منابع تحقیق با موضوع دانش آموزان دختر، کم توان ذهنی، تعادل ایستا

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

35/100±21/71
29/195±86/178
73/2
12
*018/ 0
*در سطح 05/0p≤ معنی دار است.
با بررسی نتایج آزمون t همبسته در گروه تجربی که در جدول 4-7 آمده مشخص می شود که تفاوت بین میانگین تغییرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز در سطح 05/0p≤ معنی دار است. به عبارت دیگر یک دوره تمرینات منتخب بر روی تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی موثر می باشد.بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
فرضیه دوم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر درگروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پیش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

19/9±26/10
66/29±35/30
85/ 2
12
*0/015
جدول 4-8 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته در گروه تجربی
*در سطح 05/0p≤ معنی دار است.
با توجه به داده های جدول 4-8 و با بررسی نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته در گروه تجربی مشخص می شود که تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون تعادل با چشم بسته در گروه تجربی در سطح 05/0p≤ معنی دار است لذا فرض صفر رد می شود. یعنی بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر تعادل با چشم بسته در گروه تجربی تفاوت معنادار آماری وجود دارد.بنابراین فرضیه مقابل پذیرفته می شود و می توان اینگونه بیان کرد که یک دوره تمرینات منتخب بر روی تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی موثر می باشد.
فرضیه سوم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر درگروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پیش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

61/13±84/25
53/23±53/41
77/4
12
**000/0

جدول 4-9 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا در گروه تجربی
**در سطح 01/0p ≤ معنی دار است
با بررسی نتایج آزمون t همبسته در گروه تجربی که در جدول 4-9 آمده مشخص می شود که تفاوت بین میانگین تغییرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پا در سطح 01/0p ≤ معنی دار می باشد بنابراین فرض صفر رد می شود. یعنی بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر قدرت عضلات پا در گروه تجربی تفاوت معنادار آماری وجود دارد و به نظر می رسد که تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا تاثیر گذار می باشد.
فرضیه چهارم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پیش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

06/7±06/15

81/6±66/15
37/1
12
195/0
جدول 4-10 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربی

نتایج t همبسته در جدول 4-10 نشان می دهد که تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربی در سطح 05/0p≤ معنی دار نمی باشد. بنابراین دلایل کافی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد. یعنی ظاهرا تمرینات منتخب تاثیر قابل توجهی روی قدرت عضلات مچ دست راست ندارد.
فرضیه پنجم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

جدول 4-11 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه تجربی
پیش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

89/6±25/13
80/5±48/13
43/0
12

670/0

نتایج t همبسته در جدول بالا نیز نشان می دهد که تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ در سطح 05/0p≤ معنی دار نمی باشد بنابراین برای رد فرضیه پنجم دلایل کافی وجود ندارد و به نظر می رسد تمرین منتخب روی قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی تاثیر گذار نبوده است.
فرضیه ششم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همانطور که در جدول 4-11 مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز در گروه تجربی و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم باز در گروه تجربی و کنترل
گروه
میانگین و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادی

سطح معناداری
تجربی
29/195±86/178
516/0-

24

611/0

کنترل
49/136±76/144

از نتایج t مستقل در جدول بالا اینگونه برداشت می شود که تفاوت میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دو گروه در سطح 05/0p≤ معنی دار نمی باشد. بنابراین نمی توان فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل را رد کرد.

فرضیه هفتم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته در گروه تجربی و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول4-12 آورده شده است.

جدول 4- 13نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم بسته در گروه تجربی و کنترل
گروه
میانگین و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادی

سطح معناداری
تجربی
66/29±35/30

32 / 1-

24

199/0
کنترل
72/17±69/17

با توجه نتایج جدول 4-12 تفاوت دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون متغیر تعادل ایستا با چشم بسته درسطح 05/0p≤ معنی دار نمی باشد ، بنابراین گروه تجربی پاسخ متفاوتی را در اثر تمرین نشان نداده است ، لذا فرضیه صفر را نمی توان رد کرد.
فرضیه هشتم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
تفاوت میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول4- 13آورده شده است.

جدول 4-14 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا درگروه تجربی و کنترل
گروه
میانگین و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادی

سطح معناداری
تجربی
53/23±53/41

814/0-

24

424/0
کنترل
66/15±15/35

با توجه به جدول 4- 13نتایج t مستقل نشان می دهد که تفاوت قدرت عضلات پا در پس آزمون دو گروه در سطح 05/0p≤ معنی دار نیست .بنابراین برای رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پا ی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل دلایل کافی وجود ندارد.
فرضیه نهم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربی و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول4-14 آورده شده است.

جدول 4-15 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست راست درگروه تجربی و کنترل
گروه
میانگین و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادی

سطح معناداری
تجربی
81/6±66/15

662/0

24

515/0
کنترل
15/6±34/17

همانطوری که در جدول 4-14 مشاهده می شود تفاوت نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دو گروه در سطح 05/0p≤ معنی دار نمی باشد . بنابراین فرضیه صفر را نمی توان رد نمود و به نظر می رسد یک دوره تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربی تاثیر زیادی نداشته است.
فرضیه دهم
فرضیه صفر: بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع گروه کنترل، تعادل ایستا، پیش آزمون Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شهرستان مشکین شهر، تقسیمات کشوری، فضاهای عمومی