منابع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، پرسش نامه، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسش نامه دارای 12 سئوال است كه 4 بعد را مورد بررسي قرار مي دهد:
سرقت پول سئوالات 1 تا 3
جعل هويت سئوالات 4 تا 6
توليد مانع (كارشكني)سئوالات 7 تا 9
دسترسي بدون اجازه، سئوالات 10 تا 12
اعتبار و روايي پرسش نامه توسط لاگازيووهمكاران(2014) با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه شده و 89/0 به دست آمد كه نشان از روايي واعتبار اين پرسش نامه دارد.همچنين آنها برای محاسبه پايايي در يك نمونه 30 نفری پرسش نامه را اجرا كرد و پايايي پرسش نامه را بررسي كردند كه پايايي بالايي داشته است.
شرایط روایی:
شرط روایی یک آزمون آن است که محتوا و هدفهای درس را به خوبی اندازه گیری کند برای بدست آوردن روایی آزمون از روایی محتوا استفاده گردیده است.اعتبار محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین میگردد.از این رواعتبارمحتوایی به قضاوت دوران بستگی دارد(سرمد، بازرگان وحجازی، 1386).
روایی ابزار:
اعتبار در اندازهگیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازهگیری مینامند.آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه موردنظر است کافی ومناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده ازآن هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده دراختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.
پایایی ابزار:
پایایی، ثبات وسازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. در واقع نشان میدهد که ابزارهای اندازهگیری برای سنجش متغیرو منفعتی خاص ساخته شده است، تا چه حد اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست میدهد، یعنی ابزارپایا، ابزاری است که به خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند(حافظنیا،1389). پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره میکند.برای محاسبه پایایی شیوههای مختلفی به کار میرود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)،روش موازی(همتا)، روش تصنیف یا دو نیمه کردن سؤالها و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، به کار میرود.
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای آزمونهای پرسشنامه محاسبه گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ……. می باشد.
3-8 روشهای آماری مورد استفاده
در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است، از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده میشود، مانند جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل تحلیل عاملی و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیهها استفاده شده است.
3 -9 مراحل انجام پژوهش

شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظارت IT: بنا به بخشنامه سال 1385 بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شده اند. این اداره در بانک مرکزی از سال 1384 شروع به کار نموده است.
شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی
بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک و موبایل بانک

3-11 مدل مفهومی تحقیق

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه:
هدف تمام علوم،شناخت ودرک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل ومشکلات اجتماعی،روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند.این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسیرشتههای مختلف علوم انسانی، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشدوانتخاب روش مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق وامکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
همانطور که میدانیم پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق وکسب دادههای تحقیق است. از طریق سئوالهای پرسشنامه میتوان دانش، نگرش و علایق افراد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی آنها پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهند آگاهی یافت.
دراین فصل درپی تجزیه وتحلیل دادههای به دست آمده دررابطه با فرضیات پژوهشخواهیم بود و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار(Spss نسخه 21) و آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی و همچنین نرم افزار آموس بهره خواهیم برد.

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق

درصد
تعداد
جنسیت
6/7
28
زن
4/92
340
مرد
100%
368
جمع

جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

نمودار ستونی4- 1- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع 368 نفر نمونه پژوهش؛ تعداد 28 نفر (6/7 درصد) از آنان را زنان تشکیل دادهاندو تعداد 340 نفر (4/92 درصد) دیگر را مردان تشکیل دادهاند.

درصد
تعداد
متغیر سن
7/17
65
بین 20 تا 30 سال
5/69
256
بین 30 تا 40 سال
8/12
47
40 سال به بالا
100%
368
مجموع

جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه

نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان دهنده متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق میباشد که نشان میدهد تعداد 65 نفر (7/17 درصد) از آنان در گروه سنی بین 20 تا 30 سال هستند. و تعداد 256 نفر (5/69 درصد) از آنان در گروه سنی بین 30 تا 40 سال قرار دارند و نیز تعداد 47 نفر(8/12 درصد) از آنان در گروه سنی بالای 40 سال قرار دارند. با توجه به این دادها بیشترین گروه فراوانی در بین افراد 30 تا 40 سال و کمترین گروه فراوانی در بین افراد 40 سال به بالا قرار دارند.

