منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، شبکه زنجیره، تامین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

داشتند.
مرور ادبیات حوزه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین در جدول زیر ارایه شده است .

علامت اختصاری
جزئیات
طبقه بندی
FL ( Forward Logistic )
لجستیک رو به جلو
نوع شبکه
RL ( Reverse Logistic )
لجستیک معکوس

FR ( Forward/Reverse logistic )
روبه جلو- معکوس لجستیک

SC ( Supplier centers )
مراکز تامین کنندگان

لایه های شبکه

MC ( Manufacturing centers )
مراکز تولید کنندگان

DC ( Distribution centers )
مراکز توزیع کنندگان

CC ( Collection centers )
مراکز دریافت

RDC ( Redistribution centers )
مراکز توزیع دوباره

RMC (Remanufacturing centers )
مراکز تولید دوباره

RYC ( Recycling centers )
مراکز بازسازی

DSC ( Disposal centers )
مراکز دفع و انهدام

LA ( Location/allocation )
مکان یابی / تخصیص
تصمیمات مدل
FC ( Facility capacity )
ظرفیت تسهیل

DS ( Demand satisfaction )
برآورده کردن تقاضا

TV ( Transportation values )
مقادیر حمل ونقل

I ( Inventory )
موجودی

تصمیمات مدل

لایه های شبکه

نوع شبکه
محققین
I
TV
DS
FC
LA

DSC
DYC
RMC
RDC
CC
MC
DC
SC

FR
RL
FL

(

(

(
(
(

(
E.H. Sabri, B.M. Beamon

(

(

(
(
(

(
P. Tsiakis, L.G. Papageorgiou

(

(
(

(
P.A. Miranda, R.A. Garrido

(

(

(
(

(
G. Guillen, F.D. Mele

(

(

(
(

(
E. Melachrinoudis, A. Messac

(

(
(

(
(

(
A. Amiri

(

(

(
(
(

(
F. Altiparmak, M. Gen

(

(

(
(

(
M. Gen, F. Altiparmak, L. Lin

(

(
(

(
(

(
H. Selim, I. Ozkarahan

(

(

(
(

(
P. Tsiakis, L.G. Papageorgiou

(

(

(
(
(

(
R.B. Franca, E.C. Jones

(

(

(

(

(

O. Listes, R. Dekker

(

(

(

(

(

H. Min, C.S. Ko, H.J. Ko

(

(

(

(
(
(

(

H. Üster, G. Easwaran

(

(

(

(
(
(

(

O.N. Demirel, H. Gökçen

(

(
(

(

(
(

(

F. Du, G.W. Evans

(

(

(

(
(
(

(

M.R. Pishvaee, K. Kianfar

(
(

(

(

(
(
(

(

M. Fleischmann, P. Beullens

(
(

(

(

(
(
(

(

M.I. Salema, A.P.B. Po’voa

(

(

(

(
(
(

(

H.J. Ko, G.W. Evans

(

(

(

(
(
(

(

M.I.G. Salema, A.P. Barbosa

(

(

(

(
(
(

(

D. Lee, M. Dong

(

(

(
(

(
(

(

H. Min, H.J. Ko

(

(

(
(
(
(
(

(

D.H. Lee, M. Dong

(

(

(

(
(
(
(
(
(

(

M. El-Sayed, N. Afia

(

(
(

(

(

(
(
(

(

M.R. Pishvaee, R.Z. Farahani

(

(

(
(

(
(
(
(

(

H.F. Wang, H.W. Hsu

(

(
(

(

(

(
(
(
(

(

M.Ramezani , M. Bashiri

(
(
(
(

(
(
(

(
This Thesis

همانطوری که در مرور ادبیات طراحی شبکه زنجیره تامین ملاحضه میشود، بیشتر مسایل مربوط در این حوزه شامل مکان یابی تسهیلات و مینیمم کردن هزینه های مرتبط با زنجیره تامین است و کمتر به بحث اختلالات در زنجیره تامین پرداخته شده است. اما با این حال کارهایی اندکی در این زمینه انجام شده است که در زیر به آنها اشاره شده است .
تانگ در سال 2006 نیاز برای طراحی زنجیره تامینی که قابلیت ارتجاعی در برابر اختلالات را دارد را با مثال های مختلفی برجسته کرد. او استراتژی های مقاوم را از منظر مدیریتی برای کاهش اختلالات زنجیره تامین مورد بررسی قرار داد،که در آن یک زنجیره تامین قادر به داشتن کارکردی یکنواخت و ارایه خدمت دایمی به مشتری در طول اختلالات خواهد بود.