منابع تحقیق درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

درصد معتبر
درصد تجمعی
3-1
30
11
2/11
2/11
6-4
144
7/52
9/53
1/65
9-7
68
9/24
5/25
6/90
بیشتر از 9
25
2/9
4/9
100
بدون پاسخ
6
2/2

مجموع
273
100

میانگین: 6 انحراف معیار: 6/2 کمینه: 1 بیشینه: 15

3-2-4 محل سکونت
توزیع محل سکونت گندمکاران مورد مطالعه برحسب شهر و روستا در جدول 3-4 آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 82 درصد پاسخگویان در روستا زندگی می کنند و 18 درصد آنان در شهر سکونت دارند.
جدول 3-4 محل سکونت گندمکاران
محل سکونت
فراوانی
درصد فراوانی
روستا
224
1/82
شهر
49
9/17
کل
273
100

4-2-4 نوع شغل
بررسی شغل گندمکاران مورد مطالعه نشان می دهد که نوع شغل 5/5 درصد افراد مورد مطالعه صرفاً کشاورزی میباشد و نوع شغل 5/94 درصد آنان ترکیبی می باشد بدین ترتیب که علاوه بر کشاورزی دارای مشاغل آزاد، کارگری، کارمندی و غیره می باشند (جدول 4-4).
جدول4-4 نوع شغل گندمکاران

نوع اشتغال
فراوانی
درصد فراوانی

صرفاً کشاورزی
15
5/5
نوع شغل
ترکیبی
258
5/94

کل
273
100

5-2-4 نوع فعالیت کشاورزی
یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع فعالیت کشاورزی نمونه مورد مطالعه به این صورت است که 57 درصد صرفأ به زراعت، 3/7 درصد به زراعت و دامداری، 5/31 درصد به زراعت و باغداری و 4/4 درصد به زراعت و باغداری و دامداری اشتغال دارند (جدول 5-4).
جدول 5-4 نوع فعالیت کشاورزی
نوع فعالیت کشاورزی
فراوانی
درصد فراوانی
زراعت
155
8/56
زراعت و دامداری
20
3/7
زراعت و باغداری
86
5/31
زراعت، دامداری و باغداری
12
4/4
کل
273
100

6-2-4 نوع کشت
نوع کشت گندمکاران مورد مطالعه شامل آبی، دیم و مختلط می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 4/82 درصد پاسخگویان کشت آبی دارند، 9/9 درصد آنان کشت دیم و 7/7 درصد گندمکاران هم کشت آبی و هم دیم دارند (جدول 6-4).

جدول 6-4 نوع کشت گندمکاران
نوع کشت
فراوانی
درصد فراوانی
آبی
225
4/82
دیم
27
9/9
مختلط
21
7/7
کل
273
100

7-2-4 نوع مالکیت زمین زراعی
نوع مالکیت اراضی گندمکاران مورد مطالعه شامل شخصی، اجاره ای و سهمبری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 88 درصد پاسخگویان اراضی شخصی دارند، حدود 4 درصد آنان اراضی اجاره ای و 8 درصد گندمکاران نیز دارای اراضی سهم بری هستند (جدول 7-4).
جدول 7-4 نوع مالکیت اراضی گندمکاران
نوع مالکیت
فراوانی
درصد فراوانی
شخصی
241
3/88
اجاره ای
10
7/3
سهم بری
22
1/8
کل
273
100

8-2-4 بیمه محصول
توزیع گندمکاران مورد مطالعه برحسب استفاده یا عدم استفاده از بیمه محصول در جدول 8-4 آمده است. نتایج این جدول نشان می دهد که حدود 38 درصد گندمکاران محصول خود را بیمه کرده اند و 62 درصد گندمکاران از بیمه محصول استفاده نکرده اند.
جدول 8-4 بیمه محصول گندمکاران
استفاده از بیمه محصول
فراوانی
درصد فراوانی
بلی
103
7/37
خیر
170
3/62
کل
273
100

9-2-4 منبع آب
جدول 9-4، منبع آب گندمکاران مورد مطالعه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود منبع آب 6/80 درصد گندمکاران رودخانه می باشد و 5/9 درصد گندمکاران از چاه استفاده می کنند و 9/9 درصد آنان کشت دیم دارند و از آب باران استفاده می کنند.
جدول 9-4 منبع آب گندمکاران
منبع آب
فراوانی
درصد فراوانی
رودخانه
220
6/80
چاه
26
5/9
باران
27
9/9
کل
273
100

