منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، پیشرفت شغلی، رشد حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

د ندارد
8
5/2
98
9/30
40
6/12
112
3/53
59
6/18
توجه نکردن یا ندیده گرفته شدن تقاضای زنان برای مدير شدن از سوي مديران ارشد
14
4/4
41
9/12
58
3/18
172
3/54
32
1/10
بها ندادن مدیران ارشد به توانايي زنان در ايفاي وظايفشان
4
3/1
54
0/17
29
1/9
167
7/52
63
9/19
مديران اغلب برای اینکه به زنان فرصت ترقي و پيشرفت دركارهايشان رادهند، تلاشی نمی کنند.
6
9/1
47
8/14
81
6/25
102
2/32
81
6/25
استعدادهاي زنان اغلب از سوي مدیران مافوق سركوب مي گردد
9
8/2
94
7/29
58
3/18
115
3/36
41
9/12
پذیرش بیشتر کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن از جانب رؤسا
10
2/3
47
8/14
43
6/13
187
0/59
30
5/9
زنان در انجام امور محوله کمتر به کاربست قوانین می پردازند.
60
9/18
124
1/39
31
8/9
94
7/29
8
5/2
كل

91/3

99/17

29/14

00/43

81/20

اطلاعات جدول 4- 12نشان مي دهد كه :
2/73 درصد پاسخگویان عدم ارتقای زنان در جایگاه شغلی به دلیل کلیشه ها و تعصبات سازماني را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/11 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/70 درصد پاسخگویان محدود بودن شبکه هاي ارتباطات سازماني زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/10 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/63 درصد پاسخگویان عدم انعطاف قوانین اداری در مورد وضعیت خاص زنان( وظایف خانوادگی)را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 13درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/65 درصد پاسخگویان انعطاف ناپذيري ساختار سازمان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/15 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/74 درصد پاسخگویان ترجیح مدیران مافوق به واگذاری پست مديريتي به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/18 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/67 درصد پاسخگویان اولویت احراز پست های مديريتي خالي با مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/25 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/66درصد پاسخگویان عدم حاکمیت شایسته سالاری درسازمان در انتخاب مدير را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/21 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/72 درصد پاسخگویان توجه بیشتر به توانايي و شایستگی مردان نسبت به زنان در احراز پستهاي مديريتي در سازمان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/21 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/41 درصد پاسخگویان به اتمام نرساندن وظایف سپرده شده به زنان در اغلب مواقع به دلیل اشتغالات خانگی را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/55 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
77 درصد پاسخگویان انتخاب مديرنورچشمي به جاي مدیرشايسته را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/12 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/69 درصد پاسخگویان اختيارات مدير ان ارشددر انتخاب مدیران را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/13 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/71 درصد پاسخگویان فقدان انگیزه لازم در سازمان براي ايفاي پست مديريتي توسط زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/33 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/64 درصد پاسخگویان توجه نکردن یا ندیده گرفته شدن تقاضای زنان برای مدير شدن از سوي مديران ارشد را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/17 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/72 درصد پاسخگویان بها ندادن مدیران ارشد به توانايي زنان در ايفاي وظايفشان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/18 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/57 درصد پاسخگویان عدم تلاش مديران جهت ایجاد فرصت ترقي و پيشرفت به زنان دركارهايشان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/16 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/49 درصد پاسخگویان سرکوب شدن استعدادهاي زنان از سوي مدیران ارشد را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/32 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/68 درصد پاسخگویان پذیرش بیشتر کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن از جانب رؤسا را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 18درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/32 درصد پاسخگویان به کارگیری کنتر قوانین در انجام امور محوله از جانب زنانرا برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 58درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل سازماني 9/3درصد گزينه كاملا مخالف 9/17درصد گزينه مخالف 2/14درصد گزينه بي نظر ،43درصد گزينه موافق و8/20 درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.

