منابع تحقیق با موضوع حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

زمان شناسایی در آمد را به تاخیر انداخته تا توقعات از شرکت و عملکرد آن بالا نرود تا از این طریق حسن شهرت خود را به خطر نیندازند.
فلسام(2009)
فلسام (2009) در تحقیقی که انجام داد رابطه بین ساختار رقابتی و محافظهکارای مشروط حسابداری را مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای عاملی برای بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه است. نتایج تحقیق او نشان داد که شرکتها، محافظه کاری را در پاسخ به رقابت بیشتر بکار می برند. همچنین مؤسسات قبل از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهکارانه استفاده میکنند.
کالن، سگال ، هوپ(2009)
کالن سگال و هوپ (2009) ارزش حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری حسابداری به این نتیجه رسیدند که بین بازدههای غیر عادی و سود حسابداری ارتباط ارتباط غیر خطی همراه با تاخیر زمانی وجود دارد واین بدین معنی است که بازدههای مثبت دیرتر در سود شناسایی میشوند و بازدههای منفی به موقعتر. همچنین آنها شرکتها را از نظر شدت محافظه کاری رتبه بندی کردند و به صورت تجربی اثبات کردند که شرکتهای با سطح محافظه کاری بالا دارای خصوصیات مشخصی از قبیل: اهرم بالا، فراریت بیشتر بازدهی ، تعداد دورههای زیانده بیشتر ، اقلام تعهدی منفی بالا و نهایا فراریت بیشتر اقلام تعهدی هستند.

تحقیق بال و کوتاری(2007)
بال و کوتاری (2007) با بکارگیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازهگیری محافظه کاری پرداختند. آنها نشان دادند که با فرض نبود عدمتقارن زمانی سود، معیار باسو فاقد سوگیری است. همچنین آنها به روش اقتصاد سنجی به تشریح تحلیلهای رویچودهاری و واتس(2007) پرداخته و بیان نمودند که انتظار می رود رابطه منفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و عدم تقارن زمانی در اتدازهگیری محافظه کاری، ناشی از چگونگی انعکاس تغییر انتظارات بازار در رابطه با فرصتهای رشد شناسایی نشده در سود حسابداری باشد. تحلیل آنها از نظر اقتصاد سنجی، معیار عدمتقارن زمانی سود را به خوبی اثبات و توجیه نمود.
قوآنگ ( 2007 )
نتايج پژوهش قوآنگ ( 2007 ) نشان داد كه محافظه كاري شرطي و غير شرطي نقشهاي متفاوتي در هر يك از تفاسير محافظه كاري بازي ميكنند . تفسير قرار دادي منجر به محافظه كاري شرطي و تفسير دعاوي حقوقي منجر به هر دو شكل محافظه كاري شرطي و غير شرطي ميشود. ساير تفاسير نيز منجر به محافظه كاري غير شرطي ميگردند. او همچنين دريافت كه با افزايش محافظه كاري غير شرطي، محافظه كاري شرطي كاهش مييابد بنابر اين لازم است تا نوعي تعادل ميان آنها ايجاد گردد.
گيولي و همكاران ( 2007 )
آن ها اشاره دارند كه براي محاسبه شاخص محافظه كاري، همزمان بايد از مدلهاي مختلف استفاده نمود . آنها در پژوهش خود نشان دادند كه نتايج مدل باسو با ساير مدلها متفاوت است و با تو جه به اينكه محيط گزارشگري از نظر نوع صنعت، كشور و دوره زماني متفاوت است بايد همزمان از مدلهاي متفاوت استفاده نمود.
گارسيا و همكاران(2006)
آن ها به رابطه اي معكوس بين محافظه كاري و هزينه سرمايه دستيافتند. آنها دريافتند كه محافظه كاري، ريسك شركت و در نتيجه هزينه سرمايه را كاهش ميدهد . نتايج پژوهش آنها نشان داد كه مدلهاي قبلي اندازه گيري محافظه كاري حسابداري، كه رابطه ميان محافظه كاري و هزينه سرمايه را بررسي مينمودند، هر چند از نظر تئوري صحيح هستند، اما خطاهايي نيز دارند.

