منابع تحقیق با موضوع تراکم نسبی، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

آن با دستگاه GPS ثبت شد.

3-2-2- روش محاسبه پارامترهای جنگلشناسی
جهت محاسبه پارامترهای جنگلشناسی متوسط قطر برابر سینه و متوسط ارتفاع درختان از طریق فرمول زیر محاسبه انجام گردید (زبیری، 1381):
رابطه (3-1):
X ̅=(∑▒x_i )/N
̅X= میانگین حسابی پارامتر مورد نظر، xi= مشخصهی مورد نظر (قطر برابر سینه، ارتفاع کل درخت)، N= تعداد کل درختان.
جهت محاسبه مساحت تاج پوشش، با استفاده از دادههای قطر بزرگ و کوچک درختان اندازه گیری شده در پلاتها، سطح تاج تک تک درختان با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (زبیری، 1381):
رابطه (3- 2):
cci= π/4 (CD1i×CD2i)

cci = مساحت تاجپوشش درختi (مترمربع)، CD1i و CD2i= به ترتیب قطر بزرگ و قطر کوچک تاج درخت i به متر.
سپس متوسط مساحت تاجپوشش یک درخت دانه زاد یا جستگروه با تقسیم حاصل جمع مساحت تاج تمام درختان اندازهگیری شده در این روش بر تعداد آنها مطابق رابطهی (3-3) محاسبه شد:

(cc) ̅=(∑_(i=1)^n▒cci)/n
̅cc= میانگین سطح تاج یک درخت به متر مربع
در ادامه از مجموع مساحت تاج درختان اندازه گیری شده در هر پلات اصلی، مساحت تاج پوشش بر حسب متر مربع در هر پلات اصلی محاسبه و نهایتا بر اساس هکتار و برای کل جنگل محاسبه گردید.

سطح مقطع برابر سینه تک تک درختان از رابطهی (3- 4) بهدست آمد:
g=π/4×d^2
g= سطح مقطع برابر سینه بر حسب سانتیمتر مربع، d= قطر درخت در ارتفاع برابر سینه بر حسب سانتی متر

از آنجایی که میانگین ارتفاع بر اساس فرمول لوری63 در جنگلهای ناهمسال کاربرد دارد و مشخصهی خوبی برای متوسط ارتفاع تودهی جنگلی میباشد، زیرا در این روش درختان بزرگتر به نسبتی که در حجم توده شرکت دارند در ارتفاع منظور میشوند و میانگین محاسبه شده مناسبتر خواهد بود (زبیری،1379). لذا میانگین ارتفاع بر اساس فرمول لوری مطابق رابطهی (3- 5) محاسبه میشود:
¯(h_L )=(∑▒〖g_i×h_i 〗)/G
h̅L= میانگین ارتفاع لوری به متر، gi= سطح مقطع هر درخت به مترمربع، hi= ارتفاع درخت به متر، G= سطح مقطع تمام درختان به متر مربع.

3-2-3- روش مطالعه تنوع زیستی
تعیین و برآورد تنوع زیستی گیاهی اغلب در قالب شاخص‌های عددی غنای گونه‌ای، یکنواختی و تنوع گونه‌ای مورد توجه واقع می‌شوند (پوربابائی، 1383). بر این اساس با بهره‌گیری از توابع مندرج در جدول (3-2) و با استفاده از تعداد گونه و مقادیر درصد تاج‌پوشش گونه‌ها، شاخص‌های غنای64 گونهای، یکنواختی65 و تنوع در هر قطعه نمونه با استفاده از شاخصهای مارگالف66، منهنیک67، سیمپسون68 و شانونوینر69 در هر یک از مناطق مورد بررسی و در هر پلات محاسبه گردید.

شاخص‌های تنوع زیستی گیاهی برای هر قطعه نمونه اصلی برای گونههای درختی و درختچهای محاسبه شد و سپس براساس اطلاعات قطعات نمونه موجود در هر طبقه ارتفاعی، جهت جغرافیایی و شیب، متوسط شاخص‌های تنوع زیستی هر طبقه اندازه‌گیری گردید. عوامل توپوگرافی برای به آنالیزهای آماری به صورت جدول (3-3) کدبندی گردید.

