منابع تحقیق با موضوع کارت امتیازی متوازن، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

برای انتقال استراتژی در تمام سازمان تبدیل شوند.

6. مسئولیت‌پذیری50: كارت امتیازی متوازن با متصل نمودن عملكرد افراد به استراتژی، مكانیسمی‌فراهم  می‌كند. تا تك‌تك افراد خود را در مقابل دستیابی به نتایج مسئول بدانند.

7. مشاركت51: هر چه قدر مدیران و كاركنان سازمان بتوانند استراتژی را درك و  نقش عملكرد‌شان را در موفقیت آن بفهمند، به همان میزان خواهند توانست تصمیمات مستقلی را در رابطه با استراتژی اخذ نمایند كه با اتكای صرف به برداشت‌های اولیه خود از استراتژی،  هیچ‌گاه قادر به انجام چنین مشاركتی نبودند.

8. تبدیل52 و تكامل: همانگونه كه افراد یاد می‌گیرند با همدیگر روی اهداف مشترك كار كنند، ‌كارت امتیازی متوازن تبدیل به یك ابزار اهرمی‌تكاملی می‌شود. با ارائه گزارش‌های عملكرد در تمام سازمان، ‌ فرآیند بازخور موجود در كارت امتیازی تبدیل به مكانیسمی‌برای انتقال دانش و اصلاح و تعدیل استراتژی بر اساس حقایق و بینش‌های بوجود آمده در افراد می‌شود (کاپلان و نورتون، 1992، ص24-31).

2-3-17 کاستی‌های کارت امتیازی متوازن
تحقيقات نشان داده است كه مديران در راهبري، ارزيابي و مديريت عملكرد سازمان خود با مشكلات كليدي زير مواجه مي باشند:
1. عدم اجراي مطلوب استراتژي و اهداف راهبردي مورد‌نظر سازمان
2. عدم آگاهي و فهم كاركنان از چشم‌انداز سازمان
3. عدم همسويي و همدلي كاركنان درجهت تحقق اهداف مرتبط با چشم‌انداز سازمان
4. وجود تعارض و تنش معني دار ما بين مديران عالي و بخشي بدليل نادقيق بودن و ذهني بودن شاخص‌هايکارت امتیازی متوازن و استفاده از الگوهاي نامناسب براي ارزيابي.
5. كارت امتيازي متوازن در تعريف مجموعه‌اي از شاخص‌هاي كمي تحكيم‌كننده ارزش‌هاي عملكرد چه در سطح انفرادي (يعني شاخص عملكرد) و چه براي ادغام ويكپارچگي شاخص‌ها ضعيف است. به اين ترتيب کارت امتیازی متوازن تكنيكي براي تخمين كمي سهم هر گروه شاخص در دستيابي به اهداف چه بطور نسبي وچه مطلق، فراهم نمي‌كند و همين‌طور اهميت نسبي هر كدام از شاخص‌ها را در چشم‌انداز خودش مشخص نمي‌كند.
6. يكپارچه كردن نتايج کارت امتیازی متوازن نيز توسط كاربران بطور ذهني انجام مي‌شود، لذا اين كاستي‌ها با خاصيت ويژه کارت امتیازی متوازن در تعارض قرار مي‌گيرد كه كاپلان ونورتون  به آن تاكيد ويژه داشتند، آنها قدرت ويژه کارت امتیازی متوازن را فراهم نمودن ظرفيت يادگيري استراتژيك براي شركت ها و توانا كردن آنها در تجديد نظر در استراتژي هايشان در مواقع لازم، ذكر كرده‌اند.
مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی‌پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجهی ندارد (نوبل و دیگران، 1997، ص145-147).
اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می‌کند ، اما در مورد اینکه چگونه می‌توان شاخص‌های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی‌آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچ‌گونه توجهی نمی‌کند و خواسته‌های تمامی‌ذینفعان سازمان را در نظر نمی‌گیرد (نیلی و آدامز، 2002، ص6).

2-3-18 نتیجه‌گیری
با رشد تعداد سازمانهايي كه نوع فعاليت شان مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت مالي و فكري در بخش‌هاي تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و خدمات نوين است كه غالباً در مورد بازگشت سرمايه‌شان داراي حساسيت ويژه هستند، ارزيابي عملكرد اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
 کارت امتیازی متوازن بعنوان يكي از آخرين نوآوري‌هاي مديريتي، يك سيستم اندازه‌گيري چند‌ بعدي است كه يك چارچوب ارزيابي عملكرد را با نگاهي يكپارچه بر عملكرد كسب و كار ارائه مي‌کند و شامل ابعاد مالي كمي نتيجه‌گرا و كوتاه‌مدت و ابعاد غيرمالي كيفي، محرك (پيش برنده) و دراز مدت است. ويژگي كليدي کارت امتیازی متوازن تأكيد بر ايجاد ارتباط بين شاخص‌هاي عملكرد و استراتژي شركت مي‌باشد. و بدليل جامعيت و فراهم‌آوردن مجموعه‌اي از شاخص‌هاي مالي و غيرمالي و اتصال شاخص‌ها به استراتژي و تقويت رويكرد كل‌نگر، انتظار مي‌رود كه مشكلات مطروحه ارزيابي عملكرد را كاهش دهد.

