منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، عملکرد آتی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تأثير چرخه ي عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اما ما در این پژوهش تنها سه مرحله از چرخه عمر شرکت ها را در نظر خواهیم گرفت.
2-13-1 مرحله ي تولد يا ظهور : دراين مرحله معمولاً ميزان داراييها )اندازه شركت(درسطح نازلي قراردارد،جريانهاي نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سودآوري درسطح پايين است وشركتها براي تأمين مالي و تحقق فرصتهاي رشد به نقدينگي بالايي نيازدارند. نسبت سودتقسيمي دراين شركتها معمولاً صفر يا حداكثر 10 % است و بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده در قياس با نرخ موزون تأمين مالي بعضا ناچيزاست.

2-13-2 مرحله ي رشد : دراين مرحله اندازه ي شركت بيش ازاندازهي شركتها ي درمرحله ي ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نيز نسبت به مرحله ظهور بيشتراست. منابع مالي بيشتر در داراييهاي مولد سرمايه گذاري شده وشركت از انعطافپذيري بيشتري در شاخصهاي نقدينگي برخوردار است. نسبت سود تقسيمي در اين طيف ازشركت ها معمولاً بين 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده نيز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزينه تأمين سرمايه فزوني دارد.

2-13-3 مرحله ي بلوغ:در اين مرحله شركتها فروش با ثبات و متعادلي را تجربه نموده و نياز به وجوه نقد در اكثر موارد ازطريق منابع داخلي تأمين ميشود. اندازه ي داراييهاي اين شركتها نيز به تناسب بيشتر از اندازه ي داراييها ي شركتهاي در مرحله ي رشد بوده و نسبت سود تقسيمي در اين شركتها معمولاً بين 50 % تا 100 % درنوسان است . به دليل وفور نقدينگي و كاهش اتكاء به سياست تأمين مالي از خارج،عموماً بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده معادل يا بيش از نرخ تأمين سرمايه است.

2-13-4 مرحله ي افول يا سكون :در اين مرحله چنانچه فرصتهاي رشد وجود داشته باشد، به احتمال قريب به يقين بسيار ناچيز است . شاخصهاي سودآوري، نقدينگي و ايفاي تعهدات روند نزولي داشته وشركت درشرايط رقابتي بسيار شديدي قرار داشته، ضمن اينكه هزينه ي تأمين مالي از منابع خارجي نيز بالا است به گونه اي كه در اغلب موارد بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده كمتر از نرخ تأمين مالي است.(اديزس،1989)

