منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، کارکنان زن، بهره مندی

دانلود پایان نامه ارشد

9
8/2
115
6/36
43
6/13
108
1/34
42
2/13
چالشهاي متنوع در مسير ترقي ، براي زنان نگران کننده است.

62
6/19
47
8/14
161
8/50
47
8/14
زنان معمولاً زماني كه مورد تحسين قرار مي گيرند از اينكه نتوانند در آينده انتظارات سازمان را برآورده سازند درهراسند
9
8/2
84
5/26
67
1/21
142
8/44
15
7/4
هراس زنان از بیان ايده هاي فكري خود
21
6/6
141
5/44
14
4/4
106
4/33
35
0/11
نشان دادن کمتر قابلیتها و توانمندیهای زنان در کارنسبت به مردان
21
6/6
102
2/32
62
6/19
110
7/34
22
9/6
جاه طلبی کمتری زنان نسبت به مردان
25
9/7
65
5/20
41
9/12
150
3/47
36
4/11
تسلط بیشتر مردان بر عواطف و احساسات خود نسبت به زنان
4
3/1
72
7/22
11
5/3
135
6/42
95
0/30
عدم تایید فعالیت زنان ازجانب همکاران زن خود
6
9/1
63
9/19
27
5/8
131
3/41
90
4/28
كل

94/3

01/27

82/11

81/41

40/15

اطلاعات جدول 4-14 نشان مي دهد كه :
4/40 درصد پاسخگویان نداشتن انگیزش لازم مدیران زن مدارس جهت احراز پست های بالاتر را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/68 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/58 درصد پاسخگویان خودباوری کمتر زنان نسبت به مردان در امور مدیریتی را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/30 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/48 درصد پاسخگویان عدم اعتماد به نفس کافی زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/40 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/49 درصد پاسخگویان تمایل بیشتر به فعالیت شغلی درمحیطی دوستانه و مبتنی بر روابط در زنان نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/65 درصد پاسخگویان هراس زنان از تصمیم گيري در مورد مسائل سازمانی را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/19 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/79 درصد پاسخگویان تصور مدیریت بهتر مردان نسبت به زنان در سازمان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/13 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/47 درصد پاسخگویان خودداری زنان به طور معمول از عهده گرفتن وظايف اضافي و مسئوليتهاي زيادي در كار را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/65 درصد پاسخگویان نگران کننده بودن چالشهاي متنوع در مسير ترقي براي زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/19درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/44 درصد پاسخگویان هراس زنان از برآورده سازی انتظارات آینده سازمان پس از مورد تحسين قرار گرفتن را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/51 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/69 درصد پاسخگویان هراس زنان از بیان ايده هاي فكري خود را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/24 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/41 درصد پاسخگویان نشان دادن کمتر قابلیتها و توانمندیهای زنان در کارنسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/38 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
7/58 درصد پاسخگویان جاه طلبی کمتری زنان نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/28 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/72 درصد پاسخگویان تسلط بیشتر مردان بر عواطف و احساسات خود نسبت به زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 24 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
7/69 درصد پاسخگویان عدم تایید فعالیت زنان ازجانب همکاران زن خود را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/21 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل نگرشي 9/3درصد گزينه كاملا مخالف 01/27درصد گزينه مخالف 8/11درصد گزينه بي نظر ،8/41درصد گزينه موافق و 4/15درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.

4-2-9 عوامل جانشين پروري
جدول 4- 15 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل جانشين پروري
عوامل جانشين پروري
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
عدم تمایل زنان به آموزشهای شغلی بیشتر
23
3/7
102
2/32
23
3/7
141
5/44
28
8/8
نبود فضای مناسب کاری جهت مربیگری مدیران ارشد به کارکنان زن
6
9/1
69
8/21
45
2/14
147
4/64
50
8/15
دشوار شدن فرصت یادگیری و کسب تجربه مدیریتی برای زنان به دلیل تفکیک فضای کار
6
9/1
84
5/26
69
8/21
97
6/30
61
2/19
عدم بهره مندی کارکنان زن از تجارب حرفه ای مدیران ارشد مرد در نشستهای دوستانه
4
3/1
41
9/12
25
9/7
181
1/57
66
8/20
محدودیت زمانی زنان برای بهره مندی از تجارب مدیران ارشد در رشد حرفه ای

57
0/18
26
2/8
168
0/53
66
8/20
عدم اعتماد مدیران ارشد به کارکنان زن در غیاب خود

45
2/14
48
1/15
164
7/51
60
9/18
نسپردن مسئولیت های سرپرستی به زنان به دلایل نگرش مردانه
8
5/2
76
0/24
23
3/7
117
9/36
93
3/29
منعطف نبودن ساختار سازمانی در جهت گردش شغلی و کسب تجارب زنان

41
9/12
35
0/11
171
9/53
70
1/22
آگاهی ناکافی مدیران ارشد از نظام جانشین پروری
4
3/1
8
5/2
84
5/26
146
1/46
75
7/23
فقدان سیستم متمرکز سنجش دانش حرفه ای جهت جانشین پروری
4
3/1
4
3/1
54
0/17
147
4/46
108
1/34
كل

