منابع تحقیق با موضوع پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، فضای مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

بزهکار- قربانی، بزه ديدگی مخفی و ارتباص خاص ميان بزهکار و بزه ديده به بررسی تاثير و نقش بزه ديده در ارتکاب جرم عليه وی می پردازد.(جعفری، ١٣٨٧).
در ارتباط با جرايم سايبری نيز نقش و تاثير بزه ديده در ارتکاب اين جرايم انکار ناپذير است. برای مثال، فردی که از ايميل خود به شکل صحيح خارج نمیگردد و دسترسی ديگران را به دادههای شخصی خود فراهم می نمايد يا عکسها و فيلمهای شخصی خود را بر روی شبکه های اجتماعی از جمله google place، tuter،facebook قرار میدهد يا فردی که از طريق چت، اطلاعات شخصی خود را در اختيار ديگران قرار می دهد و يا دستگاه رايانه خود را جهت تعمير به افراد غيرمطمئن میسپارد، بدون اينکه ديسک سخت رايانه را، که حاوی اطلاعات شخصی وی بوده، از دستگاه جدا نمايد. و مثالهايی ديگر، همگی از جمله اقدامات خطرساز و ريسکی محسوب می گردد که می تواند فرد را به عنوان يک طعمه دراختيار افراد سودجو قرار دهد. لذا آگاهی افراد از تدابير امنيتی تا حدود زيادی از دامنه جرايم سايبری می کاهد.

جاذبه فضای سايبر
خصايص و ويژگیهای فضای مجازی نيز در گرايش افراد به ارتکاب جرايم سايبری تاثير به سزايی دارد. ويژگیهايی چون تسهيل در دسترسی به آخرين اطلاعات، گستره جهانی داشتن فضای سايبر، ريسک پايين دستگيری، ماهيت متفاوت جرايم سايبری48،جاذبه محتويات فضای اينترنت و آزادی اطلاعات و ارتباطات و خاص بودن بزه ديده سايبری، عدم نياز به ارتباط نزديک و فيزيکی با مجنی عليه، پراکندگی مجنی عليه سايبری،عدم کشف بسياری ازجرايم عليه افراد در عالم واقعی(12Zavrsnik, ibid,) همگی به نوبه خود می تواند افراد را به سوی ارتکاب رفتارهای خلاف هنجار متمايل سازد.
علاوه بر اين موارد به اين نکته نيز بايد اشاره نمود که امروزه استفاده از سيستمهای رايانه ای همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نيست و به دليل فراگير بودن آن و امکانات بیشماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولا گروههای جوان و نوجوان بيشتر از ساير اقشار جذب اين فضا می گردند. اين در حالی است که تدوين کنندگانِ تدابير پيشگيرانه اجتماعی با فضای مجازی رابطه عميقی ندارند يا نمی توانند به اندازه ی جوانان و نوجوانان به فعاليتهای شبکهای بپردازند، اين شکاف ديجيتال ميان متوليان پيشگيری و بزهکاران و بزه ديدگان بايد برطرف شود. زيرا در غير اين صورت، به دليل عدم درک متقابل نمیتوان به تاثيرگذار بودن تدابير پيشگيرانه اميدوار بود. (جلالی فراهانی و باقری اصل، ١٣٨٦).

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمانیافته برای بررسی مسالهای خاص که مستلزم راحلی است، میتوان تعریف کرد(داناییفرد، الوانی و آذر، 1388).
هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ برای مشکلات در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هرهدف ومقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام پژوهش، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است، وقتی مشکلی یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است، مشخص شد، گام بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد، لازم است از یک روش پژوهش علمی مناسب، متناسب با موضوع استفاده شود، تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(بست، 1384).
اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاثیر اعتبار روشی است که بر آن انتخاب می شود لذا در یک پژوهش پس از طی مراحل تئوری و مبنای نظری تعیین روش تحقیق و تعریف و توصیف کلیه ی عوامل و شرایطی که منجر به بدست آوردن اطلاعات و مرحله ی تجزیه و تحلیل آماری می شوند ضروری می باشد. در این پژوهش روش اصلی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در این روش محقق یک رویکرد را دنبال می نماید. در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته می شود و سپس به جامعه آماری و روش گزینش نمونه اشاره می شود. در ادامه به روش جمع آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته و متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بیان می شود و در نهایت روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش بیان خواهد شد.

3-2 روش تحقیق
به طور كلي روشهاي پژوهش را مي توان با توجه به دو ملاك تقسيم كرد: اول هدف پژوهش و دوم، نحوة گردآوري دادهها. بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوة گردآوري اطلاعات، پژوهشي توصيفي از نوع پیمایشی است. هدف از پژوهشهای كاربردي توسعة دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. به عبارت ديگر پژوهشهای كاربردي به سمت كاربرد علمي دانش هدايت ميشود.
پژوهشهاي توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي پژوهش توصيفي ميتواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد. پژوهشهای توصيفي را مي‌توان به تحقيق پيمايشي، تحقيق همبستگي، اقدام پژوهشي، بررسي موردي و تحقيق پس- رويدادي تقسيم كرد (بازرگان، سرمد، حجازي، 1380).
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری ازآن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است، بنابراین میتوان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. براساس ماهیت و روش، پژوهشهای علمی را میتوان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علمی تقسیم نمود. در پژوهشهای توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی میکند به توصیف نظاممند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگیها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند(داناییفرد، الوانی و آذر، 1388، 34).
با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد،مدارک، مقالات، پایاننامهها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده،و هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

