منابع تحقیق با موضوع فضای مجازی، بانکداری الکترونیک، هرزه نگاری، وجود خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

امضاهای الکترونیکي، گواهي های ديجیتال، ديوارهای آتش و پروتکلهای امنیتي استفاده مي شود. امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترين و اصلي ترين نگراني کاربران بانکداری الکترونیکي مي باشد. در اين خصوص زماني که کاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اينترنت وصل مي شوند تا از خدمات اين نوع بانکداری استفاده کنند، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. اين اطمینان در صورتي بوجود مي آيد که شخصاي باور کناد که بانک وی برای او شرايط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام يک تراکنش موفق را فراهم آورده است.
در قرن هجدهم ميلادی، ظهور عصر صنعت و فناوری که کارِ بيشتر و سود بالاتر شعار اصلی اين عصرمحسوب می شد، موجِد تحولات زيادی گرديد. وسايل و دستگاههايی در جهت گسترش دامنهی توليد و موفقيت دررقابتهای صنعتی اختراع شد و تمام برنامهها و سياستهای دول، محدود به اين تحولات بشری گرديد. اما در اواخر سده بيستم و درعصر فراصنعتی، جهان شاهد ظهور پديدهای شگرف در اثر پيشرفتهای علمی و فناوریهای جديد بود.

پديدهای که در حقيقت به معنای تولد جهانی ديگر با شرايط و ويژگیهايی متفاوت با جهان کنونی بود. ابداعی که دنيای اقتصاد، سياست و فرهنگ را مجذوب خود ساخت. اين دنيای جديد، فضای مجازی يا فضای سايبر33 نام گرفت. انسانها پس از ظهور اين پديده بسياری از روابط خود را به اين فضا وارد نمودند. تبليغات گسترده، فعاليتهای اقتصادی، تجارت و دادوستد، بانکداری الکترونيک، اشاعه فرهنگ،آموزش و اطلاع رسانی همگانی تنها بخشی از فعاليتهای روزمره ی انسانها بوده که به اين دنيای جديد کشانده شده است. پروفسور ارليش زيبر34 استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصيف اين فضای مجازی در کتاب “حقوق کيفري اطلاعات” بيان می دارند:
مهمترين قدرت تعيين کننده تغييرات حاصله از پيشرفت فن آوري اطلاعات گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي(فراصنعتي) است. اين پيشرفت به حق، بوسيله جامعه شناسان، دومين انقلاب صنعتي (يا انقلاب فناوري اطلاعات) ناميده شده است. درحالي که خصوصيات اولين انقلاب صنعتي در طي قرن نوزدهم و بيستم جايگزينی قدرت بدني بشر به وسيله ماشينها بود، ويژگي انقلاب دوم، سوق يافتن فعاليت فكري بشر به ماشينها است»(زيبر، ١٣٨٣).

2-15 ماهيت فضای سايبر
واژه سايبر از نظر لغوي به معناي مجازي و غيرملموس و مترادف لغت انگليسي«Virtual» است. سايبر از لغت يوناني«Kybernetes» به معني سکاندار يا راهنما مشتق شده است. سايبر در زبان انگليسي، پيشوند و در زبان فارسي پسوندي است که به کلمات جديد و امروزي متصل مي شود تا به آنها معنا و مفهوم دهد؛ به گونه اي که مرتبط با فضاي رايانه يا برخط35 باشد. به عبارتی ديگر، سايبر به مطالعه مکانيزمهاي مورد استفاده در کنترل و تنظيم سيستم هاي پيچيده اعم از انسان يا ماشين اطلاق مي شود. اصطلاح فضاي سايبر يا دنياي مجازيِ آنلاين، اصطلاحي است که نخستين بار توسط ويليام گيبسون36 در رماني با عنوان نيورومانسر در سال ١٩٨٤ مورد استفاده قرار گرفت(پاکزاد، ١٣٨٨).
بنابراين، ميتوان فضاي سايبر را محيطي مجازي و غيرملموس و موجود در شبکههاي بين المللي (اين شبکهها از طريق شاه راههاي اطلاعاتي مثل اينترنت به هم وصل هستند) تعريف نمود که تمام اطلاعات راجع به روابطِ افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طورکلي هرآنچه در کره خاکي به صورت فيزيکي و ملموس وجود دارد، دراين فضا به شکل ديجيتالي وجود داشته و قابل استفاده و دسترسِ کاربران بوده و از طريق رايانه، اجزاء آن و شبکه هاي بين المللي به هم مرتبط باشند.
