منابع تحقیق با موضوع تجدید حیات، استان ایلام، شهرستان پلدختر، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

چرا نسبت به ابتداي دوره چرا افزايش يافت. رطوبت خاک از منطقه مرجع به منطقه بحراني کاهش يافت و اين کاهش با گذشت زمان ادامه يافت و رطوبت خاک در عمق دوم به طور معنيداري نسبت به عمقاول بيشتر بود. نفوذپذيري در ابتداي دورهیچرا بيشتر از انتهاي دورهچرا و مقدار آن در منطقه بحراني کمتر و بين سه منطقه داراي اختلاف معنيدار بود. مقادير نفوذپذيري به ترتيب در مناطق مرجع، کليد و بحراني 7/2، 3/3 و 3/2 ميليمتر در دقيقه تعيين شد. ترکيب پوشش گياهي با افزايش شدت چرا تغيير عمدهاي کرد، به طوري که با افزايش شدت چرا، گندميان و بوتهايها به ترتيب 7/43 و 8/51 درصد کاهش و پهنبرگان علفي 5/26 درصد افزايش يافتند. در منطقهی بحراني بيشترين پوشش گياهي مربوط به پهنبرگان علفي شامل گياهان مهاجم و سمي Peganum harmala و Rosa Persica ، Ceratocarpus sp. بود، که نشان دهنده سير قهقرايي در اثر چراي مداوم و بيش از ظرفيت مرتع است.
پورهاشمی و همکاران (1385) در بررسی عوامل مؤثر بر جستدهي گونههاي بلوط در جنگلهاي مريوان دریافتند عوامل مخرب ثانويه آفت و چرايدام بزرگترين مانع جست دهي گونهی برودار هستند. در مورد گونه مازودار اسيديته خاک، بيشترين تاثير را در جستدهي اين گونه دارد و جستدهی گونه ویول نیز با کاهش pH خاک و لاشبرگ افزايش مييابد. در مورد گونه ويول و مازودار جستدهي با ارتفاع از سطح دريا کاهش مييابد.
در تحقیق دیگری که توسط محمديسمائي و همکاران (1385) درمورد خصوصيات شيميايي خاك با چند تيپ درختي جنگلهاي زاگرس در منطقه مریوان صورت گرفت، مشخص شد، كه در لايه اول (0- 25 سانتی متر) همه تيپها كربن آلي بيش از ساير لايهها (25- 50 و 50- 75 سانتی متر) بوده و تيپ برودار- افرا داراي كمترين كربنآلي نسبت به ساير تيپها بود. اسيديته در هر سهلايه در تيپ برودار- افرا بيشتر از ساير تيپها بوده است. ازت در تيپهاي مختلف تفاوت معنيداري از خود نشان نداد و فسفر در تيپ برودار- افرا از ساير تيپها كمتر است. در مورد پتاسيم نيز در همه تيپها هرچه به سمت عمق خاك ميرويم مقدار آن كم ميشود. در نهايت تيپهاي مختلف از نظر خصوصيات شيميايي خاك از هم متفاوت بوده و در تيپهايي كه مقدار كربن آلي بيشتر بوده، خصوصيات خاك نيز مناسبتر بوده است.
مورنو58 و همکاران (2007) تأثیر درختان بلوط همیشه سبز روی حاصلخیزی خاک و تولید محصول را در اراضی جنگلی باز بلوط در قسمتهای غربی- مرکزی اسپانیا مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که حاصلخیزی خاک در نزدیکی درختان به طور معنیداری افزایش مییابد. میزان مواد آلی خاک، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس، ظرفیت تبادل کاتیونی، کلسیم قابل تبادل، پتاسیم به طور معنیداری افزایش یافته است.
محمدی (1388) در بررسی و مقایسه برخی از مهمترین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک در دو منطقه جنگلی بکر (کمتر دست خورده) و دست خورده در جنگلهای زاگرس به این نتیجه رسید که اختلاف معنیداری در مورد درصد رس، درصد شن، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی و همچنین تمامی خصوصیات شیمیایی و عوامل پوشش درختی در این دو منطقه وجود دارد ولی در مورد درصد رطوبت اشباع و درصد سیلت این اختلاف معنیدار نمیباشد.
