منابع تحقیق درباره استان هرمزگان، کسب و کار، کارآفرینی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

د رشد کارآفرينان در ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي استان و در نتيجه کمک به رشد اقتصادي استان ميباشد. همچنين اين تحقيق داراي اهداف فرعي ديگر به شرح زير است :
• شناسايي عوامل موفقيت کارآفرينان در ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي
• کمک به عملي شدن ايده هاي کارآفرينان و در نتيجه افزايش اشتغال در استان
• کمک به ايجاد محيطي پويا براي رشد کارآفرينان
• ارائه راهکارهايي عملي براي کارآفرينان براي توسعه اين عوامل

1-5- کاربرد نتايج تحقيق
نتايج به دست آمده از اين تحقيق اگر مورد توجه قرار گيرد کاربردهاي زير را براي مسئولين و متوليان امر کارآفريني و کارآفرينان ميتواند به دنبال داشته باشد :
• کمک به کارآفرينان در ايجاد کسب و کارهاي جديد
• دادن بازخوري مناسب به متوليان کارآفريني در استان براي ارتقاء سطح عملکردشان
• کمک به کارآفرينان براي آشنايي با عوامل موثر بر موفقيت در ايجاد يک کسب و کار جديد
• کمک به ايجاد زمينه هاي لازم براي افزايش اشتغال زايي در استان
1-6- سئوالات پژوهشي
سوال اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل موفقيت کارآفرينان از ديدگاه کارآفرينان منتخب استان هرمزگان در سال 87 است . در همين راستا پرسشهاي فرعي زير مطرح مي گردد:
• مهم ترين عوامل موفقيت کارآفرينان از ديدگاه کارآفرينان منتخب استان هرمزگان کدامند؟
• راهکارهاي ارتقاء سطح کارآفريني از ديدگاه کارآفرينان منتخب در استان هرمزگان کدامند؟
• درجه اهميت عوامل موفقيت کارآفريني از نگاه کارآفرينان منتخب استان هرمزگان به چه صورت است؟
1-6-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم کارآفرینی را در بر میگیرد.
1-6-2- قلمرو زمانی
این پژوهش طی دوره زمانی 6 ماهه اول سال 88 انجام شده است.
1-6-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی آن استان هرمزگان میباشد.

1-7- نوع تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ دستهبندی بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق اگر مورد توجه قرار گيرد کاربردهاي از جمله 1) کمک به کارآفرينان در ايجاد کسب و کارهاي جديد 2) دادن بازخوري مناسب به متوليان کارآفريني در استان براي ارتقاء سطح عملکردشان 3) کمک به کارآفرينان براي آشنايي با عوامل موثر بر موفقيت در ايجاد يک کسب و کار جديد 4) کمک به ايجاد زمينه هاي لازم براي افزايش اشتغال زايي در استان؛ براي مسئولين و متوليان امر کارآفريني و کارآفرينان ميتواند به دنبال داشته باشد. لذا، این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی محسوب میشود.
1-8- روش تحقیق
روش کلی تحقیق حاضر، روش توصیفی- تحلیلی میباشد.
1-9- جامعه آماری
در اين پژوهش، كارآفرينان منتخب صنايع توليدي استان هرمزگان در جشنواره كارآفرينان برتر سال 87 جامعه آماري را تشكيل مي دهند.
لازم به ذکر است که توضیحات مربوط به نمونه آماری، روشهای نمونهگیری و … به تفصیل در فصل سوم ارائه شده است.
1-10- روش گردآوری دادهها
از آنجایی که روش گردآوری دادهها، روش کتابخانهای- میدانی میباشد، بر همین اساس، تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق و بررسی سوابق مربوطه از روش کتابخانهای استفاده گردید. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانهها و همچنین پایاننامههای فارسی و لاتین استفاده شده است.
همچنین، در این تحقیق با تعدادی از اساتید، متخصصین و صاحبنظران خبره، نیز در زمینه موضوع مربوطه مصاحبههایی ساختاریافته انجام گرفت. در نهایت جهت جمعآوری دادهها، پرسشنامههایی به کار گرفته شد.

1-11- روشها و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق
به منظور تجزيه و تحليل داده ها بدست آمده از پرسشنامه، از تحلیل عاملی، آمار توصيفي و آمار استنباطي به فراخور هر يك از بخش هاي پرسشنامه استفاده خواهد شد. از آمار توصيفي به منظور تنظيم داده ها و تعيين شاخص هاي مركزي، پراكندگي استفاده خواهد شد و از آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده خواهد گرديد. همچنین جهت تعیین اهمیت و اولویتبندی عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان برتر استان هرمزگان از تکنیکهای MADM از جمله AHP و TOPSIS استفاده خواهد شد.
