منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، توزیع فراوانی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

گرديدند، بدين ترتيب كه براي گزينه هاي کاملاً موافق، موافق، بي نظر، مخالف، کاملاً مخالف پرسشنامه به ترتيب مقادير عددي 5 تا 1 در نظر گرفته شد. سپس داده هاي حاصل از پرسشنامه ها وارد رايانه گرديد و با استفاده از نرم افزارهاي آفيس Excel و آماري Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به منظور توصيف يافته ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي ميله اي، استفاده گرديد و از آزمون كولموگروف اسميرنف و آزمون رگرسيون براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون سؤال ها ی تحقیق و همچنین ار آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده گرديده است.
جدول ذيل به طور خلاصه آزمون هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش و علت استفاده از آنها را بيان مي کند.
(جدول 3-4: آزمون هاي استفاده شده)
آزمون آماري
علت استفاده
نتيجه گيري
آزمون كولموگروف اسميرنف
بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي
سطح معناداری همه عوامل و مولفه ها از 05/0 كوچكتر است (05/0 p )
آزمون رگرسيون
جهت بررسي ميزان تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
ميزان تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از نظر آماري معنادار مي باشد. (05/0p)

آزمون فریدمن
مقايسه رتبه ميانگين عوامل

P0/001
عوامل رتبه بندی شده و همگی بر سقف شیشه ای در ارتقا و جانشین پروری زنان مؤثرند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری

4-1مقدمه
در اين فصل ابتدا اطلاعات توصيفي در جداول توصيفي ارائه مي‌شود و سپس داده‌هاي تحقیق براساس ماهيت سوالها و با بهره گيري از آزمون ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون مورد بررسی قرار مي‌گيرند.
4-2- توصیف داده‌ها:
4-2-1 -1 داده‌هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي
در این بخش مشخصات فردی افراد نمونه آماری شامل( جنس، سن ، وضعيت تاهل ،سطح تحصیلات ،تجربه‌ کاري و جايگاه شغلي) ذكر مي‌شود .
4-2-1-1-1جنس
توزيع فراواني جنسیت آزمودني‌هاي مورد بررسي به تفكيك جنس در جدول 4-1 نشان داده شده است.
جدول 4- 1 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب جنس نمودار 4- 1 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب جنس

شاخص
جنس
فراواني
درصد
زن
108
1/34
مرد
209
9/56
كل
317
100

بر اساس جدول و نمودارفوق ، 9/65 درصد از افراد مرد و 1/34 درصد هم زن هستند.

4-2-1-1-2وضعيت تاهل
توزيع فراواني جنسیت آزمودني‌هاي مورد بررسي به تفكيك وضعيت تاهل در جدول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4- 2 توزيع فراواني نمونه حسب وضعيت تاهل نمودار 4- 2 توزيع فراواني نمونه حسب وضعيت تاهل
شاخص
وضعيت تاهل
فراواني
درصد
مجرد
27
5/8
متاهل
290
5/91
كل
317
100

بر اساس جدول و نمودار فوق، 5/91 درصد از افراد متاهل و 5/8 درصد هم مجرد هستند.

4-2-1-1-3 سن
توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-3 بررسی گردیده است.
جدول 4- 3توزيع فراواني نمونه بر حسب سن نمودار 4- 3 توزيع فراواني نمونه بر حسب سن

شاخص
سن
فراواني
درصد
زير25سال
1
3/0
بين26تا35سال
31
8/9
بين36تا45سال
152
9/47
بين46تا55سال
133
0/42
كل
317
100