صالحی و محمدی (1390) با بررسی تأثیر قطع و سرشاخهزنی درختان بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای شهرستان پلدختر به این نتیجه رسیدند که کربن آلی، فسفر و نیتروژن با تاجپوشش همبستگی مثبت و با تعداد درختان همبستگی منفی دارد. همچنین آنها عنوان کردند وجود درختان، عدم قطع و سرشاخهزنی آنها در منطقهی کمتر تخریبیافته سبب ایجاد خصوصیات شیمیایی مناسبتر خاک شده است. نیز پدیده تخریب و آبشویی در منطقه تخریب شده سبب از بین رفتن خاک میشود و انحلال سنگ مادر آهکی سرعت بیشتر مییابد و در نتیجه درصد آهک در رویشگاه تخریب شده نسبت به رویشگاه کمتر تخریبشده افزایش مییابد.

2-3- مطالعات انجام شده در زمینهی تنوع زیستی و زادآوری
فتاحی (1373) در پژوهشی در مورد تجدید حیات بلوط چنین اشاره میکند که تجدید حیات دانهزاد این گونه به جزء در مناطقی خاص کمتر دیده میشود و در اصل فقط رمز پایداری گونهی بلوط بارها و بارها قطع، تولید جستهای فراوان است و ادامه و تکرار این کار در هر چند سال یکبار سبب شده که مجموعههایی از جستگروههایی که منشاء از یک کنده است در کنار هم به صورت بوتهزارهایی ظاهر شود و همچنین ایشان اشاره کرد که هرچه بر ارتفاع از سطح دریا افزوده میشود از تعداد جستهای بلوط کاسته میگردد.
فتاحی و همکاران (1376)، رشد ارتفاعی، موفقیت و زندهمانی گونهها در دو قطعه حفاظت شده و بدون حفاظت را با هم مقایسه کردند و نشان دادند که رشد ارتفاعی و موفقیت گونهها در بیشتر موارد در قطعه با حصار بهتر از قطعهی بدون حصار بوده است.
لارسن59 (1997) با بررسی زادآوری طبیعی گونههای بلوط به این نتیجه رسید که باز شدن توده و تابش نور به سطح جنگل موجب افزایش تجدیدحیات گونهها میشود.
امیرقاسمی و همکاران (1380) به این نتیجه رسیدند که وضعیت کمی و کیفی تجدیدحیات یا توده جوان در منطقه حفاظتشده همانند تودهی مادری بهطور معنیداری بهتر از منطقه غیرحفاظتی ارسباران است.
اجتهادي و همكاران60 (2002) با بررسي شاخصهاي عددي تنوعگونهاي در دو رويشگاه با مديريت چراي متفاوت به اين نتيجه رسيدند كه رويشگاه قرق با 93 گونه درمقابل رويشگاه تحت چرا با70 گونه نهتنها داراي غنايگونهاي بيشتري ميباشد، بلكه شاخصهاي يكنواختي و تنوعگونهاي آن نيز بيشتر است، بنابراين رويشگاه قرق از پايداري اكولوژيكي بالاتري برخوردار است.
پورهاشمی (1382) با مطالعهی بر روی تجدید حیات سه گونهی بلوط (برودار، مازودار و ویول) در جنگلهای مریوان، مشخص کرد که میزان جستدهی بلوطها در دامنههای شمالی بیشتر بوده و افزایش ارتفاع از سطح دریا موجب کاهش توان جستدهی بلوط شده است.
