منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، استان ایلام، رشد جمعیت

دانلود پایان نامه ارشد

ر ایلام……………97
(نمودار4-3) منحنی نمایش تغییرات ماهانه مقدار بارندگی در ایلام……………….97
(نمودار 4-4) گلباد سالانه ایستگاه ایلام طی سالهای (2009-1986)……………99
(نمودار 4-5 )فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در افراد نمونه…………………..101
(نمودار 4-6) فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات افراد نمونه……………102
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
(شکل3-1) مراحل انجام تحقيق……………………………………………………………….68
(شکل4-1)موقعیت استان و شهر ایلام در کشور………………………………………..94
(شکل4-2)همسایه های استان ایلام………………………………………………………….94
(شکل4-3) موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 33درجه…98

چکیده
امروزه سالمندان قشر بزرگی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند، به دلیل کنترل رشد جمعیت و افزایش خدمات بهداشتی-درمانی تعداد سالمندان رو به افزایش است، بنحوی که نرخ رشد سالمندان از نرخ رشد جمعیت بیشتر شده است. جمعیت شناسان تخمین زده اند، تا سال 2050 جمعیت سالمندان به دومیلیارد نفر رسیده و به ازای هر 5 نفر یک سالمند وجود داشته باشد. با تحولات فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی جامعه نگهداری سالمندان در منزل با چالش روبرو گشته است و هر ساله ارجاع به سرای سالمندان بیشتر می شود. این در حالی است که اکثر سراهای موجود در ایران و بویژه مرکز نگهداری سالمندان در ایلام فاقد امکانات و فضای مناسب جهت زیست می باشد.دوره سالمندی با بیماری های جسمی- روانی مختلفی(دمانس،افسردگی و..) همراه است که نیاز به طراحی فضای متناسب را الزامی نموده است. جهت تامین نیازها و رضایت سالمندان در این تحقیق، نظرات‌شان در قالب پرسشنامه ای اخذ گردیده، جامعه آماری سالمندان شهر ایلام است ، نمونه آماری 120 نفر انتخاب ، که 30 نفر مقیم و مابقی غیر مقیم بوده اند. 60 درصد سالمندان نمونه زن، 93 درصد بیسواد و 2/9 درصد دیپلم و بالاتر، حداقل سن 51 سال برای بانوان و 48 سال برای مردان و حداکثر بترتیب 74 و 75 سال، 3/73 درصد سالمندان سوئیت های 3 نفره، 77 درصد فضاهای متنوع، 62 درصد فضاهای دارای رونق را می پسندند. میانگین رضایت سالمندان از ارتباط با طبیعت 37/4 (متوسط مد نظر3) و داشتن فضای جانبی در اقامتگاه 85/3 به دست آمده است.
واژگان کلیدی
سرای سالمندان، رضایتمندی، سالمند، طراحی