لازم به ذکر است به منظور انجام آزمونهای آماری از نرم افزارهای آماری معروف از جمله SPSS 15.0 و … استفاده خواهد شد.
1-12- جمعبندی
در اين فصل، نخست به بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. سپس با توجه به ضرورت و اهميت انجام تحقیق، اهداف پژوهش بیان شد. همچنین در ادامه به کاربرد نتایج حاصل از انجام تحقیق اشاره شده و سؤالات پژوهشي كه اين تحقيق درصدد پاسخگويی به آنها مي‌باشد، مطرح گرديد. در این راستای اهداف پژوهش، نوع و روش انجام تحقیق، جامعه آماری تحقیق وابزار جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز كه محقق را در رسيدن به اهداف تعيين شده خويش ياري مي‌رساند به همراه قلمرو تحقیق عنوان شد. در نهایت به روشها و تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم
2-1- مقدمه
پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و رشد آگاهیها و دانش در حوزه صنعت و اقتصاد، سئوالات بسیاری همچون درجه موفقیت بعضی از افراد جامعه نسبت به دیگران و علل آن؛ ذهن هر مدیری را در کشور به خود مشغول می کند . شاید به جرات بتوان گفت که این دغدغه مدیریتی هر مدیر مسلمان ایرانی است که در مرحله بلوغ انقلاب اسلامی و کمال مدیریت با آن زندگی می کند .در چنین شرایطی ، باید بتوان برای عرصه های اقتصادی و صنعتی همچون عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … پاسخی معتبر و بی بدیل یافت .باید بتوان راهبردهای رایج که ملهم از ایدئولوژی افراطی و تفریطی است را تعیین و تبیین نمود .لذا با توجه به تحولات و دگرگونیهای نظام های اجتماعی -اقتصادی و صنعتی عصر حاضر، بدون تردید یافتن راه حل ها و روشهای جدید مقابله با مشکلات حادث از تهدیدات گسترده بین المللی که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات ،فرآیندها و خدمات جدید بستگی زیاد دارد؛ نیاز بیش از پیش به کارآفرینان را به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادی و صنعتی یادآور می شود .در واقع کارآفرین و بررسی مسائل پیش روی موفقیت آنان عامل اصلی رشد صنعت کشور خواهد بود. لذا با توجه به فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی ، از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و کارآفرین و کارآفرینی اساس و بستر ساز تغییر، تحول و دگرگونی است که دراین خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می کند.افراد، سازمانها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی، توقف و سکون شده و بی شک در آینده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحلال می شوند .در این میان افرادی هستند که در این دریای پرتلاطم انقلاب های پی در پی بر روی موج ها سوار بوده و در زمانی که همگان بر هرج و مرج تناقض و عدم تعادل اذعان دارند ، کارآفرینان به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارایه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه تعادل را برقرار کرده و اوضاع صنعت را سامان بخشد و ارزشی از خود بر جای گذارند.
بهرحال، سرمايه گذاري كارآفرينانه، كه شكل غالب و امروزي سرمايه گذاري در بسياري از اقتصادهاي كشورهاي جهان است، چه در بخش صنعت و يا ديگر بخش هاي اقتصادي پويا، اجراي تصميمي است كه در قسمت هاي انتهايي فرآيند كارآفريني اتخاذ مي شود و نيروي محركة آن فرد كارآفريني است كه فرايند سرمايه گذاري را با تلاش مضاعف خود به پيش مي برد. با نگاهي اجمالي به كارآفرينان ايراني كه كسب و كارهاي بسيار موفقي را در داخل و بويژه در خارج از كشور، راه انداخته و هدايت مي كنند، به نظر نمي رسد، كه تعداد يا درصد كارآفرينان بالقوه ايراني ناگهان كاهش يافته باشد، بلكه ظن قويتر آنكه عدم توجه به عوامل موثر در موفقيت كارآفرينان و ايجاد شرايط و بسترهاي مناسب توسعه موفقيتهاي کارآفرينان باعث بروز ميل كاهنده به كارآفريني شده است. اين تحقيق به پاسخ اين دست سؤال ها پرداخته است.