[129,100] کلیندورفر و سد[69] یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک اختلال در زنجیره تامین، معرفی کردند که بر اساس ادبیات مدیریت ریسک و مدل های هماهنگی زنجیره تامین پایگذاری شده است. یکی از اولین مدل های ریاضی که برای جایابی تسهیل با تامین کنندگان نامطمئن توسط درنزر[29] عرضه شد، وی مساله p میانه70 نامطمئن و مساله جایابی مرکز(p-q) 71 را مورد مطالعه قرار داد که در آن یک تسهیل یک احتمال معین برای غیر فعال شدن دارد. اسنایدر و داسکین[100,123] یک ورژن قابل اطمینان از مساله جایابی72 و مساله p میانه را فرموله کردند که هدف هر دوی آنها مینیمم کردن جمع وزنی هزینه اسمی ( هزینه زمانی که اختلال رخ نداده است) و هزینه انتظاری محاسبه شده برای اختلالات تصادفی، بود. البته آنها یک فرض قوی ایجاد کردند که به همه تسهیلات احتمال شکست یکسان اختصاص دادند. همه اینها مدل هایی شبیه اسنایدر و داسکین رو مورد بررسی قرار دادند اما فرض احتمال اختلال یکنواخت را با استفاده از رویکرد های مختلف مدلسازی، ریلکس کردند. [13,24,76,77,78,120,122,146]
بانچاچ و همکاران[16] در سال 2006 اختلالات در یک شبکه زنجیره تامین چند رده ای مورد مطالعه قرار دادند. آنها افزونگی73 را برای بهبود مقاومت شبکه ایجاد کردند. با افزودن محدودیت های منابع یابی تامین کننده که یک کران بالا روی مقدار کلی که یک مشتری میتواند از یک تامین کننده تک منبع بگیرد.در نتیجه مشتریان مجبورند به چندین تامین کننده تخصیص داده شوند.اگر چه این رویکرد به طور واضح احتمال اختلال برای هر تامین کننده را بررسی نمیکند. اسنایدر و همکاران[124] در سال 2006 یک دامنه وسیعی از مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای مسایل جایابی تسهیل و طراحی شبکه زنجیره تامین، با در نظر گرفتن تهدید اختلالات را ارایه داد که شامل مدل طراحی شبکه که از هزینه های انتظاری به عنوان هدف نسبت به محدودیت مقاوم استفاده کرده است.(آنها روش حلی را برای این مدل ارایه ندادند) . اسکاپرا و کاپانرا[114] در سال 2010 یک مساله طراحی شبکه را با وجود اختلال ،اما با هدف کوتاه ترین مسیر نسبت به یک هدف کمینه سازی هزینه های جاری بررسی کردند .

فصل سوم
بیان مساله و روش تحقیق

3-1. مقدمه :
مبحث طراحی شبکه زنجیره تامین یکی از تصمیمات مهم استراتژیک در بخش زنجیره تامین است. تاثیر اختلالات احتمالی پیش رو برای هر یک از اعضای این زنجیره کاملا توسط محققین درک و مورد بررسی قرار گرفته است . پنگ پنگ و همکاران[100] در سال 2011 مدلی را در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین ارایه دادند که که در آن اختلالات زنجیره تامین نیز مورد بررسی قرار گرفت. البته آنها در مدل خود اختلال را در سناریو های مختلف به صورت یک متغییر باینری تعریف کردند و به مبحث اختلال جزئی نپداختند، آنها مدل خود را به صورت برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح ارایه داده و آن را مقاوم کردند. سپس با استفاده از روش فراابتکاری هیبرید که شامل الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه بندر74 بود ، حل کردند .بحث زمان ترمیم و اهمیت برگرداندن تسهیلات مختل شده به حالت عادی بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته است. چایا لوسادا و همکاران[17] در سال 2012 یک مدل دو سطحی 75 ارایه دادند که موضوع زمان ترمیم هم مورد بررسی قرار گرفته بود . هدف آنها در این مساله مینیمم سازی زمان ترمیم تسهیلات بود که میباست با بودجه پشتیبان محدود تعریف شده برای تسهیلات این اقدام صورت میگرفت . سپس مدل خود را با استفاده از الگوریتم تجزیه76 حل و نتایج را مورد بررسی و برخی از پارامترها از جمله بودجه پشتیبان را مورد تحلیل حساسیت قرار دادند .مدل ارایه شده در زیر سعی کرده است که علاوه بر پوشش مطالب و عوامل کارهای بالا نگاه بهتر و جامعتری هم به موضوع طراحی شبکه زنجیره تامین و هم زمان ترمیم تسهیلات داشته باشد .