كلين و ماركوآرت( 2006 )
آن ها نشان دادند كه رابطه اي مستقيم ميان افزايش محافظه كاري غيرشرطي و افزايش زيان دهي شركتها وجود دارد . آنها طي يك دوره 50 ساله(نيمه دوم قرن بيستم(از شركتهاي آمريكايي به رابطه مستقيمي ميان محافظه كاري و زيان دهي شركتها دست يافتند و نتايج پژوهش گيولي و هين را تائيد نمودند.
واتز ( 2003 )
وی معتقد است اگر قراردادهاي شركت باگروههاي مختلف مانند سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان براساس ارقام حسابداري تنظيم شود، آنگاه به علت وجود تضاد منافع ميان مديران و آن گروهها، مديران شركتها سعي خواهند كرد تا با انجام رفتارهاي جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستكاري نمايد . مثلاً سود و يا داراييها را افزايش و بدهيها راكاهش ميدهند. در اين ميان، محافظه كاري به عنوان يك مكانيزم قرار دادي موثر از طريق به تأخير انداختن شناخت سود و دارايي و شناخت به موقع زيان و بدهي، رفتار جانبدارانه مدير را خنثي ميكند.
گيولي و هين ( 2000 )
آن ها طي تحقيقي نشان دادند ، سود آوري در طي چهار دهه گذشته، در آمريكا كاهش يافته است. اما اين كاهش، موجب كاهش جريانات نقدي نشده است . نتايج تحقيق آنها به اين موضوع اشاره دارد كه شناخت زيان نسبت به سود زود تر انجام ميشود و ميزان محافظه كاري غير شرطي و گزارش زيان به 35 درصد در گزارشگري مالي آمريكا افزايش يافته است.
واتز و زيمرمن(1978) و احمد (2002)
واتز و زیمرمن معتقدند كه شركتهايي كه با هزينه هاي سياسي بالا مواجه هستند، تمايل زيادي به استفاده از رويه هاي محافظه كارانه حسابداري دارند . در تائيد عقيده آنها احمد و همكاران ( 2002 ) نشان دادند كه شركتهاي بزرگ، از روش هاي حسابداري محافظه كارانه بيشتري نسبت به ساير شركتها استفاده ميكنند. همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اگر تضاد منافع ميان وام دهندگان و سهامداران در تقسيم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مديران شركتهاي وام گيرنده، احتمالاً اشتياق بيشتري به استفاده از رويه هاي محافظه كارانه حسابداري دارند.
تحقیق باسو(1997)
باسو در تخمين شاخص محافظه كاري، رابطه ي بين عايدات و بازده سهام را از طريق رگرسيون بررسي نمود. او دريافت در شركتهايي كه بازده سهام آنها منفي است، بازده سهام همبستگيب يشتري با عايدات دارد تا در شركتهايي كه بازده سهام آنها مثبت است. باسو دريافت در دوره هايي كه دعاوي قضايي در آمريكا افزايش يافته، محافظه كاري نيز افزايش يافته است باسو(1997) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت هایمالی بررسی کرد. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی بهموقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر میکند. بهموقعتر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازدههای منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازدههای منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازدههای مثبت است. علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقعتر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی ( ونه جریان های نقدی) است. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت هایمالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
2-15-2 تحقیقات داخلی
غلامرضا کرمی و حامد عمرانی(1389)
آن ها به بررسي تأثير چرخه ي عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركت پرداخته اند. در اين پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون ( 1995 )،تأثير محافظه كاري بر واكنش سرمايه گذاران به خالص دارايي هاي عملياتي و سود عملياتي غير عادي در مراحل مختلف چرخه ي عمر شركت مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل داده هاي گرد آوري شده در اين پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شركتهاي عضو نمونه ي آماري به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندي شده اند. سپس هر يك از شركت هاي مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شركتهاي محافظه كار و شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند، تفكيك شده و در مرحله ي آخر با استفاده از روشهاي آماري تحليل همبستگي و رگرسيون مقطعي فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرارگرفته اند. نتايج حاصل از بررسي 450 سال- شركت طي دوره ي زماني 1382 تا 1387 نشان مي دهد كه سرمايه گذاران اهميت (وزن) بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غير عادي شركتهاي در مرحله ي رشد نسبت به شركتهاي مراحل بلوغ و افول ميدهند. همچنين نتايج نشان ميدهد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت (وزن) بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غير عادي شركتها ي محافظه كار (نسبت به شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحله ي افول عكس اين موضوع صادق است.
