منابع تحقیق با موضوع سازمان بهزیستی، رضایتمندی، ویژگی های فردی

دانلود پایان نامه ارشد

هر وقت آزمون يا وسيله اندازه گيري، طوري ساخته شده باشد که در برگيرنده تمامي مطالب و محتواي مورد نظر باشد گفته مي‌شود که داراي روايي است. روايي پرسشنامه در اين تحقيق از طريق زير بدست آمد:
– بهره برداري از ادبيات تحقيق در جهت روان سازي و مفهوم بخشي به سؤالات.
– بهره برداري از نظرات اساتيد و مشاوران و صاحب‌نظران مديريت براي افزايش اعتبار علمي پرسشنامه.
– توزيع مقدماتي پرسشنامه بين کارشناسان و اساتيد جهت دريافت نظرات اصلاحي.
3-8-2 -اعتبار يا پايايي
منظور از پايايي آن است که اگر ابزار اندازه گيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه‌هاي واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشد (خاکي1382،245).
ضريب آلفاي محاسبه شده از طريق نرم‌افزار SPSS، 95/0 مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه پرسشنامه فوق از اعتبار كافي برخوردار مي‌باشد، بدين معني كه پاسخ‌هاي داده شده ناشي از شانس و تصادف نبوده، بلكه به ‌خاطر اثر متغيري مي‌باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است. زيرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است دقيقاً سنجيده است و ثانياً برداشت ذهني تمام پاسخگويان از آن مشابه بوده است.
3-9 – روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه تحليل داده‌ها عبارت است از: فرايند تدوين، تنظيم، شالوده و برنامه ريزي و بيان مفهوم يا معني انبوهي از داده هاي جمع آوري شده. تجزيه و تحليل داده هاي کيفي تلاشي است در راه ابراز نظر کلي در مورد روابط طبقه‌هايي از داده‌ها که بناي يک تئوري را شالوده ريزي مي‌کنند. (مارشال، راس من 1377)
در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده به وسيله اجراي پرسشنامه، از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب که وضعيت متغيرهاي جمعيت شناختي و توزيع پاسخ‌ها با محاسبه پارامترهاي مرکزگرا (ميانگين…)و فراواني داده هاي مورد بررسي قرار گرفته اند بدین صورت که برای سن ،جنس،وتک تک سولات پرسشنامه فراوانی ها ومیانگین محاسبه ونمودار لازم بر اساس آنها ترسیم می گردد و در بخش استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون‌هاي t استودنت استفاده شده است.

3-10- تعريف متغيرها
ويژگي‌هايي که پژوهشگر مشاهده و اندازه گيري مي‌کند متغير ناميده مي‌شوند. متغير بر اساس نقشي که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته‌ي مستقل و وابسته تقسيم مي‌شود.
متغير مستقل: متغير پيش فرض است و از طريق آن تغييرات متغير وابسته اندازه گيري و تعيين مي‌شود.در تحقيق آزمايشي متغير مستقل به متغيري اطلاق مي‌شود که توسط محقق دست‌کاري مي‌شود تا تأثيرات آن بر تغييرات متغير وابسته مشخص شود.
متغير وابسته : متغيري است که ارزش يا مقدار آن به متغير مستقل بستگي دارد ، متغير وابسته در اختيار محقق نيست و محقق نمي‌تواند به طور مستقيم در آن دخل و تصرف و دست‌کاري به عمل آورد.
طبقه بندي عمده ديگري که از متغيرها شده است بر اين اساس است که آيا متغير گسسته است يا پيوسته.
متغير گسسته : متغيري است که فقط اعداد صحيح به ارزش‌هاي آن اختصاص داده مي‌شود.
متغير پيوسته : متغيري است که هر ارزش يا مقدار عددي (اعشاري ، کسري) مي‌توان به آن اختصاص داد و هر عددي که بين دو واحد متوالي آن انتخاب شود داراي معني و مفهوم است.

