منابع تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

شخص خواهان داشته باشد مي توان اين امر را در اخطاريه، با نوشتن ضمانت اجراي آن تصريح و در اين صورت خواهان مکلف به حضور و اداي توضيح است و الا ممکن است ضمانت اجراي مقرر در ماده 95 ق.آ.د.م به وي تحميل شود. حاضر نشدن خوانده ايي که در اخطاريه حضور شخصي وي تصريح گرديده و همچنين عدم حضور خواهان در غير مواردي که براي اداي توضيح دعوت مي شود. في نفسه، ضمانت اجراي کيفري يا مدني ندارد به استثناي مواردي که نصّ خاصّ وجود دارد170 (براي مثال ماده286 ق.آ.د.م) 171.
بند هفتم: پايان جلسه دادرسي
در جلسه دادرسي دادگاه به نوبت اظهارات هر يک از طرفين را مي شنوند و در حقيقت تشکيل جلسه دادرسي به اصحاب دعوا اجازه مي دهد که نسبت به دعوا يا امري که در دادگاه مورد رسيدگي است به طور شفاهي دفاع نمايند. چون دادخواست و پيوست هاي آن از پيش به خوانده ابلاغ و بنابراين از ادعاها، ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است . معمولاً قسمت قابل توجهي از وقت جلسه به طرح و شنيدن دفاعيات وکيل خوانده اختصاص پيدا مي نمايد. البته حضور پيدا نکردن وکلاي اصحاب دعوا در جلسة دادرسي چنانچه وقت جلسه به طور صحيح ابلاغ شده باشد علي القاعده مانع رسيدگي و تصميم گيري نيست. استماع اظهارات طرفين تا زماني ادامه مي يابد که وقت جلسة دادرسي به پايان رسد و يا طرفين مطالب مورد نظر خود را مطرح نمايند. رئيس دادگاه بايد براي جلوگيري از اطالة دادرسي از ادامة اظهارات هر يک از اصحاب دعوا که بي ارتباط با دعوا و يا تکراري باشد جلوگيري نمايد. اما در اين امر بايد رعايت نهايت احتياط به عمل آيد تا اصل تناظر رعايت شود.172 وقت اختصاص يافته به هر پرونده معمولاً بين 30 تا90 دقيقه ممکن است براي شنيدن تمامي اظهارات طرفين کافي باشد. در اين صورت چنانچه تجديدجلسه ضرورت نداشته باشد. دادگاه ختم دارسي را اعلام و نسبت به صدور رأي قاطع اقدام مي کند. اما چنانچه وقت جلسه کافي نباشد و يا به هر علت ديگري تجديدجلسه لازم باشد دادگاه جلسه دادرسي را به همين علت “تجديد” مي نمايد. علت تجديد جلسه در اين مورد و در ساير موارد ديگري که جلسه تجديد مي شود بايد در صورت جلسه نوشته تا روز و ساعت جلسه بعدي تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ شود (ماده 104 ق.آ.د.م )

گفتار دوم : استماع طرفين در وقت فوق العاده
اصل بر اين است که هر نوع پرونده ايي اعم از مدني يا کيفري در محاکم مطرح شود طبق روال عادي در نوبت رسيدگي قرار گيرد مگر اينکه قانون گذار رسيدگي فوري- فوق العاده يا خارج از نوبت نسبت به پرونده ايي را مقرر نموده باشد. نوبت معمولي براي پرونده ها به معناي کم ارزش بودن دعواي مطروحه در هر پرونده نيست. محاکم همواره در مورد تعيين اوقات رسيدگي و نحوة رسيدگي به پرونده ها و طولاني شدن زمان دادرسي مورد بازخواست است اين بازخواست به لحاظ رعايت حقوق افرادي است که در پرونده ها حضور دارند. از طرف ديگر طرفين پرونده نيز در صورت اتخاذ روش هايي که منجر به اطالة دادرسي شود با ضمانت اجراهاي قانوني مواجه مي گردند. درکنار نوبت هاي عادي و معمولي مواردي وجوددارد که بر حسب قانون مقرر گرديده رسيدگي آنها به طريق فوق العاده يا بدون تشريفات آيين دادرسي مدني صورت گيرد. از کلمة فوق العاده از اين جهت استفاده مي شود که از نحوة تعيين وقت در اين پرونده ها به صورت فوق العاده است در برابر اصل نوبتهاي عادي و معمولي . به عبارت ديگر چنانچه در مورد پرونده ايي بر اساس اصل کلي وقت و نوبت رسيدگي عادي تعيين شود و پرونده ديگر در وقت رسيدگي فوق