منابع تحقیق با موضوع تحلیل ثانویه، تحلیل ثانوی، آزمون فرضیه، استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش تحصيلات مردان، فاصلهي سني زوجين افزايش و با كاهش آن، فاصلهي سني زوجين نيز كاهش يابد. همچنين، انتظار ميرود با افزايش تحصيلات زنان ابتدا فاصلهي سني زوجين افزايش و سپس، كاهش يابد.
3) بین فاصلهی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد. به اين صورت كه انتظار ميرود فاصلهي سني مردان شاغل با همسر خود بيشتر از غيرشاغلين باشد. همچنين، فاصلهي سني زنان شاغل با شوهر خود، كمتر از زنان غيرشاغل باشد.
4) بین فاصلهی سنی زوجین شاغل در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی تفاوت معنیداری وجود دارد. به اين صورت كه انتظار ميرود فاصلهي سني شاغلين در بخش كشاورزي بيشتر از شاغلين در بخشهاي غيركشاورزي باشد.
5) بین سن هر یک از زوجین (واقع شدن در گروه سنی مختلف) و فاصلهی سنی آنان رابطهی معنیداری وجود دارد. به اين صورت كه با افزايش سن مردان، فاصلهي سني زوجين نيز افزايش يابد و با افزايش سن زنان، فاصلهي سني زوجين كاهش يابد.
6) بین دفعات ازدواج و فاصلهی سنی زوجین رابطهی معنیداری وجود دارد. به اين صورت كه انتظار ميرود با افزايش دفعات ازدواج در ميان هر دو جنس، فاصلهي سني زوجين نيز افزايش يابد.
7) بین فاصلهی سنی زوجین مهاجر و بومی تفاوت معنیداری وجود دارد. به اين صورت كه انتظار ميرود كه فاصلهي سني زوجين در ميان مهاجران و بوميان تفاوت داشته باشد.

فصل سوم
روششناسي تحقيق
3-1- روش تحقیق
از جملهی منابع مورد استفاده در مطالعات جمعیتی، آمارهای جمعآوری شده از طریق سرشماریهاست (لوکاس و میر 1384: 6). سرشماری از عمدهترین ابزار برای برنامهریزی در سطوح مختلف ملی و بینالمللی است و دارای ویژگیهای منحصر به فردی مانند جامع و مانع بودن تعاریف، قابلیت مقایسهی آمارهای سرشماری با یکدیگر و شمارش ویژگی تمام جمعیت است (تاجبخش 1386: 2). با توجه به اینکه از طرفي “با در نظر گرفتن نوع روش مورد استفاده، بيشترين روش مورد استفاده در پاياننامههاي جمعيتي، استفاده از روشهاي ثانويه و به عبارتي استفاده از مطالعات اسنادي و سرشماري در تحليل دادهها مي باشد ]و[ پاياننامههاي مرتبط با ويژگيهاي جمعيتي استانها، بيشترين استفاده را از روشهاي سرشماري (ثانويه) داشتهاند” به طوري كه بيش از 6/66 درصد از پاياننامههاي انجام شده با موضوع ازدواج و طلاق در دانشگاههاي تهران، به روش تحليل ثانويهي دادههاي موجود، صورت گرفته است (عباسي شوازي 1383: 10-16) و از طرف ديگر، نمونهی خام 20 درصدی از دادههاي سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 که توسط مرکز آمار ایران جمعآوری شده است قابلیت استفاده در مورد موضوع تحقیق حاضر را دارد، بنابراین روش تحقیق حاضر، روش غیرمستقیم و از نوع تحلیل ثانویه89 است و از دادههای فردی نمونهی خام 20 درصدی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 در سطح استان اردبیل استفاده میشود.
تحلیل ثانویه عبارت از”هر تحلیل بعدی از مجموعه اطلاعات موجودی است که تفسیر، نتیجهگیری یا شناختی افزون بر گزارش اول یا متفاوت با آن ارائه ميدهد ” (هاکیم90 1982: 1 به نقل از: بیکر 91 1381: 307). تحلیل ثانویه مزایایی دارد از جمله، استفاده از دادههای استاندارد، کاهش هزینهی جمعآوری، دسترسی راحت به دادهها (فرانکفورت و نچمیاس 1384: 443-441)، دسترسی به مجموعهی بزرگی از دادهها، کشاندن محقق به تفکر بیشتر دربارهی مطالب اساسی و اهداف نظری مطالعه در نبودِ مسائل مربوط به گردآوری دادههای جدید، کیفیت بالای دادههای موجود و صرفهجویی در وقت. همچنین، تحلیل ثانویه معایبی نیز دارد که عبارتند از: به روز نبودن دادهها، تغییر مصنوعی متغیرها و اضافه نشدن دادهی جدیدی به دادههای موجود از قبل، محدودیت در بررسی ابعاد محتلف موضوع (بیکر 1381: 307 و 315).