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
انسان ها از هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ دوره های مختلفی را از نظر مراحل رشد طی می کنند هر کدام از این مراحل دارای ویژگی هایی است که سبب متفاوت بودن مراحل رشد از یکدیگر می شود. انسان ها در مرحله کودکی و سالمندی معمولا به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند و به دیگران وابسته هستند که شاید در مراحل دیگر رشد به این صورت نباشد (انوری 1382، 2:1247).
از عمده ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف، تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن اجتماعات بشری است. خانواده ها ازیک نظام خویشاوندی گسترده به یک خانواده ی هسته ای تبدیل شده اند و یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گردیده است. خانواده به دلیل کوچک تر شدن ، افزایش تعداد طلاق ها و افزایش تعداد زنان شاغل ، این وظیفه را در مواردی به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.اگر چه ایده آل آن است که سالمندان در محیط گرم خانواده زندگی کنند اما از طرف دیگر،مطالعات انجام شده درباره ی علل سپردن سالمندان به آسایشگاه های سالمندی در ایران نشانگرآنند که عواملی چون سطح سواد، طلاق،تجرد، آسیب پذیری خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی– برخوردار نبودن از مسکن ملکی و نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه تاثیر گذار می باشند(میرفلاح نصیری 1386، 6).
به نظر می رسد که باب پژوهش در چنین زمینه های مهمی ،هم چنان باز مانده است . نکته ی مهم، لزوم توجه و مطالعه ی چگونگی ارتباط دگرگونی های جسمی ، روحی و عاطفی با هم و پی آمدهای تاثیرات تشدیدی آنها بر یکدیگر در سالمندان است.
شمار سالمندان هشیار و فعال در کشور رو به افزایش است.در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ریزی های اجتماعی ، بالاتر بودن سطح رفاه و بهداشت فردی و اجتماعی شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن میانگین عمر افراد و ازدیاد شمار سالمندان می شود، به طوری که شمار جمعیت سالمندان از کودکان بیشتر گشته است. طراحی ، توجه، برنامه ریزی و مناسب سازی محیط، باید نقش و مسـؤلیت خود را در پهنه های عمیق تر و گسترده تری ازآن چه تا کنون بوده است ، جستجو کند( اناری 1388، 14).
1-2-بيان مسأله
بخش بزرگی از جمعیت هر جامعه‌ای را سالخوردگان تشکیل می‌دهند که با گذشت زمان در ترکیب جمعیت سهم آنها بیشتر می‌شود به نحوی که جمعیت‌شناسان تخمین زده‌ا‌ند تا سال 2050 جمعیت افراد بالای 60 سال به دو میلیارد نفر می‌رسد و این بدان معناست به ازای هر 5 نفر یک سالمند وجود دارد ، این افزایش بی‌رویه‌ی سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن سالمندان و عدم توجه به خواسته‌ها و نیاز های آنها که موجب سرخوردگی و انزوای آنها گشته است، از سوی دیگر باعث شده نحوه اسکان سالمندان به مسئله حاد مبدل شود (میرفلاح نصیری 1386، 11).
با توجه به اینکه سالمندان معمولا توانایی انجام کارهای روزانه مربوط به خودشان را تدریجا در اثر بروز عوارض وبیماری های جسمی یا روانی از دست می دهند وکسی هم در محیط خانه ممکن است فرصت نگهداری ورسیدگی به فرد سالمند را نداشته باشد همچنین به علت گرفتاری های خانوادگی، عدم تمکن مالی، عدم امکان استخدام پرستار خصوصی و غیره نیز روز به روز امکان نگهداری سالمند در خانه دشوارتر می شود. ضرورت ایجاب می کند سالمندان در مراکز مناسبی که به منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس شده اند اقامت نموده وبه زندگی خود ادامه دهند.لذا بطور کلی رفاه وآسایش سالمند واطرافیان در شرایط حاکم بر زندگی انسانها در دهه های اخیرخانه های سالمند را بوجود آورده است.
در ایران بدون توجه به شرایط روحی سالمندان، آنان را در فضاهای کسل کننده و بدون اعمال نظر سالمند نگهداری می‌کنند. نداشتن تجربه کافی در زمینه طراحی فضاهای مختص سالمندان با اعمال نظر سالمند و خانوار باعث شده تا سرای سالمندان به واژه و معنایی خوفناک و بی‌اعتبار تبدیل شده که از دیدگاه اجتماعی وجه‌ی مناسبی نداشته باشد لذا به منظور جلب رضایت و حفظ حرمت سالمندان چه در معنای اخلاقی و چه در طراحی فضای معماری ایجاد خانه‌ای به معنای واقعی کلمه ، نه تنها به معنای سایبان ، سرپناه و پناه‌گاه لازم می‌باشد بگونه ای که امکان برقراری روابط اجتماعی مطلوب و شرایط رفاهی-تفریحی در راستای فعال ماندن ، با نشاط بودن و رضایت این قشر را محیا نماید . یافتن پاسخی مناسب برای اینکه چگونه می‌توان خانه‌های سالمند را از شکل طرد شده‌ی کنونی به محیطی گرم و رضایت بخش بدل کرد، کماکان مجهول و بی‌جواب مانده است (سيام،1381: 42).ارائه پاسخ مناسب به این مقولات منظور اساسی این تحقیق می‌باشد.
