منابع تحقیق با موضوع نظام اجتماعی، عزت نفس، تبعیض جنسیتی، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

دست سرنوشت و شانش می سپارند و هر کاری که جماعت انجام دهند باآنها هم داستان     می شوند ، عزت نفس کمی دارند ، تکانشی هستند و تفکری نا منظم دارند ( استریت ماتر و پیت ، 1989 به نقل از برک 2001 ؛ ترجمه محمدی 1383  ).    
2- هویت زود شکل گرفته
      افراد دارای هویت زود هنگام در حالی که جستجو گری اولیه را نداشته اند به دسته ای از اهداف،  ارزش ها و عقاید تعهد دارند ( مارسیا ، 1980 ) . نوجوانانی که هویت شان پیش از موعد تثبیت   می شود تائید دیگران برایشان اهمیتی اساسی دارد. عزت نفس آنان تا حدود زیادی بستگی به تائید دیگران دارد . معمولا برای مراجع قدرت اهمیت زیادی قایلند و بیشتر با نوجوانان دیگر همنوایی  می کنند و کمتر استقلال رای دارند ( ماسن و همکاران ترجمه یاسایی ،1370 ).
     در این حالت از هویت ، نوجوانان هیچ باور روشنی در باره خودشان ندارند و به سادگی هر هویتی که از طرف والدین یا افراد دیگر پیشنهاد می شود می پذیرند ( سیگلمن، 1999 ). در واقع نوجوان هویتی را می پذیرد که از قبل بوسیله افراد و اشخاص دیگر مشخص و انتخاب شده است.
3- هویت به تعویق افتاده ( هویت تاخیری )
      وقفه هویت به معنای جستجو گری فعال همراه با تعهد اندک است . در این حالت هویت ، فرد نیاز دارد که خود را در تجارب مختلف بیازماید تا به شناخت عمیقی در مورد خود برسد. حالت وقفه هویت ممکن است همرا با پریشانی و استرس باشد و در نتیجه این افراد در مقایسه با سایر حالت ها بیشتر تمایل دارند که مدت کمتری در حالت تعلیق باقی بمانند( مئوس ، 1992 ؛ به نقل از شووارتز، 2001)
4- هویت پیشرفته
     هویت پیشرفته نشان دهنده تعهدی است که پس از دوره ای از جستجو گری به دست می آید . مارسیا  ( 1966 ) معتقد بود که این حالت نقطه ی پایان فرایند شکل گیری هویت است.  این حالت هویت ، پایگاه فردی است که بحران هویتی را پشت سر گذارده و به هویت مشخص متعهد شده است.
2-3-5-2-عوامل اجتماعی
وضعیت اشتغال زنان نه تنها زیر سلطه قوانین بازدارنده ای ،روند منفی و واپس گرا دارد، بلکه عوامل گوناگون دیگری که چندان مبنای قانونی هم ندارد ، در را اشتغال آنها مانع ایجاد می کند و گاهی قوانین مفید در حهت اشتغال زیر هجوم و قشار این عوامل از اثر تهی می شود. یک مانع بسیار مؤثر اجتماعی که همواره مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد تبعیض جنسیتی است که در تمام مراکز شغلی ( دولتی و خصوصی) عملا بر نحوه استفاده از نیروی کار زنان اثر می گذارد و گاهی به صورت تفسیرهای خودسرانه از قوانین یا انتشار آگهی استخدام مبتنی بر تبعیض جنسیتی ظاهر می شود .(کار، 1384 : 177)

2-3-5-2-1- زن از دیدگاه نظریه نقش در روانشناسی اجتماعی
مطالعه و تحقيق پيرامون مفهوم نقش، گامي است که تازه آغاز شده و ثمره پيشرفت هاي روانشناسي اجتماعي است. تلفيق روانشناسي و جامعه شناسي نمايشگر تحولي است که در افکار و عقايد روي داده و فلسفه عصر جديد را به شدت دگرگون کرده است (لبادي 1374 :42).
در نظام شناختي، نقش عبارت است از سلسله ي از عقايد تاييد شده در خصوص يک فرد در يک زمينه. در اينجا نقش شامل هنجارها، انتظارات و نيز عقايد شخصي است و در نظام رسمي نقش به صورت کاربردي عبارت است از سلسله وظايفي که براي يک فرد در زمينه اي خاص در نظر گرفته شده است (آن ماري1372 به نقل از لبادي 1374: 42).
ويليام جيمز (1980) نخستين روانشناسي است که براي عوامل اجتماعي نقش ويژه اي قائل شده است. او در مطالعات خود، در کنار جنبه هاي استوار و مشخص شخصيت به بخشي از خويشتن مي خورد که نه ثابت است و نه همگون. اين ويژگي ناشي از وابستگي او به خارج است . به ويژه به افراد مختلف و گروه هايي که او با آنان تماس دارد. اين “من اجتماعي” و يا به قول جيمز اين “خويشتن اجتماعي” از شناخت و عقايدي که ديگران درباره ما دارند، تشکيل مي شود (آن ماري1372 به نقل از لبادي 1374 :42).

