منابع تحقیق با موضوع نقاط شهری، استان اردبیل، توزیع فراوانی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

روستایی، حداقل، حداکثر و دامنهی فاصلهی سنی زوجین، به ترتیب برابر با 75/25- ، 5/48 و 25/74 سال است که کمتر از ارقام مربوط به نقاط شهری استان است. همچنین، نمای مربوط به فاصلهی سنی زوجین کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایی به ترتیب، 5 ، 5 و 5/3 سال است؛ یعنی ارقام مذکور بیشترین فراوانی را نسبت به فراوانی سایر فاصلهی سنی زوجین به خود اختصاص داده است که نمای فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط روستایی 5/1 سال کمتر از زوجین ساکن در نقاط شهری ميباشد. در نمودارهای شمارهی 2، 3 و 4 آمارههای جدول شمارهی 2 به صورت ترسیمی نمایش داده شده است.

نمودار شمارهی 2. منحنی توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین در استان اردبیل1385

نمودار شماره ی 3. توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385

نمودار شمارهی 4. توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385

همان گونه که مشاهد میشود نمودار مربوط به فاصلهی سنی زوجین روستانشین نسبت به نمودار فاصلهی سنی زوجین شهرنشین شباهت کمتری به توزیع نرمال دارد و علت آن را میتوان در کمتر بودن کشیدگی در توزیع روستانشینان نسبت به شهرنشینان دانست(02/11=کشیدگی روستانشینان و 33/21=کشیدگی شهرنشینان). در جدول شمارهی 4 نیز به علت این امر پرداخته شده است.
همچنین، برای سادگی هر چه بیشتر و فهم بهتر نوع توزیع، فراوانی فاصلهی سنی زوجین، به صورت طبقه بندی شده در جدول شمارهی 3 ارایه می شود.

جدول شمارهی 3. توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین به صورت طبقهبندی شده به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385
فاصلهی سنی زوجین
درصد
درصد تجمعی

جمع
شهر
روستا
جمع
شهر
روستا
سن بالاتر زن
7/11
6/11
6/12
7/11
6/11
6/12
همسن
3/11
2/11
3/12
23
9/22
9/24
1 تا 4 سال
3/33
5/33
6/31
3/56
4/56
5/56
5 تا 8 سال
28
1/28
2/27
4/84
5/84
7/83
9 سال و بیشتر
6/15
5/15
3/16
100
100
100
جمع
100
100
100


76314
67501
8812


همان گونه که جدول شمارهی 3 نشان میدهد تنها در کمتر از 12 درصد از ازدواجها، زنان از مردان مسنترند و در 77 درصد ازدواجها، مردان از زنان مسنترند و تنها در 3/11 درصد از ازدواجها، زنان و مردان در یک سن قرار گرفتهاند. به این صورت که در مورد نمونهی کل استان اردبیل بیشترین تعداد افراد (25408 نفر) مربوط به زوجین با فاصلهی سنی 1 تا 4 سال است. به طوری که به طور متوسط از هر سه زوج در استان اردبیل، فاصلهی سنی یکی از زوجین 1 تا 4 سال است و فاصلهی سنی بقیهی زوجین در سایر فواصل قرار گرفته است. به این صورت که دومین رتبه مربوط به زوجینی است که دارای فاصلهی سنی 9 سال و یا بیشتر است و بیش از 11 درصد از شوهران نیز از همسر خود جوانترند. کمترین فراوانی(8659 نفر) نیز مربوط به زوجینی از یک سن است.
توزیع فراوانی فاصلهی سنی زوجین به تفکیک محل سکونت نشان میدهد که در نقاط شهری در 5/33 درصد ازدواجها فاصلهی سنی زوجین 1 تا 4 سال است. در حالیکه در نقاط روستایی، این میزان کمتر شده است (6/31 درصد). همچنین، در فاصلهی 5 تا 8 سال نیز درصد مربوط به زوجین ساکن در نقاط شهری بیشتر از زوجین ساکن در نقاط روستایی است. اما، در بقیهی فاصلهها، درصد مربوط به زوجین ساکن در نقاط روستایی بیشتر از زوجین ساکن در نقاط شهری است که این امر توزیع نرمالتر فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط شهری نسبت به زوجین ساکن در نقاط روستایی را نشان میدهد. به این معنی که در نقاط روستایی درصد ازدواجهای با فاصلهی سنی زیاد زوجین بیشتر از نقاط شهری است. تشخیص این امر در نمودارهای شمارهی 3 و 4 نیز امکانپذیر است.

