منابع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی، مسئولیت بین المللی، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

جمهور قانونی وقت اکراین ، ویکتوریاناکویچ99، و سرگئی آکسنوف رئیس حکومت خود مختار کریمه100، مداخله نظامی در اکراین و کریمه کرده است. روسها به نامه ای استناد می کنند که طبق آن یاناکوویچ (رئیس جمهور فراری اکراین ) به مسکو اختیار تام برای حضور نظامی در آن کشور داده است. نکته اینجاست: آیا یاناکویچ کماکان رییس جمهور قانونی دولت اکراین محسوب می شود؟ شرایط دعوت از یک کشور بیگانه برای حضور در خاک یک کشور چیست؟ حقوق داخلی اکراین چنین اجازه ای به رئیس جمهور خود داده است یا خیر؟حضور نظامی کشور بیگانه نقض حاکمیت ملی محسوب می شود؟
بخش اول ) مفهوم دولت در حقوق بین الملل
در جهان غرب ، واژه دولت(101 )دارای دو کاربرد و معنای کلی است 102:
1 – تا قبل از سده شانزدهم میلادی واژه «دولت‏103» در خصوص وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه ، «وضعیت و موقعیت‏» و همچنین به نفس «ثبات و تداوم‏» و هم به «لوازم استقرار و ثبات وضعیت‏» دلالت داشت . کاربرد همه این معانی در خصوص حکام صحیح بود؛ یعنی، State) ) در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیت‏برتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تامین‏کننده نظم و رفاه جامعه بود.این برداشت از مفهوم دولت را که در آن بین حاکمان سیاسی و جامعه مرزبندی مشخصی وجود نداشت و به طور کلی پدیده مستقلی به نام دولت قابل تشخیص نبود، دولت قدیم می نامند. در  دولت قدیم ، (دولت شهر و امپراتوری های عصر فئودالی) حکمرانان انگیزه و توانایی کمی برای دخالت در امور گوناگون جامعه داشتند.
2 – از سده شانزدهم میلادی تاکنون مفهوم پیشین دولت دچار تحولی اساسی گردیده است. از این تاریخ به بعد ، مفهوم دولت با مفهوم «جامعه سیاسی‏» برابر دانسته شد؛ یعنی آن شان و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگی و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت‏ به معنای قدیمش به شخص حاکم و موقعیت ‏برتر آن بستگی تام داشت، از این پس بر جامعه در شکل کلی آن اطلاق گردید. در این مرحله برای جامعه یک مفهوم انتزاعی و مستقل از جامعه به نام «دولت‏» ، که متشکل از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت، حکومت و حاکمیت در نظر گرفته می‏شود. وجود دولت از آن جهت مستقل در نظر گرفته می شود که با تغییر حکام و صاحبان قدرت ، شخصیت دولت ‏ همواره ثابت و پایدار است.
بنابراین شکل گیری وجود مستقل دولت (دولت جدید) مربوط به این مرحله از تاریخ حیات بشری است. دولت جدید به منظور تامین اهداف خود نیازمند دخالت در ابعاد و وجوه مختلف زندگی بشر است از این رو، همزمان با گسترش علم و فنآوری های جدید توانایی های دولت برای تحقق این خواسته ، به شدت افزایش یافته است. در همین راستا می توان ادعا کرد که ظهور دولت الکترونیک در چند دهه گذشته در حقیقت پیشرفته ترین شکل دولت جدید است، دولتی که خواهان مداخله همه جانبه در زندگی انسان است.
3-1-1) تعریف جامع از دولت
« دولت معمولا به عنوان مجموعه ای متشکل از یک سرزمین ویک جمعیت وتابع قدرت سیاسی سازمان یافته تعریف می شود104.» ویا دولت عبارت از گروهی ازمردمی که در قلمرو سرزمینی معین سکونت داشته و تحت حاکمیت قانون به طور مستقل و دائم زندگی می نمایند و مطیع قانون صادره از یک مقام عالی(قدرت عالیه با قوای کشوری) می باشند.
