منابع تحقیق با موضوع منجیان غریق، سلسله مراتب، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد داشت. همچنين پيش بيني حاشيه اي به عرض 2 متر با کف سازي مناسب و غير لغزنده در دور استخر امکان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و همچنين آموزشهاي نظري براي آنها را فراهم خواهد ساخت. ضمنا حاشيه استخر امکان کنترل و نظارت مربيان بر شناي خردسالان را در داخل آب تسهيل خواهد کرد.

4-1-3 استخرشناي تفريحی
استخر تفريحي تابع ضوابط و معيار هاي خاصي بجز ميزان عمق آب مي باشد. از اين رو استخر هاي تفريحي در شکلهاي مختلف با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود. در چنين استخرهايي بخش بزرگي از سطح آب     تا 80 درصد کمتر از 7/1 متر عمق دارد. ناحيه عميق در اين نوع استخرها مناسب نصب تخته هاي شيرجه کوتاه حد اکثر تا 1 متر و نصب وسايل بازي مانند انواع سرسره نصب موج افکن هاي مکانيکي و ورزش غواصي مي باشد. کف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از 7 درصد تجاوزنکند.
پيش بيني سکويي به عرض حد اقل 2 متر در حاشيه استخر هاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخر هاي سر باز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان ضروري مي باشد.
4-1-5 استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات
مقررات و ضوابط حاکم بر استخر هايي که براي انجام مسابقات در نظر گرفته مي شود به گونه اي است که استفاده از اين گونه استخر ها براي ساير ورزشهاي آبي کمتر امکان پذير است. با توجه به فواصل استاندارد و رسمي در مسابقات شنا، طول استخر بايد مضربي از 100 باشد که طول 50 متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است.
استخر هاي مورد نياز براي مقاصد تمريني و يا انجام مسابقات غير رسمي ممکن است داراي طولي برابر با طول 33/33 متر، 25 متر، 20 متر و حتي 16 متر و دوسوم متر در نظر گرفته مي شود. عرض استخر هاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شود. عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي 2 متر و براي مسابقات بين المللي تا 5/2 متر پيش بيني مي شود. خطوط شناي کناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود، به گونه اي که براي يک استخر 6 خطي 13 متر مورد نياز است. استخر هاي کمتر از 6 خط براي مقاصد تمريني بکار مي رود و در اين نوع استخر ها فاصله خطوط شناي کناري از لبه استخر به 25 سانتيمتر کاهش مي يابد که در اين صورت استخر 4 خطي داراي 5/8 متر عرض و استخر 5 خطي داراي 5/10 متر عرض خواهد بود. استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين المللي داراي 50 متر طول با 8 خط شنا هر يک به عرض 5/2 متر مي باشد که با احتساب دو فاصله نيم متري از لبه کناري استخر، ابعاد کلي به 21 × 50 خواهد رسيد.عمق استخرهاي مسابقه در کمترين محل 3/1 و يا حد اقل 17/1 متر مي باشد. براي کارايي بيشتر استخر، عمق 22/1 متر توصيه مي شود.در استخرهایی كه ركوردگیری می كنند، دمای آب باید 22 تا 24 درجه سانتی گراد باشد.35
4-1-6  استخرهاي چند منظوره
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخر هاي مسابقه اي و تمريني امکان برگزاري ساير ورزشهاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود. به گونه اي که رعايت عمق و شيب مجاز در کف استخر ها و بهره گيري از تقسيم کننده هاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش کارايي و تبديل آن به استخر هاي چند منظوره به وجود خواهد آمد.

4-1-7 استخر غواصی
استخری است که به دلیل شرایط خاص تمرینان غواصی باید دارای ابعاد و اندازه و نجهیزات خاصی باشد.گروه تمرین غواصی معمولا شامل 5 نفر یا کمتر است که نیازمند فضایی به ابعاد5×6/3 متر مطابق شکل می باشد. عمق آب برای تمرینات ساده حداقل5/1 متر و برای تمرینات تغییر فشار5/3تا5/5 متر باید افزایش پیدا کند، به همین دلیل استخرهای شیرجه برای این ورزش بسیار مناسب هستند. استخرهای تمرین غواصی به فضای خاصی برای نگهداری و پرکردن کپسول های تنفسی دارند که این فضا خود شامل کمپرسور خانه،محل نگهداری کپسول های خالی و محل نگهداری کپسول های پر و سایر تجهیزات غواصی می باشد.فضای کمپرسورخانه حداقل 15 مترمربع است که با افزایش تعداد افراد تا 45 مترمربع قابل افزایش است و همچینین کمپرسور خانه به علت سروصدا بایستی در فضایی عایق بندی شده و ایمنی تعبیه شود.