(جدول3-2 )متغیرهای وابسته به رضایتمندی
متغیر وابسته
متغیر مستقل

رضایتمندی

ویژگی های کالبدی
نوع و ابعاد واحدها

تعداد طبقات

تهویه مناسب

حجم توده و شکل

تعدادنفرات دراتاق

نور

ویژگی های محیطی و بصری مناسب سالمندان
هم آوایی با طبیعت

رمزگرایی و ابهام

هویت

آزادی

رویدادپذیری

بوم گرایی

وحدت

نظم

خاطره ذهنی

آشنایی

خوانایی

مسیر یابی

راه یابی و دسترسی

ایمنی و امنیت

آسایش

پویایی

جذابیت

تسهیلات

دید و منظر

انعطاف پذیری

محرمیت

روابط همسایگی

بهداشت،نظافت و پاکیزگی محیط

راحتی

جامعیت

عملکرد

نفوذ پذیری

تنوع

مقتضیات بصری

رونق

تمایز

دسترسی به خدمات

صدا

بو

ویژگی های فردی
ورزش

فعالیت های گروهی

فعالیت های مذهبی

ادراک شخصی

روابط اجتماعی

سلامتی

محل زندگی

استراحت و تفریح

احساس سودمندی

سن

جنسیت

وضعیت تاهل

3-11- استفاده از استانداردهای طراحی
3-11-1-استاندارد درها
عرض در برای عبور یک فرد با ویلچر حداقل 81 سانتی متر است. درهایی که به سطوح شیبدار باز می شوند باید عرض 90 سانتی متر داشته باشند. برای سالمندانی که از ویلچر یا واکر استفاده می کنند، باز کردن در لولایی با کشیدن به داخل مشکل است بنابراین بهتر است در یک طرف در در داخل فضایی به اندازه 46تا61 سانتی متر در نظر گرفت. لبه چارچوب در از زمین نباید 1تا 5/1سانتی متر ارتفاع داشته باشد (علیزاده1390، 21تا26). حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند ۲۰۰ سانتی‌متر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند، ۲۸۰ سانتی‌متر باشد. خروجی اضطراری باید قابل دسترس و هم سطح بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود. دستگیرة درها باید از نوع اهرمی بوده و رنگ آن در تضاد با رنگ در و فاصلة داخلی بین آن و سطح در ۵/۳ تا ۷ سانتی‌متر باشد(مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان1378). حداقل عرض درب ورودی اتاق سالمند باید۹۰ سانتی متر باشد (جهت تردد واکر و ویلچر و …)(سازمان بهزیستی کشور1381).
دستگیره در باید80 تا 90 سانتی متر بالاتر از کف زمین قرار داشته باشد تا حرکت در در وضع نشسته و ایستاده به راحتی انجام گیرد.برای اینکه مبتلایان به اختلال بینایی بتوانند درها را تشخیص دهند باید رنگ در، یا چهارچوب در با رنگ دیوار در تقابل باشد(قوامی1373، 65).

3-11-2-راه پله و سطوح شیب دار
برای افراد سالمند بالا رفتن از پله دشوار است در مسیر پله باید نرده استفاده شود نرده حداقل باید 4 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد. ارتفاع پله برای سالمندان باید حداکثر 10تا 11 سانتی متر باشد و کف پله باید به اندازه کافی عرض داشته باشد به طوری که پا کامل روی آن قرار گیرد. در پله های اضطراری برای سالمندان باید ارتفاع باز بین دو پله با صفحات چوبی، فلزی یا پلاستیکی پوشاند. نور راه پله باید یکنواخت باشد و خیره کننده نباشد. بهتر است از نور غیر مستقیم استفاده کرد تا مانع ایجاد خیرگی شود(علیزاده 1390، 29تا31). حداقل عرض پله ۱۲۰ سانتی‌متر باشد. شعاع گردی لبة کف پله نباید بیش از ۱۳ میلی‌متر باشد. حداقل ابعاد پاگرد پله باید ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر باشد(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن1378 ).
حداکثر تعداد پیشانی پله ها بایستی12 عدد باشد، هرگاه پلکان طولانی تری لازم باشد، بعد از هر12 پیشانی یک پاگرد در نظر گرفت. نرده اطراف پله بهتر است به فضای آزاد پیشامدگی نداشته باشد.برای افرادی که اختلا بینایی دارند باید رنگ پاگردها و پله های بالایی و پایینی پلکان تقابل وجود داشته باشد(قوامی 1373، 70).

اگر به ازاء هر 50سانتی متر طول سطح شیب دار، 5/2سانتی متر ارتفاع در نظر گرفته شود، احتمال سر خوردن و افتادن افراد کمتر خواهد شد. بهتر است سطوح شیب دار در محلی روبه آفتاب قرار گیرند. حداکثر شیب سطوح شیب دار در داخل ساختمان، باید 5/2 تا3 سانتی متر باشد تا افرادی که از ویلچر استفاده می کنند بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.برای جاهایی که بیش از 91 سانتی متر سطح شیب دار دارند پاگرد بین دو سطح نیاز است همچنین در دو انتهای سطوح شیب دار پاگرد نیاز است. کف سطوح شیب دار خارجی از ماسه و رنگ یا بتن آجدار باید پوشش داده شود تا خطر سر خوردن کاهش یابد(علیزاده،1390: 31تا33). حداقل عرض سطح شیبدار ۱۲۰ سانتی‌متر باشد. حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر باشد(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1378).
در موارد عام، شیب 1:20 برای رمپ مطلوب است. حداکثر شیب رمپ نباید از 1:12بیشتر باشد ولی در موارد خاص، شیبی به میزان 1:6 و 1:8بهتر از این است که اصلا رمپی وجود نداشته باشد.در صورتی که شیب رمپ1:12 باشد طول آن نباید از 6 متر تجاوز کند و وقتی که به رمپ های طولانی تر نیاز است باید آنها را به وسیله پاگردهایی به طول حداقل5/1متر، از یکدیگر جدا کرد. در ابتدا و انتهای هر رمپ باید سطحی که کمتر از 8/1متر نباشد در نظر گرفت(قوامی 1373، 67).

