منابع تحقیق با موضوع درآمد سرانه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

در کناره ي مديترانه متصل مي نمايد و کوتاه ترين راه بين کشورهاي قاره ي اروپا و کشور هاي اقيانوس هند و سرزمين هاي غربي اقيانوس آرام مي باشد. و يکي از مهم ترين راه هاي آبي بين المللي از لحاظ تعداد و ظرفيت کشتي هايي که از آن جا عبور مي کند به شمار مي رود. اين کانال در 1869 م در زمان اسماعيل پاشا، خديو مصر رسماً افتتاح شد و در 1956 م توسط جمال عبدالناصر ملي اعلام گرديد. عمق آن هفت متر، عرض آن 22 متر و طول آن 168 کيلومتر است. طولاني ترين رود دنياي اسلام؛ يعني نيل، کشور مصر را به دو بخش شرقي و غربي تقسيم مي کند و در نزديکي قاهره به چند شاخه تقسيم شده و با دلتاي بزرگي به درياي مديترانه مي ريزد(گلي زواره، 1385، ص391-390).

شکل 3-30- نقشه کشورمصر
اقتصاد مصر بر کشاورزي و صدور نفت و منافع ناشي از حق عبور کشتي ها از کانال سوئز، کمک دول غربي و درآمد هاي ناشي از صنعت توريسم استوار است. محصول مهم کشاورزي آن پنبه است که 25 % اراضي زراعي خود را به آن اختصاص داده است و مرغوب ترين پنبه ي جهان در اين کشور توليد مي شود. مصر بزرگترين توليد کننده ي برنج قاره ي آفريقا مي باشد. گندم و نيشکر نيز در آن به عمل مي آيد. نفت و فسفات و آهن از ذخاير معدني آن است. صنايع ذوب آهن، فولاد، کشتي سازي و توليد آلومينيوم در مصر پيش رفت زيادي نموده و از رونق خوبي برخوردار است. با وجود موقعيت جغرافيايي مناسب، منابع آبي فراوان، ذخاير و منابع معدني و کشاورزي و امکانات مناسب براي توسعه ي اقتصادي به جهت سياست غير اصولي در ده سال اخير، اين کشور دچار رکود اقتصادي شده و بسياري از مردم در سطح بسيار نازلي زندگي مي کنند. 25% افرادي که توانايي فعاليت دارند، بي کارند(گلي زواره، 1385، ص399).
2-8-2-1-4- مراکش
کشور مراکش که حکومت مشروطه ي سلطنتي دارد با 730/458 کيلومتر مربع وسعت در ساحل شرقي اقيانوس اطلس و ساحل جنوبي درياي مديترانه، غرب الجزيره و در شمال غربي آفريقا قرار دارد. نزديک ترين کشور آفريقايي به اروپاي جنوبي است و ارتباط آن با اروپا از طريق جبل الطارق انجام مي گيرد.
مراکش 000/400/28 نفر سکنه دارد که 54% آن در نقاط شهري و بقيه در روستاها سکونت دارند. رشد جمعيت 8/1% و تراکم نسبي 9/61 نفر در کيلومتر مربع است. 65% مردم از نژاد سامي (عرب)، 34% بربر و 1% بقيه از نژاد سفيد اروپايي هستند. زبان اداري و بازرگاني مراکش فرانسوي است ولي قبايل، به زبان بربري سخن مي گويند. 3/98% مردم مسلمان و سني مذهبند.

