منابع تحقیق درباره آسیب پذیری، تعریف مفهومی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف مفهومی: سرمایه انسانی با ظرفیت افراد برای انجام کار با کیفیت مرتبط است (UNDP, 1999131(.
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه انسانی از متغیرهای سابقه کار کشاورزی بر حسب سال، میزان تحصیلات بر حسب سنوات تحصیلی، وضعیت سلامت جسمانی به صورت خوداظهاری (شامل بیماری سخت، بیماری خفیف و سالم)، تعداد شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و مهارت های فنی-زراعی به تعداد 13 گویه و با مقیاس 0-100 استفاده شده است.

2-4-1-5-3 سرمایه طبیعی
تعریف مفهومی: سرمایه طبیعی میزان دسترسی افراد به منابع طبیعی مانند زمین و آب است(Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه طبیعی از متغیرهای میزان مالکیت زمین زراعی و دسترسی به آب استفاده شده است.

3-4-1-5-3 سرمایه اجتماعی
تعریف مفهومی: سرمایه اجتماعی شامل سه مؤلفه پیوند به معنی روابط روستاییان با یکدیگر درون یک روستا، پل به معنی روابط بین روستاییان یک روستا با ساکنین مناطق دیگر و ارتباط به معنی روابط میان روستاییان با نهادهای دولتی رسمی و غیر رسمی می باشد ( .(UNDP, 1999

تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه اجتماعی از متغیر تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی و مقیاسهایی برای سنجش مؤلفه های پیوند، پل و ارتباط به ترتیب با تعداد 9، 3 و 3 گویه و با طیف 6 درجه ای (اصلأ تا خیلی زیاد) استفاده گردیده است.

4-4-1-5-3 سرمایه فیزیکی
تعریف مفهومی: سرمایه فیزیکی شامل سرمایه های ثابت افراد می باشد (Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: سنجش سرمایه فیزیکی از طریق بررسی مالکیت دارایی هایی نظیر منزل مسکونی، خودرو سواری، خودرو سنگین، موتور سیکلت، کمباین و ادوات کشاورزی انجام شده است. واحد محاسبه تمام متغیرها به ریال بوده است.

5-4-1-5-3 سرمایه مالی
تعریف مفهومی: سرمایه مالی شامل پول نقد یا سرمایههایی است که به راحتی قابل تبدیل به پول نقد باشد (Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه مالی از متغیرهای میزان درآمدهای سالیانه زراعی، باغی و دامی، درآمدهای غیرکشاورزی، مقرری دریافتی از نهادهای حمایتی، میزان غرامت دریافتی از بیمه محصولات کشاورزی، مقدار یارانه دریافتی، مقدار تسهیلات دریافتی در سال و تعداد دام و طیور استفاده گردید. در زیر نحوه تبدیل دام و طیور به واحدهای دامی نشان داده شده است. ارزش هر واحد دامی معادل 4 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

1 واحد دامی= گوسفند
75/0 واحد دامی= بز
25/0 واحد دامی= طیور
5/6 واحد دامی= گاو بومی

2-5-3 متغیر وابسته
1-2-5-3 آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی
تعریف مفهومی: مفهوم آسیب پذیری به وضعیت افراد، خانواده ها و جوامعی که در معرض آسیب یک یا چند خطر هستند، اشاره دارد. همچنین به ناتوانی افراد یا گروه ها برای پیش بینی، مقابله و یا بهبودی از آسیب ناشی از شوکی منفی نیز اشاره دارد (Deressa et al., 2009; Morrone et al., 2011).
تعریف عملیاتی: شاخص آسیب پذیری تابعی از سه متغیر در معرض قرار گرفتن (E)، حساسیت (S) و ظرفیت سازگاری (Ac) است.