2-2- كارآفريني و روند پیدایش آن
واژه كارآفريني از قرنها پيش قبل از آنكه به زبان امروزي مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گرديد. اين واژه معادل كلمه فرانسوي Enterprendre به معناي «متعهد شدن» و معادل Under Take در زبان انگليسي مي باشد كه در سال 1848 توسط جان استوارت ميل به كارآفريني4 در زبان انگليسي ترجمه شد (خنيفر، 1385). در اوايل سده شانزدهم ميلادي كساني را كه در كار مأموريت نظامي بودند كارآفرين خواندند و پس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديت هايي مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال 1700 ميلادي به بعد درباره پيمانكاران دولت كه دست اندركار امور عمراني بودند، از لفظ كارآفرين زياد استفاده شده است. كارآفريني و كارآفرين اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادي از قرن شانزدهم ميلادي تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي خود تشريح كرده اند. ژوزف شومپيتر با ارائه نظريه توسعه اقتصادي خود در سال 1934 كه همزمان با دوران ركورد بزرگ اقتصادي بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوري كارآفرينان در ايجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و به همين دليل وي را «پدر كارآفريني» لقب داده اند. از نظر وي كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است(پوردارياني، 1381)
2-3- تعاریفی از کارآفرینی
روبرت رونشتات 5 (1985) معتقد است كه كارآفريني فرايند پوياي ايجاد ثروت بيشتر است. اين ثروت را افرادي ايجاد مي‌كنند كه مخاطره بزرگ را برحسب سرمايه، زمان و تعهد شغلي در قبال تعيين ارزش كالا يا خدمات مي‌پذيرند. كارآفرين با تأمين كردن و تخصيص دادن مهارتها و منابع ضروري بايد به طريقي اين ارزش را در كالاها يا خدمات ايجاد كند.
ويلكن 6 (1992) كارآفريني را يك متغير ميانجي مي‌داند و از ويژگي تسريع‌كنندگي براي تشريح كارآفريني در توسعه اقتصادي استفاده مي‌كند. وي معتقد است كه كارآفريني به عنوان يك تسريع كننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌اورد. او چهار دسته از عوامل را براي ظهور كارآفريني مهم مي‌شمارد:
– عوامل اقتصادي: مزيتهاي بازار، فراهم بودن سرمايه
– عوامل غير اقتصادي: مقبوليت كارآفريني (از نظر فرهنگي)، تحركات اجتماعي، امنيت و عواملي همچون طبقه اجتماعي، قدرت و كنترل
– عوامل روانشناختي: نياز به توفيق، انگيزه‌ها و مخاطره‌پذيري
– تركيب عوامل توليد: به منظور ايجاد تغيير در توليد محصولات و خدمات
وسپر (1981) كارآفريني را فرايند معرفي رقباي مستقل كوچك و بزرگ به شركتهاي فعلي مي‌داند و كارآفرين را فردي معرفي مي‌كند كه رقابت را بالا مي‌برد و شركتهاي موجود را به مبارزه مي‌طلبد. او به دنبال شكافهاي بازار و نيازهاي ارضاء شده در بازار، انتقال فن‌آوري، ارائه ايده‌هاي جديد و اجراي آنها مي‌باشد. او سرمايه‌گذاري را ترتيب و مشاغل جديد را ايجاد مي‌كند.
از نظر استيونسون و گامپرت 7(1985) كارآفريني فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصتها مي‌باشد. از آنجا كه كارآفرين هيچگاه بر تمامي منابع لازم تسلط ندارد، دنيال كردن فرصت، مستلزم «پر كردن شكاف منابع» خواهد بود. اين فرايند نيز به نوبه خود مستلزم يك رشته انتخابهايي است كه مي‌بايست به نحوي اتخاذ گردد تا هم به لحاظ دروني با بازار همخواني داشته و هم به لحاظ بروني با آن متناسب باشد.
2-3- تعاريفی از كارآفرين8
تعدادي از تعاريف ارائه شده در مورد كارآفرين به شرح زير مي باشد:
( بنا بر تعريف واژه نامه دانشگاهي وبستر9 ، كارآفرين كسي است كه متعهد ميشود مخاطرههاي يك فعاليت اقتصادي را سازمان دهي، اداره و تقبل كند (رازليقي،‌1380)
( خريداري نيروي كار و مواد اوليه به بهائي نامعين و به فروش رساندن محصولات به بهائي طبق قرارداد (Bernard, 1700).
( كارآفرين فردي است كه ابزار توليد را به منظور ادغام آنها براي توليد محصولات قابل عرضه به بازار، ارائه مي كند (Cantillon, 1730).
( كارآفرين عاملي است كه تمامي ابزار توليد را تركيب مي كند و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی، عوامل شخصیتی Next Entries منابع تحقیق درباره ارزش اطلاعات