شکل 3-31- نقشه کشورمراکش
ثروت اصلي آن فسفات است که از اين لحاظ نخستين صادر کننده ي جهاني است. تنزل شديد قيمت فسفات کسري موازنه آن را به سيزده ميليارد دلار در سال 1990 رسانيد. بهاي آن که 68 دلار در 1975 ميلادي بود به سي دلار در 1989 ميلادي رسيد و بدهي آن را به هفده ميليار دلار افزايش داد. خشک سالي ها اين چالش اقتصادي را افزون کرد. جنگ با صحرا، نفرات ارتش را دو برابر نمود و 45% بودجه سرمايه گذاري ها به هزينه نظامي اختصاص يافت. بحران مزبور منجر به آن شد که رژيم، سوبسيد ها را قطع کرده و به کاهش دست مزدها بپردازد که در 1990 م با شورش شهر فاس مواجه شد. قريب به 30% سکنه ي مراکش زير خط فقر قرار دارند. و نرخ رشد جمعيت که هر روز در حال افزايش است هزينه هاي بيشتري را براي ارائه ي خدمات بهداشتي – رفاهي و اجتماعي مي طلبد. 67% مردم بي سوادند که بالاترين رقم در آفريقاي شمالي است. توليد ناخالص ملي در 1988، 83/17 ميليارد دلار بوده که 6/18% به کشاورزي، 31% به صنعت و 4/50% خدمات اختصاص داشته است. نرخ تورم در اين کشور به 8% بالغ مي گردد(گلي زواره، 1385، ص416).
2-8-2-1-5- ليبي
جمهوري ليبي با 540/759/1 کيلومتر مربع وسعت در ساحل جنوبي مديترانه و بين دو کشور مصر و الجزاير واقع شده و چهارمين کشور پر وسعت آفريقايي به شمار مي آيد. همچنين با 000/000/6 نفر سکنه (در سال 2006) پايين تراکم جمعيت را دارد. نقاط شهري و مناطق سرسبز در کمربند ساحلي است. 67% زندگي شهري دارند و رشد سالانه ي جمعيت 5/4% است. 98% مردم ليبي مسلمان بوده و از نژاد سامي و بربرند. کشور ليبي تا قبل از کشف نفت، جزء فقير ترين مناطق جهان محسوب مي گرديد(اميرشاهي، 1377، ص11).

شکل 3-32- نقشه کشورليبي
نفت در 1959 م در ليبي کشف شد، که درآمد سرانه را از 1959 م که 35 دلار بود به 250 دلار رسانيد. توليد نفت اين کشور از 180 هزار بشکه در 1962 م به 3/3 ميليون بشکه در 1970 م بالغ گرديد. ليبي و ساير کشور هاي عضو اوپک در اوايل دهه ي 1970 م بدون واهمه از تهديد غرب و بدون توجه به مقامات شديد کشورهاي صنعتي بزرگ، موفق به افزايش قيمت نفت صادراتي شدند و تنها اقدام مهم غرب در مقابل اين حرکت، آژانس بين المللي انرژي بود که در 1974 م به پيشنهاد هنري کسينجر به منظور تنظيم قيمت نفت تأسيس شد. در طول دهه ي 1950 م تعدادي صنايع کوچک با کمک سازمان ملل در ليبي احداث شد، پس از افزايش درآمد ليبي با نفت، اين کشور در جهت توسعه ي صنايع بزرگ و امور رفاهي و اجتماعي کوشيد و صنايع ذوب آهن، پتروشيمي و آلومينيوم را بنيان نهاد. ليبي با کمبود کارشناس و متخصص بومي رو به روست، لذا نزديک به يک ميليون کارگر و کارشناس خارجي در آن مشغول کارند. با وجود محدوديت اراضي حاصل خيز و اين که فقط 5/1% زمين آن قابل کشت است در توسعه ي آبياري و تقويت خاک کوشيده و توانسته اند در اين مورد به موفقيت هايي دست يابد و هم اکنون بالاترين ميزان نيروي کار کشور در بخش کشاورزي هستند(اميرشاهي، 1377، ص35).

2-8-2-2- آفريقاي شرقي
2-8-2-2-1- جمهوري جيبوتي
کشور کوچک جيبوتي با حدود 23200 کيلومتر مربع وسعت در شرق آفريقا شمال شاخ آفريقا در کنار خليج عدن و جنوب درياي سرخ و در ساحل غربي باب المندب واقع شده است. فرورفتگي آب خليج عدن در جيبوتي به آن موقعيت استراتژيکي ويژه اي بخشيده است. اين کشور پيش تر بخشي از قلمرو سومالي بود که در 1883 م فرانسه آن را مستعمره ي خود نمود و به سومالي فرانسه معروف بود و امروزه به آن جيبوتي يا سرزمين عفار و عيسي مي گويند(گلي زواره، 1385، ص436).