العاده قرار گيرد طبيعي است دادن وقت فوق العاده به پرونده اخير استثنايي است در برابر اصل نوبت معمولي و نوبتي ساير پرونده ها و به همين جهت است که رسيدگي فوق العاده و بدون تشريفات دادرسي را بايد از جمله رسيدگي هاي استثنايي ناميد.173 همان طور که قانون گذار، مقررات و دستگاه هاي نظارتي در برابر نوبتهاي معمولي و عادي آن همه تأکيد و حساسيت دارند. نسبت به رسيدگي هاي استثنايي و دادرسي هاي خارج از نوبت به طريق اولي توجه و عطف نظر دارند. اين توجه در قوانين به صورت تکليف براي قاضي و دادگاه در مورد رسيدگي هاي استثنايي بدون تشريفات ظاهر شده است.174
يکي از روش هاي اجراي اصل تناظر استماع طرفين در وقت فوق العاده است. يعني اگر بنا به ضرورت در پرونده ايي رسيدگي بايد به طرفين فوق العاده انجام شود دادگاه بايد مطابق قانون ومواد مصرحه به صورت فوق العاده به موضوع رسيدگي نمايد. و سرپيچي از اين امر تخلف انتظامي محسوب مي شود.
بند اول : وقت فوق العاده
جلسة فوق العاده يا وقت فوق العاده در مواردي به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتي که در دفتر مخصوص،چه به صورت عادي يا خارج از نوبت تعيين مي شود علي الاصول بدون حضور طرفين نسبت به پرونده رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي نمايد. و نظر ديگر اينکه در عرف محاکم وقت فوق العاده به جلساتي اطلاق مي شود که بدون تعيين وقت قبلي به موضوع رسيدگي مي کنند. مانند رسيدگي به درخواست مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تامين خواسته.175 تفاوت اساسي بين وقت عادي و خارج از نوبت از يک سو و وقت فوق العاده از سوي ديگر اين است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتي است که از پيش تعيين شده است و حضور و دعوت قبلي اصحاب دعوا ضروري نمي باشد و در عين حال، همواره براي صدور رأي قاطع، پرونده تحت نظر قرار مي گيرد.
بند دوم : موارد رسيدگي در وقت فوق العاده در آيين دادرسي مدني
1- يکي از مواردي که رسيدگي در آن در وقت فوق العاده است ماده120 ق.آ.د.م مي باشد . اين ماده مقرر مي دارد ” در صورتي که قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محکوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي، خسارتي را که از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلائل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد، اين رأي قطعي است… ”
رسيدگي به موضوع ماده فوق در وقت فوق العاده انجام مي شود و ابلاغ مفاد درخواست خوانده به خواهان مستلزم تعيين وقت رسيدگي نيست . بلکه دادگاه مي تواند با ثبت درخواست خوانده و صدور دستور تعيين وقت نظارت مراتب را به خواهان که در واقع محکوم عليه حکم قطعي است ابلاغ تا ظرف مدت معين پاسخ دهد . وقت فوق العاده که در ماده 120 ق.آ.دم به آن اشاره شده حاکي است که دادگاه نبايد مانند رسيدگي هاي معمولي وقت و نوبت عادي تعيين کند. و ضرورت دارد در وقت فوق العاده به ادعاي خوانده رسيدگي کند. به طور کلي وقت فوق العاده را مي توان اولين وقتي دانست که بعد از رسيدگي به پرونده هاي نوبتي براي دادگاه حاصل و امکان رسيدگي را فراهم مي سازد. در دفتر اوقات محاکم جدولي وجود دارد که در هر روز قسمتي از جدول به عنوان کارهاي فوق العاده مشخص شده است. محاکم روزانه به تعدادي پرونده علاوه بر پرونده هاي که داراي نوبت رسيدگي يا احتياطي هستند رسيدگي مي نمايد. اين رسيدگي، رسيدگي در وقت
فوق العاده مي باشد.176
در اين مورد رسيدگي دادگاه به دلائل طرفين منوط به تعيين وقت و رسيدگي با حضور طرفين نيست مگر اينکه نياز به اخذ توضيح باشد.