جدول (3-3) طبقهبندی عوامل محیطی
طبقه
ارتفاع از سطحدریا
شیب
جهت دامنه (زاویه به درجه)
1
1900- 1800
15- 0
90- 0
2
2000- 1900
30-15
180- 90
3
2100- 2000
45-30
270- 180
4
2200- 2100
60-45
360- 270

بهمنظور بررسي تشابه گونهاي بين دو ناحيه از ضريبهاي تشابه گونهاي جاكارد70 و سورنسون71 استفاده شد. شاخصهاي تشابه گونهاي جاكارد و سورنسون بر اساس وجود گونههاي مشابه در دو ناحيه بدست ميآيد.
ضرایب تشابه گونهای جاکارد و سورنسون بهصورت ذیل میباشند:
رابطهی (3-6) و (3-7):
Sj=a/(a+b+c)

Ss=2a/(2a+b+c)
Sj= ضریب تشابه گونهای جاکارد
Ss= ضریب تشابه گونهای سورنسون
a: تعداد گونههای مشترک بین دو نمونه یا دو جامعه؛ b: تعداد گونههای که فقط در نمونه یا جامعه اول وجود دارد؛ c: تعداد گونههایی که فقط در نمونه یا جامعه دوم یافت میشود.

3-2-4- محاسبهی شاخص ارزش اهمیت (IVI)
تراکم72، غلبه73 و شاخص ارزش اهمیت74 برای مشخص کردن ترکیب گونهها محاسبه شد (دای و همکاران75، 2011). از مجموع مقادیر نسبی تراکم و غلبه، شاخص ارزش اهمیت برای هر یک از گونهها به دست میآید، بنابراین ارزش اهیت هم تعداد و هم اندازه افراد گونهها را نشان میدهد (وود76، 2003). اندازهگیری IVI نسبت به زمانی که تنها تراکم یا غلبه اندازهگیری میشود، اثر گونه بر تودهی جنگلی را بهتر نشان میدهد (دوالت و همکاران77، 2003) و معمولاً برای تودههایی استفاده میشود که ترکیبهای مشابه گونهای دارند و ممکن است با یک تک معیار اختلاف بین آنها مشخص نشود (تروکا78، 2010). برای برآورد شاخص ارزش اهمیت از فرمولهای زیر استفاده شد جدول (3-4).

جدول (3-4) فرمولهای مورد استفاده برای تعیین شاخص ارزش اهمیت
منابع
معادله
مصداقی، 1384
وود، 2003
سینگ و راوات، 1999
وود، 2003
مصداقی، 1384
وود، 2003
تعداد افراد یک گونه تقسیم بر سطح نمونهگیری شده = تراکم
کل سطح تاجپوشش یک گونه تقسیم بر سطح نمونهگیری شده = غلبه
تعداد کل افراد گونهی معین تقسیمبر تعداد کل پلاتهایی که در آن گونه رخ داده است = وفور
تراکم یک گونه تقسیمبر تراکم کلیهی گونهها ضربدر 100 = تراکم نسبی
غلبه یک گونه تقسیمبر غلبهی کلیهی گونهها ضربدر 100 = غلبهی نسبی
غلبهی نسبی + تراکم نسبی = شاخص ارزش اهمیت