شکل4-1 آموزش غواصی[15]
4-1-8 شناي گروهي و نمايشی
شناي گروهي که بصورت نمايشي برگزار مي شود يکي از رشته هاي نوين و موفق در ورزشهاي آبي است که طرفداران زيادي در بين جوانان دارد. اين ورزش دسته جمعي نياز به عمق حد اقل 7/2 متر و سطح آبي معادل 10 × 8 متر دارد که به تناسب افزايش تعداد شناگران، مساحت بيشتري مورد نياز خواهد بود. در بازيهاي المپيک، نمايش اين رشته ورزشي در استخر هاي 50 متري برگزار مي گردد. بهترين محل براي تماشاي مسابقات و نمايش هاي آبي استفاده از طرفين استخر مي باشد. در استخر هاي روباز محل قرا گيري تماشاچيان بايد داراي سايه بان بوده يا در جهت مناسبي نسبت به نور خورشيد ساخته شود.

4-4-9 پارکينگ
فضاي پارکينگ براي هر اتومبيل 25 مترمربع است و براي هر 10-5 گنجه اتاق تعويض لباس در مجتمع استخر فضايي نيز بايد طراحي کرد. اگر امکانات تماشاگران در نظر گرفته شود، براي 15-10 تماشاگر بايد يک فضاي پارکينگ اضافي در نظر گرفته شود.
فضاهاي پارکينگ دوچرخه، بايد مطابق با نيازهاي محلي در طراحي شوند و حدودا 1,8 متر مربع براي هر دوچرخه در نظر گرفت.
4-1-10 تعداد فضاهاي گنجه
0,6-0,8 اندازه واحد استاندارد مي باشد و به اندازه 25% گنجهها بايستي اتاقک تعويض لباس موجود باشد.5% گنجه ها و اتاقک هاي تعويض لباس بايستي به معلولين اختصاص يابد.
ساير امکانات به اندازه واحد استاندارد عبارتند از: فضاهاي مخصوص آرايش مو با سشوار 0,03، حوضچه هاي ضدعفوني پا 0,015 و دستشويي ها 0,015 و يک اتاق مواد شوينده 2-1 مترمربع بايد در داخل محوطه اتاق تعويض لباس طراحي شود. ارتفاع تمام اتاق ها بايد 2,50 متر باشد. حداقل اندازه حوضچه ضدعفوني پاها بايد 0,75 متر عرض و 0,50 عمق داشته باشد.
در محوطه اتاق تعويض لباس، براي اتاقک ها، حداقل ابعاد زير معتبر است:
1,..m عرض، 1,25m عمق و 2,00m ارتفاع داشته باشد. اتاق هاي تعويض لباس مخصوص افراد با صندلي چرخدار، نيازمند2,00m متر عرض، 1,00m عمق و 2,00m ارتفاع است و عرض در هم بايد 0,8m باشد.

4-1-11 سرويس هاي بهداشتي
بايد فضاهاي بهداشتي شامل اتاق هاي مخصوص دوش و توالت ها را بين اتاق هاي تعويض لباس و محوطه استخر در نظر گرفت. توالت ها بايد به گونه اي قرار گيرندکه کاربران استخر مجبورباشندپيش ازوارد شدن به محوطه استخرمجددا به اتاق هاي مخصوص دوش واردشوند. دسترسي مستقيم به توالت ها از محوطه استخر مجاز نيست. توصيه مي شود که از استخر به اتاق هاي تعويض لباس يک مسير مستقيم مهيا شود.در استخرهاي شنا با سطح آب 100-150m2 يک اتاق دوش با 5 دوش کفايت مي کند. براي استخرهاي بزرگ تر حداقل ده دوش نيازاست و دوسرويس بهداشتي در نظرگرفته شود.

جدول4-1 تجهیزات بهداشتی[8]

4-1-12 ابعاداستخر
عرض و طول استخر در جدول زير درج شده است. عمق استخرهاي غير شناmm 900-500، استخرهاي شنا mm3500 – 1250 و استخرهاي آموزشي mm 900 – 500 است. حداقل عمق براي شنا mm 900 ميباشد.

جدول4-2 مشخصات انواع استخر[8]

شرایط و اندازه استخر  و  تعداد منجیان غریق ماده ۶۴
جدول 4-3 استاندارد استخر ها[9]
ردیف
ابعاد استخر
پذیرش شناگر
تعداد منجی غریق

عرض- طول
حداکثر
حداقل
۱
۲۶ * ۵۰  متر
۳۰۰ نفر
شش نفر
۲
۱۶ * ۳۳ متر
۲۰۰ نفر
چهار نفر
۳
۱۲ * ۲۵ متر
۱۵۰ نفر
سه نفر
۴
۱۰ * ۲۰ متر
۱۰۰ نفر
دو نفر
۵
۸ * ۱۵  متر
۵۰ نفر
دو نفر
۶ 
کوچکتر از ردیف ۵ با عمق کمتر از یک متر
۳۰ نفر
یک نفر

نکته یک:  توجه شود که لازم نیست که استخر با حداکثر گنجایش اشغال شده باشد تا این تعداد منجی در آن کار کنند. بلکه این عدد ذکرشده برای حداقل منجیان  برای استخر با اندازه مربوطه می باشد. برای مثال برای ردیف ۴ چه ۱۰۰نفر شناگر باشد چه ۳۰ نفر می بایست ۲ نفر منجی وجود داشته باشد.

