منابع تحقیق درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

از تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می‌کنند.یکی از روش‌های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های متفاوت اعطا می‌کند.
از آن‌جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند.مدیران شرکت‌های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می‌دهد که سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.
هنگامی که اقلام‌تعهدی اختیاری به دسته‌های مثبت و منفی از هم جدا می‌کنیم، قیمت‌گذاری اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت‌های با رشد بالا قابل‌توجه است.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می‌دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت‌های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.
1- 4‌. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش
انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده ‌کنند.این اختیار مدیریت می‌تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می‌تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته‌ی مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.
1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند
فرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
1-‌7. روش تحقیق
1-7-‌1. جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 82 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند می باشد.
1-7-‌2. نمونه آماری
ازبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند برای آزمون فرضیه‌ها انتخاب شده‌اند.
سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند
شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1382 در بورس تهران پذیرفته شده باشند .
شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.
شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.
اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکتهای مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 1010 بوده است. پس از حذف دادههای پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به 991 مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکتهای مورد بررسی در مدل دوم نیز 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 909 مشاهده میگردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف دادههای پرت به 889 مشاهده رسیدند.
1-7-‎‌3. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.
قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق 10ساله و از سال 82 تا 91 می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-7-‌4. روش گردآوری داده‌ها
جهت انجام این تحقیق و نتیجه‌گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این خصوص به دو گروه از اطلاعات نیاز است.
گروه اول:اطلاعاتی که مرتبط با مبنای تئوریک وادبیات تحقیق می‌باشدکه مفاهیم بنیادی و چارچوب تحقیق رابیان می‌دارد. دسترسی به این اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری خواهد شد.
گروه دوم: اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارش‌های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.
1-8. ‌متغیرهای تحقیق
1-8-‌1.‌ متغیرهای وابسته
بازده سهام(Rit):عبارتست از بازده محقق شده سهم i در سال t که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت و به صورت زیر محاسبه می شود.

100×Ri,t =(P_(i,t) (1+α+β)-〖(P〗_(i,t-1)+ Cα)+D_(i,t))/(p_(i,t-1) + Cα )

Pi,t، Pi,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t ، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید
Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t
جریان نقدی عملیاتی آتی (OCFt+1): جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. كهايندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشركتهایموردنظراستخراجگرديده است.
1-8-‌2. متغیرهای مستقل
اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA): پس از تخمین پارامترهای مدل تعدیل شده جونز از طریق مدل‌های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام‌تعهدی غیراختیاری (NDA) به شرح زیر محاسبه می‌شود.
α11/TA_(j,t-1) +α2〖ΔREV〗_(j,t)/TA_(j,t-1) + α3PPE_(j,t)/TA_(j,t-1) = NDAj,t
اقلام‌تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام‌تعهدی غیر اختیاری، اقلام‌تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کردند:
NDAj,t – ACCR_(j,t)/〖TA〗_(j,t-1) = DACj,t

رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.
MTB:نشان دهنده‌ی رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می‌باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی بدست می‌آید.
جریان نقدی عملیاتی(OCF):جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. که به عنوان تفاوت سودعملیاتی و اقلام‌تعهدی محاسبه می‌شود.
فروش و تغییرات فروش( SALES و SALESΔ ): براساس استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه ، که از فعالیت‌های اصلی و مستمرواحد تجاری ناشی شده باشد. كهايندادهازصورتمالی سود وزیانشركتهایموردنظراستخراجگرديده است.
1-8-3‌ .متغیرهای کنترلی
SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
B/P ارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام
Price قیمت سهام
1-9‌. مدل‌های تحقیق
به منظور محاسبه اقلام‌تعهدی اختیاری نیز از مدل تعدیل شده جونز(1990)به شرح زیر استفاده می‌شود.
ACCR_(j,t)/TA_(j,t-1) = α11/TA_(j,t-1) + α2〖ΔREV〗_(j,t)/TA_(j,t-1) + α3PPE_(j,t)/TA_(j,t-1) + e_(j,t)

ACCRj,t = کل اقلام تعهدی(تفاوت بین سود علیاتی وجریان نقدی عملیاتی)؛
TAj,t-1 = کل دارایی درپایان t-1؛
REVΔ= تغییر در درآمد خالص (درآمد در سال t منهای درآمد در سال t-1)؛
PPE= ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t؛
به منظور آزمونتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وتاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام درشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.
R = α0 + α1GROW + α2OCF + α3NDAC + α4DAC + α5DAC*GROW + ε

به منظور آزمون تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر جریان‎‌های نقدی ‌عملیاتی آتی در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های یا رشد پایین از مدل به شرحزیر استفاده می‌شود.

OCFt+1 = α0 + α1GROW + α2OCF + α3NDAC + α4DAC + α5GROW*DAC + α6R + α7SALES + α8ΔSALES +α9 SIZE +α10B/P +α11Price+ε

GROW =یک متغیر ساختگی است که اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک در غیر صورت صفر است.
=R بازده سهام
OCF= جریان وجوه نقد عملیاتی
NDAC= اقلام‌تعهدی غیر اختیاری
DAC= اقلام‌تعهدی اختیاری
SALES=فروش سال t
SALESΔ= تغییرات فروش (فروش سال t منهای سال t-1)
SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
B/Pارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام
Price قیمت سهام
1-‌10.تعریف واژه‌های کلیدی
اقلام تعهدی اختیاری: اقلامتعهدی(تفاوت بین سود عملیاتی وجریان نقدی عملیاتی)بهدودستهاختیاری وغيراختياریتفكيكمیشوند. اقلامتعهدیاختیاریآن‌هایهستندكهمديريتبرآن‌هاكنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخيربيندازد،حذفكندوياثبتوشناسايیآن‌هاراتسريع كند.
بازده سهام که عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایه گذاری که طی آن دوره مصرف شده است . به عبارت دیگر بازده سهام در یک دوره معین عبارت است از تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا وانتهای آن دوره بعلاوه سود نقدی سهام و افزایش نقدی سرمایه در دوره مورد نظر،تقسیم بر قیمت سهام در ابتدا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام Next Entries منابع تحقیق درباره سود حسابداری، بهای تمام شده، بازده سهام، رشد شرکت