بخش دوم از فصل دوم

2-4 آشنایی با مالیات و امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
2-4-1مقدمه
دولت برای تأمین هزینه‌های خود ازمنابع مختلف، درآمد تحصیل می‌کند. گرچه بخشی ازدرآمدهای دولت در کشور ما ازطریق استقراض از بانک مرکزی، بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از درآمد حاصل از خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارات دولتی است، اما مالیات نیز بخش بسیار مهم و اثرگذاری از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. اهمیت مالیات بیشتر از آن جهت است که ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخ‌گویی دربرابر درآمد به‌دست آمده می‌کند.
صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه‌های دولت، شرایط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می‌بخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معمولاً قابل ‌توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. عدم فاصله‌ی میان دولت و مردم مهمترین مسأله در پرداخت «با رغبت» مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه‌های رفاهی دولت خواهد شد، مطمئناً مالیات را با رغبت خواهند پرداخت. این موضوع الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخ‌گویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست.

2-4-2 تعاریف و مفاهیم عملیاتی
تعریف مالیات
مالیات53 قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی‌و اجرای سیاست‌های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشوربه موجب قوانین و به‌وسیله‌ی اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. عده‌ای از صاحب‌نظران مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات برطبق قانون برای تقویت عمومی‌حکومت و تأمین مخارج عامه می‌گیرد، پس مالیات برای پرداخت مخارج عمومی‌و اجرای سیاست‌گذاری مالی لازم است. البته قانون گذار در متن قانون مالیات‌های کشور ما اشاره ای به هدف توزیع عادلانه‌ی ثروت نکرده است.(سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان 1390)

۱) مبنای مالیات(پایه‌ی مالیاتی):
مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن، مالیات وضع می‌شود.

۲) نرخ مالیات54:
درصدی از مبنای مالیات یا پایه‌ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه‌ی اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی دولت‌ها درمبنای مورد نظر نشان می‌دهد.
انواع محاسبه نرخ مالیات به شرح ذیل است:
▪ نرخ مالیات تناسبی:
نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت است.

▪ نرخ مالیات تصاعدی:
برعکس نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش می‌یابد که لزوماً متناسب با افزایش مبنای مالیات نیست.

▪ نرخ مالیات تنازلی:
هرچه مبنای مالیات وسیع‌تر می‌شود، ازنرخ مالیات کاسته می‌شود.

مبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می‌گیرد و از مؤدیان وصول می‌گردد. به‌طورمعمول در هر کشور تعیین میزان مالیات‌ها با توجه به نیازها و هزینه‌های بخش عمومی‌و فواید حاصل از اجرای برنامه‌های دولت صورت می‌گیرد.

ازعوامل دیگر تعیین میزان و حد مالیات‌ها، مقایسه هزینه‌ی آن با هزینه‌های منابع غیرمالیاتی ازقبیل وام‌ها اعم از داخلی و خارجی است. اغلب کشورهای درحال توسعه با کسری بودجه‌های سالانه و مشکلات مالی در زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجهند، افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راه‌های طبیعی و بدیهی مقابله با این مشکل است.

هرگونه افزایش در درآمدهای مالیاتی به یکی از صور زیر قابل حصول است:
▪ افزایش نرخ مالیات‌های موجود و جاری؛
▪ افزایش مبنای مالیات‌های موجود و جاری ازطریق حذف‌ معافیت‌ها و بخشودگی‌ها
▪ برقراری مالیات جدید

2-4-3 انواع مالیاتها در ایران
2-4-3-1 مالیاتهای مستقیم55
گرچه تعریف جامع و مانعی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دردست نیست، با این وجود می‌توان گفت که مالیات‌های مستقیم باتوجه به اوضاع و احوال شخص (میزان دارائی و درآمد) وضع می‌شود. (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان 1390)

2-4-3-1-1 انواع مالیاتهای مستقیم
مالیات‌های مستقیم به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.
البته امروزه مبنای متداول مالیاتی در جهان بر سه اصل «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است. درآمد عوایدی است که به‌ طور مستمر در فواصل معین عاید شخص می‌گردد در حالی‌که دارایی از اموال منقول و غیرمنقولی تشکیل می‌شود که قبلاً جمع‌آوری شده و دریک زمان ثابت است.

۱) مالیات بر درآمد56 شخصی
این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. درمالیات برانواع درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و. . . ) معمولاً به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرار می‌گیرد.

در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است.
از آن‌ جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌پذیری دردریافت مالیات بوجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید.

انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزه‌ی فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می‌گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. ازیک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می‌کند بدین ‌جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می‌شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیافزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند.
اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می‌شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود.

۲) مالیات بر درآمد شرکت‌ها
از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه‌ی اولیه‌ی تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی کم‌تر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری بکار گرفته میشود.

شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی، ارزیابی عملکرد Next Entries منابع تحقیق با موضوع ارزش افزوده، امور مالیاتی، امور مالی