در اين گفتار، ضمن بيان ويژگیهای فضای سايبر، انواع جرايم اين حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف: ويژگیهای فضای سايبر
تفاوت محيط سايبر در مقايسه با ساير محيطها در چند ويژگي مهم نهفته است. اين ويژگیها، که بعضاً از ويژگیهای منحصر به فردِ فضای سايبر نيز محسوب می شوند از قرار ذيلند:
١ . نامحدود بودن محيط سايبر
فضاي سايبر دارای محدوده مشخصی نيست. در محيط حقيقي با تعداد افراد مشخص يا محدودي سروکار داريم، اما محيط سايبر، محيطی بدون مرز است. اين ويژگيِ مثبت که امكان استفاده شايسته از محيط سايبر را در جهت آسان کردن فعاليتها فراهم مي سازد، در صورت استفاده ی نادرست مي تواند آثاری منفي برجاي گذارد. اين ويژگیِ فضای سايبر فرصتهای زيادی را به مجرمان برای تغيير دادن يا پنهان نمودن هويتشان میدهد. (برنت ایتروی، ١٣٨٥). این نامحدود بودن اين پرسش را مطرح میسازد که آيا قلمروِ حوزههای قضايی جديد و سازگاريافته میتوانند در برابر اين مجموعه منحرف دوام آورند؟ (ويليامز، ١٣٩١).
٢. ناملموس بودن محيط سايبر
محيط سايبر، محيطی فيزيکی و ملموس نيست. اين ويژگی فضای سايبر را خطرسازتر از محيط حقيقی می نماياند. زيرا اولا،ً عاملِ مراقب مثل پليس، در اين محيط وجود خارجی و ملموس ندارد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد، به گونهای که مرتکب خود را آزاد احساس کرده و ارتکاب جرم در ذهن او تسهيل میشود. البته پليس سايبر با اسامي مختلفي چون پليس شبكه، پليس وب و غيره در کشورهاي مختلف شكل گرفته است (نوريان، ١٣٩١). که به صورت نرم و اتفاقی در سايتها گشت میزند و برای جلوگيری از تخريب، اقداماتی را بدون اينکه مرتکب او را ببيند انجام میدهد. ثانياً، بزه ديدگان جرايم سايبری، شامل هکينگ و کراکينگ با بزهکار مواجه نمی شوند و مجاورتی بين اين دو وجود ندارد. (فضلی، ١٣٨٩). از سويی ديگر آثارِ جرم بر بزهديده با مرور زمان نمايان می شود و به همين دليل، اقدام سريع برای پيشگيری از جرم، کمتر مورد توجه قرار می گيرد.

٣ . توسعه و تغييرپذيری
ماهيت فضای سايبر و پيشرفت روز افزون علومِ مرتبط موجب گرديده است روزانه شاهد ظهور برنامه ها، نرم افزارها و خدمات اينترنتی متنوعی باشيم که وجود برنامه ريزیهای مناسب برای استفاده صحيح اين ابزارها را ضرورت میبخشد. اين در حالی است که گستردگیِ فضای سايبر و امکان دسترسی سريع و آسان به محتويات اين فضا، به عنوان يک ويژگی منحصر به فرد، در پاره ای موارد فرآيند مقابله با آثار منفیِ اين ابزارها را بی تاثير نموده و موجب به کارگيری اين توانمندیهای بديع در مسير انحرافی شده است.
٤ . پيچيدگی و تخصصی بودن
از ديگر ويژگیهای فضای سايبر، تخصصی بودن اين فضا است. منظور از تخصصی بودن، وجود توانايهای خاص در ورود به اين فضا نيست. چرا که يک شخص عادی با استفاده از يک رايانه قادر به ورود به اين فضا خواهد بود. لکن، پيچيدگی اين فضا امری فراتر از صِرف ورود به اين دنياست. برنامه ريزیهای رايانه ای تخصصی، تشخيص اقدامات آسيب زا در فضای سايبر، نحوه استفاده ايمن از اين فضا، نحوه شناسايی و مقابله با منحرفين سايبری، تاثير فضای سايبر بر فرهنگ و جامعه و بسياری از امور اساسی و کليدی که در اين راستا بايد بر آن اشراف داشت، نيازمندِ وجود تخصصی متناسب با پيچيدگی اين فضاست.
٥. دسترسی آسان و سريع
از ديگر ويژگیهای فضای سايبر دسترسی آسان و سريع به اين فضاست، به گونه ای که افراد به راحتی با استفاده از رايانه ی شخصی يا حضور در کافینتها قادر خواهند بود از کليه امکانات اين فضا بدون محدوديت استفاده کنند. اين ويژگی با توجه به محيط پرجاذبه و آسيب زای فضای مجازی ممکن است آثار نامطلوبی اعم ازشکل گيری جرايم يا انحرافات اخلاقی به ويژه در قشر کم سن و سال به بار آورد. برای مثال، مي توان به قضيه شبكه هاي رايانهاي تله نت و ديتاپك اشاره کرد. استفاده کنندگان از اين دو شبكه، ظرف مدت يك هفته شكايتهايي به مسئولان شبكه تسليم کردند و معترض شدند که افرادي به صورت غيرمجاز به سيستم آنها دست يافته و مشكلاتي ايجاد کردهاند. چون سوءاستفاده الكترونيكي ياد شده وضع فراملي يافت، پليس کانادا با همکاری پليس آمريكا از طريق خطوط الكترونيكي شبكه ها، چهار نوجوان ١٣ ساله مدرسه دالتون نيويورك را دستگير آرد. (پاکزاد، همان : ١٨).