3-2- معرفی نمونهی دادههای خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385
با توجه به اینکه در این تحقیق از نمونهی 20 درصدی دادههای خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 استفاده میشود، مختصراً به برخی از ویژگیهای آن پرداخته میشود.
اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 در آبان ماه سال 1385 ، با استفاده از پرسشنامه و از طریق مراجعهی مستقیم پرسشگران تعلیمدیده جمعآوری شده است. برای جمعآوری اطلاعات در سرشماری نفوس و مسکن از سه نوع فرم، فرم کوتاه (فرم شمارهی 2)، فرم بلند (فرم شمارهی 3)، و فرم شمارهی 4 (مخصوص خانوارهای جمعی) استفاده شده است. ار طریق فرم کوتاه، اطلاعات مورد نظر از تمامی خانوارها جمعآوری شده است. اما، از طریق فرم شمارهی 3 از گروهی از خانوارها، که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، اطلاعات بیشتری جمعآوري شده است. نمونهی خام 20 درصدی، که در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است، از فرمهای شمارهی 3 نمونهگیری شده است.
نمونهی دادههای خام به روش تصادفی سادهی طبقهای در سطح هر شهرستان بر اساس نقاط شهری و روستایی به حجم 20 درصد از کل هر طبقه، از روی دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور که در آبان ماه سال 1385 توسط مرکز آمار ایران جمع آوری شده، فراهم گردیده است و از دو فایل تشکیل شده است: فایل دادههای فردی و فایل دادههای خانوار. در این تحقیق از دادههای مربوط به فایل فردی استفاده شده است. فایل فردی اطلاعاتی در زمینهی ویژگیهای فردی مانند بستگی فرد با سرپرست خانوار، جنس، سن، دین، محل اقامت، وضع سواد، وضع فعالیت، وضع زناشویی، دفعات زناشویی و … ارایه داده است که مطابق با نیاز تحقیق حاضر از این اطلاعات، استفاده شده است.
در ضمن، اطلاعات کامل در نمونهی دادههای خام 20 درصدی در ضمیمهی شمارهی یک نیز آمده است. همچنین، دادههای مورد استفاده در این تحقیق در سایت مرکز آمار ایران92 نیز قابل دسترسی است.

3-3- جمعیت آماری و حجم نمونهی تحقیق
جمعیت ازدواج کردهی مردِ کمتر از 55 سال و زنِ کمتر از 50 سال، جمعیت آماری تحقیق را تشکیل میدهند. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، جمعیت استان اردبیل 1228155 نفر اعلام شده است که 562940 نفر از آنان دارای همسر بوده است (277889 مرد و 285051 زن). در فایل فردی نمونهی 20درصدی استان اردبیل، دادههای مربوط به 241066 نفر ارایه شده است که 111073 نفر از آنان دارای همسر هستند (54606 مرد و 56467 زن). در جریان آمادهسازی و پیوند دادههای شوهران و زنان به یکدیگر، و پس از حذف مردان بالای 54 سال و زنان بالای 49 سال 76314 نفر برای انجام تحلیلها و آزمون فرضیات تحقیق باقی مانده است(37928 مرد و 38386 زن). بنابراین، حجم نمونهی مورد استفاده در تحقیق حاضر 76314 نفر(37928 مرد و 38386 زن) میباشد.

3-4- معرفي استان اردبيل
با مراجعه به ضميمهي شمارهي دو (نقشهي موقعيت استان اردبيل در كشور) مشخص ميشود كه استان اردبيل در شمال غربي ايران واقع شده است و از شمال با جمهوري آذربايجان، از جنوب با استان زنجان، از غرب با استان آدربايجان شرقي و از شرق با جمهوري آذربايجان و استان گيلان همسايه است و جمعيت آن در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385، 1228155 نفر (617342 مرد و 610813 زن) بوده است كه بيش از 74/1 درصد از جمعيت كل كشور را شامل ميشده است و ميزان شهرنشيني در آن، بيش از 58 درصد است. مساحت اين استان، 17953 كيلومتر مربع (حدود 09/1 درصد مساحت كل كشور) است. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، استان اردبيل شامل 10 شهرستان، 26 بخش، 23 شهر و 68 دهستان است و مركز اين استان نيز شهر اردبيل است (استانداري اردبيل 1388: 1 ؛ مركز آمار ايران 1385: 1).
همچنين، اكثريت ساكنان استان اردبيل، به زبان تركي آذري تكلم ميكنند. نقاط مهم اين استان عبارتند از: چشمههاي آبمعدني سرعين، نير، خلخال و مشگينشهر، كوه سبلان، آرامگاه شيخصفي الدين اردبيلي، درياچهي شورابيل، جنگل فندقلو و … (دانشنامهي ويكيپديا93 1388 :1) . و در نهايت، از نظر درجهي توسعهيافتگي، اين استان در ميان 30 استان كشور، در رتبهي هجدهم قرار دارد (عوضعليپور و همكاران 1388: 194).