بنابراین عناصر چهارگانه دولت عبارتند از :  1) قلمرو 2)جمعیت  3 )حکومت (دولت) 4) حاکمیت
 دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که انحصار اعمال زور مشروع را در اختیار دارد.این یک تعریف از دولت درحوزه ی علوم سیاسی است که به طور تقریبی وارد حوزه ی حقوق و حقوق بین الملل نیز گردیده است. دولت از نقطه نظر اینکه یگانه موجودیت دارای اقتدار سیاسی جهت اعمال اراده می باشد؛ از اهمیت مؤثری در روند بررسی های مفاهیم مرتبط با حاکمیت برخوردار است. حاکمیت و یا به تعبیری اراده و اقتدار سیاسی دولت به عنوان اصلی ترین رکن هر دولتی، از اجزاء لایتجزای آن بوده و هیچ دولتی بدون حاکمیت نمی تواند تصور شود؛ مگر دولت هایی که در استعمار بوده و یا تحت اشغال دولت دیگر برای حفظ موجودیت اجبار به تبعیت داشته باشند.دولت یک شخصیت حقوق عمومی با داشتن حق ممتاز حاکمیت است و با توجه به این که از طرف سایر دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد؛ این شخصیت حقوقی واجد صفت بین المللی نیز می گردد. به طور خلاصه دولت یک شخصیت حقوق عمومی بین المللی است که اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل را تشکیل می دهد.
شخصیت حقوقی دولتها را عناصر چهار گانه جمعیت،سرزمین ، دولت وحاکمیت توامان بوجود می آورند حکومت نیز متشکل از عناصر جداگانه ای از قبیل قوای مجریه،مقننه،قضائیه و… می شود که مجموعه این عناصرنهایتا شخصیت حقوقی دولت را شکل می بخشند.این مفهوم و شخصیت حقوقی دولت در اعمال حاکمیت درعرصه داخلی و ایجاد روابط در عرصه بین المللی موثر است. لذا وقتی که دولت اکراین که شامل،پارلمان، قوه قضائیه ، نخست وزیر،قوای نظامی است و ملت همه دولت موقت را بجای دولت معزول و فراری از منظر حقوق داخلی شناسایی و مشروع می دانند.و حتی نمایندگان و دیپلمات های مستقر در خاک اکراین بعنوان نمایندگان جامعه بین المللی از منظر حقوق بین الملل دولت موقت را شناسایی و مشروع و صاحب شخصیت حقوقی موثر در شکل گیری و ادامه روابط بین المللی می دانند .نمی توان شخص یانوکویچ را که از کشور فراری است و مسئولیتی نیز ندارد ، بعنوان دولت اکراین دانست وبه استناد درخواست وی در امور داخلی کشوری که تمامی ارکان دولتش مخالف چنین تصمیمی است، مداخله نظامی صورت بگیرد.در مسئولیت بین المللی دولتها اصل وحدت از موجبات انتساب نقض تعهد بین المللی به یک دولت است .و براساس آن فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های آن در احراز مسئولیت بین المللی ،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می شود.
بخش دوم ) مفهوم دوژور ودوفاکتو در حقوق بین الملل
دو ژور105 به لاتین ،اصطلاحی به زبان فرانسوی برابر رسمی، قانونی، مشروع در زبان فارسی است. این اصطلاح در مقابل، اصطلاح دوفاکتو106که از نظر لغوی به معنای «درواقع» در زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی معادل غیر رسمی و آن‌ چه که عملاً وجود دارد به کار می‌رود.
شناسایی دوژور، شناسایی بی‌قید و شرط یک دولت یا کشور جدید به عنوان دولتی مستقل که توانایی اعمال حاکمیت بر قلمرو و اجرای تعهدات بین‌المللی خود را دارد است107. شناسایی دوفاکتو موقت است 108اما شناسایی دوژور شامل روابط کامل دیپلماتیک و مصونیت نمایندگان سیاسی کشور شناسایی شونده هم می‌شود. شناسایی دوژور، یک شناسایی قطعی، کامل و غیر قابل لغو است و تنها راه بی‌اثر کردن آن، قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شده‌است.109
دولت ها پس از آنکه توانستند عناصر ضروری تشکیل دولت را فراهم آورند می بایست مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن است که می توان نام دولت را بر روی یک موجودیت سیاسی نهاد.
 در حقوق بین الملل شناسایی دولت صرفا جنبه ی خارجی داشته و بیشتر به دولت های موجود بستگی دارد تا مردم تحت حاکمیت دولت جدید، می توان گفت شناسایی بیشتر با استقلال سیاسی و رعایت حقوق بین المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه ی اعمال اراده بر مردم تحت حاکمیت.
شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه ی سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است؛ در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده ی خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند.
