منابع تحقیق درباره آیین دادرسی، دانشگاه تهران، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

نهایتاً ارائة گزارش به مقام قضایی می‌باشد، به نحو صحیحی رعایت بکنند.در انتها پیشنهاد می شود ،باتوجه به رشد بسيار سريع تكنولوژي كامپيوتر و گسترش تكنولوژي ارتباطي و تبادل اطلاعاتي به كمك كامپيوتر و اجزاء وابسته به آن در ارتباط با وابستگي تنگاتنگ جامعه مدرن امروزي به اين فن آوري ، از بعد حقوق كيفري ، اقدامات خاص قضايي چه در زمينه تدوين قوانين جديد و كارآمدتر و چه در زمينه اقدامات امنيتي در حفاظت از سيستمهاي كامپيوتري و شبكه اي و آموزش نيروي متخصص ،به وجود آید و حتی این امکان وجود دارد که متولیان امر بتوانند جهت پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و سهولت در کشف این جرایم، همانند برخی از کشورها در کافی نت ها و مراکز مشخص جهت امنیت بیشتر اقداماتی چون نسب دوربین مدار بسته را الزامی نمایند.

منابع وماخذ:
الف) فارسی
1) کتب
1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ نهم، 1380،
2. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، چاپ نخست، 1380،
3. آشوری، محمّد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1388،
4. آیکاو، دیوید جی، راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه‌ای، ترجمة اکبر استرکی، محمد صادق روزبهانی، تورج ریحانی و راحله الیاسی، انتشارات معاونت‌ پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، تهران، 1383،
5. ارسطا، محّمدجواد، اعتبار سند و تعارض آن با ادلة دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، نشر قضا، معاونت آموزش قوّة قضائیّه، قم، چاپ اول، پاییز 1387، ص.47.
6. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶ ، چاپ دوازدهم، انتشارات اسلامیّه، تهران، ۱۳۸۷،
7. بازگیر، یداله، مسایل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاه ها، نشر عصرحقوق با همکاری حقوقدان، چاپ نخست تابستان ۱۳۷۸،
8. پرویزی، رضا، پی‌جویی جرایم رایانه‌ای، انتشارات جهان جام‌جم، تهران، چاپ اول، 1384، ص.89.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، 1375،
10. خداقلی، زهرا، جرايم کامپيوتري، انتشارات آريان، تهران، چاپ نخست، 1384 ،
11. رحیمیان، علی رضا، بررسی مسأله قیاس: تحلیل کاربرد قیاس در اصول و فروع دین، انتشارات منیر، تهران، چاپ نخست، 1387،
12. زراعت، عبّاس، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتشارات خطّ سوم، تهران، چاپ سوم، 1385،
13. شجاعی، محسن، تجارت الکترونیکی، پرتونگار، مشهد، چاپ نخست، 1383،
14. صانعي، [آیتالله]یوسف، استفتاآت قضايي، كليات قضا، جلد 1، نشر پرتو خورشيد، قم، چاپ نخست، بهار1388،
15. صدرزاده افشار، سیّدمحسن، ادلة اثبات دعوا در حقوق ايران ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ چهارم، 1385،
16. طوسی، شیخ محمدبنحسن، کتابالخلاف، جلد سوم، مؤسسهالنشرالاسلامی، قم، طبعهالاولی، 1417ه.ق.،
17. فضلی، مهدی، مسئولیت کیفری در فضای سایبر، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ نخست، 1389،
18. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۴،
19. گاتن، آلن، ادله الکترونیکی، ‌ترجمهی مصیب رمضانی، انتشارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، تهران، چاپ نخست، 1389،
20. گلدوزيان، ايرج، حقوق كيفري اختصاصی تطبيقي، جلد نخست، نشر ماجد، 1374،
21. مدنی، سیّدجلالالدین، ادلة اثبات دعوا، انتشارات پایدار، تهران، چاپ سوم، 1387،
22. معاونت آموزش قوّة قضائیّه، مجموعه بخشنامههای شورای عالی قضایی، انتشارات آموزش و تحقیقات قوّة قضائیّه، جلد نخست، چاپ اول، 1382،
23. معاونت آموزش و تحقیقات قوّةقضائیّه، مجموعة مشاورههای قضایی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ نخست، 1389،
24. معین، محمد، فرهنگ معین، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر
25. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد 3، شرکت سهامی انتشار، ويرايش نخست، چاپ چهارم، ١٣٨٥،
26. نراقی، احمد، عوائد الایام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1375،
27. نوری،محمد علی و نخجوانی، رضا، حقوق‏ تجارت الکترونیکی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نخست، 1382،
28. نوکندهای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات دانشنگار، تهران، چاپ اول، 1380،