V = آسیب پذیری
E = در معرض قرار گرفتن
S = حساسیت
AC = ظرفیت سازگاری
رابطه 3-3 فرمول شاخص آسیب پذیری
6-3شاخص سازی
شاخص اصلی132 آسیب پذیری از اجزای133 حساسیت و ظرفیت سازگاری تشکیل شده است. حساسیت خود از زیر اجزای134 امکان عدم دسترسی به آب و وابستگی به درآمد گندم تشکیل شده است. ظرفیت سازگاری نیز از زیر اجزایی شامل سرمایههای معیشتی تشکیل شده است. هر کدام از این سرمایه ها نیز از نشانگرهای135 مجزا تشکیل شده است. به عبارت دیگر آسیب پذیری یک شاخص ترکیبی است که خود از شاخص های ترکیبی دیگر شامل حساسیت و ظرفیت سازگاری تشکیل شده است.
1-6-3 رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها
برای ساخت شاخص های ترکیبی باید بتوان نشانگرهای مورد نظر را بر اساس رابطه خطی با یکدیگر ترکیب نمود. از آنجا که نشانگرهای مورد استفاده دارای مقیاس مشترکی نیستند، جمع کردن آنها با مقیاس های مختلف و تبدیل آن ها به یک شاخص ترکیبی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین ابتدا باید این نشانگرها به واحدهای بدون مقیاس تبدیل شوند. بنابراین، باید ابتدا به «رفع اختلاف مقیاس ها136» مبادرت ورزید. برای انجام این کار روش های متفاوتی وجود دارد که میتوان به روش رتبه ای137، روش امتیاز استاندارد138، روش تقسیم بر انحراف معیار139، روش ضریب محرومیت140و روش تقسیم بر میانگین141 اشاره کرد. انتخاب هر یک از این روش ها بسته به هدف و سلیقه ی محقق است. هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی می باشند (کلانتری، 1391). در این پژوهش، از روش استاندارد کردن برای رفع اختلاف بین مقیاس ها استفاده شده که فرمول آن 4-3 در زیر آورده شده است.
(X_i- X_min)/(X_max- X_min )
Xi = مقدار واقعی
Xmax = حداکثر داده ها
Xmin = حداقل داده ها
رابطه 4-3 فرمول استاندارد کردن برای رفع اختلاف مقیاس ها

2-6-3 تعیین وزن مؤلفه ها
زمانی که از نشانگرهای مختلف برای سنجش موضوعی و ساخت شاخص استفاده می شود، نمی توان ادعا کرد که همه نشانگرها ارزش و اهمیت یکسانی دارند. بنابراین، بعد از این که اختلاف مقیاس بین نشانگرها از بین رفت، مهمترین موضوع دادن وزن های مناسب به آن ها برای ساخت شاخص های ترکیبی می باشد. تعیین وزن برای نشانگرها به منظور کنترل اختلاف بین متغیرها به شیوه های مختلفی انجام می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی142 (PCA) وزن ها محاسبه شده است. کاربرد تحلیل مؤلفه های اصلی، نقطه عطفی در سنجش سطوح توسعه به روش علمی و بدون دخالت برداشت های سلیقه ای است (کلانتری، 1391). بر اساس فرمول (5-3)، وزن نشانگرها بر اساس PCA برآورد و در مقادیر آن ها ضرب می شود.
Index = W1 Xn1 + … … … … … … … … + Wn Xnn
W = وزن اختصاص داده شده به هر نشانگر
Xn = مقدار نرمال شده هر نشانگر
رابطه 5-3 محاسبه شاخص بر اساس وزن های به دست آمده از PCA

7-3 سؤالات تحقیق
وضعیت گندمکاران از نظر شاخص آسیب پذیری نسبت به خشکسالی چگونه است؟
وضعیت گندمکاران از نظر ظرفیت سازگاری نسبت به خشکسالی چگونه است؟
وضعیت گندمکاران از نظر حساسیت نسبت به خشکسالی چگونه است؟
وضعیت گندمکاران از نظر در معرض خشکسالی قرار گرفتن چگونه است؟

8-3 فرضیه های پژوهش
بین ویژگی های فردی گندمکاران (سن، تعداد افراد خانوار) و میزان حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی رابطه وجود دارد.
در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی برحسب ویژگی های فردی و زراعی آنان (شغل اصلی، محل سکونت، نوع فعالیت، نوع کشت، نوع مالکیت اراضی، استفاده از بیمه محصول و پرداخت حقآبه) متفاوت است.
گندمکاران از نظر شاخص های در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری در گروه های مختلف قرار میگیرند.

