منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.
اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.107
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، جزای نقدی Next Entries پایان نامه درمورد ادب مقاومت