همان‌گونه که در جدول و نمودار مربوطه ديده مي‌شود، 3/0 درصد از افراد نمونه آماري زیر 25سال سن دارند،8/9درصد بین 26تا35 سال و 9/47درصد لبين 36تا45سال و 42 درصد هم بين46تا 55 سال سن دارند.
4-2-1-1-4 مدرك تحصیلی
توزیع فراوانی مدارک تحصیلی افراد نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-4 آمده است.
جدول 4- 4 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب مدرك تحصيلي
شاخص
مدرک تحصیلی
فراواني
درصد
فوق ديپلم
28
8/8
ليسانس
238
1/75
فوق ليسانس
51
1/16
كل
317
100

همان‌گونه که در جدول و نمودار مربوطه ديده مي‌شود، مدرك تحصيلي بيش از 75 از افراد نمونه آماري ليسانس مي‌باشد.
نمودار 4- 4 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب مدرك تحصيلي

4-2-1-1-5 تجربه كاري
توزیع جدول فراوانی تجربه كاري نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-5 آمده است .
جدول 4- 5 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تجربه كاري
شاخص
تجربه كاري
فراواني
درصد
كمتراز5سال
1
3/0
بين5تا10سال
16
0/5
بين10تا15سال
38
0/12
بين15تا20سال
25
9/7
بين20تا25سال
130
0/41
بالاي25سال
107
8/33
كل
317
0/100

همـان‌گونه که درجدول ونمودار مربوطه ديده مي‌شود، تجربه كاري 3/0 درصدازافرادنمونه آماري زیر5سال و5 درصد بين5تا10سال و 12 درصد هم بين 10تا15سال و 9/7 درصد بين15تا20سال،41درصد بين20تا25سال و 8/33 درصد هم بالاي 25سال سابقه كاردارند.

نمودار 4- 5 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تجربه كاري

4-2-1-1-6جايگاه شغلي
توزیع جدول فراوانی جايگاه شغلي نمونه مورد بررسی در جدول شماره 4-6 آمده است .
جدول 4- 6 توزيع فراواني بر حسب جايگاه شغلي نمودار 4- 6 توزيع فراواني بر حسب جايگاه شغلي

شاخص
جايگاه شغلي
فراواني
درصد
مدير مدرسه
149
0/47
كارشناس ستادي
145
7/45
مدير ستادي
23
3/7
كل
317
0/100

همـان‌گونه که درجدول ونمودار مربوطه ديده مي‌شود، 47درصد از افراد مدير مدرسه بوده اند،7/45 درصد كارشناس ستادي و 3/7 درصد هم از مديران حوزه ستادي بوده اند.

4-2 تحلیل داده‌ها
استخراج اطلاعات مربوط به پرسشنامه تحقيق فراواني و درصد پاسخ هاي افراد گروه نمونه متناسب با سوال هاي پژوهش به ترتيب استخراج و گزارش مي شود.
تحلیل سؤال اصلی
➢ عوامل مؤثر بر سقف شیشه ای در ارتقاء و جانشین پروری مدیران زن کدامند؟
با وجود رابطه معنادار ميان متغيرهاي مستقل عوامل هشت گانه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سازماني، بيولوژيکي و فرهنگي، خانوادگي و ديدگاه زنان نسبت به جايگاهشان با متغير وابسته سقف شيشه اي در جانشين پروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي وابعاد آن بوسيله آزمون فرضيه هاي تحقيق و با اسنتفاده از مؤلفه ها و گویه های پرسش نامه که در پیوست موجود می باشد، صورت گرفت با استفاده از روش رگرسيون ميزان تأثيرگذاري هر يک از متغيرهاي مستقل نيز تعيين شد.
بر اساس نتايج به دست آمده از اين شيوه از آنجا که سطح معني داري آزمون رگرسيون کمتر از 0.05 مي باشد لذا مي توان نتيجه گرفت که با اطمينان 95% رابطه خطي ميان تمام متغيرهاي مستقل هشتگانه(عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سازماني، بيولوژيکي و فرهنگي، خانوادگي و ديدگاه زنان نسبت به جايگاهشان )و متغير وابسته سقف شيشه اي در جانشين پروري و ارتقاي زنان وجود دارد .
 4-2-1 عوامل اقتصادي
جدول 4- 7توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل اقتصادي
عوامل اقتصادي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
رکود اقتصادي سالهاي بعد از جنگ و انقلاب و بیکاری فزاینده مردان
42
2/13
87
4/27
63
9/19
65
5/20
60
9/18
نقش زنان در اقتصاد نسبت به مردان کمرنگ تر است.
8
5/2
118
2/37
35
0/11
111
0/35
45
2/14
بخش خصوصي ازسرمايه گذاري در اشتغال زایی براي زنان اجتناب می کند.
32
1/10
87
4/27
56
7/17
87
4/27
55
4/17
اولویت مردان در احراز شغل به علت محدود بودن فرصت هاي شغلي
18
7/5
27
5/8
2
6/0
158
8/49
112
3/35
باور نان آور بودن مردان در خانواده
21
6/6
25
9/7
2
6/0
153
3/48
116
6/36
كل

