منابع تحقیق با موضوع زمان واکنش

دانلود پایان نامه ارشد

از دوترونهاي تک انرژي واکنش کننده با تريتيوم ، شکل توزيع طيف انرژي آنها به طور يکنواخت در محدوده انرژي مستطيلي ( ( E ) E_(α_2 ) و (E ) E_(α_1 ) ) است که E_(α_1 ) و E_(α_2 )بوسيله انرژي جنبشي دوترون در زمان واکنش کنندگي تعيين مي شود .
کسري از انرژي که ذرات آلفا در لکه داغ مي توانند بجا گذارند از طريق فرمول زير تخمين زده ميشود :
f_α={3/2 τ_α-4/5 τ_α^2 (τ_α≤1/2)
1-1/(4τ_α )+1/(160τ_α^3 ) (τ_α≥1/2)
τ_α=45×(lnΛ_αe)/5.(ρ_h R_h)/(T_h^(3⁄2) ) √(E_(α_0 )/E_α ) E_(α_0 )=5/3Mev
که در آن lnΛ_αe لگاريتم کولني است و ρ_h R_h چگالي سطحي لکه داغ است .شکل 35 شکل سه بعدی تغییرات آن را برحسب دمای الکترونی و انرژی ذره آلفا نشان می دهد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع دوترون، DT، انرژي Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، تجزیه واریانس، نمونه برداری