3-2. فرضیات مساله :
همه تولید کنندگان یک نوع محصول را تولید میکنند. ( مدل تک محصولی است )
مدل تک دوره ای است.
تولید کنندگان و مراکز توزیع در معرض اختلال احتمالی هستند
تمام نیاز های مشتری باید برآورده شود.شاید اگر چه با تعریف هزینه کمبود، مدل میتوانست بهتر باشد و چون بحث کمینه کردن هزینه هاست، در برخی موارد شاید اگر به مشتری سرویس ندهیم، سودمند تر باشد اما بهتر است که تمام نیازهای مشتری باید براورده شود، حتی اگر هزینه های بیشتری به زنجیره تامین تحمیل گردد.در موارد زیادی به دلیل کاهش دادن هزینه ها تصمیم بدین صورت اتخاذ شد که به مشتری سرویس داده نشود.این نوع از تصمیمات شاید در کوتاه مدت به کاهش هزینه ها و سودآوری زنجیره تامین کمک کند، اما در بلند مدت منجر به کاهش یا از دست دادن کامل اعتبار واطمینان زنجیره تامین در نزد مشتریان خواهد شد.از آنجایی که در دنیای رقابتی امروز جذب مشتری جدید و جلب اعتماد و اطمینان مشتریان فرایندی پرهزینه و زمانبر خواهد بود، بنابراین با توجه به تفکر و دیدگاه بلند مدت نویسنده مناسب تر میبیند که تمام نیازهای مشتری حتما برآورد شود.
تولید کنندگان دارای تولید و عرضه محدود هستند و همه تولید کنندگان میتوانند در صورت لزوم به تمام مراکز توزیع محصول نهایی را منتقل کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
هزینه تولید هر واحد محصول در نقاط مختلف به دلیل متفاوت بودن دستمزد نیروی کار، هزینه انرژی و قیمت مواد خام متفاوت است.
هزینه حمل ونقل از تولید کنندگان به توزیع کنندگان و از توزیع کنندگان به مشتریان با توجه به پارامترهایی چون مسافت حمل ونقل، نوع وسیله حمل ونقل ( کامیون، کشتی، هواپیما و … ) متفاوت است.
اختلال بوجود آمده در تولید کنندگان و توزیع کنندگان میتواند کلی یا جزئی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که کل یک تسهیل دچار اختلال شود و تسهیل در دوره زمانی مختل شده قادر به ارایه هیچ گونه سرویسی نباشد و یا در حالت اختلال جزئی بدین معنی است که بخشی از تسهیل دچار اختلال شده و تسهیل قادر است درصدی از ظرفیت خود را سرویس دهد.
نقاط مشتری از قبل و طبق مطالعات انجام شده در بازار شناسایی شدند و تقاضا و نیازهای مشترین برآورد گردید.
جهت انتخاب مکان تولید کنندگان و توزیع کنندگان نقاط کاندیدی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط و مدل اقدام به تاسیس یا عدم تاسیس آنها گرفته میشود.
فرض شده است که مااز منابع ترمیم مورد نیاز در زمانی که کل تسهیل دچار اختلال شده است را برآورد کردیم و بر اساس درصد اختلال میتوانیم مقدار بودجه مورد نیاز ترمیم تسهیل در زمان اختلال جزیی را براورد کنیم .
تعداد تسهیلاتی که باید احداث شوند از قبل تعیین شده نیست .
جریان مواد تنها بین دو سطح متوالی از لایه های شبکه میتواند برقرار باشد و همچنین ارتباطی بین تسهیلات در یک لایه وجود ندارد .
تقاضای مشتریان ثابت و معلوم است .
هر مشتری میتواند از یک یا چند مرکز توزیع سرویس دریافت کند .
تسهیلات (تولید و توزیع ) مستقل از یکدیگرند و اختلال در یک تسهیل تاثیری در عملکرد تسهیل دیگر ندارد.

3-3. متغییر ها و پارامتر های مساله :

اندیس ها :
( i =1,2,3,…,m ) : اندیس تولید کنند گان i
( j =1,2,3,…,d ) : اندیس مراکز توزیعj
( k =1,2,3,…,c ) : اندیس نقاط تقاضاk
پارامترها :
Fi : هزینه ثابت برای احداث تسهیل i
Fj : هزینه ثابت برای احداث تسهیل j
y_ij : هزینه انتقال هر واحد محصول ازتسهیل i به تسهیل j
y_jk :

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتبی، سلسله مراتب، عوامل حیاتی موفقیت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه منطق فازی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل حیاتی