منابع تحقیق با موضوع درآمد سرانه، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ه همگرايي جهان اسلام و آينده تمدن اسلامي پرداخت. آنها بيان داشتند که دستيابي به آينده مطلوب تمدن اسلامي مستلزم استخدام و بکارگيري عوامل مختلف است. از منظر آينده پژوهشي مطالعه عوامل همگرايي و واگرايي کشورهاي اسلامي نشانگر آن است که دستيابي به آينده مطلوب لزوم توجه به لايه هاي مختلف شکل دهنده به آينده تمدن اسلامي را اجتناب ناپذير مي کند. اين آينده پژوهشي ناظر بر درنظرگرفتن طيفي از لايه هاي عيني و ذهني شکل دهنده به آينده تمدن اسلامي است. لايه هايي که از سطحي ترين تا عميق ترين ابعاد تمدن اسلامي را دربرمي گيرد. در نتيجه اين عمق نگري و توجه به ظرفيتهاي نهفته در سپهر ارزشي و معنايي دين مبين اسلامي، زمينه اتصال سرنوشت کشورهاي اسلامي به يکديگر مهيا مي شود. اتصال سرنوشت کشورهاي اسلامي به يکديگر، مزيتهاي نسبي، فرصتها و افقهاي روشني را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هريک از اين کشورها و در نتيجه اعتلاي تمدن اسلامي را فراهم مي کند(حسيني مقدم و همکاران، 1391، ص16).
شهروي(1392) در پژوهشي به بررسي عوامل همگرايي و واگرايي در خليج فارس پرداخت. او بيان داشت که همگرايي منطقه اي خليج فارس با ژئوپليتيك منحصر به فرد ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس محقق مي شود. چنانچه همگرايي منطقه اي در خليج فارس، منطقه را از گرايش به سمت و سوي بحران محافظتظ مي كند جمهوري اسلامي ايران نيز با مد نظر قرار دادن اين منطقه ژئوپليتيكي، كماكان در تلاش است منطقه را در مسير همگرايي رهبري كند. طور كلي طرفداران همگرايي منطقه اي بر اين باورند كه تجانس هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي و ديگر عوامل همگر كننده اين امكان را به وجود مي آورد كه دولت هاي يك منطقه از منابع مادي و توانايي هاي اقتصادي يكديگر با همكاري مشترك بهره گيري نمايند به اين صورت كه آنها مي توانند كمبود هاي يكديگر را از جهات مختلف تامين كرده و مكمل اقدامات سرمايه گذار و توليدي يكديگر باشند(شهروي، 1392، ص1).
1-8- تعريف واژگان کليدي
1-8-1- جهان اسلام
اصولاً عالم اسلام، شامل نقاطي از کره زمين مي شود که در آن جا قوانين اسلامي و مقررات شرعي حداقل در بين مردم حضور دارد و جلوه هايي از باورهاي قرآني در فرهنگ، آداب و رسوم، آموزش ها و مناسبات مردم قابل مشاهده است(آگاهي، 1368، ص7).
1-8-2- ژئوپليتيک
ژئوپليتيک از زمان وضع آن در يک قرن گذشته از نظر مفهومي و فلسفي دچار شناوري بوده و هنوز بر سر ماهيت آن اتفاق نظر وجود ندارد و هنوز برسر ماهيت آن اتفاق نظر وجود ندارد و ديدگاه هاي متفاوتي دربارة آن ابراز گرديده است. لاکوست و ژيبلن مي نويسند: “برداشت هاي متفاوتي از ژئوپليتيک ارايه شده است ولي يک تعريف عمومي و از پيش تعيين شده براي ژئوپليتيک وجود ندارد. لورووتوال معتقدند: ژئوپليتيک هنوز از لحاظ روش شناسي و مباحث خود به کمال نرسيده است ولي جايگاه خود را در مقام يک روش مطالعه در عرصة بين المللي کسب کرده است.