2-3-5-2-2-زنان و فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوري اطلاعات و ارتباطات آنقدر قدرتمند است كه در جهت توانمندسازي زنان مؤثر واقع شده است. اين پديدة هزاره سوم مي تواند فرصت هاي برابري را به نفع زنان افزايش دهد وزمينه هاي توانمندسازي آنها را فراهم كند.ارتباطات اجتماعي در بين مردم جهان بر اثر توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات ، هرروز بيشتر مي شود و جهان در آستانة انقلاب دانش قرار گرفته است.دانش و مشتقات آن ، مانند نو آوري و خلاقيت از پارامترهاي مهم كاهش فقر وتوانمندسازي نيز عاملي است تا زمينة حضور زنان را در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي گسترش دهد. شبكة دانش مي تواند به زنان كمك كند تجربيات خود را آزادانه در اختيارديگران قرار دهند و از تجربة ديگران نيز در حوزه هاي مورد علاقه خود استفاده كنند. زنان براي حضور در شبكة دانش نيازمند آموزش هايي لازم براي ارتباط با دنياي خارج هستند كه اين كار باعث مي شود به فكر كار و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي باشند.
زناني كه در ارتباط با شبكة دانش قرار گيرند خواهند آموخت كه چگونه مي توان از راه دور كار كرد. (جلالی، 35 1391 ) اینترنت به دليل تمركز زدايي و برقراري نوع خاصي از ارتباطات با حذف و سانسور بسيار كم، اسباب گمنامي فرد در فضاي مجازي را فراهم كرده و از اين طريق باعث شده است شكل جديدي از حوزة عمومي شود. به اعتقاد بسياري از پژوهشگران حوز ة رسانه، اينترنت فضايي مناسب براي تحول هويت است و اين تحول در چارچوب كنش هاي در اتاق هاي گفت وگو، گروه ها (Online) متقابل افراد در فضاهاي مجازي، مباحث آنلاين يا سرويس هاي خبري و وبلاگ ها شكل مي گيرد و ارتباطات جمعي يك طرفه پايان مي يابد. اينترنت، تأثير مستقيمي بر سرماية اجتماعي دارد و مي تواند از راه برقراري و افزايش ارتباطات دوسويه، به نوعي باعث ايجاد سرماية اجتماعي شود و اسباب افزايش تعهد مدني، اعتماد و مشاركت اجتماعي را فراهم سازد و موجب ايجاد جامع هاي مبتني بر شبكه شود.همچنين زمينه را براي شكل گيري و پيدايش انواع اجتماعات مجازي و به پيروي از آن ، پيدايش هويت هاي مختلف، حول محورهاي گوناگون را فراهم م يسازد.(فايضي، 1385 : 6) اينترنت همواره محيطي خلق مي كند كه همه مي توانند با تكيه بر توانايي ها و استعدادهاي خود، به ابداع و خلاقيت دست بزنند. ( ابری، 1387)
2-3-5-2-3 باورهای مذهبی
جایگاهی که اسلام برای زن در نظر گرفته شده ، کرامت آمیز و والاست. بنابراین نگرش به زن به عنوان انسان از نظر کسب مدارج دنیوی و مراحل اخروی تفاوتی با مرد ندارد. تنها در بخش های کوچکی زنان به دلیل برخی تفاوتهای طبیعی در موقعیتی متفاوت قرار می گیرند و حقوق و وظایف متفاوتی پیدا می کنند، اما در مجموع نگرش قرآنی و دینی به زن خالی از هرگونه تبعیض است.(مطهری، 1376، بابازاده، 1377) با ظهور دین اسلام تغییراتی در نظام اجتماعی زنان رخ داد . اگر چه مساوات انسان ها درباره زن و مرد رعایت گردیده است ، اما انحرافاتی که بعداً در نظام اجتماعی مسلمانان روی داد موجب انزوای زنان و خنثی شدن تعالیم تساوی طلبانه اسلامی گردیده است . عده ای معتقدند که در نیمه قرن دوازدهم در جامعه ، زن صرفاً نقش اول را ایفا می کرده و فعالیت هایش عمدتاً محدود به کارهای داخل خانه می شود و نقش زن در خارج خانه ادامه نقش خانه اوست . به طور کلی فعالیت زنان به ، به دنیا آوردن فرزند و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می شد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند .(مشبکی، اسدی فر، 1392)

2-3-5-2-3 -1 – ضوابط شرعي و عمومي اشتغال زن
ضوابط شرعي و عمومي اشتغال زن در ايران با تاکيد بر مباني ديني عبارتند از:
رعايت پوشش:
لباس پوشيدن شأني از شئون انسان است. پديده اي است که به اندازه طول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافياي امروزين زمين گسترش دارد. منشأ اصلي پيدايش لباس، نياز به محفوظ ماندن، عفيف ماندن و زيبا بودن است. جامعه اسلامي ما از آنجا که مي خواهد زنان نه براي هوس مردان بلکه براي رضاي خدا و خدمت به مردم وارد جامعه شوند آنان را نه تنها فعال بلکه ساده و پوشيده مي خواهد. .(زائری، 1389)
خودداري از نگاه حرام:
اسلام زنان و مردان مسلمان را از نگاه حرام به يکديگر بازداشته است. اين توصيه به معناي بستن چشم ها نيست بلکه مقصود خيره نشدن و نگاه عاري از شهوت است.
