منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

+ β1Di,t + β2Ri,t + β3 Di,t* Ri,t + εi,t

Xi,t= سودخالص دوره t تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره t،
Ri,t= بازده سالانه،
Di,t= یک متغیر ساختگی که اگر Ri,t 0 برابر 1 است و در غیر این صورت صفر می باشد،
β3= اندازه محافظه کاری برای سال t شرکت i (β3 بزرگتر نشان دهنده حساسیت بیشتر سود نسبت به بازده منفی در برابر بازده مثبت بوده و شرکت حسابداری محافظه کارانه تری دارد).

معادلات ارایه شده توسط خان و واتس (2009) جهت اصلاح معادله باسو به شرح زیر می باشد:

Gscorei,t = β2 = γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t

Cscorei,t = β3 = δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t + δ4Leveragei,t

β0 = μ1 + μ2〖Size〗_(i,t) + μ3Market_to_Booki,t + μ4Leveragei,t

β_1 = ρ1 + ρ 2〖Size〗_(i,t) + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t

Sizei,t=اندازه شرکت و لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Market_to_Booki,t=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Leveragei,t=اهرم و نسبت بدهی کل به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t
Cscorei,t=زمان بندی تفاضلی اخبار بد که نشان دهنده به موقع بودن شناخت اخبار بد نسبت به اخبار خوب می باشد(معیار محافظه کاری)
Gscorei,t=زمان بندی اخبار خوب
با ترکیب معادلات بالا به معادله پایین میرسیم.با جاي گذاري هر يك از داده ها در مدل پايين و گرفتن رگرسيون هر كدام از ضرايب مورد نظر به دست مي آيد. و با جاي گذاري ,δ1 ,δ2δ3 و δ4 در معادله Cscorei,t مقدار β3 محاسبه مي شود.

Xi,t= μ1 + μ2〖Size〗_(i,t) + μ3Market_to_Booki,t + μ4Leveragei,t + Di,t(ρ1 + ρ 2〖Size〗_(i,t) + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t) + Ri,t(γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t) + Di,t* Ri,t (δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t+ δ4Leveragei,t) + εi,t

1-9 نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر:
در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه ي عمر شركتها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. مؤسسات و شركتها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال ميكنند.
مراحل چرخه عمر شركت ها در ديدگاه اقتصادي به شرح زير است:

1-9-1 مرحله ي تولد يا ظهور : در اين مرحله معمولاً ميزان داراييها )اندازه شركت( در سطح نازلي قرار دارد ، جريانهاي نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سود آوري در سطح پايين است و شركتها براي تأمين مالي و تحقق فرصتهاي رشد به نقدينگي بالايي نياز دارند. نسبت سود تقسيمي در اين شركتها معمولاً صفر يا حداكثر 10 % است و بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده در قياس با نرخ موزون تأمين مالي بعضا نا چيز است.

1-9-2 مرحله ي رشد : دراين مرحله اندازه ي شركت بيش از اندازه ي شركتهاي در مرحله ي ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نيز نسبت به مرحله ظهور بيشتر است. منابع مالي بيشتر در داراييهاي مولد سرمايه گذاري شده و شركت از انعطافپذيري بيشتري در شاخصهاي نقدينگي بر خوردار است. نسبت سود تقسيمي در اين طيف از شركتها معمولا ًبين 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده نيز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزينه تأمين سرمايه فزوني دارد.

1-9-3 مرحله ي بلوغ : در اين مرحله شركتها فروش با ثبات و متعادلي را تجربه نموده و نياز به وجوه نقد در اكثر موارد از طريق منابع داخلي تأمين ميشود. اندازه ي داراييهاي اين شركتها نيز به تناسب بيشتر از اندازه ي داراييهاي شركتهاي در مرحله ي رشد بوده و نسبت سود تقسيمي در اين شركتها معمولاً بين 50 % تا 100 % در نوسان است . به دليل وفور نقدينگي و كاهش اتكاء به سياست تأمين مالي از خارج، عموماً بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده معادل يا بيش از نرخ تأمين سرمايه است.