3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای اكسل94، پاسکال95 و اس.پی.اس.اس.96 عملیات آمادهسازی دادههای نمونهی 20 درصدی سرشماری 1385 از قبیل ساخت متغیرهای مورد نیاز برای تحلیل، پیوند زن و شوهر به یکدیگر جهت تعیین فاصلهی سنی زوجین، حذف افراد مجرد و … انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از آمارههای موجود در نرم افزار اس.پی.اس.اس. نظیر تیتست، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و … استفاده شده است. همچنین، در سطح توصیفی نیز از نرم افزار مذکور برای مشخص کردن میانگین، میانه دامنه، جداول فراوانی و … بهره گرفته شده است.
همچنین، در مورد چگونگی آمادهسازی داده لازم به ذکر است که ابتدا با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس. تمامی خانوارهایی که در آنها همسری برای سرپرست خانواد وجود نداشت، حذف گردید. سپس، در خانوارهایی که دو یا چند همسر برای سرپرست خانوار وجود داشت تنها، اولین همسر باقی ماند و بقیهی همسر(ان) حذف شد. همچنين، در خانوارهايي كه بيشتر از يك زوج پسر (يا داماد) و عروس (يا دختر) وجود داشت، اين زوجها – به علت عدم شناسايي همسر و شوهر مربوط به هر كدام براي پيوند به همديگر – حذف شدند. در مرحلهی بعد، با استفاده از نرمافزار پاسکال، سن همسر از سن شوهر کم شد و به این ترتیب، فاصلهی سنی زوجین محاسبه گردید. عدد بهدست آمده (فاصلهی سنی زوجین) در ستونی جدید در جلوی هر دو نفر (شوهر و همسر) قرار داده شد. سپس، با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس.، مردان 55 سال و بیشتر، و زنان 50 سال و بیشتر حذف گردید. و به این ترتیب پس از وزن دهي داده ها، 76314 نفر (37928 مرد و 38386 زن) به عنوان حجم نمونهی مورد مطالعه برای انجام محاسبات و آزمون فرضیات در فایل باقی ماند. همچنین، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات نیز در هر مورد، یکبار برای مردان و یکبار برای زنان، انجام شده است. به عنوان مثال، در آزمون فرضیهی شمارهی یک (رابطهی محل سکونت و فاصلهی سنی زوجین)، یکبار رابطهی محل سکونت مردان و فاصلهی سنی زوجین انجام شد و یکبار دیگر، رابطهی محل سکونت زنان و فاصلهی سنی زوجین انجام شد. این عمل در مورد فرضیات بعدی نیز صورت گرفته است.

3-6- تعاریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
3-6-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته (فاصلهی سنی زوجین)
تعريف نظري فاصلهي سني زوجين: متغیر وابستهی این تحقیق، فاصلهی سنی زوجین است که از تفاضل سن زن از سن شوهر به دست آمده است.
تعريف عملياتي فاصلهي سني زوجين: با توجه به اینکه، متغیر فاصلهی سنی زوجین در سطح سنجش نسبی قرار دارد و تبدیل متغیر نسبی به متغیر ترتیبی و اسمی از لحاظ روش شناختی منجر به محدودیت در به کارگیری آمارههای مختلف در آزمون فرضیهها میشود، در این تحقیق، همواره در آزمون فرضیهها سعی شده است اعدادِ به دست آمده از تفاضل سن زن و شوهر در سطح سنجش نسبی به کار برده شود. البته، در صورت نیاز از سنجش در سطح ترتیبی نیز استفاده شده است که در چنین مواردی از تقسیمبندی مورد استفاده در بررسی فاصلهی سنی زوجین ایرانی بکار گرفته شده توسط محموديان (1385) ، بهره گرفته شده است که در زیر آورده میشود.
در پژوهشی كه در سطح کشور ایران انجام شده است (همان: 133) فاصلهی سنی زوجین به 5 طبقهي زير تقسیم شده است.
1- سن بالاتر زن: در صورتی که سن زن از سن شوهر، کمتر باشد در این طبقه قرار میگیرد.
2- همسن: در صورتی که زن و شوهر از یک سن باشند در این طبقه قرار میگیرند.
3- تا چهار سال: در صورتی که شوهر بین یک تا چهار سال از زن مسنتر باشد در این طبقه قرار میگیرد.
4- پنج تا هشت سال: در صورتی که شوهر بین پنج تا هشت سال از زن مسن باشد در این طبقه قرار میگیرد.
5- نه سال و بیشتر: در صورتی که شوهر نُه سال و یا بیشتر از زن مسنتر باشد در این طبقه قرار میگیرد.
ازدواج: “ازدواج، رسميت يافتن و قانونمند شدن پيوند زناشويي بين دو جنس است. اين رسميت يافتن از طريق يك قرار داد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سن ازدواج، برابری جنسیتی، بخش کشاورزی، ازدواج مجدد Next Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، نقاط شهری، محل سکونت، بخش کشاورزی