4-2- 2- توصیف دادههای متغیرهای مستقل
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به متغیرهای اساسی پرداخته شده است که در رابطه با تغییرات فاصلهی سنی زوجین مورد استفاده قرار گرفتهاند. متغیر های مستقل در تحقیق حاضر عبارتند از: محل سکونت، وضع سواد و مدرک تحصیلی، وضع اشتغال، نوع شغل(کشاورزی و غیرکشاورزی)، سن، ازدواج مجدد، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وضع مهاجرت.

4-2-2-1- توصیف محل سکونت:
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به تفکیک محل سکونت به بررسی تغییرات فاصلهی سنی زوجین میپردازد و یکی از متغیرهای مستقل پژوهش نیز محل سکونت است، در جدول زیر توزیع افراد با توجه محل سکونت آنان نشان داده است.

جدول شمارهی 4. توزیع فراوانی افراد بر حسب محل سکونت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385
محل سکونت

جنسیت
جمع

مرد
زن

روستا
تعداد
4456
4356
8812

% مطابق با جنسیت
50/6%
49/4%
100/0%
شهر
تعداد
33472
34030
67502

% مطابق با جنسیت
49/6%
50/4%
100/0%
جمع
تعداد
37928
38386
76314

% مطابق با جنسیت
49/7%
50/3%
100/0%

بر اساس نتایج حاصل از جدول شمارهی 4، از مجموع 76314 فرد ازدواج کردهی مورد مطالعه در پژوهش حاضر 5/88 درصد در نقاط شهری سکونت دارند و 5/11 درصد بقیه را نیز افراد ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل تشکیل میدهند. بررسی درون گروهی شهرنشینان و روستانشینان

نمودار شمارهی 5. توزیع فراوانی افراد بر حسب محل سکونت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385

از لحاظ جنسیت نشان میدهد که 4/50 درصد از شهرنشینان را زنان تشکیل میدهند و 6/49 درصد را نیز مردان تشکیل میدهند. این در حالی است که 4/49 درصد از روستانشینان را زنان و 6/50 را مردان تشکیل میدهند. در مجموع نیز در کل استان اردبیل تعداد و درصد زنان از مردان، بیشتر است. در نمودار شمارهی 5 میتوان توزیع فراوانی افراد ساکن در نقاط شهری و روستایی را به تفکیک جنسیت در استان اردبیل مشاهده نمود.

4-2-2-2- توصیف وضع سواد و مدرک تحصیلی:

جدول شمارهی 5. توزیع فراوانی مردان بر حسب وضع سواد در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
وضع سواد
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
باسواد
29560
88/3
3741
83/9
33300
87/8
بیسواد
3912
11/7
716
16/1
4628
12/2
جمع
33472
100/0
4456
100/0
37928
100/0

جدول شمارهی 5 توزیع فراوانی مردان را بر حسب سواد در نقاط شهری و روستایی استان نشان میدهد. همان گونه که مشاهده میشود نزدیک به 88 درصد از مردان در نمونهی حاضر باسواد و 2/12 درصد نیز بیسواد هستند. در نقاط شهری، بیش از 88 درصد باسواد و کمتر از 12 درصد بیسوادند. در نقاط روستایی، کمتر از 84 درصد مردان، باسواد و بیش از 16 درصد بیسوادند. بنابراین، درصد مردان باسواد در نقاط شهری، بیشتر از نقاط روستایی استان است.

جدول شمارهی 6. توزیع فراوانی زنان بر حسب وضع سواد در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
وضع سواد
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
باسواد
25505
75/0
3127
71/8
28632
59/74
بیسواد
8524
25/0
1229
28/2
9753
41/25
جمع
34030
100/0
4356
100/0
38386
100/0
جدول شمارهی 6 توزیع فراوانی زنان استان اردبیل را بر حسب وضع سواد در نقاط شهری و روستایی نشان میدهد. با مشاهدهی این جدول مشخص میشود که کمتر از 75 درصد از زنان استان، باسواد و بیشتر از 25 درصد نیز بیسوادند. در نقاط شهری، 75 درصد از زنان، باسواد و 25 درصد، بیسوادند. اما، در نقاط روستایی، کمتر از 72 درصد از زنان، باسواد و بیش از 28 درصد بیسواد هستند. بنابراین، درصد زنان باسواد در نقاط شهری، بیشتر از نقاط روستایی است. همچنین، در هر دو نقطهی استان(شهر و روستا) درصد مردان باسواد، بیشتر از زنان باسواد است.

