منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، محافظه کاری، پیشرفت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

د پاسخگویان تبعيض شرايط حضور در فعاليت هاي اجتماعي براي زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/19 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/40 درصد پاسخگویان قائل به اهمیت بیشتر بودن مردان نسبت به زنان براي داشتن يك مسير ترقي حرفه اي را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/40 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/69 درصد پاسخگویان حس برتر جویی مردان نسبت به زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/24 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/26 درصد پاسخگویان تلقی نادرست از توانایی و اهمیت نقش زن در جامعه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/67 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/36 درصد پاسخگویان انزواي اجتماعی زنان در جامعه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 2/54 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل اجتماعي 2/3درصد گزينه كاملا مخالف 8/31درصد گزينه مخالف 01/8درصد گزينه بي نظر ،3/38درصد گزينه موافق و6/18 درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-2-3 عوامل فرهنگي
جدول 4-9 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل فرهنگي
عوامل فرهنگي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
طرز نگرش و نگاه به وظايف خانگی زن

41
9/12
7
2/2
191
3/60
78
6/24
وجود فرهنگ مرد سالاري در جامعه
18
7/5
38
0/12
30
5/9
158
8/49
73
0/23
باور وتلقی جامعه نسبت به بی کفایتی زنان در مدیریت
28
8/8
92
0/29
9
8/2
156
2/49
32
1/10
بها ندادن زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسايي خود در كارشان
4
3/1
55
4/17
33
4/10
151
6/47
74
3/23
كل

95/3

825/17

225/6

275/51

25/20

اطلاعات جدول 4- 9نشان مي دهد كه:
9/85 درصد پاسخگویان طرز نگرش و نگاه به وظايف خانگی زن را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 9/12درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/72 درصد پاسخگویان وجود فرهنگ مرد سالاري در جامعه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/17 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/59 درصد پاسخگویان باور وتلقی جامعه نسبت به بی کفایتی زنان در مدیریت را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/37 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/70 درصد پاسخگویان بها ندادن زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسايي خود در كارشان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/18 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل فرهنگي9/3 درصد گزينه كاملا مخالف 8/17درصد گزينه مخالف 2/6درصد گزينه بي نظر ،7/51درصد گزينه موافق و 2/20درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.

4-2-4 عوامل سياسي
جدول 4-10 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل سياسي
عوامل سياسي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
وضعیت ساختار قدرت و نقش هاي سياسي مردانه

34
7/10
37
7/11

156
2/49
90
4/28
کمبود قوانین حمایتی از ارتقاء و پیشرفت شغلی زنان
4
3/1
70
1/22
32
1/10
158
8/49
53
7/16
عدم حمایت مدیریت سیاسی جامعه ازرشد حرفه ای زنان
24
6/7
44
9/13
20
3/6
137
2/43
92
0/29
شرایط گزینش و استخدام زنان
9
8/2
59
6/18
42
2/13
138
5/43
69
8/21
كل

925/2

325/16

325/10

425/46

975/23

اطلاعات جدول 4-10 نشان مي دهد كه:
6/77 درصد پاسخگویان وضعیت ساختار قدرت و نقش هاي سياسي مردانه را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/10درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/66 درصد پاسخگویان کمبود قوانین حمایتی از ارتقاء و پیشرفت شغلی زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/23 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/76 درصد پاسخگویان عدم حمایت مدیریت سیاسی جامعه از رشد حرفه ای زنان را برایجاد سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/21 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/65 درصد پاسخگویان شرایط گزینش و استخدام زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 4/21 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل سياسي 9/2درصد گزينه كاملا مخالف 3/16درصد گزينه مخالف 3/10درصد گزينه بي نظر ،4/46درصد گزينه موافق و9/23 درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-2-5 عوامل بيولوژيکي – شخصي
جدول 4- 11 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل بيولوژيکي – شخصي
عوامل بيولوژيکي – شخصي
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فقدان خودباوری و عزت نفس مثبت در زمینه مدیریت زنان
10
2/3
90
4/28
21
6/6
102
2/32
94
7/29
کم رويي خود مديران زن
9
8/2
112
3/35
42
2/13
103
5/32
51
1/16
تاب نیاوردن زنان در شرایط سخت کاری
14
4/4
99
2/31
42
2/32
57
0/18
105
1/33
چیرگی بیشتر عواطف در زنان نسبت به مردان

74
3/23
23
3/7
102
2/32
118
2/37
حل مسائل سازماني معمولاً نيازمندزورمندي وشيوه اي فعال است كه اين نوعاً از مردان برمي آيد
6
9/1
126
7/39
35
0/11
114
0/36
36
4/11
عدم تطبیق مشاغل بالای سازمانی با خصوصیات روانی ، فیزیکی زنان
6
9/1
94
7/29
24
6/7
117
9/36
76
0/24
ترجیح زنان به پذیرش مشاغل با مسئولیت های کمتر به دلیل فعالیتهاي سنگین در منزل
6
9/1
94
7/29
26
2/8
102
2/32
89
1/28
تمایل کمتر زنان به ایراد سخنرانی به صورت داوطلبانه در سمينارها و جلسات گروهي
10
2/3
116
6/36
19
0/6
138
5/34
34
7/10
صرف نظر زنان از حقوق خود به خاطر حفاظت و حمایت از خانواده
13
1/4
78