تونياتو61 (2004) در مطالعهي خود، وضعیت زادآوري جنگل و خاک را در مناطقي از تودههاي جنگلي حفاظت شده و تخریب شده در جنگلهاي نيمه خزان شوندهي گرمسيري در جنوب برزيل در رابطه با تعرضات انسان و دام مورد بررسي قرار داد و گزارش نمود كه خاك رويشگاه تخریب شده به صورت شني بوده و از نظر مواد معدني و غذايي و آلي نسبت به رويشگاه قرق شده در مرحلهی پایینتری بوده است كه احتمالا ناشي از خسارات ناشی از فرسايش بوده است که در اثري چراي بيرويه و قطع درختان جهت زراعت و کم بودن پايههاي مادري بذرده (دخالتهاي غيره اصولي انسان)، براي زادآوري بوده است.
حسینزاده و همکاران (1383) در مطالعات خود با عنوان بررسی ساختار جنگلهای کمترتخریب شده بلوط در استان ایلام عنوان کردند که وضعیت زادآوری در مناطق مورد بررسی با توجه به انتخاب تودههای طبیعیتر و کمتر تخریب یافته، نگران کننده است، به طوری که به جز تعداد کمی از تودهها که یا مدت زیادی تحت حفاظت و قرق قرار داشتهاند و یا در ارتفاعات صعبالعبور و دور از دسترس قرار دارند، در بیشتر تودهها زادآوری به ویژه برای گونه بلوط در حد بسیار پایینی قرار دارند.
یادو و گوپتا62 ، (2006) در مطالعهی خود در جنگلهای خشک کشور هندوستان گزارش کردند که در جنگل دستنخوردهی اسلوپکا، فراوانی گونههای چوبی از 20 عدد در درهها تا 38 عدد روی دامنهی تپهها افزایش مییابد. مقدار شاخصهای شانونوینر و سیمپسون در تمامی مناطق مورد مطالعه پایین بودند و مقدار آنها به ترتیب 1/2 و 2/0 بود. تخریبهای انسانی اثرات شدیدی روی گیاهان چوبی داشتند، همچنین با افزایش ارتفاع از سطح دریا مقدار غنای گونهای کاهش نشان داد. غنای گونهای در جنگلهای دستنخودره اسلوپکا بالاترین مقدار بود (38) در مقایسه با آن در جنگل تخریبشده بهارتاری غنای گونهای کمتر (19) و در در جنگل با درجهی تخریب بیشتر (جنگل حاجیپور) 25 بدست آمد. مقدار شاخص تنوع گونههای چوبی در جنگل تخریب نشده بالاترین مقدار (1/2) و در جنگل با تخریب شدید کمترین مقدار (6/1) بود. تراکم و سطح مقطع برابر سینه اکثر گونههای چوبی با افزایش میزان تخریب و دستخوردگی کاهش یافتند، به طوری که تراکم گونهی غالب Anogeissus pendula از 6/1 در جنگل دستنخورده تا 2/9 در هر مترمربع در جنگل با تخریب شدید افزایش نشان داد که نشان دهندهی زادآوری بالای این گونه در شرایط تخریب میباشد.
میرزایی و همکاران (1386) پس از بررسی تراکم زادآوری طبیعی گونههای چوبی در رابطه با عوامل فیزیوگرافی و خاک در جنگلهای ایلام اظهار داشتند که زادآوری دانهزاد بلوط ایرانی در دامنههای شمالی و ارتفاعات بالا و روی خاکهای غنی، از تراکم بیشتری برخوردار است.
میرزایی و همکاران (1387) در تحقیقات خود با بررسی عکسالعمل تنوع زیستی گونههاي علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهتهاي مختلف جغرافیایی جنگلهاي زاگرس افزایش غنا و تنوع گونههاي درختی را با افزایش ارتفاع از سطح دریا گزارش کرد، احتمالاً فشار عواملانسانی در گذشته سبب گردیده که گونههاي چوبی (درختی و درختچهاي) برعکس گونههاي علفی به سمت ارتفاعات بروند و تنوع و غناي آنها در ارتفاعات پایین کمتر باشد. از طرفی چون در ناحیهی زاگرس در حد فوقانی جنگل پس از پراکنش بلوط، گونههایی مانند کیکم، ارژن، شن و … حضور پیدا میکنند، بنابراین موجب افزایش غنا و تنوع گونهای در این ارتفاعات شده است.
