منابع تحقیق با موضوع کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

در زمينه تحصيلات تكميلي، شاخص‌هاي مناسب و كافي براي ارزيابي عملکرد آموزش انتخاب شد و سپس از آزمايشگاه ارزيابي و تصميم گيري و فرايند تحليلي شبكه استفاده شد، در اين مقاله رابطه اي منطقي بين چهار ديدگاه کارت امتیازی متوازن ايجاد شد و وزن‌دهي نسبي براي ارزيابي مراكز تحصيلات تكميلي سه دانشگاه در تايوان با اعمال ویکور69‌ ارائه شده است. از روي نتايج تحليلي، مشخص است كه يادگيري و رشد از فاكتورهاي اثر‌گذار است و مي‌تواند سه جنبه ديگر را تحت تاثير قرار دهد. علاوه بر اين، ‌مشخص شد كه ديدگاه فرايندهای داخلي و ديدگاه مالي نقش مهمي در ارزيابي عملکرد مراكز تحصيلات تكميلي دارد. سه شاخص برتر كارايي شامل خدمات پس از فروش، حجم بازگشتي و سود خالص مي‌باشد. مدل ارائه شده را مي‌توان بعنوان مرجعي براي مراكز تحصيلات تكميلي در دانشگاهها جهت تعيين شاخص‌های عملکرد بر اساس شاخص‌هاي كليدي بعد از انجام تحليل‌هاي ویکور بكار برد.
در سال 2010 بارنی70 و سوانسون71 در مقاله‌ای تحت عنوان رابطه بین کارت امتیازی متوازن و رضایت شغلی مدیران نشان داده‌اند که اصول اولیه تئوری عاملی – نمایندگی این است که شرکت باید تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار کنند، به هر حال کار مدیر کمتر زیر نظر شرکت قرار می‌گیرد بنابراین شرکت‌ها باید یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد نه تنها برای ارزشیابی عملکرد ایجاد کنند بلکه به کار مدیریت در رسیدن به اهداف شرکت کمک کنند. از لحاظ سنتی این سیستم، متکی به معیارهای مالی هستند که برای مدیران انگیزش تصمیم‌گیری را فراهم کرده تا روی عملکرد کوتاه‌مدت تمرکز کند.
این مطالعه طبق اطلاعات موجود از مدیران حسابداری شرکت های کارت امتیازی متوازن گردآوری شده است که به تأثیر کارت امتیازی متوازن روی رضایت شغلی مدیران و افزایش درک کارائی سیستم کارت امتیازی متوازن تمرکز می‌کند. مخصوصاً این مطالعه تحقیق کارت امتیازی متوازن را با بررسی خصوصیات و تأثیر رفتار مدیران، گسترش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یک رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و معیار و استراتژی سازمانی وجود دارد. شاید مدیرانی که از کارت امتیازی متوازن استفاده می‌کنند، یک رابطه قوی را با استراتژی ایجاد کنند و به این ترتیب با ابهام کاری کمتری مواجه شدند در نتیجه مدیران سطوح رضایت کاری بیشتری را تجربه می‌کند. ثانیاً این مطالعه دریافت که اشاعه‌ی معیارهای غیر‌مالی در مقوله‌ی کارت امتیازی متوازن به طور مثبت با رضایت کاری مدیران مرتبط است و به تمرکز روی تصمیم‌گیری بلند مدت کمک می‌کند. رهیافت دیگر این مطالعه، رشد قوانین تصمیم‌گیری برای استفاده در روش طی تحقیق سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن می‌باشد.
لی هوی72 در سال 2010 در کشور چین در مقاله‌ای تحت عنوان ایجاد سیستم شاخص عملکرد مربوط به پروژه‌های بین‌المللی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن، 51 شرکت پیمانکار مهندسی بین‌المللی را با استفاده از، 1- کاربرد ایده کارت امتیازی متوازن در ایجاد سیستم شاخص عملکرد در پروژه‌های مهندسی 2- امکان استفاده از ایده کارت امتیازی متوازن در ایجاد سیستم شاخص عملکرد در پروژه‌ای مهندسی 3- کاربرد ایده کارت امتیازی متوازن در ایجاد اصلاحات در سیستم اجرایی پروژه‌های مهندسی بحث و بررسی کرده است این مقاله معنای ذهنی ایده‌های کارت امتیازی متوازن طبق مشاهده و بررسی فرآیند کسب و کار داخلی، مشتریان، رشد ویادگیری و مالی تحلیل می‌کند و چهار جنبه را بررسی ومطالعه کرده تا به اصلاح کارت امتیازی متوازن دست یافته و ایجاد سیستم ارزیابی پروژه مهندسی بین المللی را طبق ایده کارت امتیازی متوازن ایجاد نماید. به هر حال این سیستم شاخص عملکرد دارای کمبود اصلاحی پایه‌های علمی‌دارد که باید در مطالعات مربوطه بوجود آید. رویکردهای کمی‌باید محاسبه سنجش شاخص‌های متفاوت را به حساب آورده تا این سیستم شاخص را به بهترین حالت خود در آورد. و نتیجه‌گیری کرده که بالأخره کارت امتیازی متوازن نتایج و فرآیند را با هم ترکیب نموده تا بتواند به دستیابی اهداف، فرآیند و ارزیابی عملکرد کمک کند. یافته‌ها حاکی از این است که پروژه‌های مهندسی یک پروژه سیستماتیک بوده که بعد از یکپارچه‌سازی هزینه‌ها، برنامه زمانی و کیفیت کلی، اجرا می‌شود و همچنین یک فرآیند دینامیک بوده که نه شما عملکرد پروژه، بلکه چگونگی ایجاد تعدیل و اصلاح برای محیط، جهت‌گیری بین اهداف و عملکردهای پروژه‌های مهندسی، باید عوامل مدیریت را منعکس کرده و کیفیت شاخص‌های فرآیند و نتایج را به عهده بگیرد.

