منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

زیان؛ 2-معيارمحافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي؛ 3-معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي؛ و4-معيارهاي محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار. و در گام بعد به معرفی جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری پرداختیم. و بعد انتقاد هایی که بر محافظه کاری وارد شده و دفاع هایی که از آن شده است را بیان داشتیم. و در مرحله بعد به بیان مرحله چرخه عمر شرکت ها هم از دیدگاه مدیریتی و هم از دیدگاه حسابداری پرداختیم. و در آخرین گام پیشینه های تحقیق در این زمینه را در داخل و خارج از کشور معرفی کردیم.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1 مقدمه:
از عصر کلاسیک علوم به عنوان یک نوع دانش با فلسفه ارتباط نزدیکی داشتند. در اوایل عصر مدرن دو کلمه علم و فلسفه در زبان انگلیسی به جای هم به کار برده می‌شدند. در قرن ۱۷ میلادی فلسفه طبیعی (که امروز علوم طبیعی نامیده می‌شود) به تدریج از فلسفه جدا شد. با این حال علم همچنان کاربردی وسیع برای توضیح آگاهی های مطمئن در مورد یک موضوع داشت. به همین ترتیب هم امروزه در عصر مدرن همچنان برای موضوعاتی همچون علم کتابداری و یا علوم سیاسی به کار می‌رود.
در عصر مدرن، علم معادل علوم طبیعی و فیزیکی به کار می‌رود، لذا محدود به شاخه‌هایی از آموختن است که به پدیده‌های دنیای مادی و قوانین آنها می‌پردازد. این هم‌اکنون معنای غالب علم در کاربرد روزمره‌است. این معنای محدودتر از علم که خود بخشی از علم شده‌است، تبدیل به مجموعه‌ای از تعریفهای قوانین طبیعت شده که بر مبنای مثالهای اولیه‌ای همچون قانون کپلر، قوانین گالیله و قوانین حرکت نیوتن بنا شده‌اند. در این دوره رایجتر شد که به جای فلسفه طبیعی علوم طبیعی به کار رود. در طی قرن نوزدهم میلادی کلمه علم بیش از پیش مرتبط ب مطالعه منظم دنیای طبیعت شد، شامل فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی. این منجر به قرارگیری مطالعات تفکر انسان و جامعه در یک برزخ زبان‌شناسی شد. که در نهایت منجر به قرارگیری این مطالعات دانشگاهی در زیر عنوان علوم اجتماعی شد. به همین ترتیب هم امروز قلمروهای بزرگی از مطالعات منظم و دانش وجود دارند که زیر سرفصل کلی علم قرار دارند، همچون علوم کاربردی و علوم صوری.
به طور کلی اطلاعات مجموعه‌ای از داده‌های خام و پردازش نشده‌است. پردازش اطلاعات، تولید علم می‌کند، و علمی که روشش تجربی و نتایجش آزمون پذیر و موضوعش جهان خارج باشد، علم تجربی است. روشی که در اغلب مواد به کمک بشر می آید تا با استفاده از آن به پردازش اطلاعات بپردازد روش های آماری میباشد ما نیز در این فصل به بیان روش های تحقیق، نحوه انتخاب نمونه و روش های محاسبه و روش های آماری که می خواهیم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آن استفاده کنیم، می پردازیم.
3-2 روش تحقیق
روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم بندي مي کنند (حافظ نيا،1382).پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شوند: تحقيق بنيادي، تحقيق کاربردي و تحقيق و توسعه. اما تحقيق كاربردي، پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. بر اساس مطالب بالا می توان گفت که تحقیقات ما از لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادی محسوب می شود اما از نظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق ما جزء تحقیقات توصیفی می باشد زیرا در تلاش برای توصیف تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظی کاری در بازار بورس تهران می باشد. اما تحقیق توصیفی نیز به نوبه خود دارای انواع مختلفی از جمله پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي، اقدام پژوهي، بررسي موردي می باشد که در این میان پژوهش ما جزء تحقیق همبستگی میباشد چرا که در اين نوع تحقيقات رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي گردد. در تحقيقات همبستگي هدف پيش بيني متغيرهاي وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل است.

3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1387 لغایت 1392 در بورس فعال بودهاند.
3-4 نمونه آماری
این پژوهش از لحاظ جمع آوری اطلاعات جزء تحقیق توصیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش همان گونه که در بالا اشاره شد، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد.معیار های زیر برای انتخاب نمونه مناسب به روش حذفی مورد استفاده قرار گرفته است.
جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی،هلدینگ ، بانک و لیزینک نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد. و شرکتها در طول دوره تحقیق سال مالی خود را عوض نکرده باشد.
اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از6 ماه نداشته باشند.
جدول (3-1)نمونه گیری
427
کل شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392
226
شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منطبق بر 29 اسفند است و در اين بازه زماني سال مالي خود را تغيير نداده اند.
205
شرکت هایی که جزو لیزینگ بانک یا واسطه گران مالی می باشند حذف می شوند.
180
شركت هايي كه اطلاعات مالی آْن ها در دوره مورد مطالعه (6سال) در دسترس باشد و معاملات سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند.
منابع:یافته های پژوهش

3-5 روش گردآوری دادهها
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت کدال، صورتهای مالی شرکتها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.و بعد این داده ها را در نرم افزار های آماری و اقتصاد سنجی وارد کرده و به تجزیه و تحلیل آماری می پردازیم.
3-6 سوالات تحقیق
هدف اصلی هر تحقیق یافتن پاسخ برای سوالاتی است که در مورد مسئله خاصی به وجود آمده است.سولاتی که در مورد این تحقیق در پی یافتن به پاسخ آن می باشم عبارت اند از:
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است؟
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ می باشد؟

3-7 فرضیه هاي تحقیق
فرضیه در واقع حدس زیرکانه در مورد حل یک مسئله می باشد. در مورد این تحقیق ما به دنبال بررسی وجود رابطه بین محافظه کاری و مراحل عمر شرکت ها هستیم. شرکتهای رو به رشد برای رهایی ازتهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری حسابداری را در پیش میگیرند و بدین منظور اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی نمیکنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته میکنند( در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی میکنند). زیرا محافظه کاری تصویر نامناسب از وضعیت شرکت نشان میدهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه جهت ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده و بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید را کاهش میدهد. از طرف دیگر شرکتها در مقابله با رقبای بالفعل از یک سو بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش میکنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کننده را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمتها دلسرد میکنند و همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده و اخبار بد را برجسته میکنند. این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته و مانع کاهش قیمتها میشود. اما این مسئله در مورد شرکت های رو به رشد صادق است که دارای وضعیت مناسبی هستند. اما در باره شرکت های رو به افول وضعیتی در جهت مخالف در جریان است شرکت های رو به افول از آن جا که دارای وضعیت اقتصادی نا مناسبی هستند تمایلی به استفاده از محافظه کاری ندارند زیرا که محافظه کاری تصویر نامناسبی از وضعیت شرکت نشان می دهد و این امر باعث کاهش قیمت سهام شرکت رو به افول شده و در نتیجه تعمین مالی را از طریق انتشار سهام با مشکل رو به رو می سازد.
بر اساس مطالب بالا ما دو فرضیه پیش رو داریم.
محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است.
محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ است.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، عملکرد آتی، گزارشگری مالی Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، مرزهای سیاسی