شکل 3-33- نقشه کشور جمهوري جيبوتي
638000 نفر سکنه ي آن است که 9/82% آن زندگي شهري دارند. رشد سالانه ي جمعيت 3% و تراکم نسبي آن 5/27% نفر در کيلومتر مربع است. 45% مردم از نژاد عيسي سوماليايي و 37% عفاري هستند.
2/97% مردم مسلمان و اغلب مذهب سني دارند. قهوه، موز و غلات از فرآورده هاي کشاورزي جيبوتي است. پرورش شتر، بز و گوسفند هم در اين کشور رواج دارد، اما اساس اقتصاد آن به بندر جيبوتي و به راه آهني که اين کشور را به اتيوپي مرتبط مي سازد، متکي است. 40% صادرات و 6% واردات اتيوپي از طريق بندر مذکور حمل مي گردد. جيبوتي از نظر اقتصادي به فرانسه وابسته است و اين وضع هنوز هم ادامه دارد(گلي زواره، 1385، ص437).
2-8-2-2-2- جمهوري سومالي
کشور سومالي بيشترين بخش شاخ آفريقا را به خود اختصاص داده و با 657/637 کيلومتر مربع وسعت در کناره ي غربي اقيانوس هند، جنوب خليج عدن و شرق اتيوپي قرار دارد. اهميت سوق الجيش سومالي باعث شد تا دولت هاي استعماري آن را به سه قسمت تقسيم کنند. موقعيت سياسي آن به حدي است که مي توان آن را پلي بين آفريقا و جنوب غربي آسيا دانست. هر قدرتي که بر سومالي مستولي گردد مي تواند بر اتيوپي، کنيا، درياي سرخ و خليج عدن دسترسي داشته باشد.

شکل 3-34- نقشه کشور جمهوري سومالي
مسلمانان از طريق بندر زيلغ در کنار خليج عدن وارد سومالي شده و اسلام را در قرن اول هجري در آن گسترش دادند. اقتصاد سومالي بر دام پروري استوار بوده و گوسفند سرسياه آن شهرت جهاني دارد که از پوست آن دستکش هاي مرغوب تهيه مي کنند. موز و غلات از محصولات کشاورزي آن است. از ذخاير استراتژيک آن معادن اورانيوم بوده که توجه قدرت هاي استکباري را به خود جلب کرده است. آهن، زغال سنگ، نمک و نفت هم دارد، ولي در صنعت پيش رفتي ندارد(گلي زواره، 1385، ص435).
2-8-2-2-3- تانزانيا
در سال 2000 م تانزانيا 000/500/33 نفر سکنه داشته که درصد شهرنشيني 26% و رشد سالانه 2/3% و تراکم نسبي آن 4/35 نفر در کيلومتر بوده است. اميد به زندگي براي مردان 51 سال و براي زنان 54 سال مي باشد. اکثريت نژادي با سياهان است، ولي مهاجران ايراني، هندي و اروپايي هم در اين کشور زندگي مي کنند.

شکل 3-35- نقشه کشور تانزانيا
بيش از 50% مردم تانزانيا مسلمان بوده و اقليت هاي آن پيرو آيين مسيحيت و مذاهب ابتدايي مي باشند.
تانزانيا مهم ترين توليد کننده ي سيسال (Sysal) در دنياست. محصولات مهم ديگر آن عبارتند از:
کنف، قهوه، موز و برنج. معدن مهم آن الماس است. صنايع غذايي، پوشاک، سيمان، مصنوعات دستي و چوب بري از مهم ترين مراکز صنعتي کشور به شمار مي رود. واحد پول آن شيلينگ تانزانياست که برابر صد سنت مي باشد.به موجب اعلاميه ي آروشا که توسط نيه رره اعلام شد تمامي شرکت هاي خصوصي و مراکز زراعي و مراتع بزرگ مالکان داخلي و خارجي تانزانيا ملي شد و بر اين اساس به فعاليت هاي زراعي و دامي اولويت داده مي شود و بيشترين تلاش اقتصادي کشور بر اين بخش تمرکز يافته است(گلي زواره، 1385، ص442).
2-8-2-3-آفريقاي غربي
2-8-2-3-1- جمهوري بنين
جمهوري خلق بنين با 622/112 کيلومتر مربع وسعت به صورت سرزمين باريکي در آفريقاي غربي بين نيجريه و توگو قرار دارد. بنين يکي از اعضاي اتحاديه آفريقاست. ساحلي به طول 125 کيلومتر در کنار ساحل اقيانوس اطلس و خليج گينه دارد. طبق آمار سال 2000 بنين 000/100/6 نفر سکنه دارد که اغلب آنان از قبايل فون، آجاباريبا، يوروبا و فولاني هستند و زبان رسمي آنان فرانسه است. 30% مردم بنين مسلمان هستند(گلي زواره، 1385، ص470).