ژيرويد اُتوتايل معتقد است، ژئوپليتيک در قرن بيستم از تاريخ پرفراز و نشيبي برخوردار بوده و تواسنته است در رساندن معني ارتباط کلي بين جغرافيا و سياست موثر باشد. زيرا معني مفاهيمي چون ژئوپليتيک تمايل به تغيير و تحول دارند و متاثر از دوره هاي تاريخي و ساختارهاي نظم تاريخي اند که آن ها خود تحول پيدا مي کنند. او معتقد است که کيلن و ساير متفکرين امپرياليستي، ژئوپليتيک را به عنوان بخشي از دانش استعماري غربي فهميده اند که از روابط بين سياست و عناصر طبيعي زمين بحث مي کند(حافظ نيا، 1390، ص13).
ژئوپليتيک مجموعه پيچيده نيروهاي متخاصم و متعددي است که در سرزمين هايي با ابعاد کوچک، به کشمکش مي پردازند. هدف آنان از اين کشمکش ها يا اثبات توفق سياسي خود يا بيرون راندن رقباي سياسي از صحنه است(عزتي، 1380، ص3).
1-8-3- همگرايي1
برخي از نظريه پردازان همگرايي را به عنوان يک وضعيت خاص سياسي و عده اي به عنوان فراکسيون جهت تعويض وفاداريها به سطحي بالاتر از سطح ملي تعريف کرده اند. گروهي همگرايي را روندي مي دانند که طي آن سياستهاي مختلف بين دو يا چند دولت، در طول زمان با هم هماهنگ مي شود و هدف واحدي را دنبال مي کند. برخي ديگرا آنرا وضعيتي که در چارچوب آن شکورها به اعمال سياستهاي مشابه با اهداف معين مي پردازند مي دانند. امّا شايد بشود همگرايي را پروسه اي دانست که در آن تلاش مي شود تا عوامل اختلاف زا و زمينه هاي ناسيوناليستي همچون وفاداري ملي، احساسات ناسيوناليستي، پايبندي به منافع ملي، مرزهاي جغرافيايي و حاکميت مطلق کشورهاي يک منطقه کم رنگ شود و به نفع اهداف دسته جمعي و مشترک مورد استفاده قرار گيرد(جانعلي پور، 1388، ص13).
1-8-4- واگرايي2
واگرايى عبارت است از اين‌كه اعضاى يك واحد سياسى يا اجتماعى نسبت به قبول اقتدار برتر خارج از چارچوب خود امتناع ورزند و به تبع از منافعى كه از اين رهگذر به دست مى‌آيد چشم پوشى مى‌كنند(شهروي، 1392، ص2).
1-8-5- دين
دين واژه اي است عربي که در لغت به معناي اطاعت و جزا و … آمده، و اصطلاحاً به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان، و دستورات عملي متناسب با اين عقايد مي باشد. از اينروي، کساني که مطلقاً معتقد به آفريننده اي نيستند و پيدايش پديده هاي جهان را تصادفي، و يا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادي و طبيعي مي دانند “بي دين” ناميده مي شوند. اما کساني که معتقد به آفريننده اي براي جهان هستند هر چند عقايد و مراسم ديني ايشان، توأم با انحرافات و خرافات باشد “با دين” شمرده مي شوند. و بر اين اساس، اديان موجود در ميان انسانها به حق و باطل، تقسيم مي شوند، و دين حق عبارتست از: آييني که داراي عقايد درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهايي را مورد توصيه و تأکيد قرار دهد که از ضمانت کافي براي صحت و اعتبار برخوردار باشند(مصباح يزدي، 1377، ص 7).

