منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، شخصیت بزهکار، دادرسی کیفری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیمگیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی میتواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمیشود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیشبینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
2- چالشهای اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

ج- سابقه علمی

هر چند توجه به شخصیت بزهکار و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری، اندیشه نوینی نیست. اما پژوهش چندانی پیرامون آن انجام نشده است. مختصر تحقیقاتی هم که در این زمینه انجام گرفته، قبل از قانون جدید آییندادرسی کیفری بوده است. پژوهش حاضر برگرفته از قانون جدید آییندادرسی کیفری میباشد. تا حدودی جنبههای فقهی این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته است. به منابعی که بنحوی با این تحقیق ارتباط دارند اشاره میگردد.
از جمله:
1- کتاب «تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران» اثر ابراهیم ابراهیمی: در بخش اول این کتاب به مفاهیم و تاریخچه پرونده شخصیت پرداخته است، و در بخش دوم جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران را مورد بررسی قرار داده است.
2- کتاب «پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار» اثرپگاه قربانی زیردهی: در بخش نخست به بزهکاری اطفال و نوجوانان و ضرورت رویکردهای پیشگیرانه در دادرسی آنها پرداخته است. و بخش دوم جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نظام ایران و ایالت کالیفرنیا مورد مقایسه قرار داده است.
3- کتاب «روانشناسی کیفری» اثر دیوید ایبراهمسن. ترجمه پرویز صانعی: در این کتاب جنبههای مختلف بزهکاری را بررسی میشود. و بر عکس دیگر روانشناسان تنها به بررسی جنبههای روانی بزهکاری میپردازند، علل و اسباب اجتماعی جرم را نیز مورد بررسی قرار داده است. یک فصل کتاب به طبقهبندی مجرمین بر پایه عوامل روانی و روانپزشکی فردی، عوامل مربوط به موقعیت محیطی میباشد، فصل دیگر این کتاب مربوط به نوسازی و تربیت مجدد مجرمین است، که نوسازی مجرم مستلزم اطلاع از قوانین جزایی و آشنایی قاضی با جنبههای روانپزشکی شخصیت او است
4- کتاب «مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری ایران» اثر شکرالله طریقتی: در این کتاب توجه خاصی به شناخت شخصیت بزهکاران شده، و انواع شخصیت را مورد بررسی قرار داده است
5- کتاب «مجرم کیست و جرمشناسی چیست» اثرتاج زمان دانش: در این کتاب علل فردی بزهکاری که شامل علل جسمی و ذاتی بزهکاری، اختلالات روانی، اختلال منش شخصیت و هم چنین عوامل عمومی بزهکاری که شامل عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی میباشد مورد بررسی قرار داده است. و در قسمت دیگر کتاب به طرز تشکیل پرونده شخصیت میپردازد.
6- کتاب «کلیات جرمشناسی» اثر رضا مظلومان: در این کتاب بندهایی به شناخت شخصیت بزهکار و نادرست بودن روشهای سنتی پرداخته است.
7- کتاب «کرامت انسانی درحقوق کیفری» اثر اسمعیل رحیمینژاد: در این کتاب مفهوم کرامت انسانی، و کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده است. و در مبحث دیگر به بررسی دادرسی عادلانه و منصفانه میپردازد. و هم چنین به بندهایی در مورد شخصیت، سابقه تاریخی تشکیل پرونده شخصیت و مراحل مختلف تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری اشاره کرده است.
8- کتاب «دفاع اجتماعی» اثر مارک آنسل، ترجمه محمد آشوری و غلام حسین نجفیابرندآبادی
10- کتاب «مکاتبکیفری» اثر مجید آقایی: یک فصل کتاب مربوط به مکاتبکیفری قدیم و فصل دیگر مربوط به مکاتبکیفری جدید است که مورد بررسی قرار داده است.
11- مقاله «جایگاه پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه» نویسندگان: باقر شاملو .مهدی گوزلی
در این مقاله پرونده شخصیت در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکم در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است.
14- مقاله «تعدیل شدت مجازات» تخفیفکیفر، نویسنده: رضا نوربها: بحث کیفیات مخففه و استفاده از آن دقیق و ظریف است، و در اصلاح و درمان بزهکاران نقش چشمگیری دارد. با محدودیتی که در قوانین جزایی فعلی برای اعمال این کیفیات وجود دارد، قاضی باید خود را درحد امکان و توان با برخوردی صحیح و دقیق و با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع واحوال و مختصات جرم از این کیفیات در حد مطلوب استفاده کند. قسمت اول این مقاله به بررسی کیفیات مخففه در تاریخ حقوق جزای ایران میپردازد. و در قسمت دیگر تخفیفات مجازات در قانون مجازات اسلامی را شرح داده است.
15- مقاله «مهمترین جلوههای کیفرزدایی در قانون جدید اسلامی» نویسندگان: محمد علی بابایی. میثم غلامی در این مقاله ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی به مهمترین جلوههای آن مانند جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمهآزادی میپردازد.
16- مقاله «اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیض فاحش یا عدالتی عادلانه» نویسنده: جعفر یزدیانجعفری در این مقاله به جایگاه اصل فردی کردن کیفر درحقوق کیفری ایران پرداخته است. و فردیسازی پیش از مرحله قضاوت ،حین قضاوت، و پس از قضاوت را مورد تحلیل قرار داده است.
17- مقاله «ارزیابی شخصیت جنایی با هدف پیشگیری از تکرار جرم» نویسنده: محمدعلی بابایی در این مقاله به بررسی شخصیت جنایی و احراز حالت خطرناک با هدف پیشگیری از جرم بررسی میشود. با تأکید بر این نکته، که پیشگیری از طریق توسل به شدت کیفر، طبق تجربه چندین ساله در ایران و کشورهای دیگر، توفیق نداشته است. تنها راه پیشگیری از تکرار جرم، تجویز راهکاری است که مبتنی بر پژوهشهای علمی در خصوص شناخت شخصیت بزهکار باشد.
18- پایاننامه «لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران» ایرج سلیمانی سالم1354 در این پایاننامه تاریخچه جرمشناسی بالینی و نظریههای مختلف در مورد جرمشناسی بالینی مورد بررسی قرار داده است. و هم لزوم شناخت بزهکاران و مسئله جرایم اطفال را مورد تحقیق قرار داده است.
19- پایاننامه «جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران وکانادا» مرضیه آقا میرسلیم جایگاه پرونده شخصیت بین نظام عدالت کیفری ایران و کانادا مورد بررسی قرار داده است .در این پایاننامه به بررسی تاثیر رویکرد مدیریتی سیاست جنایی ریسکمدار بر ساختار شکلی و ماهوی و کاربرد پرونده شخصیت با توجه به عملکرد نظام کیفری کانادا پرداخته است .

د- روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایاننامه، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته شده است

و- ساماندهی تحقیق

پایاننامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایاننامه میباشد.
فصل اول: که در قالب کلیات بیان میگردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
و در پایان نیز نتیجهگیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایاننامه ذکر گردیده است.

فصل دوم

کلیات

مسلماً هیچیک از افراد، دارای شخصیت یکسان با دیگران نیستند و شخصیت هر فردی با دیگری متفاوت است. ولی چگونه میتوان شخصیتهای متفاوت را از هم تشخیص داد و آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. هر چند پیچیدگی شخصیت انسان، دسترسی به کنه ضمیر آدمی را غیر ممکن میسازد و شناخت واقعی شخصیت آدمی را مشکل میکند، ولی با توجه به موقعیت، و وضعیت و فاکتورهای مختلف زندگی افراد، درک اجمالی شخصیت واقعی افراد ممکن است و وصول به عدالت و تحقق اهداف مجازات بویژه اصلاح و تربیت مجرمین، درک صحیح از ویژگیهای شخصیت انسانی به طور اعم و شناخت شخصیت مجرمین به معنی اخص میباشد. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. در این فصل به بررسی مفاهیم و مبانی نظری تشکیل پرونده شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت در مکاتب و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت

در این مبحث، به بیان مفهوم شناسی واژههای شخص، شخصیت و پرونده شخصیت و هم چنین مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت و تحولات پرونده شخصیت در دوران معاصر و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت
قبل از هر چیز لازم است واژههایی مانند شخص و شخصیت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا به طور دقیقتر حدود و دامنه مباحث قابل طرح، مشخص و روشن شود. شخصیت به مجموعه خصلتهای یک فرد گفته میشود، که او را از دیگران متمایز میکند. در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت، شخصیت از منظر قرآن، شخصیت در اصطلاح روانشناسی و مفهوم پرونده شخصیت را توضیح میدهیم.

بند اول: مفهوم شخصیت
انسان همانگونه که دارای ظاهر و شکل متفاوت بوده، از نظر باطن و درون نیز دارای ویژگیهای خاص خود میباشند. و از نظر کمالات انسانی و آراستگی به اخلاقیات حسنه یکسان نیستند. اشخاص با توجه به این کمالات انسانی، اخلاق، رفتار و منشها، در جامعه از موقعیتهای متفاوتی برخوردار بوده و نگرش افراد نسبت به آنها متفاوت میشود. در این بند به مفهوم لغوی و اصطلاحی شخصیت میپردازیم.

الف مفهوم لغوی شخصیت
معنای لغوی شخصیت در لغت نامه دهخدا اینگونه آمده است: شخصیت از نظر لغوی به معنای شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه است. هم چنین به معنای صاحب وجود، دارا بودن موجودیت حقوقی نیز معنا گردیده است. 1
در فرهنگ لغت معین نیز شخصیت به معنای: سجیه مختص هر شخص، خاصه هر فرد.2
در فرهنگ لغت عمید نیز شخصیت به معنای: ذات هر شخص، خلق و خوی مخصوص هر کس، مجموعة خصایص یک فرد که او را از دیگران متمایز میکند و شرافت و بزرگواری گفت.3
و شخصیت در اصطلاح عامه معانی متفاوتی دارد. که هیبت یا «جربزه» است. از اینرو آدمی که نظر و اراده خود را بر افرادی دیگر تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می‌رود. و معنی اصطلاحی دیگر شخصیت این است. هر نوع صفات اخلاقی مانند (شجاعت اخلاقی، قوت، اراده، مناع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، شخصیت بزهکار، شخصیت مجرم، قانون جدید Next Entries منابع تحقیق با موضوع کرامت انسان، کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، حقوق کیفری