منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، دادرسی کیفری، قانون مجازات، شخصیت مجرم

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی و سوابق زندگی مرتکب اطلاع یافت. و قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد.
و هم چنین به موجب آیین‌نامةاجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 18/7/1347 درباره تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، در ماده 4 مقرر کرده است: «در مدت توقیف طفل در قسمت نگهداری موقت، برای تفکیک و طبقهبندی او به وسیله مددکاران اجتماعی کانون، دربارة وضع جسمانی، روانی، میزان قوه و استعدادحرفه‌ای به وسیله متخصصین کانون مورد معاینه قرار خواهد گرفت. مجموعه سوابق جمعآوری شده در شورایی با حضور مدیر کانون ومتخصصینی که از طفل معاینه به عمل آورده‌اند، بررسی خواهد شد و گزارش نهایی که متضمن خصوصیات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره طفل خواهد بود.»
البته باید گفت رویه عملی متفاوت است و مفاد آیین‌نامه به شکل کامل دقیق و علمی اجرا نمی‌شود در میان کانون اصلاح و تربیت، کانون پایتخت تهران، وضع بهتری دارد و بلافاصله پس از ورود، مددجوی زیر 18 سال، به واحد پذیرش و تشخیص فرستاده می‌شود تا زیر نظر روانشناس و مددکار اجتماعی مورد آزمایش قرار گیرد در نتیجه این مصاحبه، معاینه و آزمایش در «پرونده شناسایی شخصیت» منعکس می‌شود. و اقداماتی و تصمیماتی که دربارة مددجو اجرا می‌شود باتوجه به مفاد پرونده شخصیت است.60

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب
یکی از پیشرفتهای اساسی حقوق جزا توجه به شخصیت مجرم است. که شخصیت واقعی متهم و کلیه خصوصیات وی اعم از جسمی، پزشکی، روانی و اجتماعی او کاملأ شناخته شود تا قاضی دادگاه با بصیرت کامل و دیدباز دربارة مجرم اتخاذ تصمیم نماید. 61با وجود کاستی‌هایی که قوانین بعد از انقلاب به لحاظ بی‌توجهی به پرونده شناسایی شخصیت با آن روبه‌رو بودند، در ماده 222 قانون آییندادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نیز با احتساب تلقیکردن تشکیل پرونده شخصیت حتی در جرایم بسیار مهم ارتکابی از سوی اطفال مقرر میدارد: «چنانچه دربارة وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می‌تواند بر هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید». در این ماده مقنن فقط به بررسی وضعیت روحی و روانی طفل بسنده کرده، و به بررسی وضع جسمانی طفل متهم اشار‌ه‌ای نکرده است. بدین ترتیب اطلاعات جمعآوری شده در مورد پرونده شخصیت، ممکن است ناقص باشد. و مقنن تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی نموده است. 62
مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي‌شود درمورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي‌نمايند…» و بر اساس ماده 69 «محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمتهای مراکز حرفهای و اشتغال، زندان یا موسسههای تأمینی و تربیتی معرفی میگردند». بدین ترتیب اصل فردی کردن اجرایی کیفر سالب آزادی توسط شورای طبقهبندی زندانیان که بر اساس پرونده شخصیت اعمال میگردد.
با توجه به پرونده شخصیت، هر محکوم به یک برنامه اصلاحی خاص خود نیاز دارد که اجرای آن باید منجر به پیشگیری از تکرار جرم توسط او و اصلاح او بعد از خروج از زندان شود.
هم چنین در قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، لزوم توجه قاضی به شخصیت متهم در هنگام صدور قرار تأمین را متذکر گردیده است: ماده 134: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». در ضمن قاضی زمانی میتواند شخصیت متهم را مدنظر قرار دهد که توسط کارشناسان متخصص گزارش داده شود. در قانون مجازات اسلامی 1370 در موادی به طور ضمنی اشاره به تشکیل پرونده شخصیت را دارد عبارتند از:
تشخیص مجازات مناسبتر به حال متهم برای اعمال کیفیات مخففه (ماده قانون مجازات22(.
بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومعلیه و سایر اوضاع و احوال، جهت تعلیق مجازات) ماده 25 قانون مجازات).
تشخیص حالت خطرناک مجنون، به منظور نگهداری وی در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک (ماده 52 قانون مجازات).
تشخیص بیمتجری مرتکب به منظور اعمال مجازات تعزیری در مواردی مثل (مواد 224 و 612 قانون مجازات اسلامی).
قاضی دادگاه میتواند با ملاحظة خصوصیات جرم و مجرم واکنش مناسب را اتخاذ کند. (ماده 728 تعزیرات و مجازات بازدارنده)
خوشبختانه در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت چه در مورد اطفال و چه در مورد بزرگسالان، در جرایم مهم الزامی شده است و قاضی تحقیق و یا قاضی اطفال مکلف به تشکیل پرونده شخصیت شده‌اند. و ماده 203 از فصل ششم، مبحث اول قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می‌کند: «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، باز‌پرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید، این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
– گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛
ـ گزارش پزشکی و روانپزشکی».
و هم چنین از فصل نهم ماده 286به عنوان تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می‌دارد: «علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است» قانون آییندادرسی کیفری جدید نکات مهمی را در بردارد، الزام به تشکیل پرونده شخصیت و تفکیک آن از پرونده کیفری اشاره کرده است و برای بررسی و مطالعه ابعاد شخصیتی متهمان، لزوماظهار نظر مانند پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی را مطرح کرده است. همچنین، تشکیل پرونده شخصیت، دربارة جرایمی که در مواد قبلی بیان شده الزامی است ولی در مورد سایر جرایم الزام یا اختیاری بودن را مشخص نکرده است.
با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه رسیدم که. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. امروزه بدون شک مورد اتفاق همه علمای حقوق و مکاتب کیفری است که در رسیدگی به جرایم باید شخصیت مجرم مورد توجه و عنایت قرار گیرد و بدون توجه به شخصیت مجرم رسیدگی به جرایم ناقص و اعمال مجازات بدور از انصاف و عدالت خواهد بود. از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر دین، مذهب، اعتقادات و اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است، بزهکار میکروب اجتماعی نیست که باید نابود گردد بلکه در عین مجرم بودن دارای کرامت و ارزش انسانی است و هیچکس حق توهین و تخریب او را ندارد و نمیتواند مجازاتی شدیدتر از آنچه که مستحق آن است به او تحمیل نماید. زمانی دادرسی ما عادلانه است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگیهای آنان نیز در نظر گرفته شود. مسلماً همه افراد بشر مثل و مانند هم نیستند و لذا برخورد یکدست و خشک بدون انعطافپذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمیتواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. اگر مجازات بدون در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت افراد وضع و اجرا گردد، فرشته عدالت کور خواهد بود و بسیاری از واقعیتها و حقیقتها از نظرش دور میماند و چه بسا فرشته عدالت، عملکرد فرشته عذاب و عقاب را پیدا میکند و بجای احیای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