1-9-4 مرحله ي افول يا سكون : در اين مرحله چنانچه فرصتهاي رشد وجود داشته باشد، به احتمال قريب به يقين بسيار ناچيز است . شاخص هاي سود آوري، نقدينگي و ايفاي تعهدات روند نزولي داشته و شركت در شرايط رقابتي بسيار شديدي قرار داشته، ضمن اينكه هزينه ي تأمين مالي از منابع خارجي نيز بالا است به گونه اي كه در اغلب موارد بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده كمتر از نرخ تأمين مالي است. (اديزس،1989)

برای این کار از چهار متغییر رشد فروش،مخارج سرمایه ای،نسبت سود تقسیمی،و سن شرکت استفاده می کنیم.
ابتدا هر یک از متغییر های بالا را محاسبه می کنیم.
سال_ شرکت ها بر اساس هر یک از متغییر مذکور و با استفاده از پنجک های اماری در هر صنعت به پنج طبقه تقسیم می شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک مورد نظر طبق جدول فصل سوم نمره ای بین 1 تا 5 می گیرند.
سپس برای هر سال شرکت ،نمره ای مرکب به دست می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شود.
الف: در صورتی که مجموع نمرات بین 16تا 20 باشد، در مرحله رشد قرار دارد.
ب: در صورتی که مجموع نمرات بین 9تا 15 باشد، در مرحله بلوغ قرار دارد.
ج: در صورتی که مجموع نمرات بین 4تا 8 باشد، در مرحله افول قرار دارد.

تعریف مفهومي و عملیاتی چهار متغییر رشد فروش،نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای ،و سن شرکت به صورت زیر است:
رشد فروش: نشان دهنده درصد تغييرات در فروش واحد اقتصادي مي باشد كه به روش زير محاسبه مي شود.

〖SG〗_it=(1-(〖sale〗_it/〖sale〗_(it-1) ))*100
نسبت سود تقسيمي: كه نشان دهنده اين است كه واحد اقتصادي چند درصد از سود حاصل شده خود را در ميان سهامداران توزيع كرده است.و به روش زير محاسبه مي شود:
〖DPR〗_it=(〖DPS〗_it/〖EPS〗_it )*100
مخارج سرمایه ای: مخارجی هستند که از تحمل آن ها به دنبال کسب منافع آتی بلند مدت یا منافع آتی حداقل برای یک دوره مالی دیگر هستیم و به روش زیر محاسبه می شود:
=〖CE〗_it(اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*100
sale =درآمد فروش
DPS =سود تقسیمی هر سهم
EPS =سود هر سهم
AGE=تفاوت سال tو سال تاسیس شرکت
و در نهایت برای مقایسه محافظه کاری در هر کدام از مراحل عمر شرکت از آماره t استفاده می شود.
1-10 خلاصه فصل:
ما در اين فصل ابتدا به بيان مسئله پرداختيم و در گام بعد اهداف و ضرورت هاي انجام تحقيق را بيان كرديم و در گام سوم جامعه آماري و نمونه آماري را معرفي كرده و بعد به بيان روش تحقيق و بيان مدل و تعريف متغيير ها پرداخته و در آخر به شرح نحوه تفكيك شركت ها پرداختيم. و اما در فصل بعد به طور كامل به تعريف مفهومي محافظه كاري و فوايد و معايب آن مي پردازيم انواع محافظه كاري را بيان كرده، ديدگاه هاي آن را شرح داده و بعد به شرح مراحل مختلف چرخه عمر شركت ها مي پردازيم و در مرحله آخر پيشينه هاي تحقيق را اعم از داخلي و خارجي بيان مي داريم.

