منابع تحقیق با موضوع رگرسیون، آموزش و پرورش، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط بين آنها به دست بيايد وسپس از آزمون رگرسيون براي ميزان پيش‌بيني متغير وابسته(جانشين پروري) با توجه به متغيرهاي مستقل(مؤلفه هاو عوامل8گانه به صورت مجزا و تك تك) استفاده شد.
1) آیا عوامل اقتصادي بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز مؤثر است؟
جدول (4-18) ضريب تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
R2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
533/0
284/0
282/0
49426/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 284/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد درصد4/28 از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل اقتصادي مي باشد.
جدول 4-19 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل اقتصادي
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان
F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
651/30
1
651/30
100/125

001/0

اثر باقيمانده
952/76
315
244/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(f=1/125و315و1= (df” عوامل اقتصادي “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p)

جدول 4-20 متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
311/2
127/0

242/18
001/0
عوامل اقتصادي
397/1
035/0
533/0
185/11
001/0
یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل اقتصادي با جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گرفت كه عوامل اقتصادي بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر بوده است و از نظر آماري نيز معنادار مي باشد. (05/0p). همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی می‌توان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل اقتصادي، 0.397 واحد تغییر در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي به وجود می آید. معادله رگرسیون نیز بصورت زیر می باشد:
397/0+ 311/2 = جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي = a+ bx1=
2) آیا عوامل اجتماعی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز مؤثر است؟
جدول (4-21) ضريب تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيينR2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
469/0
220/0
218/0
51588/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 220/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 22درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل اجتماعی مي باشد.
جدول 4-22 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل اجتماعی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان
F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
683/23
1
683/23
992/88

001/0

اثر باقيمانده
830/83
315
266/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(f=88/9و315و1= (df” عوامل اجتماعی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p)
جدول 4- 23متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
351/2
145/0

194/16
001/0
عوامل اجتماعي
398/0
042/0
469/0
343/9
001/0
یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل اجتماعی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گرفت كه عوامل اجتماعی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر بوده است و از نظر آماري نيز معنادار مي باشد. (05/0p) همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی می‌توان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل اجتماعي، 0.398 واحد تغییر در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي به وجود می آید. معادله رگرسیون نیز بصورت زیر می باشد:
398/0+ 351/2 = جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي = a+ bx1=
3) آیا عوامل فرهنگی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر است؟
جدول (4-24) ضريب تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيين R2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
547/0
299/0
297/0
48900/0
نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 299/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 9/29درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل فرهنگی مي باشد.
جدول 4- 25 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل فرهنگی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
189/32
1
189/32
613/134

001/0

اثر باقيمانده
324/75
315
239/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(f=134.613و315و1= (df” عوامل فرهنگی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p)
جدول 4- 26متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
354/2
119/0

853/19
001/0
فرهنگي
365/0
031/0
547/0
602/11
001/0
یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل فرهنگی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گرفت كه عوامل فرهنگی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر بوده است و از نظر آماري نيز معنادار مي باشد. (05/0p) . با توجه به ضریب رگرسیونی می‌توان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل فرهنگي ، 0.365 واحد تغییر در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي به وجود می آید. معادله رگرسیون نیز بصورت زیر می باشد:
365/0+ 354/2 = جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي = a+ bx1=

4) آیا عوامل سیاسی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر است؟
جدول (4-27) ضريب تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيين R2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
552/0
304/0
302/0
48723/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 304/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 4/30درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل سیاسی مي باشد.
جدول 4- 28 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل سیاسی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
736/32
1
736/32
898/137

001/0

اثر باقيمانده
778/74
315
237/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(8/137f=و315و1= (df” عوامل سیاسی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p)

جدول 4- 29متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
386/2
115/0

825/20
001/0
عوامل سياسي
351/0
030/0
552/0
743/11
001/0

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل سیاسی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گرفت كه عوامل سیاسی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر بوده است و از نظر آماري نيز معنادار مي باشد. (05/0p) با توجه به ضریب رگرسیونی می‌توان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل سياسي، 0.351واحد تغییر در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي به وجود می آید. معادله رگرسیون نیز بصورت زیر می باشد:
351/0+ 386/2 = جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي = a+ bx1=
5) آیا عوامل بیولوژیکی-شخصی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر است؟
جدول (4-30) ضريب تعيين رگرسيون
ضريب همبستگي
ضريب تعيينR2
ضريب تعديل شده
خطاي انحراف از برآورد
408/0
167/0
164/0
53335/0

نتايج حاكي از آن است كه ميزان ضريب تعيين رگرسيون برابر با 167/0= R2 مي‌باشد كه اين ميزان نشان مي‌دهد 7/16درصد از تغييرات جانشينپروري مربوط به عوامل بیولوژیکی-شخصی مي باشد.
جدول 4-31 تحليل رگرسيون جانشينپروري زنان از طريق عوامل بیولوژیکی-شخصی
شاخص
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
ميزان F
سطح معني‌داري
Sig.
اثر رگرسيون
907/17
1
907/17
952/62

001/0

اثر باقيمانده
606/89
315
284/0

جمع
513/107
316

تحليل واريانس مشاهده شده(9/62f=و315و1= (df” عوامل بیولوژیکی-شخصی “در تبيين جانشينپروري زنان معنادار است. (05/0p)

جدول 4- 32متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ است
شاخص

متغير
ضريب بتا
ضريب بتاي استاندارد
نسبت t

سطح معناداري

B
خطاي معيار
Beta

مقدار ثابت
679/2
131/0

414/20
001/0
عوامل بيولوژيکي – شخصي
293/0
037/0
408/0
934/7
001/0

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که بين عوامل بیولوژیکی-شخصی و جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به نسبتهای حاصله(میزان بتا) می توان نتيجه گرفت كه عوامل بیولوژیکی-شخصی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر بوده است و از نظر آماري نيز معنادار مي باشد. (05/0p) با توجه به ضریب رگرسیونی می‌توان گفت به ازای یک واحد تغییر در عوامل بيولوژيكي ، 0.293واحد تغییر در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي به وجود می آید. معادله رگرسیون نیز بصورت زیر می باشد:
293/0+ 679/2 = جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي = a+ bx1=

6) آیا عوامل سازمانی بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان آموزش و پرورش استان البرز موثر است؟
جدول (4-33) ضريب تعيي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، پیشرفت شغلی، رشد حرفه ای Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، رگرسیون