مطالعات عباسی و همکاران (1388) در رابطه با تأثیر حفاظت بر تنوعزیستی گونههای چوبی در منطقهی اشترانکوه لرستان نشان داد كه وضعيت شاخصهاي تنوع در زون پيراموني وزون مركزي منطقه حفاظت شده، بهتر از منطقة خارج از مرز حفاظت است. شاخص غالبيت گونهاي در ناحيهی خارج از مرز حفاظت با زون مركزي و زون پيراموني اختلاف معنيداري دارد و از نظر شاخصهاي غنا و تنوع، زونهاي مركزي و پيراموني از وضعيت مناسبتري نسبت به منطقة خارج از مرز حفاظت برخوردارند، همچنين ایشان با مطالعه مقايسهی سه ناحيه با ضريبهاي تشابه گونهاي جاكارد، سورنسون و النبرگ، بهتربودن شرايط زيست گونههاي درختي و درختچهاي را در منطقة حفاظتشده (زون مركزي و زون پيراموني) نسبت به منطقهی خارج مرز حفاظت، تأكيد ميكند. وی در نتایج خود مديريت مبتني بر حفاظت شدید گونههاي درختي و درختچهاي موجب شباهت نسبي تنوعزيستي گونههاي درختي و درختچهاي در زونهاي پيراموني و مركزي منطقهی حفاظتشده میشود و در مقايسه با مناطق حفاظتنشده در شرايط مناسبتر و غنيتري قرار میگیرند.
نتايج بررسي علیجانپور و همکاران(1388) بر روی شاخصهاي تنوع گونهاي در مورد تجديدحيات تودههاي جنگلي دو منطقهی حفاظتشده و غيرحفاظتي ارسباران نشان داد كه شاخصهاي غناي گونهاي، يكنواختي، تنوع گونهاي پس از 35 سال مديريت مبتني بر حفاظت در منطقهی حفاظتشده افزايش قابل توجهاي داشته است و مديريت مبتني بر حفاظت، موجب افزايش معنيدار تنوع گونههاي زادآوري تودههاي جنگلي میشود، بر اين اساس ميتوان جلوگيري از حضور دام در عرصههاي جنگلي و قطع بيرويهی درختان را بهويژه در تودههاي جنگلي مخروبه، به عنوان شيوهاي مناسب براي احياي طبيعي و افزايش شاخصهاي تنوع گونهاي معرفي كرد.
آرخی و همکاران (1388)، در مطالعات خود در رابطه با وضعیت زادآوری گونههای درختی و درختچهای و عوامل موُثر بر آن در جنگلهای استان ایلام نشان دادند، جهتهای جغرافیایی به دلیل دریافت رطوبت در دامنههای مختلف و همچنین به دلیل تغییر میزان تابش نور خورشید و تغییر درجه حرارت و وزش بادهای منطقهای میتواند تأثیر چشمگیری بر روی رطوبت، حاصلخیزی و عمق خاک و در نتیجه پراکنش و رویش گیاهان داشته باشند، دامنههای شمالی از میزان رطوبت بیشتری برخوردار است، لذا بذر گونههای درختی در این دامنه از شرایط بهتری برای جوانه زدن و استقرار نسبت به دامنههای دیگر برخوردار هستند.
شاکری و همکاران (1388) در بررسی و مقایسه زادآوری دانهزاد و شاخهزاد در تودههای دست نخورده و گلازنی شدهی بلوط زاگرس شمالی در بانه کردستان ، به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل تأثیر گذار بر زادآوری گونههای مختلف بلوط موجود در منطقه چرای دام، آتشسوزی و جمعآوری بذر درختان بلوط برای تعلیف دام، خشکی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع تجزیه واریانس، پوشش گیاهی، عوامل ساختاری، استان کرمانشاه Next Entries منابع تحقیق با موضوع کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، اطلاعات هواشناسی، استان اصفهان