منابع تحقیق با موضوع عوامل سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
R2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
722/0
521/0
520/0
40417/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 521/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 1/52درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل سازمانی مي باشد.
جدول 4- 34 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل سازمانی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
057/56
1
057/56
158/313

001/0

اثر باقيمانده
457/51
315
163/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(1/343f=و315و1= (df” عوامل سازمانی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p<)
جدول 4- 35متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
696/0
163/0

259/4
001/0
عوامل سازماني
835/0
045/0
722/0
524/18
001/0

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل سازمانی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گ

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، محافظه کاری، پیشرفت شغلی Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، رگرسیون