فصل دوم
مباني نظري

مقدمه
اسلام تأکيد فراواني بر ايجاد مودت در چارچوب عدل و محبت و دوستي خالصانه دارد زيرا همکاري ميان مسلمانان باعث مي شود که آسيبي متوجه آنان نشود به همين دليل در قرآن بزرگترين کتاب مسلمانان توصيه و تأکيد شده است که اگر درگيري ميان مسلمانان روي داد بايد ميان آنها خود مسلمانان آشتي برقرار کنند نه اينکه قدرت هاي فرا منطقه اي از اين اختلاف سوء استفاده کرده و نه تنها همکاري و دوستي پايداري ايجاد نمي کنند بلکه به گونه اي عمل کنند که اين اختلافات عميق تر تا همگرايي بين اينان صورت نگيرد.
در ازمنه گذشته مشاهده شده که هر وقت مسلمانان و کشور هاي اسلامي به سمت وحدت و همگرايي حرکت مي کردند، قدرت هاي فرا منطقه اي با دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي مانع اين همگرايي ها مي شدند چرا که تحقق همگرايي و وحدت مسلمانان منافع قدرت هاي فرا منطقه اي به ويژه ابر قدرت ها را به خطر مي اندخت.
“همگرايي فرايندي است که دولت ها و واحدهاي سياسي، جغرافيايي مجزا از هم به طور آگاهانه و داوطلبانه و براي رسيدن به اهدافي بزرگتر قسمت هايي از حاکميت خود و اعمال آن را واگذار کرده و از قدرتي برتر و جديد تبعيت مي کنند اين فرايند براي خود نياز به کنار گذاشتن بعضي از ريشه هاي اختلاف ساز و ملي گرايانه مثل وفاداري هاي ملي، حاکميت ملي و مرزهاي سياسي، جغرافيايي و احساسات ناسيوناليستي دارد.
تقويت وفاداري فرا ملي، تأکيد بر گسترش همکاري هاي منطقه اي و حتي تأسيس سازمان هاي منطقه اي و جهاني وجه ديگر همگرايي هستند. به عبارتي ديگر همگرايي را مي توان تأکيد بر نفي وفاداري هاي ملي در اشکال دانست و از سوي ديگر تصريح بر عوامل مافوق ملي، منطقه اي و جهاني دارد.
در اين راستا برخي از دانشمندان گسترش همکاري هاي فني، تکنيکي، اقتصادي و تجاري، عقيدتي، فرهنگي، سياسي و … را بستر ساز تحقق همکاري مي دانند به بياني ديگر همگرايي را مي توان فرايندي دانست که بر اساس آن ملت ها و دولت ها از ايده ها، آرزوها و سياست خارجي و حتي سياست داخلي خود صرفنظر کرده و سعي مي کنند تا به اتخاذ تصميماتي مشترک دست زده و يا وظيفه سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي سياسي و تصميم سازي فرا ملي را به مرکز جديد تصميم گيري بدهند و براي همگرايي تئوري هاي فدراليسم، کارکردگرايي، نوکارکردگرايي و حتي ارتباطات ارائه شده که مي تواند زمينه هاي همگرايي را سرعت بخشد.