فصل دوم
ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه
محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان صاحبان املاک اداره اموال خود را به مباشران می سپردند. مباشر هم می دانست اگر محافظه کاری پیشه کند. و افزایش ارزش دارایی ها را پیش بینی نکند، خود را در برابر مسئولیتی که به او واگدار شده، بیمه کرده است، زیرا اگر افزایش ها به واقعیت نمی پیوست، مالک ممکن بود مباشر را مقصر پندارد. در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان، در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می شد غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاه ها کشانده می شدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورت های مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آن ها اقامه نمی شود و فقط بیش از واقع نشان دادن سود و دارایی ها است که موجب چنین امری می شود. در آمریکا نیز بانکداران، منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار استفاده از رویکرد محافظه کارانه بودند. همچنین سقوط بازار سهام در سال 1929 تمایل به محافظه کاری حسابداران را استحکام بخشید. این موضوع که آیا حسابداری به سمت محافظه کاری بیشتر حرکت می کند ،برای سرمایه گذاران ، دانشگاهیان ، مراجع قانون گذاری، با اهمیت است. و ما در این پژوهش به دنبال این مطلب هستیم که آیا محافظه کاری در هر شرکت با عبور از مراحل گوناگون چرخه عمر دستخوش تغییرات می شود ؟

2-2 مفهوم محافظهكاري
محافظهكاری به طور سنتی با ضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نكنید، اما همه ی زیان ها را شناسایی كنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس1924). عليرغم فقدان تعريف جامعي از محافظهكاري، در ادبيات حسابداري، دو ويژگي مهم محافظهکاري مورد بررسي قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداري در ارائهی كمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازارِ آن كه توسط اهلسون (1995) عنوان شده است. دوم، تمايل به تسريع در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیانها میباشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ی دو نیز برای تشریح محافظهكاری چنین آمده است:”… اگر دو برآورد از یك مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یكسان نباشد؛ محافظهكاری استفاده از براوردی را دیكته میكند كه كمتر خوشبینانه است”(هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980 ).
باسو (1997) محافظه کاری را گرايش حسابداري به الزام درجه بالاتري از تائيدپذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با ميزان تائيدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد تعريف كرده است. که این موضوع منجر به کمنمایی سود و در نتیجه داراییها میشود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان میکند که تهيه كنندگان صورتهاي مالي با ابهاماتي كه به گونهاي اجتنابناپذير بر بسياري از رويداها و شرايط سايه افكنده است، برخورد میکنند. نمونه اين ابهامات شامل قابليت وصول مطالبات، عمرمفيد احتمالي داراييهاي ثابت و تعداد و ميزان ادعاهاي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته میباشد. چنين مواردي با رعايت احتياط در صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها بررسي ميشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر اين كميته، اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوختههاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد يا داراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع و بدهيها و هزينهها را عمداً بيشتر از واقع نشان دهد، زيرا اين امر موجب نقض بيطرفي ميشود. از ديدگاه تهيه كنندگان صورت هاي مالي، محافظهكاري كوششي است براي انتخاب روشي از روشهاي پذيرفته شدهی حسابداري كه به يكي از موارد زير منتج شود (شباهنگ، 1387 : 54):
شناخت كندتر درآمدها،
شناخت سريعتر هزينه ها،
ارزشيابي كمتر دارايي ها و
ارزشيابي بيشتر بدهي ها.
در تعريفهاي بالا، يك نقطه مشترك وجود دارد كه همان اشاره به تأثيرگذاري محافظهكاري بر فرآيند تصميمگيري استفادهكنندگان صورتهاي مالي است. به طور كلي، هدف محافظهكاري جلوگيري از تصميمگيريهاي نادرست از سوی سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. از ديدگاه تئوري نمايندگي كه حقوق و مزاياي مديران را به سود گزارش شده مرتبط مي داند، مديران انگيزههاي قوي براي پنهان كردن اخبار بدي كه موجب كم شدن سود مي شود دارند. بنابراين، مي توان محافظهكاري را سازوكاري براي كنترل انگيزههاي مديران به منظور گزينش بيش از واقع سود تلقي كرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
با وجود انتقادهايي كه بر محافظهكاري شده است، محافظهكاري در حسابداري براي قرنها دوام پيدا كرده است و به نظر ميرسد در 30 سال گذشته

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، چرخه عمر، چرخه زندگی Next Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، گزارشگری مالی، اخبار خوب