2- از ديگر مواردي که دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي مي کند موضوع ماده 107 ق.آ.د.م است . زماني که خواهان دادخواست خود را مسترد داشته يا دعواي خود را استرداد نموده که در اين صورت دادگاه به ترتيب قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
3- سومين مورد زماني است که طرفين موضوع مختلف فيه را به سازش خاتمه داده باشند و در خواست تنظيم گزارش اصلاحي نمايند. مطابق ماده 178 ق.آ.د.م “در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند” و همچنين تبصره ماده 193 مقرر مي دارد “درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در موارد فوق نيز دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي مي نمايد.
4- يکي ديگر از مواردي که دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي مي نمايد فوت يکي از اصحاب دعوا در جريان رسيدگي است که موضوع ماده 105 ق.آ.د.م مي باشد. که دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف مي نمايد و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد.
5- از ديگر مواردي که دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي کند ماده 115 ق.آ.د.م است که مقرر مي دارد ” در صورتي که درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مکلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف به دلائل درخواست کننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را ردمي نمايد.” اگر درخواست تأمين خواسته مستند به سند رسمي باشد دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر مي گيرد. اصول اسناد را ملاحظه مي کند و قرار تأمين خواسته را صادر مي نمايد.177
6- از موارد ديگر که دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي مي کند مي توان در اجراي قرار تحقيق محلي و معاينه محل و اجراي قرار کارشناسي نام برد که دادگاه در صورتي که پرونده آماده صدور رأي باشد، در وقت فوق العاده اقدام مي نمايد.178
بند سوم : موارد رسيدگي در وقت فوق العاده در قانون اجراي احکام مدني
دقيق ترين معيار جلسه خارج از نوبت و وقت فوق العاده و نيز وجه تمايز آنها در ماده 29ق.ا.ا.م ديده مي شود که مقرر مي دارد”در صورت حدوث اختلاف در مفاد حکم هر يک از طرفين مي توانند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي کند و در صورتي که محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي کند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد”
منظور از دادگاه در ماده 29 دادگاهي است که حکم مورد اختلاف را صادر نموده است. ماده 29 در خصوص مواردي است که اختلاف در مفاد يک حکم باشد نه اين که مفاد حکم با حکم قطعي ديگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخير مورد از موارد اعاده دادرسي است. در صورتي که رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم استماع اظهارات طرفين باشد دادگاه وقت رسيدگي خارج از نوبت تعيين و طرفين را دعوت خواهد کرد و در صورتي که بدون استماع اظهارات طرفين اتخاذ تصميم ممکن باشد دادگاه در وقت فوق العاده از مفاد حکم رفع اختلاف خواهدکرد.179
تفاوت رسيدگي فوق العاده با رسيدگي خارج از نوبت در اين است که رسيدگي خارج از نوبت نوعي رسيدگي ناشي از دادن وقت نزديک به پرونده است و رسيدگي فوق العاده وقتي است که پس از رسيدگي به پرونده هاي نوبتي دادگاه حاصل مي شود.
يکي ديگر از مواد ق.ا.ا.م که به رسيدگي در وقت فوق العاده اشاره دارد ماده 142ق.ا.ا.م است که مقرر مي دارد : “شکايت راجع به تنظيم صورت ملک و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز(ماموراجرا) ظرف يک هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي که دادورز (مامور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکايت رسيدگي و در صورتي که شکايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اينکه دادگاه در موضوع شکايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نمي شود”
شکايت موضوع ماده 142 ق.ا.ا.م از هر شخص ذينفع قابل پذيرش است و نمي توان حق شکايت را به محکوم له و محکوم عليه منحصر نمود. بنابراين ملاک پذيرش شکايت براي رسيدگي ذينفع بودن شخص است اعم از اينکه محکوم له يا محکوم عليه، يا شخص ثالث اعم از حافظ و ارزياب و … باشد. در مورد رسيدگي دادگاه به اين شکايت نيز بايد گفت رسيدگي در وقت فوق العاده خواهد بود. وقت فوق العاده نيز همان طور که گفته شد وقتي است که دادگاه بنا به تکليف قانوني و يا به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، انصاف و عدالت، دادگاه صالح