3-11-3-میله‌های دستگرد
قطر یا عرض میلة دستگرد باید بین ۵/۳ تا ۴ سانتی‌متر باشد. باید فاصله بین میله دستگرد و دیوار حداقل ۴ سانتی‌متر باشد اگر میله دستگرد در فرو رفتگی دیوار نصب شده باشد باید عمق فضای تو رفته حداقل ۵/۷ سانتی‌متر و حداقل ۴۵ سانتی‌متر بالای میله ادامه داشته باشد. لازم است میلة دستگرد در کنار پله یا طوح شیبدار حداقل ۳۰ سانتی‌متر از ابتدا و انتهای آن پیشامده‌تر و موازی کف باشد و میله دستگرد از کف سطح شیبدار یا پله، برای بزرگسالان ۸۵ سانتی‌متر می باشد(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن1378).
3-11-4-حمام و دستشویی
ارتفاع قسمت جلویی سینک دستشویی باید حدود 68 تا 76 سانتی متر باشد. برای اینکه کسی که روی ویلچر نشسته به آسانب به دستشویی نزدیک شود گاه لازم است در یا کل کابینت زیر سینک را بردارید. معمولا سینک دستشویی در ارتفاع 76 تا 86 سانتی متر نصب می شود. توالت فرنگی باید ارتفاع 45 سانتی متر داشته باشند. در سرویس های بهداشتی باید نرده ای به ضخامت 4 تا 5/6 سانتی متر و با فاصله 4 سانتی متر از دیوار نصب شود(علیزاده1390، 35تا39). حداقا ابعاد توالت برای صندلی چرخدار معمولی 70/1*70/1 متر با امکان داشتن لوازم بهداشتی است(قوامی1373، 92). در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد.سینک دستشویی باید در فضایی به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر قرار گیرد تا امکان دستیابی از روبرو را فراهم سازد. فضای آزاد زیر دوش برای افراد معلول باید ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌مترو فضای آزاد کف، در جلو وان باید به ابعاد ۱۵۰×۸۰ سانتی‌متر باشد(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1378 ).

کف حمام بگونه ای باشد که لغزنده نباشد، در قسمت های مختلف حمام باید دستگیره نصب شود. بهتر است از دوش تلفنی و متحرک استفاده شود و 7/12 سانتی متر از محل نصب دیوار فاصله داشته باشد. در حمام بهتر است از نور غیرمستقیم استفاده نمود(علیزاده1390، 40).اگر دوش کنار توالت یا سینک دستشویی قرار داشته باشد فضایی به مساحت 90 سانتی متر مربع لازم است و اگر توسط دیوار، وان و نظایر آن دوره شده باشد این مساحت به 1 متر مربع افزایش می یابد(قوامی 1373، 94). سرویس های بهداشتی می بایست دارای هر دو نوع توالت ایرانی و فرنگی باشد. وجود حمام و سرویس بهداشتی در هر طبقه الزامی است(سازمان بهزیستی کشور1381).

3-11-5-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند
استانداردی در ضوابط و کتاب های ایرانی در این رابطه وجود ندارد لذا در این پایان نامه از استانداردهای خارجی در این خصوص استفاده گردیده است. برای این سالمندان از وان حمام استفاده می شود که می تواند اگر در سرویس اتاق سالمند باشد می تواند بدون دوش هم باشد. آلبرتا درب ورودی این حمام را 1200 میلی متر در نظر گرفته است(آلبرتا 2012، 24). وانهای کمک در فرمت های مختلف از جمله خوابیده دیده می شوند و باید منطقه کافی برای برانکار و دسترسی به آسانسوراختصاص داده شود، طبق نوا اسکوشیا نیاز به 1200 میلیمتر دسترسی از سه طرف است(نوا اسکوشیا 2007).حمام های دارای آسانسور نیاز به مساحتی از 20 تا 24 متر مربع دارند. نیوبرانزویک 15.8 متر مربع برای حمام هایی که نیاز به همراه دارند، اختصاص می دهد(نیوبرانزویک 2010، 15).

3-11-6-پنجره ها
پنجره ها عموما برای استفاده از نور روز بکار می روند. این طرح پنجره و مکان قرار گرفتن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع خانه سالمندان، ارتباط با طبیعت، دسترسی به خدمات Next Entries منابع تحقیق با موضوع سازمان بهزیستی، تسهیلات عمومی