با یکدیگر تناقضی ندارند.
2‌.9‌.2‌ رشد مهارتهای زبانی
داستانها هم کودک را با زبان رسمی و نوشتاری آشنا میکنند و هم به علت استفاده از کلمات و جملات، دایره واژگان کودک را افزایش داده، او را با ساختار جملات و الگوهای جدید جمله آشنا میکند.
” گلیزر نشان میدهد که چگوونه ادبیات رشد زبان کودک را تقویت میکند. به نظر وی رشد زبان کودک در گرو برخورد او با زبان بالغ است و این امر از طریق ادبیات کودک امکانپذیر است” همچنین” چامسکی113 در تحقیق خود نشان داد که میان رشد زبانی کودکان و میانگین سطح پیچیدگی کتابهایی که با آن سروکار دارند و نیز تعداد کتابهایی که با آن آشنایی دارند یا در دوران کودکی برایشان خوانده شده است، همبستگی مثبتی وجود دارد” (آدینهپور، 1381،به نقل از رشیدی،1390)
در حقیقت میتوان داستانها را بهطور غیرمستقیم، انبار آموزشی جملات و کلمات و نحوه کاربرد آنها دانست. البته از آنجایی که کودک در گروه سنی الف خود قادر به خواندن نیست، میتوان افعال کتاب را به صورت شکسته و یا صیقل داده خواند تا خواندن لحن شیرینی به خود بگیرد و موجب جذابیت بیشتر برایش گردد- به خصوص برای کودکان کمسالتر این گروه.

2‌.9‌.3‌ تحقق اهداف تربیتی
انتقال و افزایش مهارت فلسفه ورزی و پرسشگری
یکی از مسائلی که امروزه به تازگی دربارهی کودک و ادبیات کودک مطرح است، بحث آموزش فلسفه و تفکر درباره مفاهیم گنجانده شده در داستان است.” اکثر محققان براین عقیده هستند که قصهگویی تجربه مشترک همه انسانهاست و هیچ انسانی را نمیتوان یافت که چنین تجربهای نداشته باشد. ارائه داستان به شکلهای گوناگون ذهن دانشآموزان را فعال و خلاق میکند و به دانشآموزان میآموزد در مواجهه با مشکلات به یک راهحل نیاندیشند”( اسکندری و کیانی، 1386،به نقل از رشیدی،1390).
داستان فرصتی است برای لذت بردن و از طرفی تفکر پیرامون موضوعات. اینکه داستانی بتواند قوه تفکر کودک را تحریک کند و او را وادار به فکر کردن و در نتیجه ایجاد پرسش نماید بسیار ارزشمند است.
نظریهپردازان و متفکران بزرگی چون گریت بی میتوز114،متیو لیپمن115، شارپ116 و… اشاعه دهنده تفکر فلسفه برای کودکان هستند. این روش، تاکید اصلی بر روی گنجاندن یک یا چند مفهوم فلسفی در داستان است که باید پس از خوانده شدن توسط کودکان به صورت گروهی و دسته جمعی با راهنمایی و هدایت معلم و هدایتگری آگاه، به بحث گذارده شود. به عبارت دیگر با تفکر جمعی درباره یک موضوع و داستانی واحد و ارائه نظریات گوناگون و شنیدن آن، مهارت تفکر و فلسفه ورزی کودکان افزایش مییابد.
2‌.9‌.4‌ انتقال ایدئولوژی:
ایدئولوژی را میتوان همان مفاهیم، مبتنی فکری و ارزشهای ذهنی نویسنده دانست. نویسنده از زبان به عنوان ابزار بیان داستانش بهره میبرد و این زبان به عنوان واسطه برای رساندن و انتقال مفاهیم و ارزشها و ایدئولوژی نویسنده عمل میکند.” ولوسیوف117 چنین بیان میکند که همه زبانها ایدئولوژیک هستند. استدلال وی چنین است که همهی سیستمهای نشانهای، من جمله زبان، تنها نقش ساده نشانهای ندارند، بلکه همچنین و همزمان نقش ارزشگذارانه و در نتیجه ایدئولوژیک دارند”( سارلند118، 1381،به نقل از رشیدی،1390)
در ایدئولوژی هر فرد، ارزشهای اخلاقی و نیز ارزشها و هنجارهای اجتماعی درهم تنیدهاند و بخش مهمی از ایدئولوژی و ساختار فکری او را دربر میگیرد. بنابراین میتوان در یک تقسیمبندی جزئیتر انتقال ایدئولوژی را به دو صورت زیر داشت:
• انتقال ارزشهای اخلاقی
• انتقال ارزشهای اجتماعی
در واقع ادبیات کودک” به گونهای ژرف، ایدئولوژیک بوده و عملکرد آن انتقال شکلهای ویژه انتظام و معنای اجتماعی است”( سارلند، 1381،به نقل از رشیدی،1390)
نویسنده خود در جامعه زندگی میکند و ذهنش خواه و نا خواه پر است از ارزشهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعیای که به او از طریق جامعه و خانواده منتقل شده است- در حقیقت نویسنده در انتقال این ایدئولوژیهای پیدا و پنهان ذهنش، آگاهانه یا ناآگاهانه موثر است. بنابراین میتوان گفت که تمامی داستانها، از طریق نمایش شخصیتها- رفتارها و افکار آنها، یا بیان افکار راوی و در پشت آن نویسنده- ارزشهای اخلاقی و اجتماعی زمان خود را به کودک منتقل کرده و آموزش میدهند.مطلب پایانی و قابل توجه آن است که، گاه این تصور هم به وجود میآید که میشود کتابهایی یافت که بدون ایدئولوژی باشند. در حالی که ایدئولوژی یا میشود نشان داد یا نمیشود با این وجود، هست و هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و بچهها به راحتی آنها را درمییابند.