6/24
29
1/9
158
8/49
39
3/12
محافظه کاری بیشتر زنان در انجام وظایف اداری نسبت به مردان
6
9/1
52
4/16
41
9/12
147
4/46
71
4/22
شیوه پاسخ گویی زنان به ارباب رجوع
10
2/3
96
3/30
54
0/17
79
9/24
78
6/24
كل

59/2

56/29

19/10

96/34

69/22
اطلاعات جدول 4- 11نشان مي دهد كه :
9/61 درصد پاسخگویان فقدان خودباوری و عزت نفس مثبت در زمینه مدیریت زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/31 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
6/48 درصد پاسخگویان کم رويي خود مديران زن را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 1/38 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/51 درصد پاسخگویان تاب نیاوردن زنان در شرایط سخت کاری را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/46 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/69 درصد پاسخگویان چیرگی بیشتر عواطف در زنان نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/23درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
4/47 درصد پاسخگویان نيازمند به زورمندي وشيوه اي فعال مردانه در حل مسائل سازماني را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/41 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
9/60 درصد پاسخگویان عدم تطبیق مشاغل بالای سازمانی با خصوصیات روانی ، فیزیکی زنان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/31 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
3/60 درصد پاسخگویان ترجیح زنان به پذیرش مشاغل با مسئولیت های کمتر به دلیل فعالیتهاي سنگین در منزل را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 6/31 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
2/45 درصد پاسخگویان تمایل کمتر زنان به ایراد سخنرانی به صورت داوطلبانه در سمينارها و جلسات گروهي را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 8/39 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
1/62 درصد پاسخگویان صرف نظر زنان از حقوق خود به خاطر حفاظت و حمایت از خانواده را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 7/28 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
8/68 درصد پاسخگویان محافظه کاری بیشتر زنان در انجام وظایف اداری نسبت به مردان را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 3/18 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
5/49 درصد پاسخگویان شیوه پاسخ گویی زنان به ارباب رجوع را برایجاد سقف شیشه ای درجانشین پروری و ارتقاء زنان مؤثر دانسته و 5/33 درصد پاسخگویان این عامل را دخیل نمی دانند.
در مجموع پاسخگويان در پاسخ به سوالهاي مرتبط با عوامل بيولوژيکي – شخصي 5/2درصد گزينه كاملا مخالف 5/29درصد گزينه مخالف1/10درصد گزينه بي نظر ،9/34درصدگزينه موافق و 6/22درصد هم گزينه كاملا موافق را انتخاب كرده اند.
4-2-6 عوامل سازماني
جدول 4-12 توزيع فراواني و درصد نهايي پاسخ به سوالهاي عوامل سازماني
عوامل سازماني
كاملا مخاف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملا موافق

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
عدم ارتقای زنان در جایگاه شغلی به دلیل کلیشه ها و تعصبات سازماني
6
9/1
31
8/9
48
1/15
175
2/55
57
0/18
محدود بودن شبکه هاي ارتباطات سازماني زنان
6
9/1
28
8/8
60
9/18
172
3/54
51
1/16
عدم انعطاف قوانین اداری در مورد وضعیت خاص زنان( وظایف خانوادگی)
4
3/1
37
7/11
47
8/14
138
5/34
91
7/28
انعطاف ناپذيري ساختار سازمان
8
5/2
40
6/12
61
2/19
161
8/50
47
8/14
ترجیح مدیران مافوق به واگذاری پست مديريتي به مردان
4
3/1
54
0/17
23
3/7
99
2/31
137
2/43
اولویت احراز پست های مديريتي خالي با مردان
5
6/1
76
0/24
21
6/6
116
6/36
99
2/31
در سازمان مهمترين ضابطه انتخاب مدير،شايستگي ومهارت لازم درمسئوليتهاي واگذار شده نمي باشد
2
6/0
39
3/12
65
5/20
143
1/45
68
5/21
توجه به توانايي و شایستگی مردان نسبت به زنان در احراز پستهاي مديريتي در سازمان
9
8/2
59
6/18
20
3/6
114
0/36
115
3/36
به اتمام نرساندن وظایف سپرده شده به زنان در اغلب مواقع به دلیل اشتغالات خانگی
35
0/11
109
4/34
42
2/13
92
0/29
39
3/12
درانتخاب يك مدير،نورچشمي بودن به جاي شايستگي تعيين مي كند كه چه كسي بايد پيشرفت كند
24
6/7
15
7/4
34
7/10
153
3/48
91
7/28
انتخاب اينكه چه كسي پست مديريتي را احراز كند از اختيارات مدير ان مي باشد
9
8/2
34
7/10
55
4/17
141
5/44
78
6/24
احساس مي نمايم در سازمان ما انگيزه لازم براي ايفاي پست مديريتي توسط زنان وجو

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، توزیع فراوانی، رتبه بندی Next Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، کارکنان زن، بهره مندی