75/1

63/16

63/13

66/46

35/21

اطلاعات جدول 4-15 نشان مي دهد كه :
3/53 درصد پاسخگویان عدم تمایل زنان به آموزشهای شغلی بیشتر را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/39درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/80 درصد پاسخگویان نبود فضای مناسب کاری جهت مربیگری مدیران ارشد به کارکنان زن را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/23 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/49 درصد پاسخگویان دشوار شدن فرصت یادگیری و کسب تجربه مدیریتی برای زنان به دلیل تفکیک فضای کار را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/28 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/77 درصد پاسخگویان عدم بهره مندی کارکنان زن از تجارب حرفه ای مدیران ارشد مرد در نشستهای دوستانه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/14 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/73 درصد محدودیت زمانی زنان برای بهره مندی از تجارب مدیران ارشد در رشد حرفه ای را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 18 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/70 درصد پاسخگویان عدم اعتماد مدیران ارشد به کارکنان زن در غیاب خود را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/14درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/66 درصد پاسخگویان نسپردن مسئولیت های سرپرستی به زنان به دلایل نگرش مردانه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/26 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
76 درصد پاسخگویان منعطف نبودن ساختار سازمانی در جهت گردش شغلی و کسب تجارب زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/12درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/69 درصد پاسخگویان آگاهی ناکافی مدیران ارشد از نظام جانشین پروری را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/3 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/80 درصد پاسخگویان فقدان سیستم متمرکز سنجش دانش حرفه ای جهت جانشین پروری را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/2 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل جانشين پروري 7/1درصد گزينه كاملا مخالف 6/16درصد گزينه مخالف 6/13درصد گزينه بي نظر ،6/46درصد گزينه موافق و 3/21درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-3 بخش سوم- تحليل مولفه‌ها در راستای سوال‌های تحقیق
در اين بخش از آمار توصيفی استفاده شده است. به نحوي كه از پاسخ‌های افراد نمونه آماري به نمرات داده شده به سوال‌هاي مرتبط با هریک از مولفه هاي تحقيق ميانگين گرفته شد يعنی نمرات داده شده به سوالهاي عوامل جمع زده شده و بر تعداد سوالات تقسيم گرديده است. نتايج در جدول زير آمده است.
جدول 4-16 آمار توصیفی مولفه ها و عوامل تحقيق
شاخص
مولفه‌ها
میانگین
انحراف معیار
عوامل اقتصادي
48/3
78/0
عوامل اجتماعي
37/3
69/0
عوامل فرهنگي
67/3
87/0
عوامل سياسي
72/3
92/0
عوامل بيولوژيکي – شخصي
46/3
81/0
عوامل سازماني
59/3
50/0
عوامل خانوادگي
33/3
70/0
عوامل نگرشي
38/3
60/0
عوامل جانشين پروري
69/3
58/0
نتايج اطلاعات جدول 4-16 و نمودار4-7نشان مي دهد از بين مولفه ها و عوامل تحقيق ، عوامل سياسي با ميانگين 72/3 بيشترين ميزان و “عوامل خانوادگي “با ميانگين 33/3كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.
نمودار4-7: مقايسه ميانگين عوامل

4-4-تحليل سوالهاي تحقيق
قبل از تجزيه و تحليل سوالهاي تحقيق لازم است آزمون كولموگروف اسميرنف انجام شود تا بتوان براساس نتايج آزمون و توزيع نرمال يا نرمال نبودن داده ها تصميم گيري نمود.
جدول 4 –17 وضعيت نرمال بودن عوامل و مولفه هاي تحقيق با بهره گيري از آزمون كولموگروف اسميرنف( k-s)
موضوع
اقتصادي
اجتماعي
فرهنگي
سياسي
بيولوژيکي – شخصي
سازماني
خانوادگي
نگرشي
جانشين پروري
تعداد
317
317
317
317
317
317
317
317
317
پارامترهاي نرمال
ميانگين
48/3
37/3
67/3
72/3
46/3
59/3
33/3
38/3
69/3

انحراف معيار
78/0
69/0
78/0
92/0
81/0
50/0
70/0
60/0
58/0
بيشترين ميزان تفاوت
مطلق
128/0
092/0
223/0
136/0
135/0
113/0
092/0
103/0
122/0

مثبت
128/0
074/0
088/0
082/0
135/0
113/0
064/0
091/0
122/0

منفي
122/0-
092/0-
223/0-
136/0-
121/0-
096/0-
092/0-
103/0-
076/0-
مقدار z
284/2
636/1
972/3
427/2
398/2
019/2
641/1
829/1
165/2
p
00/0
009/0
00/0
00/0
00/0
001/0
009/0
002/0
00/0
با توجه به جدول 4-17، سطح معناداری همه عوامل و مولفه ها از 05/0 كوچكتر است (05/0 p ) و اين موضوع نشان مي دهد داده هاي پرسشنامه از توزيع نرمال برخوردار نيستند. بنابراين می توان برای تحلیل اين داده ها از آزمون های نا پارامتریک استفاده کرد.
4-5-سؤالات تحقیق:
براي پاسخ به سوالهاي تحقيق با توجه به ماهيت آنها از آزمون رگرسيون استفاده شد .به اين صورت كه درهرسوال ابتدا همبستگي متغيرها محاسبه شد تا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، پیشرفت شغلی، رشد حرفه ای Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، رگرسیون