4-2-7 عوامل خانوادگي
جدول 4-13 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل خانوادگي
عوامل خانوادگي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
ازدواج زنان در سنين پايين
25
9/7
111
0/35
66
8/20
111
0/35
4
3/1
عدم دسترسی به مهدکودک های مناسب برای نگهداری فرزندان
15
7/4
88
8/27
38
0/12
136
9/42
40
6/12
زنان اغلب به علت تعهدات شخصي وخانوادگي ،فرصت كافي براي ايفاي نقش مديریتی را ندارند
21
6/6
74
3/23
23
3/7
171
9/53
28
8/8
صرف وقت زیاد در امور خانوادگی و فعالیتهای خانه داری توسط زنان
17
4/5
109
4/34
8
5/2
138
5/34
45
2/14
عدم حمایت مردان از همسران خود در زمینه فعالیتهای شغلی
19
0/6
58
3/18
18
7/5
166
4/52
56
7/17
مردان به موقعیت شغلی همسر خود احترام نمی گذارند
15
7/4
84
5/26
22
9/6
161
8/50
35
0/11
محسوس نبودن همراهی خانواده از جانب زنان در امور شغلی خود
15
7/4
95
0/30
15
7/4
155
9/48
37
7/11
مردان ، همسران خود رادر رشد حرفه ای همراهی و تشویق نمی کنند.
14
4/4
75
7/23
42
2/13
146
1/46
40
6/12
تقاضای ترک شغل یا سمت زنان از جانب همسران آنان.
4
3/1
59
6/8
61
2/19
124
1/39
69
8/21
مراقبت از بیماران در خانواده توسط زنان
1
3/0
77
3/24
76
0/24
128
4/40
35
0/11
اختلال در پیشرفت شغلی زنان به دلیل فقدان مراکز تهیه غذای سالم و صرف وقت برای تهیه غذا
12
8/3
76
0/24
67
1/21
103
5/23
59
6/18
مخالفت مردان با ماموریت های اداری همسرانشان
11
5/3
90
4/28
36
4/11
95
3/30
85
8/26
مخالفت مردان با ادامه تحصیل و رشد علمی همسرانشان
27
5/8
119
5/37
20
3/6
123
8/38
28
8/8
کل

75/4

06/27

93/11

64/42

61/31

اطلاعات جدول 4-13 نشان مي دهد كه :
3/36 درصد پاسخگویان ازدواج زنان در سنين پايين را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/42 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/55 درصد پاسخگویان عدم دسترسی به مهدکودک های مناسب برای نگهداری فرزندان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/32 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
7/62 درصد پاسخگویان کمبود فرصت کافی براي ايفاي نقش مديریتی به علت تعهدات شخصي وخانوادگي زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/29 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
7/48 درصد پاسخگویان صرف وقت زیاد در امور خانوادگی و فعالیتهای خانه داری توسط زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
31/70 درصد پاسخگویان عدم حمایت مردان از همسران خود در زمینه فعالیتهای شغلی را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/24 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/61 درصد پاسخگویان احترام نگذاشتن مردان به موقعیت شغلی همسر خود را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/31 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/60 درصد پاسخگویان محسوس نبودن همراهی خانواده از جانب زنان در امور شغلی خود را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/34 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
7/58 درصد پاسخگویان همراهی نکردن مردان با همسران خود در رشد حرفه ای همراهی و تشویق نکردن آنهارا برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/28 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/60 درصد پاسخگویان تقاضای ترک شغل یا سمت زنان از جانب همسران آنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/9 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/54 درصد پاسخگویان مراقبت از بیماران در خانواده توسط زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/24 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/42 درصد پاسخگویان اختلال در پیشرفت شغلی زنان به دلیل فقدان مراکز تهیه غذای سالم و صرف وقت برای تهیه غذا را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/27 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/57 درصد پاسخگویان مخالفت مردان با ماموریت های اداری همسرانشان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/31درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/47 درصد پاسخگویان مخالفت مردان با ادامه تحصیل و رشد علمی همسرانشان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 46 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل خانوادگي 7/4درصد گزينه كاملا مخالف 06/27درصد گزينه مخالف 9/11 درصد گزينه بي نظر ،6/42درصد گزينه موافق و 6/13درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-2-8 عوامل نگرشي
جدول 4- 14توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل نگرشي
عوامل نگرشي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
نداشتن انگیزش لازم مدیران زن مدارس جهت احراز پست های بالاتر
26
2/8
102
2/32
30
5/9
112
3/53
47
8/14
خودباوری کمتر زنان نسبت به مردان در امور مدیریتی
8
5/2
88
8/27
37
7/11
154
6/48
30
5/9
عدم اعتماد به نفس کافی زنان
19
0/6
109
4/34
35
0/11
113
6/35
41
9/12
تمایل بیشتر به فعالیت شغلی درمحیطی دوستانه و مبتنی بر روابط در زنان نسبت به مردان
11
5/3
106
4/33
42
2/13
110
7/34
48
1/15
هراس زنان از تصمیم گيري در مورد مسائل سازمانی
5
6/1
57
0/18
48
1/15
169
3/53
38
0/12
تصور مدیریت بهتر مردان نسبت به زنان در سازمان
11
5/3
32
1/10
21
6/6
155
9/48
98
9/30
خودداری زنان به طور معمول از عهده گرفتن وظايف اضافي و مسئوليتهاي زيادي در كار

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، توزیع فراوانی، رتبه بندی Next Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، کارکنان زن، بهره مندی