صرفنظر از تئوري هاي ارائه شده در زمينه همگرايي توسط انديشمندان که بيشتر تأکيد بر عوامل مادي دارند همگرايي پيشنهادي قرآن تأکيد بر حفظ ارزش هاي مشرک است، يعني چنانچه در همگرايي منطقه اي و بين المللي ارزش هاي ديني، مورد بي حرمتي قرار گيرد اساساً اين وحدت به سلطه حکومت هاي لائيک بر حکومت ديني منجر خواهد شد به گونه اي که قرآن با آن به شدت مخالف بوده ولايت و سلطه غير مسلمان را بر مسلمان مردود مي شمارد. اسلام دين آرامش، صلح، پويايي و زندگاني است که به حيات بيش از يک ميليارد انسان با نژاد ها، قوميت ها، فرهنگ، زبان ها و منطقه هاي مختلف جغرافيايي معني و روشنايي بخشيده است. در اين راستا کشورهاي اسلامي استحقاق هويت بايسته و جايگاه شايسته خود را دارند آگاهي از توان و ظرفيت هاي بالقوه در ابعاد مختلف و بهره گيري از توانمندي هاي نمادين ملل مسلمان در تقويت و ارتقاي همگرايي بين آنان حائز اهميت فراوان دارد” (افشاري، 1384، 481-485)
2-1- مفهوم همگرايي
“همگرايي به مفهوم تمايل بلند مدت به سمت برابري درآمد سرانه يا برابري سطح توليد سرانه است. در يک طبقه بندي مي توان همگرايي را دو نوع ساده و پيچيده تعريف کرد. منظور از همگرايي ساده آن است که بنگاه ها توليد معمولي خود را به صورت عقد قرارداد در سرتاسر جهان انجام مي دهند. اما مراحل پيچيده عمليات توليد را در مراکز توليدي داخل کشور خود نگاه مي دارند. همگرايي پيچيده استاندارد کردن عمليات در وراي مرزهاي ملي تدارکات متمرکز و پراکندگي تصميم گيري را شامل مي شود طبقه بندي ديگري همگرايي را در دو مفهوم همگرايي مطلق و همگرايي شرطي بيان مي کند. مطابق با فرضيه همگرايي مطلق همه اقتصادها در بلند مدت به سمت يک حالت پايدار همگرا مي شوند حالت پايدار به حالتي اطلاق مي شود که در آن کميت هاي مختلف از جمله ذخيره سرمايه و نرخ هاي ثابت رشد مي کنند در نتيجه مطابق نظريه همگرايي مطلق اقتصادهاي فقير سريع تر از اقتصادهاي ثروتمند رشد مي نمايند اين فرضيه در مورد اقتصادهاي همگون مانند ايالت هاي آمريکا و مناطق اتحاديه اروپا که شرايط اقتصادي مشابهي دارند تأييد شده است با در نظر گرفتن اين جنبه فرضيه همگرايي بيان مي شود و مطابق اين فرضيه هر اقتصاد به سمت حالت پايدار خود همگراي مي شود از اينرو هر چند فاصله درآمد سرانه با حالت پايدار بيشتر باشد بالاتر است نظريات همگرايي در ادبيات روابط بين المللي در سه سطح مطرح مي شود:
1- سطح ملي که در اين سطح شرايط يا فرايند همگرايي را در يک جامعه معين مورد نظر قرار مي دهد.
2- سطح منطقه اي که به گروه بندي تعدادي از کشورها در سطح بين المللي در قالب واحدهاي منسجم سياسي نظر دارد.
3- سطح جهاني که به جهان به مثابه يک کل مي نگرد.” (افشاري، 1384، 483).

2-2- عوامل همگرايي
“يک بررسي اجمالي نسبت به تئوري ها، مدل ها و ابعاد مختلف همگرايي در دو بُعد نظري و عملي در منطقه حاکي از آن است که بسياري از شرايط و زمينه هاي همگرايي در اين منطقه وجود دارد و همبستگي اجتماعي و تمامي عوامل کمک کننده به اين همبستگي از جمله عوامل فرهنگي، تاريخي و ميراث مشترک در سطح بالايي در منطقه به چشم مي خورد به عبارت ديگر در کنار قرابت جغرافيايي و تاريخي شواهد قرابت و تجانس اجتماعي و فرهنگي حول محور اسلام و ارزش هاي ديني هستيم. نکته جالب آنکه به لحاظ نظري آموزه ي ديني خود مقدم کارآمد همگرايي و وحدت مسلمانان منطقه محسوب مي شوند به عبارتي تأکيد بر وحدت مسلمانان در کنار عنصر تولي و تبري به عنوان يک تکليف الهي و فريضه بر مسلمانان فرض است. در واقع اين رويکرد ذاتاً فرا ملي و حتي فرا منطقه اي، نوعي اين هماني باعث همگرايي مطرح شده از سوي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت Next Entries منابع تحقیق با موضوع فرهنگ و تمدن، ساختار صنعت، اقتصاد کشور