9-3 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامهی طراحی شده توسط محقق است که اساس طراحی آن استخراج متغیرها از پیش نگاشته ها و نیز مصاحبه و مشاهده بوده است. متغیرهای مذکور و مقیاس سنجش آنها در جدول 2-3 منعکس شده است.
جدول2-3متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش آن ها
متغیر
مقیاس
سن
نسبی
تعداد افراد خانوار
نسبی
محل سکونت
اسمی
نوع کشت
اسمی
نوع مالکیت اراضی
اسمی
بیمه محصول
اسمی
نوع منبع آب
اسمی
سطح تحصیلات
نسبی
سابقه کشاورزی
نسبی
سلامتی
رتبه ای
تعداد شرکت در دوره های آموزشی- ترویجی
نسبی
مهارت های فنی-زراعی
فاصله ای
مساحت کل اراضی زراعی
نسبی
ارزش مسکن، خودرو سواری، خودرو سنگین، موتورسیکلت، ادوات کشاورزی، کمباین.
نسبی
تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی
نسبی
پیوند
فاصله ای
پل
فاصله ای
میزان درآمد زراعی، باغی و دامی
نسبی
میزان درآمد غیر کشاورزی
نسبی
میزان یارانه دریافتی
نسبی
میزان غرامت دریافتی از بیمه
نسبی
میزان دریافتی از نهادهای حمایتی
نسبی
تسهیلات دریافتی
نسبی
تعداد دام و طیور
نسبی

10-3 روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی ظاهری پرسشنامه این پژوهش با استفاده از نظر پانل متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تأیید شد. برای سنجش میزان پایایی ابزار تحقیق و انجام اصلاحات قبل از جمع آوری اطلاعات در سطح وسیع، از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی استفاده شد که برای این کار تعداد 30 گندمکار در شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی مقیاس های تحقیق در جدول 3-3 آورده شده است.

جدول 3-3 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه
ردیف
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا
1
پیوند سرمایه اجتماعی
9
706/0
2
پل ارتباطی سرمایه اجتماعی
4
638/0
5
مهارت های فنی-زراعی
13
760/0

11-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های به دست آمده از پرسشنامه تحقیق پس از کدگذاری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSv20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی و شاخص گرایش به مرکز میانگین و شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار و نیز روش ISDM چهار سطحی برای توصیف و دسته بندی داده ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور گروه بندی افراد بر اساس شاخص های حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب آن ها از تحلیل خوشه ای K-Means، برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون کای دو، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای مقایسه میانگین از آزمون های t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون من وایت نی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. چهار سطح ISDM به کار برده شده، به صورت زیر است.

A = : ضعیفA Mean – Sd
B = متوسط: Mean – Sd ≤ B Mean
C = خوب: Mean ≤ C Mean + Sd
D= عالی: Mean + Sd ≤ D

فصل چهارم
نتایج و بحث

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4 مقدمه
در این فصل یافته های حاصل از بررسی میدانی که با استفاده از نرم افزارSPSSv20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند، آمده است. این فصل دارای دو بخش می باشد، به این ترتیب که بخش اول به آمار توصیفی و بخش دوم به آمار استنباطی اختصاص داده شده است.
2-4 آمار توصیفی
در این بخش از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار و سطح بندی برای توصیف متغیرهای تحقیق استفاده شده است.
1-2-4 توزیع سنی گندمکاران
توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه نشان می دهد که کمترین و بیشترین سن گندمکاران به ترتیب 24 و 82 سال و میانگین سن آنان 04/47 سال می باشد. توزیع فراوانی رده های سنی پاسخگویان بیانگر آن است که کمترین تعداد گندمکاران منطقه (6/10 درصد) در رده سنی 83-68 سال و بیشترین آن ها (1/42 درصد) در رده سنی 54-39 سال قرار دارد. همچنین میانگین و درصد تجمعی نشان می دهد که اکثر گندمکاران منطقه مورد مطالعه در رده سنی میانسال به بالا قرار دارد (جدول 1-4).
جدول1-4 توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
39-24
65
8/23
8/23
54-39
115
1/42
9/65
68-54
64
4/23
4/89
83-68
29
6/10
100
مجموع
273
100

میانگین: 04/47 انحراف معیار: 35/12 کمینه: 24 بیشینه: 82

2-2-4 بعد خانوار گندمکاران
میانگین بعد خانوار گندمکاران مورد مطالعه 6 نفر می باشد. همچنین کمترین تعداد اعضای خانوار یک نفر و بیشترین تعداد آن 15 نفر می باشد. تعداد اعضای بیشتر خانوارهای منطقه (54 درصد) بین 6-4 نفر میباشند (جدول2-4).
جدول2-4 بعد خانوار گندمکاران
بعد خانوار(نفر)
فراوانی
درصد فراوانی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع الدُّنْيَا، بعضي، يقين Next Entries منابع تحقیق درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، سرمایه انسانی