3-3تعاریف عملیاتی:
جرائم شبكه بانكي: نمرهای است كه بر اساس پاسخ گويي به سئوالات پرسش نامه انواع جرائم شبكه بانكي لاگازيو و همكاران)2014) به دست ميآيد.
سرقت پول: نمرهای است كه بر اساس پاسخ گويي به سئوالات 1 تا 3 پرسش نامه انواع جرائم شبكه بانكي لاگازيو و همكاران)2014) به دست ميآيد.
جعل هويت: نمرهای است كه بر اساس پاسخ گويي به سئوالات 4 تا 6پرسش نامه انواع جرائم شبكه بانكي لاگازيو و همكاران)2014) به دست ميآيد.
توليد مانع )كارشكني( : نمره ای است كه بر اساس پاسخ گويي به سئوالات 7 تا 9 پرسش نامه انواع جرائم شبكه بانكي همكاران)2014) به دست ميآيد.
دسترسي بدون اجازه: نمرهای است كه بر اساس پاسخ گويي به سئوالات 10 تا 12 پرسش نامه انواع جرائم شبكه بانكي همكاران)2014) به دست ميآيد.
3-4 جامعه آماری
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشند(بست، 1376). در هر بررسي آماري، جامعه شامل عناصري است که ميخواهيم درباره آن استنباطهايي به عمل ‌آوريم. کار مهم پژوهش اين است که با دقت و به صورت کامل حجم جامعه را تعريف کند. تعريف جامعه بايد به صورت توصيف دقيق عناصري باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را ميسازند. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. که تعداد آنان نامشخص است.

3-5 قلمروهای پژوهش
3-5-1 قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه
3-5- 2 قلمرو موضوعی: نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی / نظارت بانک مرکزی/ پلیس سایبری.
3-5-3 قلمرو زمانی تحقیق: از اسفند سال 1393 تا بهار سال 1394.

3-6 روش نمونه گیری
نمونهزیرمجموعهای ازجامعهمیباشدودربرگیرندهی برخی از اعضای منتخب جامعه است(داناییفرد،الوانی وآذر،1388،308).در پژوهش حاضربا توجه به ماهيت موضوع پژوهش وجامعه آماري مورد مطالعه از روش نمونهگيريتصادفی ساده استفاده شده است.نمونهآماري به بخشي از جامعه آماري اطلاق ميشود كه ويژگيهاو صفات جامعه آماري را درخود داشته باشدو محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماري قضاوت كند. درعين حال نمونه آماري بايد قابل دسترسي بوده و امكان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. تعدادنمونه براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامعین و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران انجام میشود. که با روش نمونه‌گيري طبقهای تصادفی انتخاب میشوند.

فرمول کوکران به صورت زیر میباشد:
N= اندازه جامعه آماري N= اندازه جامعه آماري
p= احتمال وقوع صفت
t= ضريب مشخص كننده حد بحراني
p= احتمال وقوع صفت
q= عدم احتمال وقوع صفت
d= مقدار خطاي مجاز
n= تعداد حجم نمونه
با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق برابر خواهد بود با 368 نفر از افراد جامعه تحقیق حاضر.

3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی میتوان به دو طبقه روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی تقسیم نمود(داناییفرد،الوانی وآذر، 1388). در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده ازروش میدانی استفاده شده است وهمچنین در تدوین فرضیهها، جمعآوری ادبیات موضوع وارائه مدل اولیه،روشهای کتابخانهای(مطالعه کتابها،مقالات،مجلاتوبانکهای اطلاعاتی اینترنتی) بکار گرفته شده است.
براي جمع آوري اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبيات موضوع مورد برسي قرار مي گيرد مطالعه منابع يک بخش عمده از روش علمي است که در کليه پژوهش ها به کار برده مي شود و چنين مطالعه اي مبناي بسياري از تحقيقات در علوم انساني است( دلاور، 1383). در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اينترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه اي لازم جمع آوري مي شود. کتابخانه مهمترين و بهترين مکان براي بررسي پيشينه پژوهش است چون در بسياري از کتابخانه ها و مراکز پژوهشي معمولا نشريههاي دورهاي،گاهنامه ها، نمايه ها وحتي پژوهش هاي رايانه اي به صورت مستقيم از طريق ارتباطات دور بر مانند اينترنت و يا به کمک ديسک هاي فشرده در دسترس است( خوي نژاد، 1380). که اين اطلاعات ما را در پيدا کردن معيارها و شاخصههاي لازم براي سنجش موضوع مورد پژوهش ياري میدهد.
اطلاعات درقسمت ابتدایی استفاده از بانک های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد پیشینه تحقیق و هم چنین پرسشنامهها و منابع مرتبط بوده و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اصلی می پردازیم.
ابزار لازم براي گردآوري اطلاعات به شكل اسنادي و ميداني به اين صورت بوده كه بخشهاي مرتبط با فصول اول و دوم و بخشي از فصل سوم از روش پژوهش اسنادي (كتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پاياننامهها و …) اعم از فارسي و انگليسي استفاده شده است و بخشي مربوط به فصل سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهش پيمايشي و از طريق پرسشنامه و براي جمعآوري دادهها و اطلاعات لازم از پرسشنامه كتبي استفاده شده است،ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه میباشد. پرسش نامه انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي لاگازيووهمكاران(2014) برای شناسايي جرائم شبكه بانكي به كار ميرود. اين

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، فضای مجازی، گروه همسالان، کودکان و نوجوان Next Entries منابع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل مفهومی، تحلیل عاملی تأییدی