3-2-5- روش نمونهبرداری خاک
جهت انجام مطالعات خاک تعداد 10 قطعه نمونه بهطور تصادفی در هر توده انتخاب و از هر پلات یک نمونه خاک تهیه گردید. روش تهیه نمونه خاک به این صورت بود که تعداد 3 نمونه خاک از عمق 20- 0 سانتی متری در سه نقطه مختلف و با فاصله ثابت از مرکز پلات اصلی برداشت شد، سپس این سه نمونه با هم مخلوط و یک نمونه ترکیبی بدست آمد که نماینده وضعیت خاک در این محدوده می باشد (مارانون79 و همکاران، 1999). نمونهی خاک مدت 2 هفته در هوای آزاد خشک گردید و سپس نمونههای خاک بعد از خشک شدن و عبور از الک 2 میلیمتری برای تعیین برخی خصوصیات شیمیایی نظیر pH با سبت 1 به 2، قابلیت هدایت الکتریکی (EC) با نسبت 1 به 5 و با کاربرد هدایتسنج الکتریکی، میزان مواد آلی با روش کرومیک اسید (جکسون80 ، 1975)، کربنات کلسیم معادل یا آهک با روش تیتر کردن با اسید کلریدریک مورد آزمایش قرار گرفت. پتاسیم قابل جذب به وسیلهی آمونیم استات یک نرمال و سدیم قابل استفاده به وسیلهی عصاره اشباع انجام شد و سپس قرائت به روش شعله سنجی صورت گرفت (ریچارد81، 1954). تعیین بافت خاک و تعیین درصد رس، لای و ماسه به روش هیدرومتری (دی82 ،1965) استفاده شد.

3-2-6- روش آزمايشگاهي خصوصیات شيميايي و فيزيکي خاک
3-2-6-1- اندازه گيريpH خاک
براي اندازه‌گيريpH دو روش موجود است يکي مقايسه رنگ توسط برخي از معرف‌ها يا کاغذ تورنسل و دومي دستگاه pHمتر است.که در اين تحقيق اندازه‌گيري با استفاده از دستگاه pHمتر و با کارگيري مخلوط 1:5 و آب مقطر استفاده شد. براي اينکار حدود 10 گرم از نمونه خاک را در بشر 100 سي سي ريخته و 25 سي سي آب به آن اضافه کرده و به مدت 30 دقيقه آن را کنار گذاشته و در اين مدت محلول را چندين بار به هم زده و در نهايت با دستگاه pH متر، pH محلول قرائت گرديد.

3-2-6-2- اندازه‌گيري هدايت الکتريکيEC خاک
شوري يکي از عوامل محدود کنند رشد گياهان است. شوري خاک با اثرات منفي که روي پتانسيل اسمزي و عدم تعادل عناصر غذايي وارد مي‌آورد، اثر بازدارندگي روي رشد گياهان دارد (بورگر و همکاران83 ، 1994). پوشش گياهي نقش عمده‌اي در تغيير ميزان املاح خاک و در نتيجه شور شدن خاک ايفا مي‌کند (کوودا84 ، 1973). شوري از طريق دستگاهي بنام هدايت الکتريکي (EC سنج) و به کارگيري مخلوط 1:5 خاک و آب مقطر بر اساس واحد ميلي موس بر سانتي‌متر اندازه گيري شد، بدين ترتيب حدود 40 گرم از نمونه خاکي را در ارلن 250 سي سي ريخته سپس 100 سي سي آب مقطر به آن اضافه شد و به مدت 2 ساعت کنار گذاشته شد و در اين مدت چندين مرتبه محلول بايد به هم زده شد و بعد از اين مدت، محلول را با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف گرديد و در نهايت EC محلول با دستگاه EC سنج خوانده شد.

3-2-6-3- اندازه‌گيري پتاسيم قابل جذب
4 گرم از خاک را با ترازوي ديجيتالي با دقت 001/0 وزن کرده و در ارلن 250 سي سي ريخته و مقدار 100 سي سي استات آمونيوم 5/0 نرمال با 6 pH= به نمونه اضافه گرديد و سپس کمي به هم زده شد و به مدت 24 ساعت به همان حالت قرار داده شد، بعد از اين مدت محلول را با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف گرديد و در نهايت عصاره و استانداردها (5، 10، 5/12، 25، 50، 75، 100 ميلي گرم پتاسيم در ميلي‌ليتر) با دستگاه فليم فتومتر قرائت شد كه با برانگيخته شدن يون پتاسيم در شعله و ايجاد رنگ مخصوص و اندازه‌گيري شدت رنگ حاصله، غلظت پتاسيم بدست آمد.

3-2-6-4- اندازه گيري کربن آلي (مواد آلي خاک)

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، اطلاعات هواشناسی، استان اصفهان Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، دولت ایران، قانون مجازات، مواد افیونی