درصد
تعداد
تحصیلات
3/3
12
فوق دیپلم(کاردانی)
8/81
301
لیسانس(کارشناسی)
9/14
55
فوق لیسانس)ارشد)
100%
368
کل

جدول 4- 3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق

نمودار ستونی 4 -3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق، تعداد 12 نفر (3/3 درصد) از افراد نمونه در مقطع تحصیلی کاردانی و تعداد 301 نفر(8/81 درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی، تعداد 55 نفر (9/14 درصد) در مقطع تحصیلی فوق لیسانس، بودند. با توجه به داده های جدول فوق بیشترین فراوانی متغیر تحصیلات مربوط به گروه لیسانس می باشند.

درصد
تعداد
وضعیت تاهل
9/.13
51
مجرد
1/86
317
متاهل
100/.
368
کل

4-4 جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق

4-4نمودار دایرهای مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق تعداد 51 نفر (9/13 درصد) از افراد نمونه مجرد هستند؛ و تعداد 317 نفر(1/86 درصد) متاهل هستند. با توجه به یافته های جدول بالا بیشترین فراوانی مربوط به گروه افراد متاهل می باشد.

درصد
تعداد
سابقه کار
5/12
46
1-10 سال
8/69
257
10 تا 20 سال
7/17
65
20 تا 30 سال
100/.
368
جمع

جدول4- 5 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار

نمودار ستونی 4-5 مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق

جدول بالا نشان میدهد که از مجموع 368 نفر نمونه پژوهش؛ تعداد 46 نفر (5/12 درصد) از آنان بین 1 تا 10 سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد 257 نفر از آنان (8/69 درصد) بین 10 تا 20 سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد 65 نفر از آنان بین 20 تا 30 سال سابقه شغلی داشتهاند. با توجه به یافته های جدول فوق بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سابقه شغلی 10 تا 20 سال بوده است.

درصد
تعداد
نوع استخدامی
1/17
63
رسمی
1/10
37
پیمانی
8/.72
268
قراردادی

100/.
368
جمع

جدول4- 6 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی

نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع 368 نفر نمونه پژوهش؛ تعداد 63 نفر وضعیت استخدامی رسمی داشته اند. تعداد 37 نفر از آنان وضعیت استخدامی پیمانی داشته اند. و نیز تعداد 268 نفر از آنان دارای وضعیت استخدامی قراردادی بوده اند. بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به افراد با وضعیت استخدامی قراردادی می باشد.

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق
-1 دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
-2 توليد مانع (کارشکنی) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
3- سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
4- جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
تحلیل عاملی تاییدی
در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات براساس پرسشنامه صورت میگیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات را دربر میگیرد.یک پرسشنامه خوب باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت و سهولت اجرا و عملی بودن و سهولت تعبیر و تفسیر روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روایی و پایایی در ارتباط با یکدیگرند.یکی از راههای بهینه کردن اندازه گیری ها استفاده از روش تحلیل عاملی است. این روش بر روابط بین متغییرها و مقیاسها که در حقیقت ابزارهای سنجش هستند استوارند. معمولا در بعضی از تحقیقات علوم اجتماعی و به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغییرها روبروهستیم. برای تحلیل دقیقتردادهها و رسیدن به نتایج علمی محققان به دنبال کاهش تعداد متغییرها و ایجاد یک ساختار جدید با استفاده از روش تحلیل عاملی هستند. تحلیل عاملی سعی در شناساندن متغییرهای اساسی و یا عاملها به منظور تعیین الگوی مناسبی برای متغیرها دارد.
مراحل تحلیل عاملی
برای تمام متغیرها ماتریسی از همبستگی ها را تشکیل می دهیم.
از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی که را که همان فاکتورها هستند، استخراج می کنیم.
عامل چرخانده می شوند تا رابطه همبستگی بین متغییرها و بعضی فاکتورها به حداکثر مقدارخود برسد. از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند دادن چند متغییرها جهت ایجاد یک عامل است، در ماتریس همبستگی، این متغیرها باید ضریب همبستگی بیشتر از 3 داشته باشند.

کفایت نمونه گیری
به این اشاره دارد که آیا تعدا دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب است یا خیر؟برای این منظور می توان ا زآزمون بارتلت وشاخص KMO استفاده کرد.
شاخص KMO
این شاخص بین صفر و یک قرار دارد. در صورتی که KMO کمتر از ۰٫۵ باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بودواگرمقدارآن بین ۰٫۵تا ۰٫۶۹ باشد دادهها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص، بزرگتر از ۰٫۷ باشد همبستگی های موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. این شاخص از رابطه زیر بدست می آید:
KMO=(∑▒∑▒r_ij^2 )/(∑▒∑▒〖r_ij^2+∑▒∑▒a_ij^2 〗)
که در این

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، فضای مجازی، گروه همسالان، کودکان و نوجوان Next Entries منابع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل مفهومی، تحلیل عاملی تأییدی