2‌.9‌.5‌ درمان بیماریهای روانی
امروزه از کتاب درمانی در درمان بسیاری از بیماریها و اختلالات روحی و روانی در افراد استفاده میکنند. درواقع این شیوه، با استفاده از گزینش کتابی متناسب با شرایط سنی فرد درمانجو –بیمار- و همینطور متناسب با نوع مشکل، توسط فرد درمانگر به فرد ارائه و یا برای او خوانده میشود.
این روش علاوه بر داشتن مزایا، هیچگونه عوارضی ندارد. البته باید توجه داشت که این روش به تنهایی در درمان بیماریها راهگشا نیست و معمولا به عنوان روشی مکمل به کارمیرود. با اینحال به طور قطع، تاثیر مثبتی در آرامش روحی بیمار دارد.
2‌.10‌ تاثیر بازی بر تقویت هوش میانفردی:
دانشمندان دریافتهاند که کودکان جنگلی که در جنگل و به دور از تماسهای اجتماعی رشد یافتهاند، نه حرف میزنند نه میتوانند بخوانند و بنویسند، پس نمیتوان تاثیر محیط را نادیده گرفت. هوش به دو عامل وراثت و محیط بستگی دارد و به طور کلی برای وراثت 70 درصد و برای محیط 30 درصد ارزش قائلند. کودکان ممکن است از ژن خوبی برخوردار باشند ولی وقتی محیط مناسبی در اختیار نداشته باشند، رشد هوش دچار مشکل میشود اما اگر از نظر ژنی از ژن ضعیفی برخوردار باشند عوامل محیطی قطعا میتواند تا حدی موثر باشد. در برخی مواقع مثلا در مورد بچههای پیشدبستانی، اینکه فقط اسباب بازی را جلوی آنها بریزیم کافی نیست چون در این سن اگر کودکان مجبور باشند برای کشف چیزی تلاش زیادی بکنند حوصلهشان سر میرود. بطور مثال در آموزش اعداد و حروف و اشکال، موثرترین روش این است که با آنها بازی بسازیم. در این الگو کودکان میآموزند که فقط برای لذت بردن بازی میکنند اما آنها در حقیقت در حین بازی مهارتهایی را یادمیگیرند که به پرورش حافظه، افکار خلاق و تفکر منطقی کمک میکند.(ناظمی،73،1385)
2‌.10‌.1‌ فواید قصههای تصویری:
• در قصههای تصویری، هر تصویر، قصهای میگوید. این دسته از قصهها، منبع خوب و ارزشمندی است برای کودکان خردسال و مبتدی و دانشآموزان، تا بتوانند با دیدن تصاویر سادهی هر ماجرا، قوهی خلاقهی ذهن خود را به کار اندازند و خود برای آن تصاویر، داستانی خلق کنند.
• با قصههای تصویری بچهها میتوانند رابطهی بین اشیاء و الفاظ را درک کنند، همچنین کودکان با خواندن آنها میتوانند برای رسیدن به هدفهای خود در زندگی، راهحلهای ابتکاری پیدا کنند.
• قصهها و کتابهای تصویری(مصور)، آغاز آشنایی کودکان با کتاب و مطالعه، و در حقیقت اولین گام در راه آشنایی با دانش بشری است.
• زبان و کلام تصویر،بهتر از هر کلامی میتواند به رشد بدون فشار، همه جانبه، مناسب و سلامت کودک، کمک کند.
• کودک با تصویر،زندگی میکند، با تصویر فکر میکند، با تصویر سفر میکند، رشد میکند، بازی میکند و خویشتن را میسازد. زیرا پل تصویر، محکمترین پلهاست، حتی محکمتر از پل صوت؛ و رابطه به یاری تصویر، زیباترین رابطهها.(مرتضوی کرونی،1391)
• قصههای تصویری با پرورش خلاقیت در کودکان، کوشش پدیدآوردن راهحلی نوین، برای حل هر مشکل دارد، به طوری که کودکان در برخورد با هر مساله و مشکل، با تواناییهای فکری خود، راهحلهای زیر را تجربه کنند:
– مشاهده: یعنی استفادهی کودک از تواناییهای حواس و حداکثر توجه، برای دریافت و درک مساله.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تحول همدلی، عامل اجتماعی، هوش عاطفی، تعامل اجتماعی Next Entries منابع تحقیق درباره پیش دبستانی، پرخاشگری، مهارتهای اجتماعی، مهارت های اجتماعی