وقار در سخن گفتن:
در اين خصوص از روايات رهنمودهاي ارزنده که نوع مکالمه زن و مرد اجنبي را متذکر مي شود مي توان استفاده نمود.
وقار در رفت و آمد:
زنان نبايد به گونه اي گام بردارند که زينت هايشان نمايان شده مردان را به خود متوجه کنند.
خودداري از تبرج يا خودنمايي:
واژه تبرج به معني خودنمايي و جلوه گري است. اصل معناي تبرج خودنمايي، خودآرايي و نمودن زيبايي ها در مقابل ديگران است. اسلام با نهي از تبرج در حقيقت جواز حضور زن در اجتماع را صادر کرده و با اين شرط حضور متضمن پيشگيري از مفاسدي شده است که حضور بي قيد و شرط زن در اجتماع فراهم مي آورد.(زائری، 1389)
2-3-5- عوامل بیولوژیکی
در برخي موارد زنان از پذيرش مسئوليت امتناع مي ورزند. فقدان انگيزه و ارتقاء به سطوح مديريتي در بعضي از زنان داراي علل چندگانه است از جمله: فقدان اعتماد به نفس، ترس از شكست، نگراني از عدم پذيرش در بين همكاران، تسلط بينش مردسالارانه در فرهنگ سازماني و…..
2-3-5-1-هویت جنسی ، تقسیم کار و نقش های جنسیتی
هويت جنسي حالتي روانشناختي است كه احساس دروني شخص را از مرد يا زن بودن منعكس مي كند. نگرش جنسي نيز بر يك رشته نگرش ها، الگوهاي رفتاري و ساير صفاتي كه معمولاً با مردانگي و زنانگي مربوطند و توسط فرهنگ خاص افراد تعيين مي شوند متكي است، پس شخصي كه از نظر هويت جنسي سالم باشد با اطمينان مي تواند بگويد «من يك مرد هستم» يا «من يك زن هستم.
نقش جنسي نيز الگوي رفتاري بيروني است كه منعكس كننده احساس دروني و اعلام جنسيتي است كه فرد به آن تعلق دارد. يعني انتقال تصوير مرد بودن در مقابل زن بودن به ديگران. از همين رو در شرايط طبيعي، هويت جنسي و نقش جنسي هماهنگي دارند، يعني اگر زني احساس زن بودن مي كند، با رفتارش اين احساس را به دنياي بيروني انتقال مي دهد، همچنين مردي كه خود را به عنوان يك مرد قبول دارد، مردانه عمل كرده و با گفتار و رفتارش مرد بودن خود را ابراز مي كند (طيراني ، قدس شماره 5447).
در تمام جوامع نوعي تقسيم کار برحسب جنس وجود دارد يعني کارهايي خاص زنان است و کارهايي خاص مردان (نجم عراقي ،1392: 172).
به طور کلي زنان در سراسر جهان پايگاه دست دوم را تجربه مي کنند. مطالعات نشان مي دهد در حاليکه زنان نيمي از غذاي جهان را توليد مي کنند، به ندرت صاحب زمين کشاورزي هستند. زنان يک سوم نيروي مزدبگير جهان را تشکيل مي دهند و عموماً در مشاغل کم دستمزد کار مي کنند. تعداد خانوارهاي تک والدي که توسط زنان اداره مي شود، در کليه کشورها روبه افزايش است و اين خانواده ها به طور کلي فقير ترين بخشهاي جمعيت اين کشورها را تشکيل مي دهند. در واقع زنانه شدن فقر36 به صورت يک پديده اجتماعي درآمده است (قنادان و همکاران، 1388: 189).
2-4- بخش سوم: زن و موضوع اشتغال
اگر زنان به اشتغال تمايلي نداشتند، تمام اين استدلال ‌ها بي‌معنا بود، اما اكثر زنان مايل به كار هستند اما تنها در صورتي كه در زمينهء مراقبت از كودك خود از حمايت كافي برخوردار باشند. دولت‌ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه در صورتي كه يارانه ‌هاي ضروري را براي اين مراقبت ‌ها تامين كنند، شاهد حضور گسترده اين گروه در محيط ‌هاي كاري و رشد اقتصادي حاصل از آن خواهند بود. از سوي ديگر در بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي ثروتمند، نان‌آور دوم خانواده (معمولاً زنان) بايد ماليات بر درآمد بالاتري نسبت به مردان پرداخت كنند. در سوئد كه يك استثناست نرخ ماليات بر درآمد زنان و مردان يكسان است. در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مشارکت زنان، کتاب های درسی، شیوه های فرزند پروری، فرزند پروری Next Entries منابع تحقیق با موضوع اشتغال زنان، موانع ارتقا، زنان شاغل، بازار کار