جدول2-1 خلاصه مطالعات انجام شده در ایران و جهان
محقق
سال
عنوان
نتایج
دکتر علیرضا علی احمدی و دیگران

1389

ارزیابی عملکرد فضای کسب و کار صنعتی در ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
عملکرد ضعیف کشور در این حوزه و رتبه آخر در بین هفت کشور منطقه

دکتر مجتبی طبری و محمود آراسته
1387
ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی شرکت فولاد طبرستان)
نقاط قوت و ضعف شرکت را در هر یک از وجوه کارت امتیازی متوازن مشخص کردند.
دکتر چنگیز والمحمدی و نگین فیروزه
1388
ارزیابی عملکرد با تکنیک کارت امتیازی متوازن(مطالعه موری یک سازمان آموزشی)
كه نتايج حاصله بيانگر كسب موفقيت سازمان در جهت تحقق اهداف تعيين شده و درك اين اهداف و شاخص ها از سوي كاركنان است
حاج کریمی‌و پرهیزکار
1384
بکارگیری شاخص‌های کارت امتیازی متوازن در بانکهای تجاری کشور
سازمان‌هابراي سنجش عملكرد، بايد دو رويكرد رامدنظرقراردهند
نوروزی و مقدم

2009

ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن در شرکت پارس سوئیچ زنجان
مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از کاربردی ترین مدل های ارزیابی عملکرد با مقبولیت جهانی قلمداد می‌کنند.
دکتر سپهر قاضی نوری و صادق توسلی‌زاده

1387

ارزیالی برنامه‌ی ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن

در پایین‌ترین سطح نقشه‌ی استراتژی باید سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان زیر‌ساخت نظام ملی نوآوری قرار گیرد و نظام ملی نوآوری نیز به نوبه‌ی خود زیر ساخت توسعه‌ی اقتصادی است که در بالاترین سطح نقشه‌ی استراتژی قرار خواهد گرفت.

Hung Yi Wu
2011
ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در دانشگاه‌ها بر اساس کارت امتیازی متوازن

يادگيري و رشد از فاكتورهاي اثر گذار است و مي تواند سه جنبه ديگر را تحت تاثير قرار دهد. علاوه بر اين ،‌مشخص شد كه ديدگاه فرايندهای داخلي و ديدگاه مالي نقش مهمي در ارزيابي عملکرد مراكز تحصيلات تكميلي دارد
Burney &Swanson
2010
رابطه بین کارت امتیازی متوازن و رضایت شغلی مدیران

یک رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و معیار و استراتژی سازمانی وجود دارد.

Li hui
2010
ایجاد سیستم شاخص عملکرد مربوط به پروژه‌های بین‌المللی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن نتایج و فرآیند را با هم ترکیب نموده تا بتواند به دستیابی اهداف، فرآیند و ارزیابی عملکرد کمک کند
Beata Kollberg & Mattias Elg
2010
به كارگیری كارت امتيازي متوازن در بخش خدمات درماني و سلامتي

كارت امتيازي متوازن بعنوان ابزاري براي بهتركردن قابليت‌هاي داخلي و حمایت از توسعه و پيشرفت سازماني بكار مي رود.
James Kittiya & Yongvanich Guthrie
2009
تجارب كارت امتيازی متوازن در شركت هاي تايلندي: اثرات عملکرد

حدود 33 درصد از شرکت‌هايي كه از کارت امتیازی متوازن ‌استفاده كرده اند، از روابط علت –و-معلولی استفاده نكرده‌اند.

2-6 مبانی نظری تحقیق
مبانی نظری این تحقیق را نظریه ها و الگوهای ارائه شده توسط پژوهشگران شکل داده است که عمدتا می‌توان فرآیند جامع مدیریت استراتژیک ارائه شده فرد آر دیوید و روش ارزیابی متوازن پیشنهادی کاپلان و نورتون اشاره نمود.

2-7 چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقیق براساس روش کارت امتیازی و با استفاده ازشاخص‌های تعیین شده درزمینه‌های مختلف شکل گرفته و عمدتاً ارزیابی عملکرد امورمالیاتی استان آذربایجان غربی را از چهار بعد یا منظر مورد مطالعه و بررسی قرارداده است. ابعاد یا منظرهای موردنظرعبارتنداز: 1)منظرمالی،2 )منظرمشتری، 3)منظر فرآیندهای داخلی و4)منظررشدیادگیری. شکل شماره (2-11) مدل یاچارچوب نظری تحقیق را که برگرفته ازمدل کاپلان ونورتون می‌باشدراشکل می‌دهد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع کارت امتیازی متوازن، نظام ملی نوآوری، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد Intelligence، Rate، Experimental