جدول شمارهی 7. توزیع فراوانی مردان بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
مدرک تحصیلی
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ابتدایی ناقص
2918
10/1
535
14/5
3453
10/6
ابتدایی کامل
7706
26/7
1335
36/1
9041
27/8
راهنمایی ناقص
2951
10/2
438
11/8
3389
10/4
راهنمایی کامل
3781
13/1
498
13/5
4279
13/1
متوسطه ناقص
4513
15/6
424
11/5
4937
15/2
دیپلم
2027
7/0
238
6/4
2265
7/0
فوق دیپلم
1557
5/4
113
3/1
1670
5/1
لیسانس و بالاتر
3409
11/8
118
3/2
3527
10/8
جمع
28861
100/0
3699
100/0
32560
100/0

جدول شمارهی 7 توزیع فراوانی مردان استان اردبیل را بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی نشان میدهد. همانطور که در جدول مشاهده میشود بیشترین درصد مردان، مربوط به مدرک تحصیلی ابتدایی کامل است. سپس، به ترتیب، مردان دارای مدرک تحصیلیِ متوسطهی ناقص، راهنمایی کامل، لیسانس و بالاتر، ابتدایی ناقص، راهنمایی ناقص، دیپلم و فوق دیپلم بیشترین درصد مردان را خود اختصاص دادهاند. در نقاط شهری از درصد مربوط به مدارک تحصیلی ابتدایی کامل، راهنمایی ناقص و ابتدایی ناقص کاسته شده است و بر درصد مدرک لیسانس و بالاتر، متوسطهی ناقص، فوق دیپلم افزوده شده است. و در نقاط روستایی برعکس آن مشاهده میشود. به این صورت که مردان دارای مدرک تحصیلی ابتدایی کامل بیش از 36 از باسوادان روستانشین را خود اختصاص دادهاند و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر تنها2/3 درصد را خود اختصاص دادهاند. در نمودار زیر به صورت تصویری میزان تحصیلات مردان شهری و روستایی نشان داده شده است.

نمودار شمارهی 6. توزیع فراوانی مردان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385

جدول شمارهی 8 توزیع فراوانی زنان استان اردبیل را بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی نشان میدهد. همان طور که در جدول مشاهده میشود بیشترین درصد زنان باسواد، مربوط به مدرک تحصیلی ابتدایی کامل است که در نقاط روستایی دارندگان این مدرک تحصیلی حدود 43 درصد از کل باسوادان را به خود اختصاص دادهاند و در نقاط شهری نیز حدود 34 درصد از زنان باسواد دارای مدرک تحصیلی ابتدایی کامل هستند. سپس، به ترتیب، زنان دارای مدرک
جدول شمارهی 8. توزیع فراوانی زنان بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
مدرک تحصیلی
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ابتدایی ناقص
2162
8/6
374
12/0
2536
9/0
ابتدایی کامل
8487
33/9
1328
42/8
9815
34/8
راهنمایی ناقص
2236
8/9
378
12/2
2614
9/3
راهنمایی کامل
2654
10/6
420
13/5
3075
10/9
متوسطه ناقص
3772
15/0
205
6/6
3977
14/1
دیپلم
3209
12/8
325
10/5
3534
12/5
فوق دیپلم
953
3/8
28
/9
981
3/5
لیسانس و بالاتر
1590
6/3
46
1/5
1636
5/8
جمع
25063
100/0
3105
100/0
28169
100/0

نمودار شمارهی 7. توزیع فراوانی زنان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385

تحصیلی متوسطهی ناقص، دیپلم، راهنمایی ناقص، ابتدایی ناقص، لیسانس و بالاتر و فوق دیپلم بیشترین درصد را خود اختصاص دادهاند. در نقاط شهری، درصد مربوط به زنان مدرک تحصیلی متوسطهی ناقص و بالاتر افزایش داشته است و درصد زنان دارای مدارک تحصیلی راهنمایی کامل و پایینتر کاهش یافته است. در نقاط روستایی نیز درصد زنان تا مدرک تحصیلی راهنمایی کامل افزایش یافته است و درصد زنان دارای مدرک تحصیلی متوسطهی ناقص و بالاتر کاهش داشته است. در نمودار شمارهي 7 نيز، الگوی توزیع زنان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک نقاط شهری و روستایی به صورت تصويري قابل مشاهده ميباشد.

4-2-2-3- توصیف وضع اشتغال:
جدول شمارهی 9. توزیع فراوانی مردان بر حسب وضع اشتغال به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385
درصد معتبر
درصد
محل سکونت
وضع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، نقاط شهری، محل سکونت، بخش کشاورزی Next Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، توزیع فراوانی، بخش کشاورزی، نقاط شهری