فصل سوم

شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت

تاریخ حقوق بشر نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغههای جدی بشر بوده است و دستاندرکاران عدالت کیفری تلاش کردهاند با ابزارهای مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب جرم و گسترش آن شوند در چند دهه گذشته دستاندرکاران عدالت کیفری در پرتو تحول آموزههای حقوق کیفری و جرمشناسی درصدد متناسبسازی واکنشها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند یکی از سازکارهای متناسب سازی پاسخهای کیفری، توجه به تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران میباشد. روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال 1907 در آمریکای جنوبی و در سال 1919 در بلژیک اجرا شد و بعداً در سایر کشورها مرکز مخصوص آبسرواسیون بزهکاران تأسیس شد. بالاخره قانونگذاران ایران در پی سالهای متمادی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را احساس کردند در قانون جدید آییندادرسی کیفری در مواد 203 و 286 در جرایم مهم پرونده شخصیت را برای اطفال و بزرگسالان الزامی شده است. اما شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان میباشد. تشکیل پرونده شخصیت در جرایم موضوع ماده (203 ) برای بزرگسالان و همچنین علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش برای اطفال و نوجوانان الزامی میباشد. لذا تشکیل پرونده شخصیت در بزرگسالان در مرحلهی اتهامی در دادسرا الزامی می باشد مگر اینکه از جرایمی باشد که مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. اما تشکیل پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان به اقتضای شرایط سنی آنها در دادگاه اطفال، دادسرای نوجوانان و دادگاه کیفری یک الزامی می باشد. در این فصل شرایط تشکیل پرونده شخصیت و سپس شیوههای تشکیل پرونده شخصیت را مورد بررسی قرار میدهیم.

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت

در این مبحث با توجه به مواد 203 و286 قانون جدید آییندادرسی کیفری که تشکیل پرونده شخصیت را در برخی از جرایم الزامی دانسته است به بررسی شرایط الزامی تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان و بزرگسالان میپردازیم.
برای جرایم موضوع ماده 203 تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان الزامی شده است رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد. که دادگاه کیفری بر اساس پرونده شخصیت حکم متناسب با شخصیت فرد را اتخاذ میکند. بر اساس قانون جدید آییندادرسی کیفری مددکاران اجتماعی، پزشک و روانپزشک قبل از صدور حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شخصیت مجرم را از جوانب مختلف پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و جرمشناسی مورد بررسی قرار میدهند تا با شناخت این عوامل از وقوع جرایم مشابه در آینده جلوگیری نمایند.
هم چنین اگر اطفال و نوجوانان از جرایم موضوع ماده 302 مرتکب شوند دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را دارد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان مقرر داشته است که متهم از کلیه امتیازات که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود برخوردار میگردد. دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را می توان یک دادرسی تلفیقی دانست این دادرسی همانند دادرسی بزرگسالان کاملاً کیفری محسوب نمیشود. و نهادهای غیرقضایی و تخصصی در مراحل مختلف دادرسی وارد عمل میشوند همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارآیی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک می کند.63

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203)
در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی تمامیت جسمانی که میزان دیة آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی توسط بازپرس انجام میگیرد. که بازپرس موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی صادر نماید. این پرونده به صورت جداگانه از پرونده کیفری تشکیل میشود. و در بردارنده گزارشی از متخصصین (مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک) میباشد. و تمام عواملی که در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، شخصیت مجرم، ارتکاب جرم، حقوق کیفری Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، تحقیقات مقدماتی، قانون جدید، دادرسی کیفری