بنی مهد و باغبانی(1388)
آن ها اثر محافظه كاري حسابداري، مالكيت دولتي، اندازه شركت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شركتها، در 48 شركت زيانده از شركتهاي خارج شده از تابلوي بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني 7 ساله 1380 الي 1386 مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه محافظه كاري حسابداري با زياندهي شركتها رابطه اي مستقيم دارد. اين موضوع از ديدگاه نظري پذيرفته شده و مشابه نتايج پژوهش هاي خارجي ميباشد. همچنين نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي مستقيم ميان اندازه شركتها و زياندهي و رابطه اي معكوس ميان نسبت اهرمي و زياندهي تأكيد دارد. نتايج نشان ميدهد كه مالكيت دولتي، اثري بر زياندهي شركتها ندارد . همچنين نتايج مزبور، محافظه كاري حسابداري را مكانيزم قرار دادي موثري براي محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدير در بيشنمايي از سود در شركتهاي زيانده ميشناسد و از اين رو، محافظه كاري را موجب ارتقاي ارزش شركتهاي زيانده در بلندمدت ميداند.
مهراني، حلاج و حسيني1388
مهراني، حلاج و حسيني(1388) تحقيقي را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده زماني 1385-1376 با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون تحت عنوان بررسي محافظهكاري در سود حسابداري و رابطه آن با اقلام تعهدي تركيبي اجرا كردند.
يكي از فرضيات اصلي آنها اين بود كه همبستگي بيشتر اخبار بد با سود در قياس با همبستگي اخبار خوب با سود ( كه اين همبستگي بيشتر نشان دهنده وجود محافظه كاري است) متأثر از اقلام تعهدي است. سود حسابداري قابل تقسيم به دو بخش نقدي و تعهدي به شرح زير است:
Eit = ACCit+CFit
Eit = سود حسابداري شركت i در سال t و ACCit = كل اقلام تعهدي شركت i در سال t و CFit = جريان نقدي عملياتي شركت i در سال t
نتايج تحقيق نشان دهنده آن بود كه سطح محافظهكاري و يا به عبارتي عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد، براي اقلام تعهدي(ACC) و جريانهاي نقدي عملياتي(CF) به ترتيب برابر با 249/0 و 067/0 مي باشد. يعني ميتوان نتيجه گرفت كه وجود محافظهكاري و يا همان شناسايي سريعتر اخبار خوب، بيشتر به دليل وجود اقلام تعهدي است نه اقلام نقدي. در واقع، مثبت بودن β3كه طبق گفته باسو معياري براي سنجش محافظه كاري است، 78 درصد وابسته به اقلام تعهدي است و تنها 22 درصد وابسته به اقلام نقدي است.
كردستاني و اميربيگي ( 1387 )
آن ها رابطه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام را مورد بررسي قرار دادند. آنها در اين پژوهش دريافتند كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام، رابطه اي منفي اما معنيدار وجود دارد و هر چه دوره بر آورد معيار عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود ،اين رابطه نيز منفي تر مي شود.
رضازاده و آزاد ( 1387 )
رابطه بين محافظه كاري حسابداري و عدم تقارن اطلاعاتي را طي دوره 1381 تا 1385 مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش آنها حاكي از وجود رابطه مثبت و معنيدار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و محافظه كاري حسابداري است. همچنين طبق نتيجه گيري آنها، تغيير در عدم تقارن اطلاعات يبين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه كاري ميشود.

خلاصه فصل
در این فصل بعد از مقدمه ما به بیان مفهوم محافظه کاری پرداختیم. و در مرحله بعد دیدگاه های محافظه کاری را که شامل دیدگاه قراردادی، دیدگاه مالیاتی، دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاهتقاضایمنظممحافظه کاری، دیدگاه رقابت در بازار می باشد را بیان و تعریف کردیم. و بعد به بیان انواع روش های اندازه گیری محافظه کاری پرداختیم که عبارتند از:1- معيارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، عملکرد آتی، گزارشگری مالی Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، مرزهای سیاسی