شکل 3-36- نقشه کشور جمهوري بنين
صادرات بنين را نفت، پنبه، روغن نخل، دانه‌هاي روغني و کاکائو تشکيل مي‌دهند. اقتصاد اين سرزمين وابسته به کشاورزي است. پنبه، هسته روغن نخل سه چهارم صادرات کشور را تشکيل مي‌دهد. تهيه لوازم زندگي و صنايع کوچک از جمله مصنوعات بنين به شمار مي‌رود. دولت براي ترقي صنعتي کشور در سال ???? برنامه هائي از جمله تأسيس کارخانه پارچه بافي با دو هزار نفر کارگر به مرحله اجرا در آورده‌است. از هر ده نفر نه نفر به کارهاي زراعي و مشاغل وابسته به آن اشتغال دارند. بيشتر کالاهاي بازرگاني کشور از بندر کوتونو که در عين حال بزرگترين شهر بنين است مي‌گذرد(ويکي پديا).
2-8-2-3-2- جمهوري سنگال
کشور سنگال که در منتهي اليه آفريقاي غربي قرار گرفته است 720/196 کيلومتر مربع وسعت دارد. سواحل عميق، موقعيت جغرافيايي و دروازه ي غرب آفريقا به اين کشور اهميت ويژه اي بخشيده است.
چهار رود سنگال، سالوم گامبيا و کازامانس در سنگال جريان دارد که سنگال با 1600 کيلومتر طولاني ترين آن هاست. اسلام به وسيله ي بازرگانان مالي به سنگال راه يافت و در سال 1040 م نهضت ديني المرابطون در اين ناحيه پايه گذاري شد. سنگال 000/500/9 نفر سکنه دارد که 20% آن در مرکز حکومت؛ يعني داکار سکونت دارند، رشد جمعيت 6/2% و تراکم نسبي آن 3/48 نفر در کيلومتر مربع است. بيش از 50% مردم زير بيست سال دارند. 95% مردم مسلمان، 2% مسيحي و 3% پيرو اديان بومي و ابتدايي اند(گلي زواره، 1385، ص457).

شکل 3-37- نقشه کشور جمهوري سنگال
70% مردم به کشاورزي مشغولند. اقتصاد آن تک محصولي است و بر پايه ي صادرات بادام زميني استوار مي باشد. در سال هاي اخير کوشش شده تا با گسترش ماهيگيري و افزايش توليدات صنعتي و جهان گردي اين کشور از حالت تک توليدي خارج شود. سنگال هفتمين کشور توليد کننده ي فسفات در جهان به شمار مي رود. توليد ناخالص ملي در سال 1990 م 1/5 ميليارد دلار و سرانه ي آن 700 دلار بوده است. اين کشور در مقايسه با همسايگان خود از وضع اقتصادي خوبي برخوردار است(گلي زواره، 1385، ص458).
2-8-2-3-3- جمهوري گابن
گابن با مساحت 677/267 کيلومتر مربع وسعت در غرب آفريقا و کنار اقيانوس اطلس و در همسايگي کشورهاي کامرون، گينه ي استوايي و کنگوي برازاويل واقع است. با وجود آن که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع 3-2-18-، ریبوز، سنجي Next Entries پایان نامه با موضوع اگزوتوكسين، ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................92، آكريل