29. همین دوا، آرلت، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ترجمه دکتر یوسف مولایی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران و برنامه عمران ملل متحد، تهران، چاپ نخست، پاییز82،

2) مقالات
30. اسچاندل، هیلمن،« اینترنت مأمن تروریسم»، ترجمه احمد هدایتی، نشریة ترجمان اقتصادی، شماره20، آبان1380،
31. اعظمی، احسان، «مزاحمت تلفنی و تأثیر آن در تضییع حقوق افراد»، ماهنامه دادرسی ، آذر و دي 1378 ، شماره 17،
32. بازیاری سروستانی، غلامعلی، «اعتبار کپیهای برابر با اصل در اسناد الکترونیکی»، ماهنامه کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، مرداد و شهريور 1385، شماره 63،
33. باقرینژاد، زینب، «مقام تعقیب و ادله کیفری»، نشریه پیام آموزش، سال هفتم، شمارة 37، فروردین و اردیبهشت 1388،
34. بهرامپور، شعبان علی، «رسانهها و نظام رسانهای ژاپن»، فصلنامه رسانه، شماره 65، بهار 1385،
35. پال، کریستین، «هنرهای چند رسانهای: تکنولوژیهای دیجیتال به مثابه یک ابزار»، ترجمه فرانک فریدونی، فصلنامه هنر، شماره 75، بهار 1387،
36. پریمرو، بروک،« تصویب طرح پنج مادهای کانادا برای جلوگیری از خشونت تلویزیون»، ترجمه مریم فراهانی، فصلنامه رسانه، شماره 44، زمستان 1379،
37. پیوندی، غلامرضا، «مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی»، فقه و حقوق، نشریة فقه و حقوق ، شماره 2، پاييز 1383،
38. تدین، عبّاس،« پنهانکاری در تحصیل ادله در فرآیند دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، نشریه پیام آموزش، شماره 34، مهر و آبان 1387،
39. تدین، عباس،« جایگاه کارشناسی و ادلة بیوژنتیکی در دادرسیهای کیفری»، مجّلةحقوقی دادگستری، سال هفتاد و سوم، شمارة68، زمستان 1388،
40. تدین، عبّاس، «گسترهی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، مجلة حقوقی دادگستری، سال 73، شماره ی 67 ، پاییز 1388،
41. تدین، عباس،« مطالعه تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر»، فصلنامة فقه و حقوق ، سال چهارم، شماره 16، بهار 1387،
42. جعفری، مجتبی،« بزهکاری رایانه‌ای در رویارویی با حقوق جزای فرانسه»، نشریة حقوقی گواه،شمارههای 6 و 7،بهار و تابستان 1385،
43. جلالی فراهانی، امیر حسین، «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری»، فصلنامه فقه و حقوق، سال چهارم، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۶،
44. جلالی فراهانی، امیر حسین، «صلاحیت کیفری در فضای سایبر»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 11، زمستان 1385،
45. دارلی، اندرو، «سطح نمایش و فضاهای تماشا در فرهنگ بصری دیجیتال»، ترجمه علی عامری مهابادی، فصلنامه فارابی، شماره 50، زمستان 1382،
46. درویشزاده، محمد، «موضوعشناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقهی و حقوقی»، نشریه پیام آموزش، سال هفتم، خرداد و تیر 1388، شماره 38،
47. رضایی، روح اللّه،«اعتبار اسناد الکترونیک با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی»، نشریة حقوقی گواه، شمارههای 6 و 7، بهار و تابستان 1385، ص.13.
48. رضوی، محمد، «جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آنها»، مجله دانش انتظامی، شماره 32، بهار1386،
49. روزنتال کالمن، آلوس، «آینده روزنامه نگاری الکترونیک؛ دگرگونی رسانه یا رسانه کشی؟»، ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه، شماره 46، تابستان 1380،
50. زارع زاده، سعید،« سازمان زندانها پیشگام نهادهای دولتی در استفاده از فناوری اطلاعات»، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 86، تیر 1388 ،
51. زرکلام، ستّار، قانون تجارت الکترونیکی در بوتة نقد، ماهنامة تعالی حقوق (ویژة دادگستری کل استان خوزستان)، سال چهارم، شمارة36، شهریور 1388،
52. سوادکوهی فر، سام، دادرسی دعاوی مدنی، کیفری و اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی، مجله دادرسی، شماره 46 ، مهر و آبان 1383،
53. شامبر، لیندا، سند چیست؟ تأملی دوباره در باب مفهوم سند در عصر اضطراب، ترجمه حمید رضا جمالی مهموئی، نشریّة مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 38، تابستان 1378،
54. صادقیان، نادعلی، اسناد الکترونیکی شگفت آورترین رسانه ارتباط جمعی در عصر حاضر،  فصلنامه گنجینه اسناد ، بهار 1386، شماره 65،
55. صادقیزیازی، حاتم، آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی، مجّلة حقوقی، شمارة 34، بهار و تابستان 1385.