62/7

68/21

96/9

2/36

48/24

اطلاعات جدول 4- 7نشان مي دهد كه :
4/39 درصد پاسخگویان رکود اقتصادی سالهای بعد از جنگ را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/40 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/49درصد پاسخگویان نقش کمرنگ زنان در اقتصاد نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/44 درصد پاسخگویان عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت اشتغال زایی زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/37 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/85 درصد پاسخگویان الویت قرار دادن مردان در احراز شغل به دلیل محدود بودن فرصت های شغلی را برایجاد سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/14 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/84درصد پاسخگویان باور نان آور بودن مردان در خانواده را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/14 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سؤالهاي مرتبط با عوامل اقتصادي 6/7درصد گزينه كاملا مخالف 6/21درصد گزينه مخالف 9/9درصد گزينه بي نظر ،2/36درصد گزينه موافق و 4/27درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-2-2 عوامل اجتماعي
جدول 4- 8توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل اجتماعي
عوامل اجتماعي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
تحصيلات پایین زنان
24
6/7
217
5/68
12
8/3
48
1/15
16
0/5
بی توجهی به ارتقای زنان به سبب استفاده ابزاری اززنان قبل از انقلاب
25
9/7
81
6/25
53
7/16
105
1/33
53
7/16
تفاوت شیوه های تربیتی دختر و پسر
9
8/2
42
2/13
12
8/3
182
4/57
72
7/22
نپذیرفتن مدیریت زنان توسط مردان
4
3/1
69
8/21
3
9/0
137
2/43
104
8/32
تبعيض شرايط حضور در فعاليت هاي اجتماعي براي زنان

62
6/19
22
9/6
176
5/55
57
0/18
مردان نسبت به زنان براي داشتن يك مسير ترقي حرفه اي اهميت بيشتري قائلند
8
5/2
121
2/38
60
9/18
84
5/26
44
9/13
حس برتر جویی مردان نسبت به زنان
10
2/3
67
1/21
21
6/6
131
3/41
88
8/27
نا باوری و تلقی نادرست از توانایی و اهمیت نقش زن در جامعه
3
9/0
82
9/25
19
0/6
155
9/48
58
3/18
انزواي اجتماعی زنان در جامعه
9
8/2
166
4/52
27
5/8
76
0/24
39
3/12
كل

22/3

81/31

01/8

33/38

61/18

اطلاعات جدول 4- 8نشان مي دهد كه :
1/20 درصد پاسخگویان تحصیلات پایین زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/76 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/49 درصد پاسخگویان استفاده ابزاری اززنان قبل از انقلاب را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/33 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/80 درصد پاسخگویان تفاوت شیوه های تربیتی دختر و پسر را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 16 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
76درصد پاسخگویان نپذیرفتن مدیریت زنان توسط مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/23 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/73 درصد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بازار کار، آموزش و پرورش، مشارکت زنان، مبانی نظری Next Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، محافظه کاری، پیشرفت شغلی