در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد:
1. نظریه ی تأسیسی110
2. نظریه ی اعلامی111
نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد112 و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست. رویه ی دولت ها امروزه مبتنی بر نظریه ی اعلامی بوده و مؤسسه ی حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است113.
دولت ها بر اســاس میزان مشروعیت و مقبولیت آنان در نــزد دول شناسنده با دو نــوع از شناسائی دو فاکتو و دوژوره در سطح بین الملل روبرو می شوند. منافع و دیدگاه های دولت شناسنده از یک طرف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی از طرف دیگر، عناصری هستند که تأثیر مستقیمی در نوع شناسایی دولت جدید دارند.
تفکیک بین شناسایی به صورت دوفاکتو114 (باالفعل) و دوژوره 115(قانونی) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم و یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه ی تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال 1921 از سوی بریتانیا به طور دوفاکتو شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزب کارگر در 1924 زمام امور را به دست گرفت؛ شوروی را به طور دوژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و علاقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دوفاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می باشد.
بخش سوم ) شناسايي بين المللي دولتها و آثار آن
در تعريف كلي، شناسايي عملي رسمي از سوي دولت (براساس تعریف قانون اساسی ) هر كشور بـراي تأييـد وجـود دولت ديگر است. شناسايي كشورها داراي دو مفهوم سياسي و حقوقي است.در مفهوم سياسي شناسايي، به معناي تمايل كشور شناسايي كننده به برقراري رابطه با كشور جديد است. بنابراين، تـا زماني كه يك دولت، دولت ديگر را به طور ضمني يا آشكار به رسميت نشناخته اسـت، بـا آن ارتباط برقرار نخواهد كرد.مانند شناسایی دولت فلسطین وعدم شناسایی کشوراسرائیل از طرف جمهوری اسلامی ایران. شناسايي سیاسی هر دولت توسط دولت ديگر، به اشكال مختلف (سند يكجانبه، عمل انفرادي يا جمعي و يا اقدام صـريح مثـل برقـراري روابـط ديپلماتيك يا انعقاد قراردار دوجانبه) صورت مي گيرد.
در مفهوم حقوقي، شناسايي به معناي آن است كه كشور شناسايي كننده معتقد است كـشور تازه وارد، تمام شرايط را براي عضويت در جامعـه بـين الملـل و تبعيـت از حقـوق و تكـاليف بين المللي دارد. از اين منظر، شناسايي براي دولت جديد يك سري آثـار حقـوقي را بـه دنبـال خواهد داشت كه برخي از آنها عبارتند از:
1- شناسايي به دولت جديد وضعيت حقوقي مي بخـشد كـه در اثـر آن شخـصيت حقـوقي بين المللي پيدا مي كند و به عنوان دولت حاكم و عضو سازمان ملل شناخته مي شود .
2- در روابط اين دولت تابع هنجارهاي حقوقي بين المللي براساس عرف و قوانین بین المللی می شوند
3- حق ذاتي دولت جديد براي مالكيت به رسميت شناخته مي شود.
4- دولت جديد موضوع قانون عدم مداخله قرار مي گيرد و تجاوز بـه حقـوق آن صـرفاً در چارچوب قوانين بين المللي امكانپذير خواهد بود.
مسئولیت بین المللی دولت
یکی از آثار مهم شناسایی حقوقی یک دولت ، مسئولیت بین المللی آن دولت بابت اعمال متخلفان بیم المللی خویش و مسئولیت پذیرش آثار معاهدات وقرارداد های بین المللی است.در بحران اکراین بعد از فرار یانوکویچ مسئولیت داخلی وبین المللی دولت اکراین کماکان پابرجا بود و براساس حقوق داخلی آن کشور در چنین وضعیت های دولت موقت با نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک عهده دار تمامی مسئولیت های داخلی وبین المللی آن کشور شد.
حال اگر در زمان مسئولیت مشارالیه در پست ریاست موقت دولت اکراین ،فعل یا ترک فعلی که موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت اکراین باشد ونقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.آیا مسئولیت پاسخ گویی به نقض تعهد بین المللی به عهده یانوکویچ که فراری است خواهد بود یا به عهده دولت موقت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، ایدئولوژی، اتحادیه اروپا، گروه های تروریستی Next Entries منابع تحقیق با موضوع مداخله بشردوستانه، حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله، توسل به زور