56. صالحی، جواد، صمدی، محمّد، علل حدوث تعارض ادله کیفری، نشریه پیام آموزش، سال هشتم، شماره 44، خرداد و تیر 1389،
57. عبقری، آدینه، جرایم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1377،
58. عزیزی حبیبآباد، اردوان، نقدی بر قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیر مجاز مینمایند، نشریه پیام آموزش، سال هفتم، فروردین و اردیبهشت 1388،
59. علی زاده، علی احمد، رسانههای روابط عمومی، نشریة روابط عمومی، شماره 62، آبان 1387،
60. فاضلی، نعمت الله، دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 81، تير 1383،
61. فاضلی، نعمتالله، دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و ایرانی شدن به سبک دیجیتال، فصلنامه رسانه، شماره 67، پاییز 1385،
62. فرخشه، علی، تحصیل دلیل در حقوق کیفری، ماهنامه دادرسی، شماره 57، مرداد و شهريور 1385 ،
63. القضات، سامرمحّمداحمد، مقامات مختصّ تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن، مجّلة حقوقی دادگستری، سال هفتادم، شمارة 54، دورة جدید، بهار 1385،
64. کاتوزیان، امیر ناصر، ماهیت و اثر اماره حقوقی، مجلّة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 64، تابستان 1383،
65. کاتوزیان، امیر ناصر،کارشناسی؛ علم و تجربه در خدمت عدالت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره 62، زمستان 1382 ،
66. کرجی، علی، پیامک؛ بایدها و نبایدها، فصلنامه فرهنگ کوثر ، شماره 80، زمستان 1388،
67. کریس مای اندرو، هنرهای چند رسانهای: ویدئو رسانه الکترونیکی بحثی پیرامون زمینهها خطوط و قالبها، ترجمه فرشته نصیر زاده، فصلنامه هنر، شماره 79، بهار 1388،
68. کریمی، هادی، تجارت در بستر مبادلات الکترونیک، خبرنامه حقوق فنآوری، شماره 12، مرداد 1383،
69. گرجی، عبدالرحیم، زارع زاده، سعید،کاربردهای ویدئو کنفرانس، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 80، آذر 1387،
70. گرکاو، سام، «بزهدیدگان در دادگاه کیفری بینالمللی»، ترجمة حیدر فرهمندفر، دوماهنامة تعالی حقوق، سال نخست، شمارة 3، بهمن و اسفند 1388،
71. لطفی، اسدالله، «تعقل و تعبد در احکام شرعی»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، بهار و تابستان 1375، شمارههای 7و8،
72. مؤذنزادگان، حسنعلی، شایگان، محّمدرسول،« استنادپذیری و تحصیل ادلة الکترونیکی در حقوق ایران»، فصلنامة دیدگاههای حقوقی، شماره چهلوهشتم، زمستان 1388،
73. محسنی، حسن، رضایینژاد، امیرحسین، «حقوق و اخلاق، اخلاق و دادرسی؛ تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شدة بدون اخطار»، مجلة حقوقی دادگستری، سال هفتادوپنجم، شمارة73، بهار و تابستان1390،
74. معرفت ، محمدهادی، «حجیّت علم قاضی در ارتباط با رجوع به کارشناسی»، فصلنامه حق، دفتر دوم، تیر و شهریور 1363،
75. مکارم شیرازی، [آیتالله] ناصر، «حجّت علم قاضی»، مجله پیام حوزه، سال نخست، شماره دوم، تابستان 73 ،
76. نقیبی، سید ابوالقاسم،« قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران»، فصلنامه آموزه‌های فقهی (الهیات و حقوق)، زمستان 1388 ، شماره 34،
77. وصالی ناصح، مرتضی،«امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله دعوی»، مجله کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، شماره 59، بهمن و اسفند 1384 ،
78. یقظان، حیّبن، «دلیل در برابر انفورماتیک و تله ماتیک»، مجله حق«مطالعات حقوقی و قضائی»، شماره 6 ، تابستان 1365.

3)رساله ها:
1.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، تاب آوری، روانشناسی، استرس شغلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، روانشناسی