شکل 4-2 چگونگی شیب استخر[5]
4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب
اتاق رختکن باید در محلی قرار بگیرد که شناگران برای ورود به استخر در ابتدا از داخل آن عبور نمایند. ترتیب قرار گیری رختکن باید به گونه ای باشد که در ابتدا رختکن سپس سرویس توالت و روشویی و بعد از آن دوش ها و محل ضدعفونی کردن پاها قرار داشته باشد.
جانمایی و ارتباط فضایی بین سالن ها
در یک مجموعه ورزش های آبی علاوه بر در نظر گرفتن ارتباطات و دسترسی های راحت و آسان فضاهای مختلف با یکدیگر، باید توجه داشت که راه های ارتباطی به استخرهای شنا، شیرجه و تمرین کودکان باید حتما از حوضچه ضدعفونی عبور کند. همچنین ورودی تماشاچیان و شناگران باید بطور جداگانه طراحی شود.

شکل 4-3 چگونگی قرار گری تماشاگران[15]
ورودی شناگران به استخر شنا باید در محلی قرار داشته باشد که استخر دارای حداقل عمق باشد. ورودی استخر نباید در محلی قرار داده شود که عمق استخر بیشتر از 2/1 متر است.
4-2 جایگاه تماشاچیان
بهترین محل برای تماش مسابقات و نمایش های آبی استفاده از طرفین استخر می باشد.
4-2-1 نوراستخر
استفاده از روشنایی طبیعی در سالن های استخر دارای جذابیت خاصی خواهد بود اگر از انعکاس مستقیم و خیره کنندگی آن جلوگیری شود. در بعضی از کشورهای اروپایی مانند آلمان تمایل به استفاده از روشنایی روز به حدی است که با نماهای تمام شیشه ای سعی در ایجاد فضای مشابه استخرهای هوای آزاد می شود. از این رو برای مقابله با تابش مستقیم آفتاب ناچاراً از وسایل ثانوی مانند انواع پرده ها، کرکره ها و شیشه های رنگی استفاده می شود.
به طور کلی توصیه می شود در استخرهای رسمی مسابقه از نور طبیعی با تابش مستقیم استفاده نشود، مگر از پنجره های کم ارتفاع در حد چشم انسان در نماهای جنوبی و شمالی و کاشتن گیاهان سبز مانند انواع بوته ها در مقابل این پنجره ها در محوطه خارج ساختمان که انعکاس نور به حداقل ممکن کاهش یابد. شکل های ذیل نمونه های مختلف نورگیری را نشان می دهند.

شکل 4-4 نور استخر[15]

شکل 4-5 نور استخر[15]

شکل 4-6 نور استخر[15]
نورگیری از سقف یکی از بهترین روش های استفاده از روشنایی روز می باشد، که کمترین مزاحمت را برای شناگران و تماشاچیان ایجاد خواهد کرد. نفوذ روشنایی آفتاب از سقف به داخل آب استخر جذابیت مضاعفی به سالن خواهد بخشید مشروط بر این که تابش آفتاب با زاویه حداکثر 50 درجه نسبت به سطح افق وارد محوطه سالن شنا بشود.

شکل 4-7 نور استخر[15]
باید توجه داشت که در صورت استفاده از نورگیرهای سقفی، دسترسی به نورگیر به منظور نظافت و تعمیرات ضروری خواهد بود و همچنین توصیه می شود برای پیشگیری از تعریق و حفظ تعادل گرمایشی سالن کلیه شیشه های نورگیری سقفی و دیواری به صورت دو جداره و در داخل چهارچوب تأیید شده در نظر گرفته شود.
4-3 اقدامات بهداشتي
پيشگيري از انتشار آلودگي‌هاي مختلف ميکروبي و انگلي، حاصل از انتقال بيماري شناگران به آب استخرها، بايد اقدامات بهداشتي زير انجام پذيرد:
‏‏1- آب استخر، به طور مرتب تصفيه و گندزدايي شود.‏
‏2- از پذيرش مراجعان بيش از حد ظرفيت استخر جلوگيري شود.
هر فرد شناگر بايد از مايو، کلاه شنا، حوله و دم‌پايي مجزا و مخصوص به خود استفاده کند و از استفاده وسايل مزبور به‌طور مشترک با فرد ديگري پرهيزشود.
-3حوضچه اطراف استخر، محل‌هاي رخت کني و دوش‌ها به‌طور مرتب نظافت و ضدعفوني شود.
‏4- وجود حوضچه کوچکي براي ضدعفوني کردن پاي شناگران قبل از ورود به استخر ضروري است.
‏5- شناگران قبل از ورود به استخر از نظر سرماخوردگي، هر گونه جوش،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع تعامل اجتماعی، بازی های المپیک، امارات متحده عربی Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیماران مبتلا، تاریخ زندگانی، سالن های سرپوشیده