منابع تحقیق با موضوع روابط ساختاری، معادله ساختاری، مدل معادله ساختاری، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

حمایت‏کننده‏ی مدل نظری تدوین شده هستند یا خیر و در هرصورت نقاط قوت و ضعف مدل را در کدامیک از اجزای آن باید جستجو کرد. اما پیش از آن، بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان، هنگامی منطقی‏تر و با معنا‏تر تفسیر می‏شود که اندازه‏گیری سازه‏های پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند.

بیشترین پایایی سوالات برای سنجش هر متغییر با توجه به نمودار فوق:
جعل هویت: سوال 10 با اثر 84/0
سرقت پول: سوال 1 با اثر 82/0
تولید مانع: سوال 9 با اثر 90/.
دسترسی بدون اجازه: سوال 5 با اثر 91/0
بیشترین ارتباط بینا متغیری بین دو متغییر دسترسی بدون اجازه و سرقت پول با ارزش 63/0
وجود شاخص‏های برازش کلی ضعیف برای هر یک از مدل‏های اندازه‏گیری به معنای آن است که ورود آن مدل اندازه‏گیری به مدل معادله ساختاری می‏تواند تحقیقگر را در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه سازد.
در زیر به بررسی شاخص‏های برازش برای تحلیل عاملی انجام شده می‏پردازد.
– شاخص RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد- با توجه به اينكه مقدار اين شاخص در مدل مورد بررسي (067/0) مي‏باشد و کمتر از (1/0) است، مي‏توان گفت كه مدل مورد نظر معني دار مي باشد.
در جدول (4-14) نیز مقادیر شاخص‏های برازش مدل ارائه شده است. همان‏طور که مشاهده می‏گردد مدل از نظر اکثر شاخص‏ها دارای برازش مناسبی می باشد. به عبارت دیگر تقریبا داده‏های گردآوری شده حمایت کننده مدلی ایست که به لحاظ نظری تدوین شده است.

نام شاخص
استاندارد شاخص
مقدار شاخص در مدل مورد نظر
نتيجه گيري
کای اسکوئر نسبی
حداکثر بین 2 و 3
56/2
برازش مدل مناسب است
RMSE
كمتر از 1/0
0.067
برازش مدل مناسب است
AIC

بزرگتر از (91/0)
0.93
برازش مدل مناسب است
FMIN

کمتر از (5/0)
0.000
برازش مدل مناسب است

NCP

کمتر از (5/0)
0.001
برازش مدل مناسب است
جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل

قابلیت اعتماد و اعتبار درونی مدل به میزان استحکام روابط میان متغیرها یا میزان همبستگی و بارگذاریهاي عاملی میان آنها وابسته است. هر اندازه این بارگذاریها بیشتر باشد مدل با واقعیت برازش بیشتري دارد.
بررسی مقادیر تی– ولیو:به منظور بررسی معناداري هرکدام از پارامترهاي مدل از آماره t-value استفاده مي‌شود.اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطاي انحراف معيار آن پارامتر بدست مي‌آيد و مقادیر آن مي‌بايست بزرگتر از 96/1 و یا کوچکتر از 96/1- باشد تا از لحاظ آماري معنادار شود. در جدول (4- 15)، کلیه پارامترهای برآورد شده استاندارد مدل ساختاری تحقیق مربوط به فرضیه‏ها در راستای اهداف تحقیق به همراه تخمین‏های t-value آن‏ها ارائه شده است. همان‏طور که مشاهده می‏گردد.

شماره فرضیه
رابطـه مـورد بررسـی
میزان اثر
معناداری
نتیجه
1
فرضیه اول :
65/0
45/0
فرضیه تایید می‏شود
2
فرضیه دوم:
83/0
40/0
فرضیه تایید می‏شود
3
فرضیه سوم:
78/0
51/0
فرضیه تایید می‏شود
4
فرضیه چهارم :
39/0
53/0
فرضیه تایید می‏شود
جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق

با توجه به نتایج جداول فوق می توان گفت:
در واقع می توان در مورد فرضیه ها این نتایج را بیان کرد.
دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
شناسايي توليد مانع (كارشكني) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
شناسايي سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، پرسش نامه، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، لذت گرایی، بازاریابی اینترنتی