10-2-4 در معرض قرار گرفتن
نتایج بررسی در معرض بودن در جدول 10-4 ورده شده است. نتایج این جدول نشان می دهد که میانگین در معرض قرار گرفتن 29/0 است که با توجه به دامنه آن می توان گفت در معرض بودن پایین تر از حد متوسط است (جدول 10-4).
جدول 10-4 در معرض قرار گرفتن

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
در معرض قرار گرفتن
15/0
34/0
0
1
*دامنه شاخص بین 0 و 1 می باشد.

همچنین نتایج سطحبندی در معرض قرار گرفتن به روش ISDM نشان می دهد که حدود 82 درصد گندمکاران، در معرض قرار گرفتن متوسط دارند و 18 درصدگندمکاران در معرض قرار گرفتن بسیار زیاد دارند (جدول11-4).
جدول 11-4 سطح بندی در معرض قرار گرفتن
در معرض قرار گرفتن
فراوانی
درصد فراوانی
کم
0
0
متوسط
225
4/82
زیاد
0
0
بسیار زیاد
48
8/17
کل
273
100

11-2-4 حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی
نتایج بررسی حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی در جدول 12-4 آورده شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین حساسیت گندمکاران، 56/0 است که با توجه به دامنه آن میتوان گفت حساسیت در میان آنان بالاتر از حد متوسط است.
جدول 12-4 حساسیت گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
حساسیت
56/0
30/0
0
1
*دامنه شاخص 0 و 1 می باشد.
همچنین نتایج سطحبندی حساسیت گندمکاران به روش ISDM نشان می دهد که بیش از نیمی از گندمکاران، حساسیت زیاد و بسیار زیاد دارند و حدود 40 درصد آنان حساسیت کم و متوسط دارند (جدول13-4).
جدول 13-4 سطح بندی حساسیت گندمکاران
حساسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کم
59
6/21
6/21
متوسط
49
9/17
6/39
زیاد
124
4/45
85
بسیار زیاد
41
15
100
کل
273
100

12-2-4 ظرفیت سازگاری
ظرفیت سازگاری گندمکاران بر اساس دارایی های معیشتی سنجیده شده است که شامل پنج سرمایه انسانی، فیزیکی، طبیعی، مالی و اجتماعی می باشد. وضعیت پاسخگویان از لحاظ هر کدام از سرمایه ها و در نهایت ظرفیت سازگاری آنها در ادامه بیان شده است.
1-12-2-4 سرمایه انسانی
شاخص سرمایه انسانی با متغیرهای سطح تحصیلات، سابقه فعالیت کشاورزی، تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی، سطح سلامت گندمکاران و مهارت های فنی- زراعی گندمکاران سنجیده شده است که نتایج بررسی پاسخگویان از نظر هر کدام از متغیرها و نیز وضعیت شاخص سرمایه انسانی در ادامه بیان می گردد.

1-1-12-2-4 سطح تحصیلات
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات در جدول 14-4 آمده است. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به گندمکاران بی سواد (4/30 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات بیشتر از 12 سال (5/5 درصد) می باشد.
جدول14-4 سطح تحصیلات گندمکاران
تحصیلات(سال)
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
هیچ (بی سواد)
83
4/30
4/30
5-1
73
7/26
1/57
9-6
62
7/22
9/79
12-10
40
7/14
5/94
بیشتر از 12
15
5/5
100
کل
273
100

میانگین: 09/5 انحراف معیار: 50/4 کمینه: 0 بیشینه: 16

2-1-12-2-4 سابقه فعالیت کشاورزی
یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین سابقه کشاورزی برای گندمکاران منطقه مورد مطالعه 29 سال میباشد که نشان دهنده تجربه بالای گندمکاران در فعالیت کشاورزی است. بیشترین فراوانی (62 درصد) مربوط به دسته 30-21 سال میباشد و کمترین فراوانی (6/2 درصد) مربوط به سابقه کشاورزی بیشتر از 50 سال می باشد (جدول 15-4).
جدول15-4 سابقه فعالیت کشاورزی گندمکاران
سابقه کشاورزی(سال)
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کمتر از 10 سال
50
3/18
3/18
20-10
25
2/9
5/27
30-21
94
4/34
9/61
40-31
49
9/17
9/79
50-41
48
6/17
4/97
بیشتر از 50
7
6/2
100
مجموع
273
100