2-14 محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها
تقاضا برای محافظه کاری ازعوامل مختلفی ناشی میشود که از جمله مهمترین آنها شامل انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینهای سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکارن و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد.
شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر سیاست های متفاوتی را در زمینه مدیریتی و حسابداری در پیش می گیرند که از آن جمله می توان به بکارگیری محافظه کاری اشاره کرد. از آنجایی که در واقع دلایل استفاده از محافظه کاری در دیدگاه های محافظه کاری گنجانده شده است ما نیز از طریق بیان دیدگاه های محافظه کاری به بیان این که چگونه نیاز به استفاده از محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمرنگ می شود می پردازیم.
2-14-1 قرارداد ها
شرکت ها برای رشد بیشتر نیازمند انعقاد قرار داد های بیشتری نیز هستند این قرار دادها شامل قرار داد وام و قرار داد با مدیران می باشد. انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود میآید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را میطلبد. برای مثال، محافظه کاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. بر این اساس شرکت های رو به رشد که دارای قرار دادهای بیشتر و هزینه های نمایندگی بیشتری هستند تمایل بیشتری را برای استفاده از محافظه کاری نشان می دهند.
2-14-2 دعاوی حقوقی
یکی دیگر از دلایل بکارگیری محافظه کاری دعاوی حقوقی است. (واتس، 2003) معتقد است که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص داراییهای گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند. از آنجایی که شرکت های رو به افول دارای آینده اقتصادی نا مناسبی هستند از رو به رو شدن با دعاوی حقوقی بیم کمتری نسبت به شرکت های رو به رشد دارند در نتیجه کمتر محافظه کارند.
2-14-3 مالیات
میدانیم که شرکت های رو به رشد نسبت به شرکت های رو به افول دارای شرایط اقتصادی مساعد تر و در نتیجه سود بیشتری را کسب می کنند.یکی از دلایل بکارگیری محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت.
مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است. بنابر این از دیدگاه مالیاتی شرکت های رو به رشد انگیزی بیشتری برای اعمال محافظه کاری دارند.
2-14-4 هزینههای سیاسی
در دیدگاه هزینه سیاسی بیان شد که صاحبان قدرت انگيزه دارند كه براي انتقال ثروت از شركتها به خودشان يا ساير ذينفعان موضع بگيرند. اين مواضع به شكل الزام بعضي از شركتها به پرداخت مبالغي براي موارد اجتماعي نظیر (آلودگي محيط زيست، زلزله و جنگ )؛ تحميل نرخهاي مالياتی بالاتر يا محروم كردن آنها از بعضي از مزايا و حقوق صورت ميباشد. هزينه هاي تحميل شده به شركتها تابعي از قدرت سود آوری و اندازه آنها است،زيرا شركتها ي كوچكتر كمتر مورد توجه هستند و در نتیجه كمتر در معرض انتقال سياسي ثروت واقع ميشوند. به عبارت دیگر شركتهاي بزرگ و موفقتر كه تحت فشارهاي سياسي هستند، انگيزه بيشتري براي استفاده از رويه هاي كاهنده سود خالص و در نتيجه حسابداري محافظهكارانه دارند.
برخي از شركتها با مشخصات اقتصادي خاص، بيشتر موضوع قوانين سختي كه دولت يا ساير گروه هاي قانونگذار وضع ميكنند و هزينه در پي دارند قرار ميگيرند و بنابر اين، براي فرار از اين گونه هزينه ها (عواقب اقتصادي)، انگيزه بيشتري براي استفاده از گزارشگري در جهت كاهش خروج منافع از شركت خواهندداشت.
بنا براین شرکت های رو به رشد که دارای شرایط مناسب هستند برای اینکه کمتر مورد توجه دولت قرار گیرند از محافظه کاری بیشتری استفاده می کنند.
2-14-5 رقابت در بازار
پیش از این گفته شد که رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش میدهند با توجه به مطالب بالا به نضر می رسد که شرکت های رو به رشد که در شرایط خوبی می باشند به دلیل کاهش توجه رقبای خود از محافظه کاری بیشتری استفاده خواهند کرد.
2-14-6 تامین مالی
محافظه کاری حسابداری باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت میشود. در نتیجه کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت، به احتمال قوی ازرش بازار اوراق بهادار شرکت کمتر از ارزش ذاتی آنها خواهد بود. زیرا برجسته کردن اخبار و علائم بد و همزمان پوشش دادن اخبار و نشانههای خوب باعث ایجاد تنش در افکار تحلیلگران بازار سرمایه خواهد بود. در صورتی که قیمتهای بازار نتواند اثرات محافظه کاری را در خود منعکس کند افزایش (کاهش) در محافظه کاری باعث کاهش (افزایش) ارزش بازار اوراق بهادار شرکت شرکت خواهد شد و ذینفعان از این بابت ناخرسند خواهند شد.
بررسی دیدگاههای محافظه کاری بیانگر این است که محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد. از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینهای سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکارن و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظهکارنه هزینههای نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی میشود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه میکند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیلگران و سرمایهگذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر میگیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
با توجه به رابطه منفی که بین اعمال محافظه کاری و تامین مالی از طریق اوراق قرضه و سهام وجود دارد بنابر این شرکت های رو به افول تمایل دارند که کمتر گزارش اخبار خوب خود را به عویق بیندازند و در نتیجه کمتر از محافظه کاری در گزارشگری مالی استفاده می کنند.
2-15 پیشینه تحقیق
در ادامه ما به بیان پاره ای از پژوهش ها که در زمینه محافظه کاری و یا چرخه عمر شرکت ها انجام شده است می پردازیم.
2-15-1 تحقیقات خارجی
اسنا عبداله و نورمان صالح 2014
عبد اله و صالح به بررسی تاثیر ویژگی های چرخه زندگی شرکت بر محافظه کاری پرداختند. به لحاظ نظری و تجربی ثابت شده است که شناسایی دیر هنگام در آمد ،با توجه به خطرات اخلاقی در اقتصاد و رفتار فرصت طلبانه مدیریت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به نفع استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.آن ها با استفاده از داده 1995-2010 شرکت های پذیرفته شده در بورس مالزی، پی بردند که سطح محافظه کاری که با استفاده از مدل خان و واتس(2009) اندازه گیری شده است در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها متفاوت است. و پی بردند که شرکت های رو به رشد و رو به افول محافظه کاری کمتری نسبت به شرکت های بالغ دارند.
چریتو و همکاران(2011)
آنها تحقیقاتی را در زمینه محافظه کاری در سال 2011 انجام دادند.آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت های رو به رشد در گزارش اخبار خوب بسیار محافظه کار می باشند آن ها سعی می کنند تا حد امکان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، بهای تمام شده، غیر عملیاتی Next Entries منابع تحقیق با موضوع حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن، اخبار خوب