٦. استفاده ی گسترده از فضای سايبر
از ويژگیهای ديگر فضای سايبر، وابسته بودن بسياری از امور روزمره انسانها به اين فضا است. امروزه بدليل پيشرفت تکنولوژی و ماشينی شدن فعاليتهای توليدی، تجاری و اقتصادی استفاده از فضای مجازی جهت تسهيل و تسريع در امور رشد روزافزونی گرفته است، به گونه ای که بسياری از صنايع، کارخانه ها، ادارات، بورسها، بازارهای تجاری، تاسيسات نظامی و … با يک شبکه مجازی کنترل می گردند. اين امر نقش فضای سايبر را در دنيای کنونی بيش از پيش حساس و پراهميت می نمايد.
ب: جرايم سايبری و انواع آن
ارائه تعريفی دقيق و جامع از جرايم سايبری مشكل به نظر مي رسد. به همين علت، همواره تعاريف متعدد و مختلفی در اين زمينه ارايه گرديده است. اما با وجود اين تفاوتها، بايستی سه ويژگی اصلی جرايم سايبری را همواره در تعاريفِ صورت گرفته مدنظر قرارداد. اين ويژگیها شاملِ: نخست: پيچيدگیِ تکنولوژی (عدم توانايی در شناخت ابعاد پيچيده و فنّی جرايم سايبری به دليل پيچيده بودن فضای سايبر)، دوم: تنوع و گوناگونی جرايم سايبری (به دليل تحول و توسعه فضای سايبر) و سوم: توان مرموز سازی جرايم سايبری. (zavrsink ؛٢٠٠٨)
در اين راستا مراجع قانونگذاري کشورهاي مختلف و اسناد بين المللي، اعم از ارشادي و الزام آور، هريك به فراخور نيازها و تهديداتِ پيش رو، تعاريف متفاوتي از اين جرايم ارائه داده اند. به طور کلی در تعريفی جامع و مانع، جرايم سايبری را می توان به اين صورت تعريف کرد:« هر فعل يا ترک فعل مجرمانه اي که عليه رايانه يا موضوعات مرتبط با آن صورت گرفته يا به واسطه رايانه محقق گردد جرم سايبری مي باشد»( ويليامز، همان 48). مطابق با تقسيم بندی صورت گرفته در کنوانسيون جرايم سايبر، جرايم سايبری را می توان به چهار دسته تقسيم نمود:
دسته نخست، جرايم عليه محرمانگی، تماميت و دسترسپ ذيری سيستمها و داده های رايانه ای: اين جرايم در مواد ٢ تا ٦ کنوانسيون مذکور ذکر شده اند که به ترتيب، دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز، مختل کردن داده ها، سوءاستفاده از دستگاهها را شامل می شود.
دسته دوم، جرايم مرتبط با رايانه: در مواد ٧ و ٨ کنواسيون جرايم سايبر به ترتيب به دو جرم جعل و کلاهبرداری مرتبط با رايانه اشاره گرديده است.
دسته سوم، جرايم مرتبط با محتوا: ماده ٩ کنوانسيون به جرايم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اشاره کرده است که اين جرايم جزو جرايم مرتبط با محتوای داده های رايانه ای محسوب می گردند. البته در ماده ٣ پروتکل الحاقی به کنوانسيون جرايم سايبر در سال٢٠٠٣ ، انشار محتوای نژادپرستانه و بيگانه ستيزانه به وسيله سيستمهای رايانه ای نيز جرمانگاری شده است که میتوان اين جرم را جزء جرايم سايبری مرتبط با محتوا محسوب کرد. (جلالی فراهانی، 1389).
دسته چهارم، جرايم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مرتبط: در ماده ١٠ کنوانسيون، به جرايم مربوط به نقض حقوق مالکيت فکری از جمله حق نشر اشاره گرديده است.
در قانون جرايم رايانهای ايران در قالب مواد ١م تا ٢٥ م، جرايم سايبری تحت عنوان جرايم رايانهای در هفت فصل احصاء گرديدهاند که عبارتند از: جرايم عليه محرمانگی دادهها و سامانههای رايانهای و مخابراتی از قبيل دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز و جاسوسی رايانهای، جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سامانههای رايانهای و مخابراتی از قبيل جعل رايانهای و تخريب و اخلال در دادهها يا سامانه های رايانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رايانه، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومی مانند انتشار، توزيع يا معامله محتويات مستهجن با استفاده از سامانههای رايانهای يا حاملهای داده، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی و ساير جرايم از قبيل توليد، انتشار يا توزيع داده هايی که صرفاً به منظور ارتکاب جرايم رايانه ای به کار می روند و ساير جرايم مصرح در مواد
مختلف.
نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می رسد اينکه در يک تقسيم بندی کلی، جرايم اين حوزه دربرگيرنده ی جرايم رايانه ای و مخابراتی بوده که تفکيک اين دو نوع جرايم چه در کنوانسيون جرايم سايبر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک Next Entries منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، فضای مجازی، گروه همسالان، کودکان و نوجوان