منابع تحقیق با موضوع نام تجاری، شخصیت برند، مصرف کنندگان، بانک تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

به برند” به ارائه مدلی در خصوص تاثیرات مثبت مستقیم و غیر مستقیم هم خوانی خویشتن شناسی بر وفاداري به برند در نتیجه هم خوانی عملی، درگیري محصول، کیفیت ارتباط با برند پرداختند. در این تحقیق به سنجش 600 مالک خودرو پرداخته شد. نتایج تحقیق داراي کاربرد مدیریتی بوده و از آن در پیش بینی وفاداري افراد به برند می توان استفاده کرد.
آنیسیموا58 (2007)، تحقیقی تحت عنوان اثرات نام تجاری شرکت بر وفاداری نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برند شرکت را روي وفاداري نگرشی و رفتار مصرف کنندگان بود. در این پژوهش، هم سطح سازمان و هم سطح بازاریابی مورد بررسی قرارگرفته است، ابعاد سطح شرکت شامل منافع احساسی و نمادین برند می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه از 285 نفر از مصرف کنندگان یک تولیدکننده خودرو در کشور استرالیا گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش معادله سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ارزش هاي سازمان، شخصیت برند سازمان و منافع عملیاتی مصرف کننده، پیش بینی کننده ي حیاتی و پایدار براي وفاداري نگرشی و رفتاري به شمار می آیند.
2-20-3) پیشینۀ مطالعاتی در داخل کشور
مؤتمنی و همکاران (1389)، تحقیقی تحت عنوان “تأثير شخصيت نام تجاري بر وفاداري مشتريان” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی تأثير شخصيت نام تجاري بر وفاداری مشتريان می باشد. این تحقیق به شناسایی ابعاد شخصیتی نام تجاری پرداخته و تأثیر شخصیت نام تجاری بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از پرسشنامه، نظرات 212 نفر از کاربران شرکت ایرانسل جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی چهار بعد را برای شخصیت نام تجاری ایرانسل معرفی می کند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری، و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتریان است. لذا، موسسات خدماتی باید با تمرکز بر ارتباطات و دستیابی به روابط عمومی اثربخش به ایجاد و حفظ شخصیت نام تجاری مطلوب اقدام نمایند. چرا که ارتباطات نقش حیاتی در خلق و حفظ شخصیت نام تجاری دارد.
عزیزی و همکاران (1391)، تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیۀ مشتریان فروشگاه هایپراستار در سطح تهران تشکیل می دهد. داده های لازم با پرسشنامه 23 سوالی از 120 نفر از مشتریان که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. برای آزمون مدل از روش کم ترین مربعات جزئی و نرم افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار بعد مسئولیت پذیری، پویایی، احساسی و جسارت بر وفاداری نگرشی اثر ندارد. در ضمن از بین ابعاد شخصیت برند فقط پویایی بر وفاداری رفتاری اثرگذار است.
فارسیانی و سعیدی (1393)، تحقیقی تحت عنوان بررسي “تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان در صنعت خرده فروشي” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی بررسي تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان در صنعت خرده فروشي می باشد. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نوع توصيفي – پيمايشي مي باشد. جامعه آماري كليه مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه در شهرستان گرگان را شامل مي شود. نمونه آماري طبق جدول مورگان با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري 483 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گيري تصادفي ساده و ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها به روش مدل معادلات ساختاري و به كمك نرم افزارهاي spss و Lisrel انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه پنج بعد شخصيت برند آكر شامل صداقت، هيجان، شايستگي، كمال و استحكام بر وفاداري برند اثر مستقيم دارند.
دولت آبادی و همکاران (1392)، تحقیقی تحت عنوان “تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی سازه های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی سازه های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند می باشد. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو در شهر اصفهان می باشند که پرسشنامه میان 214 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه ای توزیع شد. در این پژوهش برای تحلیل فرضیه ها و بررسی برازش مدل پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای میانجی مورد تایید قرار می گیرد، به عبارت دیگر یافته های پژوهش، اهمیت نقش شخصیت برند بر تاثیر برند، ترجیح برند و اعتماد به برند را در پیش بینی وفاداری به برند را تایید می کند.
تاج زاده نمین و همکاران (1389)، تحقیقی تحت عنوان “بررسی وفاداري مشتریان) مطالعه موردي بانک تجارت شهر تهران” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی وفاداري مشتریان در شعب بانک تجارت شهر تهران می باشد. نظر به اینکه بانک تجارت برای مطالعه موردی انتخاب شده است،200 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 180 مورد جمع آوری شد و ازاین تعداد مذکور 172 عدد قابل قبول بودند. بر مبنای اطلاعات موجود نخست نتایج آمار توصیفی گزارش گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیات با استفاده نرم افزار Spss همراه استعانت از روش آماری رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه ي مثبت معناداري میان توانایی رفع مشکل و اعتماد مشتریان وجود دارد؛ همچنین رابطه ي مثبت معنا داري میان تعهد و کیفیت رابطه با مشتري و همچنین میان توانایی رفع مشکل و کیفیت رابطه با مشتریان وجود دارد. علاوه بر این نشان داده شد که اعتماد نقش میانجی در رابطه میان شایستگی، توانایی ایجاد ارتباط، تعهد، توانایی رفع مشکل و وفاداري مشتري ایفا می کند و همچنین اینکه کیفیت رابطه، نقش میانجی را در رابطه میان شایستگی، توانایی ایجاد ارتباط، تعهد، توانایی رفع مشکل و وفاداري مشتري ایفا می کند.
عبدلی و فریدون فر (1388)، تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری (مطالعه موردی مشتریان بانک تجارت)” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری می باشد. جامعه ي آماري تحقيق، مشتريان بانك تجارت واقع در شهر تهران مي باشند و داده هاي مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. همچنين تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون پارامتريك و ناپارمتريك صورت پذيرفته است نتايج تحقيق حاكي از تاثير مستقيم تصوير ذهني بر ميزان رضايتمندي و كيفيت خدمات است، كيفيت خد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع شخصیت برند، مصرف کننده، هویت جنسی، هویت جنسیتی Next Entries پایان نامه درباره فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، آموزش کارگاهی، تحلیل داده