میانگین: 15/29 انحراف معیار: 57/13 کمینه: 2 بیشینه: 60

3-1-12-2-4 تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی
نتایج بررسی تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی- ترویجی برگزار شده توسط مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی منطقه مورد مطالعه در جدول16-4 آمده است. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی (81 درصد) مربوط به کشاورزانی است که در هیچ دوره آموزشی- ترویجی شرکت نکرده اند. کمترین فراوانی (3/3درصد) مربوط به کشاورزانی است که در چهار دوره آموزشی- ترویجی شرکت کرده اند.
جدول16-4 تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی گندمکاران
دفعات شرکت در دورههای آموزشی- ترویجی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
هیچ
222
3/81
3/81
1 دوره
12
4/4
7/85
2 دوره
19
0/7
7/92
3 دوره
11
0/4
7/96
4 دوره
9
3/3
100
کل
273
100

میانگین: 44/0 انحراف معیار: 01/1 کمینه: 0 بیشینه: 4

4-1-12-2-4 سطح سلامت گندمکاران
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سلامت در جدول 17-4 آمده است. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به گندمکاران سالم (1/68 درصد) می باشد و کمترین فراوانی مربوط به گندمکاران دارای بیماری سخت (6/13 درصد) می باشد.
جدول17-4 سطح سلامت گندمکاران
سطح سلامت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
سالم
186
1/68
1/68
بیماری خفیف
50
3/18
4/86
بیماری سخت
37
6/13
100
کل
273
100

5-1-12-2-4 مهارتهای فنی – زراعی گندمکاران
بر اساس یافته های جدول 18-4، از میان مهارت های فنی-زراعی گندمکاران «جمع آوری کاه و کلش برای تغذیه دام» رتبه اول و «کاهش سطح زیر کشت» رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. همچنین با توجه به میانگین کل و دامنه امتیازی، مهارتهای فنی – زراعی گندمکاران در حد متوسط است.
جدول 18-4 مهارت های فنی- زراعی گندمکاران
گویه
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
رتبه
جمع آوری کاه و کلش برای تغذیه دام
40/0
0/0
0
1
رعایت الگوی کشت تعیین شده توسط دولت
85/0
36/0
42/0
2
انجام عملیات خاک ورزی مناسب
71/0
46/0
65/0
3
کشت محصول مقاوم به کم آبی به جای کشت گندم
65/0
46/0
71/0
4
باقی گذاشتن کاه و کلش در مزرعه پس از برداشت محصول
57/0
49/0
86/0
5
کاهش میزان مصرف بذر
52/0
50/0
96/0
6
رعایت تناوب زراعی
52/0
50/0
96/0
6
کنترل علفهای هرز با روشهای غیر شیمیایی
47/0
50/0
06/1
7
استفاده از کودهای آلی
35/0
48/0
37/1
8
آیش گذاشتن همه یا قسمتی از اراضی
23/0
42/0
83/1
9
حذف نیروی کار اضافی
21/0
41/0
95/1
10
رها کردن موقت کشت گندم
17/0
38/0
23/2
11
کاهش سطح زیر کشت
15/0
35/0
33/2
12
میانگین: 51/0 انحراف معیار: 23/0 کمینه: 0 بیشینه: 1
* مقیاس سنجش 0 تا 1 است.

نتایج بررسی سطح بندی مهارت های فنی-زراعی گندمکاران نشان می دهد که بیش از نیمی از گندمکاران (4/56 درصد) روی هم رفته مهارت های فنی – زراعی ضعیف و متوسط دارند و 6/43 درصد آنان روی هم رفته مهارت های فنی – زراعی خوب و عالی دارند (19-4).
جدول 19-4 سطح بندی مهارت های فنی- زراعی گندمکاران
مهارت های فنی- زراعی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
37
6/13
6/13
متوسط
117
9/42
4/56
خوب
64
4/23
9/79
عالی
55
1/20
100
مجموع
273
100

6-1-12-2-4 شاخص سرمایه انسانی
شاخص سرمایه انسانی برای هر یک از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع روزي، بضاعت، جميع Next Entries منابع تحقیق با موضوع اميد، گردانيده، ساير