منابع تحقیق با موضوع عوامل سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
R2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
722/0
521/0
520/0
40417/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 521/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 1/52درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل سازمانی مي باشد.
جدول 4- 34 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل سازمانی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
057/56
1
057/56
158/313

001/0

اثر باقيمانده
457/51
315
163/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(1/343f=و315و1= (df” عوامل سازمانی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p<)
جدول 4- 35متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
696/0
163/0

259/4
001/0
عوامل سازماني
835/0
045/0
722/0
524/18
001/0

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل سازمانی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گ

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، پیشرفت شغلی، رشد حرفه ای Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، رگرسیون