به دلیل بافت سنتی در استان ایلام الگوهای جدید زیستی از قبیل خانه سالمندان دیرتر بوجود آمده است . در سالهای اخیر این مورد درشهر ایلام بعنوان مرکز استان شروع بکار نموده وتعدادی ازسالمندان در مکان هایی فاقد کاربری وامکانات مناسب نگهداری می شوند که توجه جدی به طراحی واحداث فضایی مناسب که در آن رضایت سالمندان لحاظ و استاندارهای لازم رعایت گردد، به مسئله ای اساسی تبدیل شده است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق
طراحی و احداث خانه های سالمند بر حسب نیازهای جمعیتی شهرها بدون اخذ نظر گروه‌های هدف واعمال رضایتمندی آنها در ایران قابل رویت است. در بررسی سراهای سالمندان معمولا از سالمندان مقیم آسایشگاه پرسش و پاسخ شده است و فقط نظرات آنها درج گردیده است، در حالی که نظر سالمندان غیر مقیم و خانوارها لحاظ نگردیده ، معمولا از سالمندان درباره وضع موجود سوال شده و هیچ اشاره‌ای به شرایط مطلوب و آرمانی برای آنها نشده است.
با رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و افزایش شدید مشغله خانواده‌ها نمی توان در خانه به سالمندان بخوبی رسیدگی کرد و یاری رساند، علاوه ‌بر اين دوره سالمندي با بروز تغييرات جسماني متعددي همراه است كه توانايي‌ها و قابليت‌هاي جسماني را محدود مي‌كند. به همين دليل محيط براي زندگي سالمند بايد طوري طراحي شود كه او با تمام بيماري‌ها، محدوديت‌ها و ناتواني‌هاي احتمالي خود بتواند به راحتي در آن زندگي كند(منصور 1381، 184).
در فرهنگ‌ ماوجود بزرگ‌ترها در خانه نشانه‌ بركت در خانه است. اما نگهداري از سالمندان در خانه كار آساني نيست و نياز به توجه و دقت كافي دارد. امروزه سراي سالمندان به عنوان محلي ناگزير براي اسكان تعدادي از سالمندان كه جايي را براي زندگي ندارند و يا وضعيتي دارند كه خانواده ناچار به سپردن آنان به اين اماكن هستند، به شمار مي‌رود.
اين مراكز در چند دهه اخير شكل گرفته اند و دلايل به وجود آمدن آن، قطعاًٌ بي‌رحمي انسان امروزه و حق ناشناسي جوانان نيست. تنها گذاشتن يك سالمند ناتوان و نيازمند در خانه‌اي كوچك، با لوازم مدرني كه نمي‌تواند از آن استفاده كند، نمي‌تواند كاري انساني باشد. از طرفي واقعيت‌ اين است كه در حال حاضر و به خصوص در شهرهاي بزرگ، الگوي مسكن ديگر آن خانه‌هاي بزرگ و جاداري نيست كه يك خانواده كامل با عروس و داماد و نوه در آن زندگي مي‌كردند. امروزه حد متوسط آپارتمان 75 متري يا حداكثر 90 متري است(کریمی 1375، 89).
شاید ضرورت ایجاب نماید اینگونه افراد سالمند و سالمندانی در شرایط دیگر مانند نارسایی فیزیکی و روانی در مراکز مناسبی که به منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس می شوند اقامت نموده و بطور موقت یا دائم به زندگی خود ادامه دهند.
ولی اساس فکر در تاسیس آسایشگاه سالمندان را می توان در دو عبارت خلاصه کرد : رضایتمندی اطرافیان و رضایتمندی سالمندان . در مورد رضایتمندی اطرافیان سخن این است که بسیاری از سالمندان مواجه با مشکلات و دشواری هایی هستند و بیمارند، بیماری جسمی یا روانی آنان موجب سلب آسایش از خانواده می شود، پس بهتر است آنان از خانه دور باشند .
 در رابطه با رضایتمندی بحث این است که وضع حال و مزاج آنان به گونه ای است که به پرستاری و مراقبت خاص نیاز دارند و اگر در محیطی به دور از هیاهو و جنجال خانواده و تحت مراقبت های درمانی و بهداشتی ویژه ای باشند راحت تر و آسوده تر زندگی می کنند. در جوامع صنعتی تکیه بر رضایتمندی اطرافیان و در جوامع سنتی تکیه بر رضایتمندی سالمند بیشتر مد نظر است.
در کل عواملی که سبب پدید آمدن آسایشگاه سالمندان شده ، عبارت از تغییرات و تحولات زیر است:
-تغییر و تحولات اقتصادی در زمینه کار، مسکن، درآمدکافی، افزایش هزینه و مصرف و …..
-تغییرات فرهنگی ناشی از دگرگونی فکرها ، فلسفه ها ، ارزش ها ، آداب و رسوم و سنت ها ، خوش بینی و بد بینی و….
-تغییرات اجتماعی ناشی از برخوردها، روابط، معیارهای اخلاقی، آسایش و رفاه جویی زندگی شهری ، احساس مسئولیت و………
-تغییرات خانوادگی به صورت سیستم واحد های محدود زاد و ولد، تنظیم خانواده، میل به آرامش و استقلال و…… (سيام 1381، 124).
مزاياي آسايشگاه سالمندان :
– دور ماندن خانواده از مزاحمت و دشواري آفريني‌هاي سالمندان.
– راحت و آرام بودن خود سالمند و داشتن سرگرمي و اشتغالي مناسب.
– بهره‌مندي از پرستاري‌ها و مراقبت‌هاي ويژه مورد نياز كه معمولاً در آن اماكن بيشتر قابل دسترس است.
– استفاده از رژيم غذايي خاص، خواب و استراحت كافي.
-دور

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ارتباط با طبیعت، تحلیل اطلاعات، خانه سالمندان Next Entries منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، ارتباط با طبیعت